Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

s Eftad O \ T R E N Mahmud Karakurd En son romsnı ÇIKTI İNKİLÂP KİTABEVI umhurivet 30 BDCO Dale Çarnegie'nin dilimlze ş^ Kr. DO ST? Kastasaal 200 Soz âoy&mİŞf f 300 ÜzügtüyÇ ittffc'lrf; vasamava bak 300 Me^ıuradamla'nn meçhul tarlflapi , " 200 ' AHMET HALİT Kitabevl , lstanbul U ve ĞRUL'un yıl sayı 10.747 «URUCUSll î TUKUS NADİ TeJgrtf rt m«Jrtub •**«*: Cumhurlyet, tst« nbui Posta ktıtuiu îstanbul No 248 Tdrftmlar: Uauml Santral Kumaraa: 24298 Yaa fclert 24299, Matbaa 24290 Çarşamba 30 Haziran 1954 Meclis bugün mühim Memurların iM iyesi işi D. P. Meclis Grupımda bir toplantı yapıyor Seçim kanunu tadilâtı ve Kırşehrin kaza haline getirilmesi hakkındaki tasarılar konuşulacak Yavarlak Diiııya Kırşehirden Ankaraya heyeller galmeğe devam odiyor, Bölıkbaşı, dünkü basın loplanlısında tasarıyı şiddetle tenkid eHi Milletvekilleri tasarinın süratle Meclise getirilmesini istediler, idare heyetinin hazırladığı esasların d erhal tetkiki kararlaştı Anka.a, 29 (Telefonls) Millet Meclisinın Kırşehirden Ankaraya gelen heyetler yarınkı toplantısında en hoıaretlı günleıin l ı Dığer tarsftan Kırşehır vilâyetinin lâğvı tassbirinı daha yaşıyac ğı antaşılmaktadır. Zira gunrısı dolayısıle, Kıışehırden schrımıze heyet akınlaıı damd» hem seçim kanununun tâdilı ve hem de başlamıştır Bu arada Osman Bolukbaşına C.MP. Kırşehir Vilâyetinin kaza Nevşehır «azasınıji ise mılletvekıllerinın ıstıfa etmek suretıle feragat gÖ5vılâvet vapılmasına aid tasarılar bulunmaktadır. terip Kırşehrı kurtrmaları hakkında müteaddıd u «atırları ibretle »kuSecim kannnu tadilâtı ve Kırşetelgrüflar gelmektedır Fakat bugun temas ettığım Seçim kanunu tasansına bılh ssa C.H P. vr yalım: hir tasansı tenkid olunuyor Osman Bölukbaşı ve arkadaşları. istifa niyetinde Kırşehir tasansına daC M.P. nin şıd letle muhalefet «Birlesmis Wr «'«inya Arkası Sa 6, Su 4 te edtcekleıi anlasılmaktadır. kurmak ihtirasım taşıAnkara. 29 (Telefonla) Üç eün yau bizler. insanları. okurlar ve devam eden genel idare kurulu cahiller diye ikiye ajıran suura, « toplantısmdan sonra C. H. P. bir nırların en adalet«izine. elbette tateblığ yayınlamıştır. Partı bu tebhammül etmemeliyir. Temerkiiı hğınde 1946 ve 1950 yıllan arasınkamplannı dehşetle hatırlarken, bir daki mucadeleyi anlatmakta ve milvar iki yüz milyon insaıun ka1950 den sonraki duruma temas ranhk cehalet zindanlarmda snrfiııederek 1954 yılında halkın 4 sedütrünü unutur (pbiyiz. Evrens*l n.?lık devreyi bir ıntikal devresi kainsan haklan beyannamesini «ğöbu) ettıği ıçın D P. ye rey verdigiŞchîr Meclisi dün Bakırnerek yayınladığımızı düşünılakee, ni ilen surmektedir. Teblığde bunUoytmdeki bir cadde>e rahjeryuzu sakinlerinden yifede ellidan sonra 2 mayısı muteakıb pıBAYARIN GEZİNTİLERİ Florya köşkunde ıstırahat sinin bıı beyannameyi anlamak tnetli kurucumuzun dılen yohın. itıdal VP musamaha etmekte bulunan Cumhur Baskanı Bavar dün civarda kısa bır şoyle dursun. okumaktan bUe âeiz adını verdi yolu olmadıeı ifade edılmekte, Mec gezinti yapmıstır. Resim, Bayarı bu gezintisi esnasında göstcrolduğunu umursamayışımıea hay Arkası Sa. 6. Sıi. 1 de mektedır. ret edi\orum. Milletlerarası |twŞehir Meclisi dün saat 15 d« Cavenliği konusunda milletlerin sohid Eranosun başkanlığında toplanrumluluğu prensipini kabul etmidı. Gundemdekı tekhfler alâkalı siz: fakat demokratik bir memlekomısyonlara havale edildikt'n kette milli sorumluluğun netiee itli sonra, mazbataların müzakeresıra barile vatandaşlar üzerine yüklengeçildi, Sular İdaresine aıd 1950, mesi Rerektiğini unntuyorut. Bu 1951, 1952 ve 1953 yıllanna aid bı«artlar altında mifuMinun yiude *llânçolar kabul olundu. Bundan lisi. yuzde sek«eni hukumetinin ta«onra Imar ve Mulkıy« Komisyonahhudlerini idrak edemiyeı» b»n ları tutanaklan göruşüldü. Takmilietler »r yapsınlar? İcraatı haksimde, Surpagop bloklan başında kmda bunları a>dınlatnı»k imka Arkası Sa. 6.SİL 7 de nından rnahrum buİMW^«nkfftnptler ne yapsın?» Bıı satırların yazan Torres Bodet. Meksikanın eski Milli Eğitim Bakanıdır. Bir aralık Birleşmis. MilDıaıkn Utbikattaa bir föriiniış letler Eğitim, Bilim ve Kültiır Teşkilâtında «Unesco» Grnel Direktar olarak çalışan bu değerii adamın yukarıya aldığun fikirleri hepimizi derin derin düsundurecek bîr itBulunan petrol damarlaruıın çok va\a dokunmaktadır. Yirminei yiizzenjfin olduğu bildiriliyor yılın en biiyük davalarından biri bilgisirlik davası olduğunu inkâr eMalatya, 29 (Hususi) Adıyadebilir miyiz? Stefenson buhar emanda petrol tetkıklerine devam nerjisini makineye tatbik ettijri edilmektedır. Daha evvel bildi'dıtıindenberi yeryüzünde mncizeye £im üç petrol mütehassısından sonbenzer teknik ve bilim«el ilerlemfra bugun de Maden Tetkik Arama. ler kaydnlnnmustur 18M ile 195» Itastitüsü taraiından gbrevlendıriBu maİ7pmenin teshit (aaliyeti yıllan arasina sıkısan bir bucuk aYugoslav askeri heyeti şerefine tertib edilen len İstanbul Üniversıtesı doçentlebtitün hızı ile devam ediyor »ır içinde insanlıeın başardıjı yerinden Alman tebaalı Danıel Wirt» tatbikatın neticeleri hakkında Genelkurmay nilikler yanında. daha önce b«ş»lehrimize gelmi^tır. Iktısad ve«Tjcaret Vekâleti müfet rılmı; ne varsa. hepsi çocuk oynnBaşkanunızm demeci Arkan Sa. 6, Sü. 2 de tişlerınin piyasadaki inşaat malzeeağı kadar basit kalmaktadır. İiemesi, çuval ve kanavıee stoklarnı ride. devriınizin tarihini yazacak •İki gündenben şehrımizde bulu kuvvetlerinin de ıştırakile bir atış tesbit faaliyetı butün hızıle devam lanlar. belki de yeni bir ölcn kullanmak lÜ7umunu duyacaklar, a . nan Yugoslav askeri heyeti şerefine tatbikatı yapılmıştır Parlak bir etmektedır. Sımdiye kadar tesbıt edilen detıır tesin keşfinden buharın endüstri dun saat 1030 da Rami sırtlarında başarı ıçmde nctıcelenen bu tatbiye tatbikina kadar zeçen binlerce ki Bastabya bolgesinde 66 ncı Tü katta Gpnflkurmay Baskanı Or stoklannın yckununun 4,5 mılyon kiloyu bulduğu ve kanaviçenın yiii bir kaleme sığdırmak istiye men bırlikleri tarahndan, hava | Arfcası Sa S, Sii. 4 te S60 000 metreyı, cuvalın ise 1,5 tıilceklerdir. , vonu gectığı bıldirilmektedir, Fakat hıhaf değil mi? Bunca Bir müfettisin riyasetınde kuru(«knik ve bilimsel buluşlara rağDün Tanzim Satı^ yerlerinde jeker almak için biriken halk lan kontrol ekıpi schrimizde stokmen cehalet, dün oldugu ffibi bulann tesbıti ve satılan malların Şeker tevziatı bakkallarda eaki re kendılenndîn fazla miktarda rtin de insanlı;ın en korkunç bir ikınci ellere intıkalınin murakabeşekılde Aevam etmektedir. Dun tan şeker alanlarm tesbıti ımkân dahıhastahğı olarak cemiyetleri için smi sağlamaktadır. zim yerlerinde de satıj başlami}, linde görülmektedir. Bu suretle için kemirraektedir. Kisiojlu atom Piyasada tesis edilen bu kontrol oralarda da ızdıham olmuştuı. toptancılardan her ay aldıklan çekirdeğinin sırrını cözmiis, fakat sistemi. şimdilik inşaat malzemesi yeryüzünden bilgisizliği kaldırmaTanzim satış yerlerinde satılan mıktardan fazla şeker alanlardan olarak demır, kereste. çimento, saç nın yolunu bulamamıştır. Dttnya toz şekerler &kışehirden getirıl sarf yerleri sorulacak, ıcab ederse ve demir boru ile çuval ve kanavınıihısanun vüzde elli kadarı hâlâ mıştır, tevzıı bır hafta kadar de arama yapılacaktır. çe uzerinde teksif edilmistir firavunlar devrinde olHıığu gihi vam edeoektır. Dün Ae Kasımpaşa. Üsküdar rı Arkam Sa 6. Sn. 2 de elifi direk sanmakta. bir takım bnSon bir ay zarfında Şeker Şir hetındeki bakkallari hucum edılrafelere inanarak karanlıklar içinBir üye Atatürke hakaret iddia ketınden buyük olçüde alınan şe miş ve bazı hâdiseler rimuştur. îer er n de. dttnyadan habersiz yaşmaktaValinin beyanatı sile mahkcmcye vrriMi ve diin ' ' ' i kimlere satıldığı toptancıAnkara. 29 (Telefonla) Işçi Si lıl Okur aldı ve rapordaki bazı dır. lardan da sorulmaktadır. Bunlar Vali ve Beledıye Reıs Vekıh duruşması yapıldı Ne yazik ki. biıtün gayretleri gortaları Kurumu Genel Kurulu eksikliklere temas etti. Bu arada şekerlerı fatura ile sattıklarına gö Arkas\ Sa S. Su 3 te mize rağmen. bİ7 de yurdumuzda nun topLntısına bugün de devam İ5 veren delegeler, aybaşına rastEski eserleri koruma ve ıbadct cehaleti yenmiş olmaktan heniız u edılmıştır. Toplantı açıldıktan son lanması riolavısile perşembe eurü yerlerını tamir ettııme cemıyetının ra ilk sözü, Malatya delegesi Ha Arkası Sa. 6. Sü 1 de zağızdır. 187S. 1908 meşrutiyetlerini > ıllık kongresi sırasında bır hâdise bir tarafa bırakalım, Cumhuriyetiıi cereyan etmiştır: ilânı üzerinden otuz yıl getjmi^ir. Kongrenin sonunda bazı azalar İlk öğretinı mecburiyeti o )fiin buAlâkalı makamlar bu seneki bu Ataturkun ebedî hatırası ıçın âbitriın kananlarımızda yer almı;, bu ı bubat rekoltesme aid resmî rakam deye bir çelenk koyulmasını teklif neurda milletçe ve hukiimctçe sonlan henüz neşretmemişlerdır Bu etmışlerdır Bu teklif uzerine ıddıGuatemala Cıty 29 (R) Guate tarı olarak tanılan Albay Monz bıı suz cayTfder hareanmışhr. Fakat nunla ber^ber Anadolu ve Trakva aya gore azadan Hidayet Çığdemal mala başkentinde bugün kansız bir dar^e ile Harevı ele almts v e ı tıbıtgtinedek elde edilen netiee ösfibi hububat istihsal bölaplerinden yerınden fırlıyarak Ataturk aley askeri darbe yapılmıştır Geçen gun lâl kuvvetlerıle derhal t=m':3 geğunebileceğiıniz bir eser haline gelepivasamıza gelen haberlerden mah hinde bu'.unmuş ve bazı hakareta komünıst taraftarı Cumhur Baskanı çerek a+es ke=ilrn^sıni terrııno ca29 dernekten 175 delegenin iştirak ettiği memiştir. Halkınuzın ytizde yetmisulun bu sene noksan olacağı an miz keltmeler sarfettikten sonra çe Abenz ıstıfa etmıs yerını arkadaşı hşmaşa ba=lamı=tır D=bili har'jîn Bundan CTvelki £i)n toplantıda bilhassa kiralar uzerinde duruldu şe yakın bir kısmı okuma yazma laşılmaktadır. Bu noksanlığın tah lenk koyulmamasını ıstemiştir. masmda çckılen iki Genelkurmav Bajkanı Diaz'a ter yakmda sona ermesı beklanmektenımetlerinden hâlâ yoksundur. Halminlere nazaran % 2535 arasında (Yazısı 6 ncı sahıfem>:de) Arkast Sa 6, Su. 3 te ketmişti Bugün de komünıst aleyii dır. buki otuz yıl az zaman değildir. olacağını söyliyenler vardır. Jules Ferry zamanında harekete Arkosı Sa. 6. Su. 5 te gecen Fransa 30 yıl içinde bu meselevi kıikünden halletnıişti. Komsunıtız Bulgaristan aynı müddet zarfında okuma yazma bilmiyenlerin sayısını yüzde seksenden yiizde ona indirtneğe muvaffak «1mn$tu. Biz ise. Afotürk inkilâblarına muvazi olarak bir ilk «fretim «Eferberlisi açmadığımne. açamadıjıraı» ve ddrtelle sarılıp daTeknik Ünivefsite televizyon vavı benımsivemediğımiı için geri stiidyosunda dna akşam vuku kalnuşudu. Simdiki t«mp«yn bir bulduğu tnldirilen kâdisa an dnce hızlandıramadığımız takdirde, nüfus arhşunızı da hesaba Teknik Üniversite televizyon »tüd katarsak. okuma bSimiyenlerimiirin yobiııuUn dün tsece telefonla bİ7e nisl>otini azallınaıni7a imkâa yokUUlhiltliğiııe göre; dünkü tecrütıır. be yaymlafı esnasında ilmi baİlkokııi çali«malarınııı yamsira kımdan umumt bir alâkavı mjcib yclişkiıılerin de Feitimine »nem olan enterpsan bır vak'a ile^karşıNADİR NADİ Dünkü t o p U n t ı d a n b i r r«rünâ* • :„• tajılmıştır. • jt Arkası S. 3, Su. S U SULUU DİLLERtNDEN DÜŞÜBRÜYENLER Arkası Sa. t, Sıi. 2 dt (Ys*ıst 6 tıeı lahtjtmizdi) C.H.P. dün bir teblig yayınladı Ankara, 29 (Telefonla) D P . Meclis Grupu bueün saat 15 te top lanmıştır. Topl=ntırun pundenmıde, geçen hafta Başbakanın r^hatsızlı| ı dolayısıle cevablandırılamıyan, vazıfelerini ihmal eden ve ehl'yetsiz memurlarla sıyasetp karışan v« 1954 seçımınde muhalefet par»ilerınden namzedliklerini koyan memurlar hakkında hükumetin ne düsünduğune daır Izmir mılletvekıll Pertev Aratın sorusu bulunuytrdu. Arkası Sa S Su 5 te Ynııns Madi caddesi Tanzim satış yerlerinde dün şeker satışı başladı Buralarda da izdiham oldu, Istanbulda şeker dartığı devam adtrfctıı İzmirde halk bol bol şeker alıyor Adıyamanda Rami sırtlarında dün Piyasadaki yapılan askeri tatbikat inşaat çok başarılı oldu malzemesi petrol araştırmaları Bugün İşçi Sigortaları hakkında tenkidler tutıılacak Genel Kunılnn dünkü loplanlısında sigorta bünyesinde huzursızluk olduğu ileri türüldü Eski Eserleri Koruma Cemiyelinde bir hâdise Esnaf, Sanatkârlar Derneği Birliğinin dünkü kongresi Buğday ithaline hazırlandığımız haberleri yalan! GuatemalaMa komiinistler yenildiler, harb bitiyor Televizyonla alâkalı mühim bir keşiE mi?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog