Bugünden 1930'a 5,475,680 adet makale



Katalog


«
»

ORTÂK Arıyorum Tahtakale caddesındeki 73 numaralı bodrum ve üst katı olan kuruhnuf magazava lahibım. Koyacak »ermay* v« tekhf olunacak is (P K 912 Igtanbul) adresıne yazılması. 30 nncn yıl sayı 10.744 umhuri KURUClIStl î TUNUS NADf Mgraf »« melrtub adMsl Cumhurry«t, trta nbui Posta fcuhuu îrtanfeul No 248 Telefemlar: Umuml Santral Numaran: 24298 Yazı İfleri 24299, Matbaa 24290 Kadın Erkek Cinsiyc tHfcyatı " 1 1 1 IIIMH Cıns vet ve ınlS^TaıHsirıde ilırun yalnız en favdal dş^şl.çlsunun vanında en meraklı ve yei(i farafları ıhrflal Pazar 27 Haziran 1954 edılmemiî okur arın umurri bügıleri nin meraklı k nuların seyrı ıçınde tazelenmesıne hl hassa one"m venlmısrıtjtur tir Fıatı 400 kjp 3 cıldhk g,îkgnı v 12 Uradır İNK1LÂİ' K l T A B E V t Hallc Partisi içinde hazırlanan inkılâb Parti Meclisinin şimdiki hazırlık komitesi ile idare kurulunun müştereken vardıkları mühim karar Verilecek raporun Kurultayâa müfrit kanat tarafından şiddetli bir mukavemetle karşılanması ve bir çok istifaların vukuu bekletıiyor Bir yolcu uçağıânza yaptı Dun »abah 23 volcu ile Izmirden Istanbula hareket eden uçak. makınedekı arızanın farkına vanlmasi uzerine geri dondu Izmır 26 (Telefonla) Bu =abah I'tanbula muteveccıhen şehrımızden hareket eden Havavollarının «Etı > adlı uçağı Manısa uzer ndevken pılotun motorde hıssettığı bır ârıza yuzunden derhal gen donmuştur Yaptığım tahkıkata gor» hâdı^e soyle cereyan etmıştır «Etı • uçağt mutad hareket saatl > Arkası Sa 6, Su 3 t« Türkiye Yunanİtan ve Kıbrıs meselesi Yunan gazetelerinin nota verdiğimize dair haberleri yalan, yalnız dâvanın Milletlere aksettirilmeraesini tavsiye ettik Ankara, 26 (Telefonla) Kıbrıstan gelen haberlere gore, Başvekıl Adnan Menderesın Amerıkada yaptığı bır konuşraayı tam^men tahrıf ederek manşet halınd» veren bazı Yunan gazetelerıfeudefa da Tuıkıyenın Kıbrıs me'elesi hakkında Yunanıatana bır not» rArkast Sa 6, Su. 3 t« tşgilere Zam eşıdh »endıkalar» men Arkası S a 6 S ı lde suh ışçı temsılcılennden murekkeb bir rrupla goruştum Bugunku hayat şartlan karşısında aldıklan neCumhur Başkanı Celâl Bavar dün retın >etersızlıgınden »ıkavet edırefakatlerınde Mıllî Savunma Bayor ve memurhr pbı kendılenne kannı Ethem Menderes Genelkurde uv ajlık (doksan jtundelık tutamav Ba,kanı Orgervral Nureddm n ) ıkramrve venlmesını istıyorlar Baransel Cumhur Başkanlıgı Umum! Kâtıbı Haydar Gork, CumBuvuk Mıllet Mechsı Çahşma Kohur Baskanlıgı Başhekımı Dr Prof mısvonu bu ısteğı yerınde bulmaRecaı Erguder Başvaver Kurmav mrç. bir avlık (ohız «uadehk tuteAlbay Refık Tulga Denız Yaverı n ) ıkranmeyi Aeter jormuştur. Bınbajı Kenan Yazgan olduğu ha'Mesele onumuzdekı umuml he>et de Acar motoru ıle Yassıadaya gıioplantısmda bir karara baglanadeıek donanmamızın eğıtım tesncaktır Her halde Bınuk Mıllet lerını azmiî ve kendısıne denız MerliM ışçılenmi7in ıjeçım durumııkuvvetlerı kumandanı Koramıral nu gozonunde tutacak ve onlaruı Sadık Altıncan tarafından ızahat sıkıntısını ndencı tedbırleri alraak\erılmıştır ta kusur etnmecektır Iynde vaçadısımi7 havat şarilarının deeışme» Rehrlı vatandaşlar hesahına fittık« artan bırtakım guçlukler doğurduçunu jcormeme7İıkten jelnn^ * imkan yoktur Yıldınm hızı ıle jurayen bir kalkınma hareketinın ortasmda bu Ribı vatandaşları elbette kendı haHenne bırakama* ıı. Ko\lu kazanıvor, tuccar kazannor, «ınaf karannor dıje memurların, Ucılenn ve umumıvetle dar ve deBALE RADYOFOTO CLMHURIYET (A P ) fci!«nn>7 *elırlılerın »ıkmtı çekmesiL'tueuay fj^nitıtı ıBjıfff*''1" (nfiUçre kalesıne Dun vapılan Vrnruar İnfiHere ne gonîümOT rart nlnına* Nîtekim attığı ılk rol (ijndilık vılria ıı< avlık ıkramıve vermek surehle huknmet memur vatandaşlar* elden gelen vardunı esirgemedifnnı ırnstermışrir Barem eetvelteri uzerınde gereklı değışiklikler vapıldıgı zaman geçıei ikramhe usulune *on \enletek. memurlarımi7 da bekledıklen ıstıkrara kavıışaraklnrdır Işcılenmmn dıırumu ıtıraf etmell Futbnl Federast onu eskı kı bıra/ daha E"Çtur Ikramıve \ermek suretıle bu vatanda^lann Mbaşkanı Beden Terbivesı kintısı anrak bir muddet kısa bir Umum Mudurune şıddetle muddet ıçin kolavlaştınlmış olur hucum edı>or Ası) da\a. sosval «u\enlık jartlan Ankara 26 (Telefonla) Futbol İle ilgilıdır kı. bunlan (ferçekleşFedera=>onu eskı başkanı Orhan tirmedikçe ne vapılsa favdasır kalBale 26 (Hususl) Dunva kupa Alman>a karşılaşacaklardır Bu mak mukadderdır 1950 vılında va sı kardofmal maclarına bugun Bale maçlar da buv ık bir merak ve h° Şeref Apak yarın çıkacak Zaferde yazdıgı bır vazıda Futbol Fede nm ucreth haKa tatıh dı>e bir ka \e Ix>zan stadyomlannda başlanıl >ecan ıçınde beklenılmektedır Dıger taraftan baraj macında Al ra^yonu Başkanlığından ıstıfası senun Meclısten çıktığı zaman bu ko dı Bugun yap'Un k?rdofınal maçbeblerını açıklamakta ve bu arada nu>a burada doUunmuş. dıın>anın larmda Avusfjrva I'Mçreyı î1» rranjava 7 2 venılerek elımıne o Arkası Sa 6 Su 4 te hıçbır %ennde benzerıne rastlan Uruguav da Insılter^v ı 42 mağlub lan mılli futbol takımımız da \ rn mi\an bu kanunun ışçılere hıç bir ettıler Bo\lehkle Avusturva .le ııcakla memlekete ?vdct ' '" »' tı~ fa>da saelavamıvacaEUiı. ustelık Uruguay domıhnale gıderl?rken I s v i ç r e d e dun butçeve >ılda kırk mılyon lıralik Incıltere ıle I«vıçre de elımıne olATLFTIZM MUSABAKALA>apılan macların bir vuk bırtdıreceğını vaımıştım O dular RI Ucuncu ve dorduncu kutafsılâtını fi ncı sahıfede zaman bazı ışcı vatandaşlar bana me Gul Kupası Atletızm MuKardofınal naçlafina vsrm da kızdılar, «Bızden ne ishjorsun, bı devam edllecektır Yarın Macarı1;bııkıcaksınız sabakalarına dun saat 16 30 da rak elımıze be; on kuru; fazla KCÇ tanla Brezılja Yugosla\\a le ^e Mıthatpasa stadında baslandı sın» dive çıkıştılar Halbukı o raDunku musabakaların teknık man benım ıstedıgım. ışçılerimızın sonuclarını dorduncu sahıfede ha>at sevıve«ı İle ılgılı. butun mebıldırıvoruz Resım dısk atan (Cumhuriyet) te mühim bir siyasî eser: deni mılletlerde tatbık edılen sosbır atletı gostermektedır yal gııvenhk şartlarını jurdumuzda saclamaktı Ankara 26 (Telcfonla) 26 temmuzda top.anacak olan C H P kurultayına aıd hazıihklar devam etmektedır Bu arada, geçenlerde toplanan partı meclisinin seçtığı hazırlık komitesi CHP nın bir bunve degiîtırebılmtsı içın tuzukte yapılma«ı lâzım gelen tadılâtı tesbıte çalışmaktadır Faık \hmed Barutçu, Avnı Doğan, Şenneddın Gunaltay ve Te\ hk Fıkret Sılayın da dahıl bulunduğu \e ıdare kuru'unun <?alışm«ların« ıştırak ettığı bu komıte, «ldıjım malumata gore, bılhassa partıyı maa ılt tamaroen alâkrsı olmıyan bir nesle bırakabılmek v* bunu temın ıçın de tam bir reform yoluna gıtmek hususunda mutabakata vaTnış bulunmaktadır Bılhas«a son seçımlerde halkın p rtıye oy vermemesının sebeblerı araştııılmakta daha reslut mahıvette bir tuzugun tertıblenmesı ıçın £alı;ılmaktadır Bu aradı. umumî temavul ıkt «adi Bayar dün donanmanın Yassıadadaki lesislerini gezdi Balkan / askerî ittifakİ GUATEMALADA şıddetlenmı$tır Guatemala baskentınm bombalandıjı da bildiAhna. 26 (TJîA) Paiartesl rılmektedır Fakat komunıst aleyhtarı kuvretlerin ilerl har« gunu burada başlıyacak olan ketıne yenıden baslayıp başlamadıkları hutugunda kat'l maJu Turk Yunan YugoMav konfemat mevcud d«ğıldır Yukarıdakı resimde komünijt aleyhian ransı içın hazırhklar ıkmal edılbırlıklerın elıne geçen bır sehrin meydanında ikl Gruatamalalı ıriîtır Turk ve Yueo«lav de ceeasker gorulmektedır Bu husustakı haberUrimiı altıncı »ahif«lerı burada beklenmektedır T^rmızdedır kiyeyl de Harıcıye Vekâleti Mus Arkatt Sa 6, Su. 2 de • Görüşmeler vann Atiıuda ba«hyor, Tito, NATO ile bağlanülart kabul ediyor HARB Guatemalada harb yteniden Şimdi de çuval ve kanaviçe darlığı yaratılmak isteniyor tktisadt sebeblerden müterellid olmıyan fıat «rtışlan özerindt tktısad ve Tıcaret Vektleti tetkılâtı, genij olçude kontrollara devam «tmektedır Bılhassa mşaat malzemesl çuv»l, Dünya kupası kardöjmalleri Mağlub olmamızın sebebleri Ticaret Vekâleti müfettişleri, şehrimizde 5 firmada yanm milyon metre kanaviçe ve 560.000 âeu fszia çuva! bulunduğunu tesbit ettiler Nükâfatı En gta»] hlkiyeyl buyuk jtıri yann topkuııyar Yunus Nadi Diinkii müsabakalarda Avusturya. İsviçreyi 75, üruguay da İngiltereyi 42 yendiler L Libya Başvekili dün gitti Yunus Nadi Mukâiatının 953kanaviç* veaalr mıddalcr 54 «n güzel hıkâye muatbakayapılan bu kontrollarm müapet n« Isına gonderden yanJardan gatıceler •trmekt* olduju Üldirfl |zetemızde nefredılenler matbaımektedlr. mırda kurulan ilk elerne koVerılen malumata gSrt h»J*d rnıteci taralından gözden ge Arkajt Sa S, Su. 2 d ı çırılmis, Içlennden buyuk jurıy« lunulmağa liyık dokuz hıkâye secılrmştir Buyuk juri yarın »aat 15 50 da matbaamuda toplansrak nıu sabaka bırıncisuu üıbhab edeerirtır Buyük jürıyi teşkü edecek zatlar çunlardır Hahde Edıb Adıvar Fikret Add, Cevad Fehmi Başkut, Perıde Celâl, Doktor Fahri Celâl Mehh Cevdet Reşad Enii, BurAiâkalılar çtker sahşlannın kısa zamanda nermal* han Fele«, Vahdet Gultekın Reşad Nurı Guntekın Nıhal Kagıreceğını 10 rune kadar da \eni istihftalkı ramaer«h Orhan Kemal, Sabaşlıj acağını sojluyorlar bahaddın Kudret, Yaşar Nâbı' 1 Navır Şevket Rado, Ahmed HıAlâkadarlar, şeker Sotıslanmn kı ve şpke'li gıd» maddesi imalcıleri da>et Reel K»mal Salıh Sel l =a zamanda normale gırecegını. e de yetecek mıktarda şeker almakSabrı Esad Sıyavuşgü, Ercu| «asen on gune kadar >enı ıstıh tadular Hastalar vesaır âcıl ıhtımend Ekrem Talu, Enıs Tahsır «ahn başlıyacafiinı «ovlemektedır >aclar ıçın de elımde ayrıca bır Tıl Nâzım Ulusav Vâll Nu1 'er Valı ve Beledıve Başkan vekılı mıktar şeker bulunduruyorum Irediın Vanu Hamdı Varoğlu | cab eder«e Vılâyetm onune şeker Gokay bır rruharrırımıze H san kh Yucl , Arkası Sa 6, Su 4 te « Şeker her jede satılmakta Vilâyet 300 bakkala şeker tevziine devam edeceğini bildiriyor Hiller Almanyası Pa?^r yıınleri calı«mak 7a(en ragak nldueuna fnrp haftaria >armı gımHelık fazla almakla bir ısçı sadece bir zam jrormu; olur Bu «o«yal bakundan onun ha>atua veni bir guvenhk unsuru g«hrn«z Par«nm saha alma dejerinde başgosteretek en nfak bir duşukluk, o «ammı bir kalemde silip snpurmeğe veter Halbuki birçok memleket»erde vururlukte olan aile ve eocuk ramlan, vıllık ucretli mezunivet, l?«İ7hk ^itrorfası jıbı kanunlar, Jşçuıin havatma doğrudan doğruva re devamlı olarak veni refah nnîi'rian Behrmektedır Bızim m*Tmahmız bu bakundan henıiT pek fakirdır Gerek Çalıısına Bakanhpnın. rerek bizzat Bakan Havreddln ErkmenİM vnrdumuzn bahlı milletler se\n>esine vaklaştıracak ve işcilerfmize rahatlık «ağh^acak konular Ü7erinde nddî MiıeHe du.dııiunu e bil Fakat budın bu l^ler bilnomm NAPÎR NAD1 Arkası S 3 Su 5 te Ribbentrop'un hatıraları Bu suallere şımdıve kadar cevab vcnlmedi: Dış İşleri Bakanı Yeni yedek subaylarımız Dün Ucaksavar ve Süvari okullarile Ankara Piyade Yedek Subay okulunda törenler yapıldı Hayal peşinde K'tııne bevzeyen bır hı Almanjada krallık mı kurmak ıstıvordu' Alman dıktatoru Rıbbentıop u neden Londıava elçı gonderdı 7 Boğazlar, Kars etrahnda Nazılerle Bolşevıkler ara =ında ne gıbı pazarlıklar yapıldı' \^ Papen neden Antearaya gondeııldı' Rıbbentrop, Hıtlerın elınde bır oyunRibbentrop'na hapisanede alınmıs bir resml cak mıydı? 1S44 yılında idam edilen Ribbentrop'un Nııromherj haplsbasinde yazdığı hntıralarda bu rnaMer ve daha bır çok 1 an ce\ab landırlıy«r. Lıbva Başvekıli Yeşilkoy hava alanında uçağa bınerken (Yazısı 6 ncı sahıjemızae) kaye Afıntmim, jakat zehtr fltbı act . Ecnebı memleket\erden btrmden zengın bır ış adamı ıle tercumam Istanbula delıyorlar Buyuk otellerden bırınde bır daıre tutuyorlar Gezmek tozmak temaslar, epey rfe para harcıvoriar ha. m Aradav btr muddet perıyor, ya lstanbvla doyarmyorlctr, yahud ıjlcn bitmıyor derken pohs ote\<n kaptsıva dayamyor Haydı bakahm, çtkm du jarı' Nereye* Yurd dışına .. Transtt vızesının muddett bır aydır Muddet bıttı Htıda verıp pohiten ıkamet tezkeresı de afirmdınız' Htknye burada bıtiyor /yt aına do'flar han\ bı« teyyab mem1eket\ olacakUk ya Ha. m komısyov lar ktirmuçtuk, raporlar yazdırmtjtık Hay alniTntztn karayazıst Yahu, Tunzm Kurxımumuz bıle var Otel de yaptırmadık m ı ' Bıztm mevzuat bu halde kaldıkça turıst ne demek, bt. z« mtrgnvler b»'e gelmıyetek Gorurıunuz bakin! Süleynaniye Caraii Yazan: Haluk Y. Şehsuvaroğlu Çok güzel bir tarihî tetkik yazısı Bugün Ikinci Sahifemizde • Bugün 5 inci »ahifede bafladık, okuyunuı S. * * * J OkolUktoki toreadtn blı sorunuı (Yamı 6 ıncı tahijem'zd*)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog