Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

PARASIZ EV DEKORASYONU SARAT MEFRÜŞAT EVİND1 Her eln» y«r muftmb&ları, tttl pard*ler, Avrup» d4s*m«lik kumafluı, ray, kornig VS. VS.... Toptan fi»tına perakende »atıslarımızdan istifade ediniz. Birden alacağınıı her türlü mefrusat esyayı bilâbedel Dekoratör Hanri tarafından döşenecektir. Beyoğlu. SARAY Mefrusatevi Meşrutiyet Cad. 259/263 Tel : 454IO Altıncıdaire B«yoglu 30 nnco yıl sayı 10.743 umhurİYet K U R U C U S U : Y U N U S NAD? Teîgraf re mektub «dresl: Cumhurfyet, tstanbul Posta kuhuu îstanbul No. 248 Telefoalar ümuml Santral Numaraa: 24298 Yan İ»leri 24299, Matbaa 24290 Almanca 4i&a««fı öğrenmek istij'enlere | M |j J D E \ c~.jieHiwnn Kesşlcr Deutsche Für Auslaender j Tcil 1 ve 2 Yabaicıft'ra: aln}ancavı kolay ve pratik sakildsşjf'^İiSetim metodu. Cild I 375 kjıruV Cildî 2 550 kurus satıs ve tevzi yerU BERKLALP Kitabevleri. 1 Ankara 9 £ İstanbul. TÜRK.£E j ALMANCA 1i Cumartesi 26 Haziran 1954 In^aat malzemesi istifçileri ve vurgunculan yakalanıyor Batı Almanyaya borcumuz Atnerika. Batı Almanyaya 43 milyon mark tutannda mal ihrac edecek ve bu malın bedeli Annanyadaki eski horclariTnızdan düşülecek Ankara. 25 (Telefonla) Bah Almanyada teraküm etmiş borclarımızın peyderpey ödsnmesi için yapılan çalışmalar devam etmektedir. Aldığım malumata göre borclarımızdan 10 milyon dolar kar?ılığı 43 milyon marklık kısmının bdenmesi hususunda Bonn ve Washinaton'la yapılan temaslar müsbet bir safhaya girmiş bulunmaktadır. Hazırlanan esaslara göre 10 milyon dolarhk borcumuz Birleşik Amerika. Batı Abnanya ve nvsmleketimu arasında yapılacak üçlü bir anlaşma neticesinden ödenecektir. Amerika, Batı Almanyaya 43 milyon mark tutannda mal ihrac edecek ve bu malın bedeli Alman Arkası Sa. 6. Sü. 5 te Eisenhower Öîurchill görüşmeleri başladı Ingiliz Başbakam "bir kaç meselesinin,, ele alınacagını söyledi Edcn'in «Asya Lokarrtosu» plânı iyi karşılanmariı. mülâkat nazik bir hava içinde başladı Washington, 25 (A)> a.a.) İngiltere Başbakanı Sir Winston Churchill Başkan Eısenhower'le eayet önemli görüşmeler yapmak üzere buıaya gelmiş ve gayesinin «InçiHz Amerikan ailesinds h?rhanai bir anlaşmazlık olmamasının temin olduSunj anUtmıştır. Churchill ziyaret maksadını çu sözlerle ifade etmiştir: «Anthony Eden ile birlikte. birkaç aile m». selesini ele alarak ve herhangi oir anlaşmazlık olmamEfinı temine ;a • lışmak icin buray^ geldik.» Churchill konuşmasını bitirincî. çok uzun zpmandanberi tanıcîı^ı ahbabı Dısisleri Bakanı Foster Dullese dönmüş v« fısıltıdan ziyade. homurdanmaya benzç.r meşhur alçak sesiyle: «Nasıl iyi mi Konuştum?» demiştir. Dulles. gülmüş ve İngiliz Devlet aH.mır'n plirî hsra Arkas\ Sa. 6. Sü. 4 te Celâl Bayar dün Floryada banyosu yaparken Dün İstanbulda yapılan kontrollarda 10 firmanın depolarında 2,5 milyon kilo demir, 350,000 kîlo demir boru stoku tesbit edildi Dün tutttlatı şeker karaborsacıları Piyasamızda çeşıdli maddelerin fiat artışını ve stokçuluk yapanları tesbit için Tic?ret Vekâleti müfettişleri kontrollarına devjm etmektedir. Bu kontrollar sırasında mal saklanmâsı. yüksck fiat ile fatura vermek gibi hususlar üzerinde durulmaktadırHükumet, ihtiyacı karşılıyacsk miktarda insaat malzemesi ve yedek parçaya tahsis yaptığı !ilde piyassıJa gene bu ma^lar b'.ılunammaktadır. Müfertislerin yaptığı kontrollarda bazı firmaların inşaat malzemesi sakladıkları ve bu malları satmamak suretile fiatları yükseltmek istedikleri anlaşılmıştır.Bu cümleden olarak 87 Krş. tan sattığı demir için 60 kurus.tan tetura veren bir demir tüccarı yakalanmıs.. hakkmda gerekli muamele yapılmıştır. Bundan başka, dün yapılan kontrollarda 10 firmanın deposunda 2.5 milyon kilo demir. 350 Secim kanunu ; Bayar dün geldi Cımhur Başkanı dün geee donanmanın lalbikatında bulundu Churchill ile Eisenho«er bundan evvelki toplantılarından birinde Ticarethane kiraları Teklif komisyondan çıktı, Meclisin kıs devresi toplantılarında kanunlaşabileceği zanolunuyor Ankara. 25 (Telefonla) Ankara meb'usu Talât Vasfi Özün meskenden gayri işlsrde kullanılan gayrimenkuller hakkındaki kanun teklifi Ticaret Komisyonunun buşünkü toplanUsnıda müzakere ve kabul edildi. Bu tasarıya göre kanunun mer'iyet tarıhinden önce 5 sene müddetle gayrim.înkulü kiralami} Arkası Sa. 5, Sü. 4 t« Dünku kongreden bir intiba arttırılacak Ziraat Vekâletince hazırlanan projeye göre. 2 yılda 200.000 dekar arazide yoncalık ve nümune mer'a kurulacak Memleketimizde son yıllarda hububat ekim sahası genişlemiş, hububat istihsalimiz memnuniyet verici bir şekilde artmıştır. Hububat ekim sahasının artışı, esasuıda verimsiz olan bir çok mera'ların sömürülmesinî tevlid etmiştir. Ziraat Bakanlığı bu hususu gözönünde tutarak yem nebatları istihsalini yükseltmsk gayesile gerekli faaliyete geçmiştir. 1952 1953 yıllannda Bakanlıkça tatbik edilen çayır, mer'a ve yem nebatlan projesi gereğince 2897 köyde 199.608 dekar arazide yoncalık, korungahk ve nümune mer'ası gösteri ve teşvik mahiyetinde kurulmuştur. Projeye göre iki yılda 1000 köyde 200 bin dekar arazide yoncalık, korungahk ve nümune mer'ası kurulması plâna »hnmıştır. Arkası Tabıbler Birliğinin 3. kongresi acıldı Bir doktor, hastalardan alınan ücretin her yerde aynı olmasını, 50 kuruşluk vizitanın kaldmlmasını istedi Türk Tabibler Birliğinin Üçüncü biivük kongresi. dün saat 10 da Eminönü Öğrenci Lokalinde çalışmalarına başlamıştır. 11 vç Belediye Sağlık Müdürlerile muhtelif şehirlerden gelen !*0 , delegenin hazır bulunduğu kon| A r k a s \ Sa 4. S ü l d e | Adalet Encümeni de tasanyı dün Cumhur Başkanı Celâl Bayar, görüştü ve kabul etti refakatinde Millî Savunma Bakanı Ethem Menderes, Erkânıharbiyei Ankara 25 (Telefonla) Secim Umumiye Reisi Orgeneral NuredKanununun bazı maddelerini dedin Baransel olduğu hslde dün Jiştiren tasarı Adalet Encümeninin sabah trenle Pendiğe gelmiş. Vali bugünkü toplantısında görüşüldü ve ve Bslediye Başkan vekili ile sivil kabul edildi. Tasannın 35 inci .nad ve askeri erkân tarafından karşıdesinin 1 inci ve 3 üncü fakralarınlanmıştır. da iki mühim değişiklik daha vaPendikten motörle Floryaya gepıldı. Mensub olduğu siyasi parti Arkası Sa. 6. Sü. 3 te nir. adav yoktamasına giren bir şahsın bir başka partiden veya rîncTnî yacajnna dair olah Dİrmcl fıkradaki «mensub olduğu .«ivasî partinin» ibare.<=i Ankara mebu.u Zafer GökSa. 6, Sü. 1 de fuîir^tîbya görttşmeleri hakkmda tebliğ yayınlandı Orlasarklaki durum göriişüldu, tebliğde, iki memlekHI» mkla! nazarlarının lam bir matabakit halinde bulunduğa kaHrtiüyer Devlet Meteorolojl Umıım Müdürlüeünün baromptre. termometre ve«îair âletlerinin önünde biriken merakhlar Ordumın gençleştirilmesi için kararlar alınıyor Kıdemli binbaşılar alay komutanlığı yapabilecekler komutanlığı için yüzbaşı ve binbaşılar, alay komutanlığı için kıdemli binbaşı ve albaylar. tümen komutanlığı için albay ve tümgenerall?r tefı ik edilebileceklerdir. Bundan sonra yapılacak tayinl»rin bu esasa göre tanzim edileceği büdirilmcktedir. Eisenhower, ordumuzdan sitayişle bahsetti Washin2ton (USİS) Başkan Arkası Sa 6, Sü. 2 de Yuıtus ; Nadi Mükâf atı Ankara muhabirüğimiz En giizel hıkâyeyi seçecek büyük jüri pazartesi giinii toplanıyor Yunus Nadi Mükâfatının 953î4 en eüzel hikâye müsabaka,ına gönderilen yazılardan gazetemizde neşredilenler matbaîmızda kurulan ilk eleme komitesi tarajından gözden ge^irılmiş, içlerinden büyük jüriye sunulmağa lâyık dokuz ikâye seçilmiştir. Büyük jüri 28 haziran pazırtesi günü saat 15 30 da matha:mızda toplanarak müsaoaka Mrincisini intihab edecektir. Büyük jüriyi teşkil edecek atlar şunlardır: Halide Edib Adıvar. Fikret Aiü, Cevad Fehmi Başkut, Peride Celâl. Doktor Fahri Celâl, Melih Cevdet. Reşad Enis, Burhan Felek. Vahdet Gültekin. Reşad Nuri Güntekin. Nihal Karamağrah. Orhan Kemal. Saoahaddin Kudret. Yaşar Nâbi N.ıyır, Şevket Rado. Ahmed Hidayet Reel, Kemal Salih SPI Sabri Esad Siyavüşgil, Ercü' mend Ekıem Talu. Enis Tahsin Til. Nâzım Ulusay, Vâlâ Nueddin V3nu. Hamdi Varoğlu. rLsan Âli Yücrl. Balıkesir mebıısu arkadaşımız Mekki Said Esenden boşalan Ankara mııhabirliği mize tanınmış çazetecil«rinıizden Ecved Güresini getirdik Ankara 25 (T.HA) Ordunun gençleştirilmesi mevzuunda Millî Müdafaa Bakanlığınca mühim kararlar alınmıştır. Ordunun mühim ve muhtelif Sa. 6, Sü. 5 te komutanlık kademelerini genç. dinamik ve ehil subaylara tevdi ctmek üzere komutanlık kademelerinin kadroları değiştirilmiş bulunmaktadır. Bundan böyle hölük komutanlığı için Teğmen ve Yüzbaşılar, tabur Ankara 25 (a.a.) Türk Libya görüşmeleri hakkında aşağıdaki müşterek tebliğ yayinlanmıştır: Libya Bavşekili Esseyid Mustafa i Ben Halim, beraberinde Maliye Vekili Doktor Ali Nureddin AneyKuraklık yüzünden bazı mühim 7.î ve Hariciye vekili doktor Abistihsal böljrelerinde durum düsselâm Busayri oldusu halde. iyi değil Türkiye hukümetinin davetine icabetle Ankaraya resmî bir ziyaret Bu sene hububat rpkoltesinin biı yapmışlaıdır. Türk hükumetinin rriiktar noksan alacağı anlaşılmak mi?afirlerine refakat ederler aratadır. sında Libya Hariciye Vekâleti Müs Tarım Bakanlığı hububata aid ilk tahmın raporlarını henüz neşrel.nemiştir. Bununla beıaber hububat işi ile uşraşan tacirlerin istihİnşaat Fakültesinin yeni dekanı Arfca.it Sa. 6, Sü. 2 de Prof. Mustafa İnan Mahsul d u r u ııı u teşarı Esseyid Süleyman Cebrt de bulunmakta idi. Libya . devlet adamlannın 21 haziranda başlayan Ankaradaki ikametleri 24 haziran sabahı nihayete ermiştir. Ziyare<ieri esnadında Liby» devlet adamları Büyük Millet Meclısinin bir celsesinde hazır bulunmuşlar. Meclis Feisi Fefik Koraltan kendilerine hoş geldiniz demiş ve misafirlar Meclis tarafından uzun Arkası Sa. 6, Sü. 5 te Şehrimizde hararet derecesi dün 30 a buldu Şehrimizde sıcaklık derecp'i gittikçe artmaktadır. Dün azami sühunet + 30, asgari i:e + 20 santigrat derece olarak tesbit edilmiştir. Bugün sühunet vasrtisinda düne nazar = n büyük bir değişiklik olmıyacaktır. Yurdumnzda en yüVçpk sıcakliklar Diyarbakırda 4 36, Akhisarda + 34. İzmirde + 33, Ra'ıfceîir. Edirne, Adarada + 32. Ank:ıadi + 29 santigrat derececlir. Dün de iki dekan secildi Teknik Üniversite İnşaat Fakültesi Dckanlığına Mustafa İnan. Ldebival Fakültesi Dekanlışrtna Arif Müfid Mansel getirildiler Üniversiteler kanunu gereğince iki sene dekanlık süresini dolduran, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Ma<;d Gökberk ile Teknik Üniversite İnşaat Fakültesi Dekanı Pıof. Necati Engez'in yerine. dün Fakültelerde seçim yapılmıştır. Edebiyat Fakültesinde saat 15.30 da yapılan seçim* 30 profesör iştd Arkaaı Sa. 6. Sü. I de Ribbentrop'un hatıraları (Cumhuriyet) te çok mühim bîr siyasî eser Hitler Almanyası Dış İşleri Bakanı Şeker acısı Şekersizler. şeker bularotyorlar. (şeker) liler üâc (insulin) bulamıyorlar. Hulâsa bir buhrandır gidiyor. Bu tatlı madde bir çok cephelerden ağzımızm tadını kaçırdı. (Şe. kersizlere şeker) davası basit... Paramız varsa dışarıdan ithal eder, yoksa yeni kampanyaya kadar idareye çalışarak dişimizi sıkarız. Fakat (şekerhlere ilâc) davası böyle kolay haüedilir ctn,sf.cn depil. (İnsulin) ve bu kabil yokluklan hayati tehlike ya. ratan ilâcları paramız olsa da, olmasa da btılmağa mecburuz. Bu vatan sathında vatandaş iıayatı kadar knjmetli bir başka mejhum, onıı sağ ve salim tutmaktan daha ehemmiyetli bir başka endişe tanımıyonız. Eğer şekerü hastaiara insulini biz bulamayıp da karaborsa temin edecek olursa. dcvlet ve hiikumet olnrnk maryız kahnacnk prcsfij zayintı bir yava, hiç olmazsa bu hastalar ve yakıırlan naza. nnda karaborsamn kazanacağı mâna ve ehemmiyet alacağı hayır dua hepimizi dehşetle titretmelidir. Bu neticeye katlanacak bir mcstıl adam diisii. nemiyornz. Eyyyy o halde? Haydi bakahm pnçaları sıvıyahm. Şekersizlere şeker. iakat daha evvel ve mutlaka (şeker) lilere ilâc! Gnl. Salih Omurtak defnedildi Mekki Said Esen Ankara muhabirimiz Mekki Said Esenin son seçimde Balıkesir milletvekilli^ine secildiği malumclur Arkarir.^ımmn ilk tee^=;iis yıllanncİ3nbeıı (Cunıhuıiyet) e yaptığı kıynıetlı hizmetleri burada takdirle heliıtir, kendisine yeni teşriî vazifesinde muvaffakıyetler temenni ederiz. Aıkadafimu Mekki Saidden boEcved Giiresin salan Ankara muhabirliğimize tanınmış gazetecilerimizden Ecved Cîiiresin °etirilmiştir. Cumhuriyet'in yeni Ankara temsüciliğinin adresi ve telefon numarası şfiyledir: Adres: Atatürk Bulvan, Büyük Han. 4 üncü kat, numara 28. Telefon: 29344 t'cuaze merasiminde Cumhıır R«isi adına Husıısi Kalem Müdiirü ile yaveri hanr bulundular Ankara, 25 (a.a.) Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Salih Omurtağın cenazesi kıiKÜn Ilaoıbayram camiiııde ö^le namazını müteakıb kıldırılan cenaze natna7.ından sonr» «skerl merasimle ebedi istirahatgâhın» tevdi edilmişbr. Arkan Sa.. 6, Sik 2 dt Ribl>cntrop Uı İşleri Bakanı ikrn ve idannııd^n soıııa 194B yılında idam edilcn Nazi Almanya. sının Dıs İşleri Bakanı Ribbentrop, Nüremberg hapisanesindeki hücresinde 25 ağustos 1946 da hatıralarını yarmağa baslamıs, 23 eylulde tam bitirmek üzereyken hakkındaki idam kararı tatbik olunmuştur. Bu hâtıralar. karısının notları. Ribbentrop'un ailesine gündordiği nıektublar ve evinde bıılunan resmS raporları ile kısnıen tamamlanmıştır. Hâtıralar İkincı Dunya Harbin.n karanlık kalan bir cok sıilarını aydınlatmak bakımından büyük ehemmiyeti haiz olmakla beraber bilhassa Türkiye hakkmda MOFIÎOvada Almanya ile Rusya arasında yapılan nıüzakerrleri ifşa etmesile dc bütün dünyada nazarı dikkati çckmiştir. • •• J Yarııı TVeşre Ba^lıyorıız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog