Bugünden 1930'a 5,431,332 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

P A R İ s M A T C H H«r dttnya aktttalitesint ulajtıran r*fân« Frannı nMemuatıd». H A 9 I T KtTABCTtNDB v» h«* y«rd« aatüır. riatı 70 kuruftur. umhuri 30 ınen yıl saji 10.745 K U R U C U S U î Y U N U S NADf TWgraf •• mektub adreat: Cumhurfyet, tsta nbu1 Postt kutum lstanbul Ito. M8 Tclafonlar: ütnuml Santral Numaraa: 24298 Yas bltri 24299, Matbu 24290 il AYAS G*nel ve Meyvacılık hakkında at metodl modern usı|l hazırlanm bir eser.Fi »ati Bağcüık Çiçekçülk in orljinal zlra! ıs ve bunların düsünulerek mükemmel olarak 750 Krj.tur. Pazartesi 28 Haziran 1954 İNKtLÂP KlTABEVİ Dış ticaret rejimi etrafında tetkikler En fazla şikâyet olunan yüzde 4 ler meselesinîn ithalâtçı tacirlerî tatmîn edecek şekilde halli yoluna gidileceği bildiriliyor Yeni tedbirler almıyor Ankan 27 (Telefonla) Dış ticaret rejiminin aksayan taraflarını incelemek ve tadilini temin etmek tizere İktisad ve Ticaret Vekâletinde bir komisyon kurulmuştur. Komisyon tetkiklerinde bilhassa tatbikattan «lman neticeler üzerinde durulmakta ve bu arada Türkiye Ticaret Odalan, Sanayi Odalan, Ticaret Borsalan Birligi tarahndan hazırlanan ve dış tiraret rejimi hais kında mütalealan ihtiva eden rapor incelenmektedir. Daha evvel 'le bildirdığim gibi dıs ticaret rejimine, bazı sartlara bsğh olarak takas sistpminin tekrar ahnması muhtemeldir. Bu arada kredill ithalât meseiest de esash surette tetkik mevzuudur. Aynca en fazla sikâyet olunan % 4 ler meselesinin ithalâtçıyi tatmin eder.;k »ekilde halli yoluna gidilecektir. DiSer taraftan tahsislerle tran*ferler arasmdaki müddetin mümkün mertebe kısalrılabilmesi içln bazi tedbirierm slmması meselssi d# tetkik edilmekte olan esaslar arasinrladır. Yurdda petrol istihsali Raman tahasııda 11,8 ton ham petrol var Batmanda knruhnakta »lan tasfîyehanenin ham petrol işletne kapashesl ienede 339 bfaı t*n »lacak Büyük kaybımızın 9 uncu yıldönümü Bugün, Tiirk basm âlemlnin acı bir yıldönümüdür. • yıi bnce, 28 haziran 1945 te «Cumhuriyet» In kurucusu Yunu» Nadi, İsviçrede geçirdiği hir ameliyat neticesi hayata (fözlerini kapamışti. Memlekete şerefli hizmetlerile Türk nıatbuat tarihimlzin en mutena köşesinl işgal eden. Millî Mücadele ve inkilâb yıllannın kuvvetli kalem mücahidi Yunus Nadi; dünkü, bufiinkü nesillere oldueu jribl yannki nesillere de feragatli, (aziietli bir Türk {fazetecisinin en parlak örneginl verecektir. Ankara, 27 (Telefonla) Petrol kanunu eıktıktan aonra bu mevzuda yapılan çahjmalar büyük bir hızla ilerlemektedir. Bu arada *lınan malumata göre, Raman «ahasmda 11.8 mllyon ton btihsal •dilebilir ham petrol bulunduğu tes bit •dilmiıtir. Garzan lahannda da bflyök miktarda petrol bulunmu; lıe de araTebliğde, Tiirk merciierinin Arab ma londajlan henüz bitmsmis clduğundan bu perrolun miktan ve devletleri hakkında çok iyi ehemmdye* derecesi tayln edileniyetler besledikteri belirtildi memistir. Diğer taraftan, Batmanda kurulKahire, 27 (a.a.) Libya heyeti, Mısır gazetelerinde, Libya Bajba makta ol;n tasfîyehanenln ham r>et kanınm Türkiyeye yaptıjı riya rol isleme kapasitesi aenedc 330 retle ilgiü olarak intijar eden ten bin ton olacaktır. Bu vaziyete RÖkidkâr yazılara cevab teşkil etmek re yalnız Raman sahası 35 R«nelik bir ömÜT göstermektedir. Batman üzere bu akşam Kahired« ju teblitasfiyehanesinden aynca yılda 55 ği neşretmiştir: bin ton benzin 28500 ton cet ya«Başbakan. Maliye Bakanı ve Dif kıtı veyi bunun yerine traktör yaİşleri Bakamnda* müte$ekkil Lib kıtı ve benrin, 55.000 ton muhtelif ya heyetinin Türkiyeye yaptıjı ti cinste aüfalt, 166.350 ton ağır mazut yaret münasebetile Mısır ga^etele Arkan Sa. i. Sü. 1 d« ri, Türkiye ile libya arasında bir CUMHUR BASKANI Cumhur Başkanı Celâl Bayar dün paktın aktolunmak üzere bulunFloryada istirahat etmis. bir ara denize girmistir. Resim. Cum dufcunu ve bu paktm Arab devlethur Baskanımızı Floryada denize girenler arasında göstermek lerine, bilha^sa Mısıra baskı yapılSa. 6. Sü. 3 te tedir. . Libya Başvekili Kahirede bir tebliğ neşretti Gazetemizin kurucusu üstadımız Yunus Nadi 9 sene evvel bugün Allahın rahmetine kavuşmuştu Yunus Nadi Mükâfatı En gflzel hikâyeyl »eçecek büytik jüri bugün toplanıyor Yunu» Nadi Mükâfatmın 95354 en güzel hikâye müsabakasına gönderilen yazılardan gazetemizde nesrediienler matba = mızda İrurulan ilk eleme komitesi tarafından gözden geçirilmiş, içlerinden büyük jüriye sunulmağa lâyık dokuz hikâye seçilmiştlr. Büyük jüri bugün taat 15,30 da matbaamızda toplanarak mü sabaka birincisini intihab edecektir. Büyük jüriyl tejkll edece* zatlar çunlardır: Halide Edib Adıvar. Fikret Adil, Cevad Fehmi Başkut, Peride Cel&l, Doktor Fahri Celâl Melih Cevdet, Reşsd Enls. Bur han Felek, Vahdet Gültekır Reşad Nuri Güntekin. Nihal K? ramagralı, Orhsn Kemal, Sa bahaddin Kudret, Yajar NâbNayır. Şevket Rado. Ahmed Hi dayet Reel, Kemal Salih S°! Sabri Esad Siyavüşgil, Ercümend Ekrem Talu, Enis Tahsir Til. Nâzım Ulusay. VS1I Nııeeddi», Vaau, Handi Varoğlu H=sıın Ali Yiic1. , j i i Büyük vatanperver, flotad gazeteri ve kâmil invanın 9 uncu ölüm i yildöntimünde onun aziı hâtırasını sayırı ile anan «Cumhuriyetn «Hesi, onıılmaz kayıbdan doğan acısını rahmetli Yunus Nadinin izinde yiirümekle, onun ideallerine hizmetle dindirmeğe uğra;maktadır. • Cumhuriyet»', Kuruciısnmin her ölüm yıIdönUmUnde kıymetll «kuyuculan karsmnda kendislnl daha imanlı, daha enerjill hissediyor. i 1 > BahnMtH flatad; Y U B M Nadi \ Washington görüşmeleri Dün Macaristan, Brezilyayı bu sabah sona eriyor Churcftiff bir basm toplantısı yapacah konferürtsnt yapıcı olmadığı bildirlliyof sonra kavga çıktıyaralananlar oldu • I 1 ) i i Seçim kanununda Macaristan Brezilya maçmdan değişiklik Iki takım birbirine girdiler. Yenl tasannın buçünkn MecHs toplanhsinda görüşülmesi muhtemel Ankara, V (Telefonla) Hakkmda müsUceliyet karan ılman v» Adalet Komisyonunun lon toplantısındı ufak tefek tadillerle kabul tdilen teçim kamınunun ban maddelerini degistiren tasan tahmin ıdildiğin» göre Meclisin yarınkl toplantısında görüşülecektir. ^:i 3 Millî takım yurda döndü Knfile R«lsi Uivl Yenal etrafiı Izahat yercceğinl söylcdl fsviçredeki dünya kupaaı futbol maçlarına iştirak eden milll futbol takımımız dün gece yarısı «aat 1,30 da bir İsviçre uçağile fehrimize dön müştür. Meydanda basm mensubları tarafından karşılanan milll futbol takunımızın kafil* reisi Ulvi Yenal: «Bu mevzu e*rafında yartn sa at 17 d» bölgede bir b«sın toplantın yapacağım ve etraflı iurettt lz«hatt* bulunacağım. Sundl yorgiınum. Fazla bir »ey aöyliyemiyeceğim.» demistir. Takım kaptaru Turgay Seren *§•: Arkan Sa.. f, Sü 9 dt Kırşehirde bir kamyon devrildi I kty öldü, 8 y«ka <l» yaralandı Ankara 27 (Telefbnla) Bu sabah saat 1030 da Kırşehire bağh Kaman ile Karakaya arasında feoi bir kamyon kazası olmuş, 3 kişi öimüs ve 8 kişi de yaralanmıştır. Kırsehirden Eskisehire gitmekte clan Kırsehir plâkalı soför Mustafa tdsrerindeki kamyon Kamanı eeç A r k a s ı S a . S. S ü . l d e Maearistan Breılly» Bern 27 (Husust) Dünya kupası kardöfinal maçlarına bugün Bern ve Cenevrede devam edildi. Bugün yapılan maçlarda Macaristan, Brezilyayı 42, Almanya da Yugoslavyayı 20 yensrek dömi finale kaldılar. Böylelikle Brezilya ile Yueoslavya elendiler. Dünyg kupasının en eüzel ra«çı olacağı umulan MacaristanBrerilya karşılaşması bir futbol oyunundan ziyade tekmeyumruk ve gürea gösterisi içinde cereyan ettiBu arada hakem, iki takımdan da oyuncular dışan çıkardı. Maçtan sonra, tribünlerde oturan Macar BERN: RADYOFOTO CUMHURİYET (A.P.) Djalma Santos, penaltidin Brezilyanın llk rolöni yaparken. takurunm gakat oyuncusu •• kaptanı Puskas'ın Brezilyalı Bauer'in kafasına şişe atıp yaralaması neticesinde ortahk birbirine girdi. Soyunma odasmda iki takım ve 1dareciler arasında cereyan eden şişe kavgası sonunda başta Macaristanm Spor Bakanı Seb»g olmak üzere muhtelif yaralananlar oldu. Paris, 27 (R) Wa«hlngton'da cereyan eden İngili* Amerikan görüşmeleri yann aona crcoek •» bir resml tebliğ nesrtdileeaktlr. Konferansın sona er\n««ini müteakıb Ingiliı Basbakası Churchill bir basm konferanm jrmpaeaktır. Bu basın konferansına eh«nuniy«t verilmektedir. Churchill'ln bu münasehetl» möhlm me«elcl«r hakkında açıklamalarda buHMM««iı muhakkak addedilmektodir. Konferanı hakkında W«ahJnftoadaki ilyas! çevrelerdtn alman aoa malumata göre, konftrans f«rgİB hir hava içinde cereyan rtmemlf obnasuıa rağmen, hiç blr veçhll» yapıeı bir karakter de alamamııtır. Ikf devlet adamının görfiymalerl üçüncü eünü tamamlark*n chill'in, GüneyDoğu Asyada bir antikomünist ittifak yapılmasının geciktirilmeainl lrtediği bildirilmektedir. Gene haber ahndigına g8rt, Wsenhower ve Dıı İslert Bakanı Dulles da derhal bir pakt yapılması için müzakereler* firisilmealnl iıtemektedirler. Churchill, aradaki açıklıjh kapgtmak gıyegi il» Eisenhower Ut yaptığı (törüsmeleT» ara vtrml| v» bugün öğlt Ozeri DuUeg U« huauct bir göriişme yapmifbr. Gerek İngiliı v» gerekM Ara«rikan resm! aahsiyetlcri ChurehlllDulles görüşmesinln rcamt blr mahiyeti olmadığını »«ylemektedirler. Arkası Sa. S, Sü. 4 t* Bir Yugoslav askeri heyeti geliyor Belfrad 27 (a.a.) Tanjug ajanaraıa blldirdiğine göre, Nis earniIOB kumandanının baskanlığındt bir Yugoslavya askeri heyeti TürK orduıuna blr dostluk tiyaretind* bulunmak üz«r« dün Ni|'tao har«« ket ctmijtir. ; Şeker istihsaline 22 temmuzda başlanıyor Şeker karaborsacılarına karşı açılan mücadele diin de devam etti ve bazı isfifçiler yakalandı bir gazoı fabrikasına larhklaruu İHraf etmişlerdir. Nezaret altına alman İki istifçi bufün Adliyeye BASKETBOL Mill! baaketbol takınumız, Viyanada Avurturya ilt verüecektir. Sanyerde Ortaçesme eaddeslndc yapbŞı karş,ıl»fniâyı 6 3 5 5 kszanbir bakkalın ardiyesinde yepılan tnıştı. Yukandakl resira, bu maçt* Si\Tİhisar kazasından |*hrimlz aramadı 3.5 sandık şeker ele ge j Sacidi sayı peşinde çalışırken gösnolisine telle yapılan bir ihbarda, Arkast Sa. %, Sü. 3 te termektedir. Kantarcıhrd» Ssbuncu hanında 9 numaralı yerde zeytinyağl ticreti yapan Haçik Tezelle Nubar Donikoğlunun, kazalan için tahsis olunan sekerleri »evketmedikleri bildirilmiş, bu 50 çuval gekerin piyasays sürülmesi ihtimaline isaret edılmiştir. PoILs tarafından bu yerd* yapılan aramada 25 çuval şeker ele geçirilerek mttsadere olunrnuîtıır. Bımlar 25 çuval şekeri Ise Şeker karaborsacılarına karjı girişilen mücadele devam etmektedir. Zabıta, dün de 50 çuval şeker 1 piyasaya çıkartmayıp fahiı fiatla bir eazoz imalâthanesine tatan İki istifçiyi yakalarrıştır. Klâksan yaıağımn müspet 'estrlerini kim inkâr tdebilir? Bh" kaç gündenberi çehrunlzde Bu yasağın jehri jükunefe kahüküm sürmekte olan sıcaklar dün vuşturmasa dahi nhhat müest s v i ç r e d e dün de aynı şiddetle devam etmi?., halk seselerimize bir yenisrni kayapılan maçlaruı hafta tatilinden fayda'anarak plâj zandırdtğ» bedihi değil midir? tafsilâtını 6 ncı sahifede lara ve sahillere akm etmiştir. Yal(Klâkson yasağı paviyonu). bulacaksınız. nız dün Floryaya gidenlerin 150 bine Şehrin tükunett kavttftnast A r k a s t S a . 6, S ü . l d e davasına gelince: 1 Erken yatanlara gece uykusunu haram eden hopar. lör tesleri, Seyircüpr Galatasaray Samsun 1 Gtç yatnnlar* »abah FenergencHk m»çi hakemta» uykulanm haram tdev demir hticum ettiler tekerlckli çöp araban gürültültri, Samsun, 27 (Telefonla) ŞehS Erken ve geç yeUp da rimizde misafir bulunan İstanbul uyuyamıyanlara gündiiz uyprofesyonel liginden Galatasaray kutunu haram eden seyyar saSpor Kulübü futbol takımı, bugün ttct avazeleri. Samsun Fenergenclik takımı ile ve Anksralı millî hakem Muzafter fiütün dehsetile devam ederEıtuğun idaresinde yaptığı maçı ken bunun hal yoluna gtrdi63 kazanmıştır. Hakemin idaresin* gini söyliyecek insaf ehli businirlenen Fenergenclik taraftarları lunmasa gerektir. maçtan sonra hakemin bindiği oBu cehefTi^Tni gürüHiiler atomobilç hücum etmişlerse de porastnda uykvunı kaçacak bir lisin vaktind» müdah=lesile MurafCekmec« Ada plâiında iir sarfoförvn klâkion çalmasını nifer Ertuğ ciddt bir tartaklanmakhoşla çarsonlar arasında yanm çin yasak ettiklerim dü^ündü. tan ucuz kurtulmuştur. saat süren bir kavga oldn; blr ğü takdirde düşeceği hayreti Birinci devresinde 22 nihayetleve şaşkınlığı gözönüne getirebfkçi bir eri öHürdü, kendisi Ben maç, ikinci devrede sertleşmek rek Bavrithtivort gülümsiiyove iki arkadajı yaralandı (stidadını göstermiş fakat Samsun ruz. FenergencliKin güzel oyununa rap Dün akşam Çekmecede Ada pllHakikaten mademki öteki men Galrtasaıiylılar dürt gol dajıııdı kadın yüzündtn çıkan bir yasaklan koyaimyacak ve tatha atarak maçı 63 lehlerine bitiriavgati» bir mahalle bckı,isi bir e.i bik edemiyecektik; o halde rebilmişlerdir. Fenerin gollerini Me tabanca ile öldürmüş, üç kişi de kl&kson yasağına ne liiznm Un Metin Mu5t.f«• G,Ut a «r.y,n ' ÂRIZA YAPAN YOLCU UÇAĞI Evvelkı s a b a h 18 yolcu ile İzmirden îstanbula h.reket Men ağır |ekilc!e yaraUnmıştır, vardı? Şoförlrri klâkson mn.in. Reh?. Çj,ç«k Ah. O«m,n Devlrt Havj.yollarıı» aid «Ekr, u c ^ m m . k a l k l s tan 10 dakika «onra. motöründeki bir flrır., dol*Ysrım saat Hevam eden kanH rafmdan kurtarmak için m»? n, Kadn, KuSuk Ah yapm,ş ,. ? ı .^r.^öndüaünü b»djrmi,tik. Resim, .Eke, uçag, «,1 motbrünün İzmir hava meydiinmda U ] hâdi:enin taıilâh |udur: * * * J Arkan Sa. i, Sü. i d» • Biuını Dün Florya plâjlarına Lüzumsaz yasak 150.000 kişi gitti Samsunda hadiseli bir maç Plajda bir cinayet işlendi DtPLOMA TEVZtt Dün muhtelif liselerde dlploma tevzll törenleri yapılmıştır. Çamhca Kız; Lisesinde yapılan törende Cumhur Başkanı Cela! Bayar ve MillJ Müdafaa Vekili Ethem MendeTes de bulunmniardır. Rçsim. yent mezunlardan birin» dipîom<»sının verilişjnj eöstcriyot; : >^^?v ''(Diğer liselerd'ekı törenlere dalr htberlmiz I nci fahüa mkdsdlr.) ' V;,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog