Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAFAHAT MEHMED AKİF Büyük fairimizin bütiin manzum eserlerini, eskiaen basılan ve bajılnruyan bütün siirlerini ÖMER R1ZA DOĞRUL, jairin tarıhl, edebl, fıkrt, sahsiyetinl belirten bir mukaddeme ile birlürt» bir araya toplamıg v» bu muazzam e*erin 3 üncü baaunı yapılmısbr. İNKİLÂP KİTABEVİ 30 anco yıl sayı 10.746 u m h u r i yet RURUCU5U:TTINT1S NADf Telgrti rs mektub adresi: Cumhuriyet, tsta nbııl Posta kutusu tstanbul No 248 Tcltfoolar: Umuml Santral Numarası: 24298 Vaa İ»leri 24299, Matbaa 24290 AZABI Büyük Hıcı/üstadı M*hum 1 W^STÎ Sah 29 Haziran 1954 Şıirlerinı bir axa$a toı^aflıgı eserdir Esere. kıymetlj^reStas&Çimızdan Kemal Sonmezlean yaotıgı Neyzen Tevfiğe aid bir cok orijinarresımler ilâve edilmek iurefâeHte'ıymeti bir kat daha artmıstır. İNKILÂP lU.TABEVÎ Kırşehir ve işçi Sigortalarının 1953 Nevşehir yılı geliri 75 milyon Ank«ra 28 (Telefonla) Işçi Sigortalan Kuı Lmu Genel Kurulu bu sabah saat 10 30 dan ıtıbaren Kurumun Mıthatpasa caddesindeki yenı bi» nasır.ds toplantılarına bas,l:mıştır. Çalışma Vekıli Hayreddin Erkmen. Kurum Genel Muduriı doktor Kâmil İdil. işçi ve ijveren temsılcılerinın ıştirak itıği toplantmın riyaset divanına profesör Fikret Ank, Halid Uzel ve Zuhtıi Çubukçuoğlu seçılmiş'erdır. TopUntıyı Çalışma Vekıli Hayreddin Erk Kurumun dünkü genel kurul toplantısında Çalışma Bakanı, biriken büyük paranm memleket yararına işletilmesi için kanunda değişiklik yapılacağını söyledi Tasan dün Bütçe Encümeninde görüşüldü, bir Insnn milletvekilleri reddini Utediler Ankara 28 (Telefonla) Kırşehir vılâyetınin ilgası ve Nevşehir vılâyetinın teşkili hakkındaki kanun tasarısı dün butçe encümenınde görüjüldü ve kabul edildi. Dahıliye Vekilinın ve dğleden sonra da Fuad Köprülünün bulunduğu encümende Dahilıye Vekıli ile Os Arkan S. 7, Sü. 4 te Savcı, kaçakçı bir kadının idamını istedi Bevruta altın. gümü? ve kokain kaçırmaktan sanık kankocanın duruşmalanna dün devam edildi: mahkeme. Merzukanın kocası Sedad Akçamın tahliyesine karar verdi Ankara 28 (Telefonla) Kokain kaçakçılığına teşebbus ettikleri iddiasıle Merzuka Akçam ile esi Sedad Akçam haklarında Ankara savcılığı tarafından idara cezası taleb edılmıştir. Kaçakçılıktan sanık kankocanın ve onlara kokain temm Arkası Sa 7 Sü 1. de men bir konuşma ile açmıstır. Ç»lışma Vekihnin verdiği malumata göre, sigorta primlerinden tahassul eden fonların memleket yararms olarak ışietilmesi mevzuu üzerinde d« önemle durulmskta v« bu fonların j'Urdun fi'lî ekonomik hayatına inukai ettrılebılmesi içın, Işçi Sigortalan Kurumu1 tejkılâtı kanununda buna gör« değişiklik yapılmak üzere gerekli tâdil tasansı hazırlanmaktadır. ( Arkas% Sa. 7. S ü : 3 te Halide Edibin başkamlık ettifci büyük jüri dünkü toplantısınd» Türk Yunan Yugoslav görttşmelcri dün başladı Atinadaki üçlü görüşmelerde Balkan askerî ittifakmm e^asları hazırlanacak Atina 28 (TH A ) Üçlü Balkan askeri ittifakının esaslarını tesbıt etmek üzere. bugün Yunan Dış I$leri Bakanlığmda çalışmalara başlanmışbr. Bu toplantıda Turkiye, Yunanistan ve Yugoslav mümes kerl ittifakın silleri hazır bulunmuslardır. Kon caktır Uç devletin mümessılleri hazırlaferansın önumüzdeki cumartesi gününe kadar devam edeceği bil jyacakları pnktın es85İarını. toplandırılmektedır Bu görüşmelerde as I Arkası S 7 Su. 2 de Samsunda şiddetli yaçmurlar İki köyü istilâ eden sular ağaclan söktü; mahsul mahvoldu; bir çoban yıldırım isabetile öldü Yunus Nadi Mükafatı Büyük jüri dün mükâfata lâyık gördüğü hikâyeyi seçti (İslasyodda) hikây«si bfrinei oldn, (Azap Şiko) ve (Öğle Yemeği) ondan unra an çok ray aldılar Yuntıs Nadi mükâfatmın 1953 54 devresıne aıd «En güzel hikâye» musabakasuıın bırıncısıni seçecek buyuk jüri, evvelce haber verdiğımiz veçhıle dün saat 15.30 da matbaamızda toplanmıştır Şu zatlar bizzat toplantıda hazır bulunmuflardır: Halide Edib Adıvar, Fikret Adıl. Cevad Fehmi Bajkut. Doktor Fahri Celâl, Kesad Enis, Vahdet Gül Arkatt Sa. 3, Sü. 6 da Samsun. 28 (Telefonla) Çanikli ve Çakırlar köyunde dün saat 12 ye doğru müthiş bir gdk gürultusü ile yıldırımlar duşmüştur. Çakırlar koyunde bir çohana ve bir okuze isabet eden yıldırım derhal esaslan hazırlana Arkasx Sa. 7, Sü: 3 te Dün bakkallara 1140 Belediye Iktisad Müd ürlüğü, bugün tanzim »atış yerlerinde 140 kuruştan toz şeker tattıracak Ihtikârla mücadele Piyasadaki kontrollann bütün ihtiyac maddelerine teşmili için bir kararnanıe hazırlamyor Eisenhover Churchill eri sona erdi • • •• Mttkâfatı kazanan hikâyed Şeker tevziatı devam etmektedır. Dun 1140 sandık şeker tevzi olun[ muş, bu suretle normal tevziatta i bakkallara ancak bir haftada dağitılan şeker bır günde verilmiştır. Ayrıca dun Belediye Iktisad Mudurlüğu, tedarık ettiğı mühım mıktardakı toz şekerin de tevziıne başlamı^tır. Bugünden itıbaren Gumüşsuyu, Beyazıd, Lâlelı, Aksaray. Uskudar, Kadıköy ile Beyoğlu Balıkpazarındaki tanzim satış yerlerınde kılosu 140 kuruştan toz şeker satışı yapılacaktır. Bakkallarda halka her gün muntazaman bırer kilo şeker venlmektedir Ancak halkin luzumsuz telâşı ve tehacümü yüzünden bazı muessif vakalar olmaktadır Bu meyanda Maltada Sanguzelde bır bakka] dükkânmda sağıtılan 3 sandık şeker halkın tehacümüne sebeb olmuş. polis müdahalesi icab etmiş. bayılanlar gorülmüştür. Işi Washington 28 (a a.) Demokrat uzak yerlerde olanlar da bakkallarmebuslardan Çlement Zablockı, dan şeker bulmak imkânına sahib idareyi Amerikan gümrük tarıfeleoirnadıklarından şekersiz kalmakrmi indirmemek yüzünden Mutte tadırlar. Bazı semtlerde şeker alafıkleri komunistlerle ticarete mec caklara polıs karakollarından birer Arkası S. 7, Sü. 4 te sıra numarası verilmekte, bu suretle izdiham, itişme, kakışma önlenmektedir. İNGILİZ BUYLK ELÇİSİ IZMIRDE Ingilterenın Ankara Buyuk Elçisi Sır R James Bowker. tzmirde bır basın toplantısı vaDarak tzmırlı gazetecılerle tanısnus virmi yıl once Tür kıyeye Büyük Elçılık kâtıblığı vazıfesile geldığını. bu müddet zarfında memleketımızde vukua gelen gelişmeyı zevk ve havranlıkla müsahede ettığını soyle mıştir. Resımde. Buyük Elçiyi gazetecılerle bir arada goruyorsunuz. Ticaret Bakanhğı mufettisleri Halkın tehaciimö müessif vakalara sebeb oluyor I pıyasada muhtelif maddeler U7e Neşredilen tebliğden, güneydoğu Asyanın miidafaası tam anlaşma olmadığı anlaşılıyor. İngilterenin dair yeni bir piânı kabul edildi hususnnda Süveyşe Amerikan gümrük tariteleri rındekı kontrol ve incelemelerıne dün de devam etmışlerdir. I Bilhassa inşaat malzemesıle çuval ve kanevice maddeleri üzerin' de toplanan bu kontrollann neticesı eunü gününe bir rapor halınde ticaret Bakanlığına bildirılmektedir Bu cümleden olarak. dün de Bakanlık müfettışleri emnivet teşkı1 lâtile işbirliği yapmış, muhtehf jekıpler halinde bazı ticarethane depo ve ardiyelerindeki mallar tesbıt edilmiştir. Diğer teraftan, mev ı cud hükümlere gore, Ticaret Bar kanlığı mufettişlerinın kontrolla ına butün ıhtiyaç maddeleri girmemekte. bu yuzden bir çok maddelerın kontrollan kabıl olamamakta ve tüccar bu maddHer üzerinde istediği şekilde hareket edebılmektedir. Bulgar sımrında bir hâdise Askerlerimiz. topraklanmıza sıznıak istiyen üç gölge üzerine ateş açtılar Washington, 28 (A.P.) Ameri müzakerelerlnln neticelerinln müskan Devlet Reısı Eısenhower'le, p«t veya menfl olmasına hîkılBınuk Bntanya Başbakanı Çhur maksızın, Güneydoğu Asyada kolchıll bujun Hmdıçınıye dair gulh Arkaaı Sa. 4, Sü. 4 te A.vpert Akalan Yunua Nadi mükâfatını kazanAB Ayperi Akalan 1928 yıhnda İstanbulda doğiıuştur. Babası Doktor Albav Yusuf Balkandır. Erenkoy KızLisesinıbıtırdikten sonra Guzel Arkast Sa. 7 Su. 6 de Yunus Nadi mükâfatını kazanan (İstasyontla) isimli en giizel hikâve>i buçün 4 üncü sahifemizde bulacaksınız. Biriknıiş cüzleri getiren okuyucularımıza eseri b'| lira mukabilinde beş renkli ŞÜzel bir kapakJa kaplanmış olarak veriyoruz. Tarih İlâvemiz Bir Yugoslav heyeti İstanbula geldi Arfcost S 7 Sü 5 de Şekersizlikten kapanan bir şekerci dükkinı (Osman Gazıden Atatürke) ısımlı tarıh ilâvemizi toplu halde getıren okuyucularımızın cuzlerini, beş renkli bir kapakla kaplatarak hazırlatmış olduğumuz eserle değıştırmeğe devam edıyoruz. Istanbulda bulunan okuyucularımız cumartesıden başka aunler 85 tan 17 ye kadar, cumartesi gunleri ise 8.5 ile 13 arasında ıdarehanemizemuracaat ederek birikmış »avıları vermek suıetıle bır lira kap bedelı mukabilinde bu e;=i2 esere sahıb olabilirler Çksık sayıların 15 ktıruş mukabilinde teminı kabildir. Taşradaki okuyuculannuz, bıriktirdikleri ilâveleri (130) kuru^luk posta pıılu ile Rötıdeıdikleri takdirde eser kı«sa zamanda posta ile adreslerine vollanacaktır. Eserin satış (iatı 6 lıradır. Birinci Ordunun tnisafiri olarak memleketimizi ziyaret eden heyet şerefine bugün atış tatbikatı yapılacak Heyel uaiarı. dunku ziyaretleri esnasınd* 7 nei Edirne, 28 (Telefonla) Bugun haber aldığımıza gore dun gece Türk Bulgar hududunun Türk Sındığı mıntakasında iki taraf karakolları tarafından ateş açılmıştır. Verılen tafsılita nazaran vakarın cersyan yeri büyük Ismaılçe koyumuz cıvarıdır ve hâdise eece cereyan etmıştır. Koyluier. Turk Arkn<n Sn. 7 Sü 4 f* askerlerınin, gece karanhğmdan ıstıfade ederek topraklanmıza sızmak ıstıyen uç polge uzerme ateş 1 sçtıklarını soy .°mek'tedır!er. Fakat avnı köylüler Bulsarların da bu golgelere ateş açtıklannı ilâve etmektedırler. Günduz olunca golgelerin bulunduğ'u mıntakada vapılan incelemede valnız avnk su Arkası Sa 7 Sü. S de Ankara 28 (Telefonla') Memleketimizle Birleşik Amerıka Devletleri arasında iki muhım anlaşma yapılmıştır. Memleketimiz adına Dış Isleri Bakanı Fuad Koprülünün ve Amerika Bırleşık Devletleri hükumeti adına da Büyük Elçi Avra M. Warren'in imzaladıkları anlaşmalardan biri Kuzey AtlanSn 4. Sü 3 tt Dıkkat buymlsun. sere 1954. şehır, Turkıyemn kultur mer. kezı tstanbul... Bır taraftan ılımde. fende, sanatta en \\erı merhalelere vardığımızı AHahın gunü dünyaya ıldn ederken, ote yandan Zeytmburvunda bır vatandaş, ağrtyan dtşim çektirmek uzere dışçıye değıl. berbcre başvuruyor ve çok kan kaybettiği tçin olup gidıyor. Bu hâdise bizi, facıa kurKral Hüseyin iki gün İstanbuMa baıuna değıl de sımsar kul. kalacak ve buradan Londraya landıklan içın geçenlerde çagidecek lışmaktan men eduen genc doktorlara ctctndırdt. Sımsar Amman 28 (T.H A.) Bugün kuUanmak ne demek'' Mute. lesmen ilân edildığine eore. ÜrHün hassıs olnnyan doktorun ken. Kralı Hüseyin A temmuzda Londrs dtstnı mütehassıs ılân ederek va gitmek üzere, uçakla buradan mijşteri toplaması demek deayrılacaktır. Ürdün Krıh Hüaeyin ğıl tnı' Yahu, bız hâlâ en ilen Tjondraya giderken. İstanbula ia îthnnde berberlenn d'şçıhk ıjrsyacaktır. Kral. İstanbulda iki ettıklert memleketteyız. Müun kaldıktan lonra yohına deva'n tehassıs doktorun lâjı tnt olur"> sdecektir. Koyuverin yaka\arım şu toy Urdünün bugün siyasl bir buhgençlerin... Eğer tnufcrcciir.se. ran geçırmekte olduğu niz evvelâ sahal traşmi yarı tedır. Kralın boyle bir btrakıp ellerını ağznnıza <ia\İngıltereyi ziy^retine de husust bir dıran berbenn pash kerpetcchemmiyet veribnektedir. nimi alm! Bıhndifı çîbi, tjrdan hükılmMi. * * > J ArkıiK Sa. S, SiL t tt s Amerika ile aramızda iki yeni anlaşma Ülvi Yenal. mağh'ıbı>ctım izin sebeblerini anlatıyor Bu ne istir? Ürdiin Krah geliyor Konya. 28 (Telefonla) Ereell ılcemızm belediye başkanlığı ıhtılâfı garıb bazı safhalar arzettıkt^n Mılli futbol takımımzın Dün\a mahiulu olduğu anlaşılan deplas sonra bır netıceye bağlanmıştır: IIKupası maçları etraimda. FutV>ol mank ve d;âer tskım'arrla eorul çenın e=ki beleHıve VıaEksnı Dervış Arkast Sa 4. Sü 4 te Federasvonu Beisi Ulvı Yenal dün Arkası Sa 7 Su. 1 de skşam bir basın toplantısı yapaak; izahatta bu'.unmustur. Ulvi Yenal, bu toplantıdakı koıuşmasmı şu esa'ilara ayırmıştır: a) Alman takımmın dunımu b) Bızım takımın durumu c) Tskımımızm teşkili d) Takımımızm se^'k ve îdaresi Ulvi Ypnal bu konuşmasında demıştır kı: « Alman takımı iyi hazırlanroıştı Bilhassa ıkı yan hafbek ve 1es forvetle uzun hir çalışma Ulvi Yenalın, basına dün verdiği izahat 2 Belediye Reisi tarafından idare edilen ilçe! Şehir Heclisi bugün mühim bir toplanlı yapıyor 4 yıllık Meclîs çalışmalan sırasında üyelerin verdikleri takrirkr Vali tarafınHah eevabiandırılacak Şehir Meclısi bugün saat 15 te 6 ncı faalıyet devresinın son toplan. tısını yapacaktı. Fakat Belediye «eçimletinin kasım âyma tehıri dolayısıle, haziran devresi topknb Arkan Sa. S, 6*. J t> §EK£ELEME.,,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog