Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

rvtrn tn y Cıleı ttmızler ve iftımusıtır O/dbeskr u m h u r i yet 30 uncn yıl sayı 10.742 KUllUCUSUrTTINUS NADİ Telgraf ve mektub adresl: Cumhurryet, tst» nbul Posta kutusu îstanbul No. 248 Ttiefonlır: Umumî Santral Numarma: 24298 Yua İıleri 24299, Matbaa 24290 ADDES Büyük Hî|iv fkOÎlı' Jelhum Şiirlerini bir a r ^ K * g | ıdıfc eserdir Esere, kıymetli rteSrittS ^mfcdan Kemal Sönmezlerin ^aptı&a •Neften Tevfiğe aid bir çok orijisaî *%LrWr Uâve ediünek guretile bn g^titbir kat daha artmİ! I N K I L A F K L4 K ' in Cuma 25 Haziran 1954 Seçim kanunu tadilâtı dün komisyondan çıktı Başvekilin iştiraki ile yapılan toplantıda komisyon 35incimaddedentayyettiğibirinci fıkrayı tekrar konuştu ve hükumet tasarısındaki fıkra maddeye ilâve olundu Cumhur Baskanı bugün geliyor Cclâ! Bayarın. deniz kuvvetlerimiz tarahndan Marmarada yapılacak tatbikatta hazır bulunması muhtemel Ankara, 24 (Telefonla) Cumhur Başkanı Celâl Bayar bu akşamki ekspresle İstanbula hareket etmıştir. Bayara Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nureddin Baransel de defakat etmektedir. Cumhur Başkanı. bugünlerde deniz kuvvetlerımiz tarafından Marırarada yapılacak tatbikatta da muhtem.?lcn hazır bulunacaktır. Başbakan şehrimizde Başbakan Adnan Menderes, beraberinde Devlet Bakam Mükerrem Saral olduğu halde diin akşam uçakla Ankaradan gelmiştir. Ankara, 24 (Telefonla) Bir kaç gündenberi Ansyasa Komisyonunda görüşülmekte olan seçim kanununun bazı maddelerini değiştiren tasarımn muzakeresi bugün sona ermiştir. Komisyonun sabahki celsesinde Başvekil Adnan Menderes de hazır buiunmuştur. Toplantı başladıktan sonra İzmir milietvekili Mehmed Ali Sebük, evvelki günkü müzakerelerde tasandan çıkarılan 35 inci maddenin birinci fıkrasının tekrar görüşülmesini istemiştir. Sebiik, yaptığı konuşmada, 35 inci maddenin 2 nci hkrası kabul edildikten sonra birinci fıkranuı da tasarıdan çıkarılmayıp kabul edilmesi lizım geldiğını, zir? bu iki hkranm birbirlerini tamamladıklarını söylemiştir. Neticede 35 inci maddeye hükumet tasarısındaki birinci fıkra eklenmijtir. Bu fıkraya göre seçilme yeterliğine sahib her vatanda; milletvekuliğine Arkası Sa. 8, Sü. lde Balkan askerî ittifakı Üç memlekefin hazıriadığı projeler teati edildi Yurtta yapılacak p i santralları Bütçe Komisyonu Su işleri Umum Müdürlügünün 250 milyonluk bono çıkarmasını kabul etti Ankara, 24 (Telefonla) Bugün Bütçe Komisyonunda, yeniden yaptlacak su işleri için Bayındırhk BakanLtgj Devlet Su İ$lerl Umum Müdürlüğüne 250 milyon liralık bono çıkarma yetkisıni tamyan tasarı kabul edilmiştir. Aldığım malumata göre 250 milyon liralık bono ile barajlar v% hidroelektrik santrallan yapıla Arkası Sa. 8, Sü. 5 te 28 haziranda Arlnada yayıkcak müşterek metin kalemc alınacak Atina 24 (a.a.) Türk. Yunan, Yugoslav hükumetleri bugün, k«ndi komisyonlarında hazırlanmış olan Balkan ittifakı projelerini teati etmislerdir. Bilindiği gibi bu komisyonlar, 28 haziranda Atinada toplanarak, Hariciye Vekillerinin temmuzda Belgradda başlıyacak olan müzakerelerine esss teşkil edecek müşterek metni kalem alacaklardır. Müşterek projeyi kalem* alacak olan komisyon Yugoslavyadan Hariciye müstesan Be^'cr. Türkiye Hariciye Vekâleti müstesan Nuri Birgi v» Yunan Hariciyesi umum müdürlerinden Kiru ile üç mem'.ıket Genelkurmay mümessillerinden müteşekkil olacaktır. Büyük ticaret merkezlerinde yapılan teftişler Ankara, 24 (Telefonla) İktısad ve Ticaret Bakanlığı müfettTşleri tarahndan büyük ticaret merkezlerindt yapıLmakta olan tefüîler devam etraektedjr. Bu arada Ankarada muhtelif inşaat malzemesi ticaretile iştigal eden n'rmalarm •linde çeşidli eb'adda 750 ton yuvarlak ve profil demir ile saç bulunduğu tesbit edilmiştir. Bunlardan başka demirci esnafının ihtiyacını karsılamak üzere Demireiler Derneği ihtiyaclan için muhtelif ı Sa. 9, SH. Misafirler Yesilköy hava alanında Herkes 1 kilodan fazla şeker alamıyacak Belediye ile Ş«ker ŞirkerJ bir tevziat listesi hazırU<h> lar; muhtelif teşekklüler emrine günde 720 sandık şeker verilecek Belediye İle Şeker Şirketl ara»ında. İstanbulda yapılacak şeker tevriatına aid bir liste hazırlannuiür. Buna nazaran şirket her Arkası Sa. 8, Sü. 2 de Müşaviri vekâlet emrine alındı Ankara 24 (Telefonla) Dahiliye Vekâleti hukuk müşaviri Hıkmet Künbetlioglu ile Vekâlet Tetkik kuruhiazaaı. Said Koçak görü«len lüzum üzerine Vekâlet emrin» ahnmışlardır. Diğer taraftan. Nüfus işleri Umum müdürü Raşid Demivtaş :1e Vekâlet Zat İşleri müdürü Memduh Payzın da emekliye sevkedilmişlerdir. Komünist «leyhtarı kuvvetleri idare eden iubayUrdâa fçü harîla Dahiliye Hukuk Libya Başvekili dün Ankaradan geldi Dost ve kardeş Milletin httkumet adamları hararetle karşılandılar Mustafa Ben Halimie bir mülâkat istanbul metrosu 4 senede tamamlanacak Keşif projelerini hazır lıyacak Fransız şirketinin müfettişi şehrimize gelerek «ondaj faaliyetini incelexK; toprağın durumu inşaata elverişli görülüyor İstanbul metrosu keşif projelerini hazırlayacak Fransız şirketinin müfettişi ve Fransız Nafia Nezareti umumî müfettişi Prof. Jean Aubert şehrimize gelmiş ve dün şerefine Park Otelde bir kokteyl verilmiştir Vali ve Belediye Başkan Vekili Fahreddin Kerim Gökay ile İstanbul Tramvay ve Elektrik İdaresi Umum Müdürü. Nafia Müdürü ve Belediye mühendislerindsn ve ehrimizdeki Fransız ileri gelenlerinden mürekkeb bir davetli kütlesi huzurunda İstanbul metrosunun müstakbel şekline aid bazı maketler gösterilmiştir. Arkası Sa 8 Sü 2 de 1.250.000 lira dolandıran adam Tanınmış tacirlerin imzalannı taklid eden Hasan Yeşilırmak isminde biri aranıyor Sehrimiz polisi, İstanbul manifatura ve tuhafiye piyasasından muteber tüccarların imzalannı taklid ederek l milyon 250 bin lira dolandırdığı iddia edilen bir şalısı aramaktadır. Müddeiumumiliâe ve Arkası Sa 8. Sü 2 de Guatemalada (i garib harb,, yavaşlıyor Komünist aleyhdan kuvvetlerin. yapnur yüzünden. ileri hareketinin yavaşladığı bildiriMi Mexico, 24 (a..a) Son 24 saat içinde 3 ayn kol halinde ilerliyen kurtuluş kuvvetlerinin faaliyeti his sedilir bir derecede duraklamıştır. Bu kuvvetlerin şimdiye kadar Guatemala topraklaımdan içeride ancak 20 km. kadar ileliyebildikleri anlaşılıyor. Fakat bsşkent Gua temala City ile limanı Puerto Barrios arasındaki demiryolu üzerinde bulunan Zacapa'yi işgal ederek başkentin ulaştırmn yolunu kcsTACIM KAYBF.DEN KRALÇEmeleri çok önemli bir başarı saVichy'de yapılan bir müsabakada yılıyor. Alman güzeli Miss Christel Schaak Arkan Sa 8 Sü. 3 te (Avrupa Güzeli) seçilmişti. Fakat Valiyi ziyaret eden Rus Amirab Bir müddettenberi hükumetimi maiyeti erkânı olduğu halde dün zin resmen davetlisi olarak Anka sabah saat 10.30 da hususi bir u rada bulunan dost Libya Başbakanı çskla şehrimize gelmiştir. Ekselans Mustafa Ben Halim be Misafirler hav» alanında îstanbul raberinde Maliye Nazırı Ekselan» Valisı, ViUy«t v» Belediye erkânı, Nuri Aneyzi ve Hariciye Nazın Ab şehrimiî il*»ri s;<>l«nleri ve kordipdüsselâm Busayri, Libya elçimiz ve ArkaM Sa. S, Sü 4 te Milli takım antrenörü neticeye ne diyor? Türkiyeye dönüp dönmiyeceği belli olmıyan Pupo 10 kişi oynamamızın netice üzerinrie tesiri olduğu kanaatinde! Puppo, Türk Futbol Federasyonu ile Beşiktaş Kulübünün kendisini İkinci Dünya Harbinde Amerıka Türkiyeye dönmeğe davet ettikletarafından Rusyaya verüen 38 parrini fakat bu hususta henüz karar ça harb gemisinden son parti de vermedi^ini, cumaya İtalyaya gidedün limanımızda Amertkahlara iaceğini ve yeni bir kuntrat imzalade edilmiştir. Dün 7 hücum botunu yıp imzalarruyacağı hususunu 10 getiren Sovyet muhriblerinin mü Arkası Sa. S. S'i. 3 te ettebatı şehrimize çıkarak muhteif yerleri gîzmişlerdir. Dün İsviçreden geSovyet Amiralı. saat 16 da Valiyi len diğer haberleri makamında ziyaret etmiştir. Resim 8 inci sahifede bulacaksımz. Amiralı Vilâyetten çıkarken gösteriyor. Radyoda yapılacak islâhat Ankara 24 (Telefonlal Radyo proaramlsrmda yapılacak ıslahatın esaslarını hazırlamak üzere toplanan radyo müdürleri ve teknik elemanlardan mürekkeb komisyon bug'in c' e çalışmalarına devam etmiştir. Alınan haberleıe göre bu toplantılarda evvelâ soz yayınları gözden geçirilmiş ve bu vayınların ıslahına aid esaslar hazırlanmıştır. Hazırlanan esasları, Devlet Bakanı Mükerrem Sarolun riyasetinde Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürile milletvekillerinin dahil bulunduğu heyet gözden gecirscek ve nihaî karara vanlacaktır. İhzari çalışmalarda söz yayınlarının daha ziyade «yeni bir şeyler verici» ve nöğretici» vasıfta olması noktası üzprinde mutahakata vanlmıştır. Diğer laraftan ajans haberleri saetlerinin 3 radyo için mümkün m « tebe ayrı olnıası da alınan prensip kaıarlan araandadır. Ihzarl komisyon şimdi tnüzik programı üzerinde çalışmaktadır. BUGÜN SAH1FE 10 %vesi ahifelerde Zürich 24 (A.P.) Türk millî takımmın İtalyan antrenörü Sanbir kaç giin sonra Christel'in evvcl dro Puppo, bugün burada gazeT • • •• ce evlendiği tesbit edilincec durum tecilere verdiği beyanatta, Türkikanşmış. tertib komitesi şöyle bir yeye dönüp dönmiyeceğini henüz hal çaresi ile meseleyi halletmiştir: bilmediğini söylemiştir. 37 yaşında Miss Christe! Schaak ffahî Avru olan Puppo, 2 yıldanberi Türkiyefrot. Jean Aubert pa Kraliçesi) ilân edilmiş. buna de. evvelâ Beşiktaş takımı ve müm'ikabil ikinri selen Fransız gü teakıben millî takımın antrenörlüzeli birinci olarak kabul olunmu? ğünü yapmıştır Beşiktaş kulübü tur. lig şamniyonluğunu kazanmış, faC. H. P. Genel Baskanı Somunkat Türk millî takımı burada. düncuosrlunun istifasma dair ya futbol kupası turnuvasında Albirşey söylemiyor man takımına iki kere yenilmiştir. C. H. P. Gonel Baskanı İsm»t İnönü, dün saat 13.15 te ucakla Ankaradan »elmiştir. Genel B?şkan kendisile görüşen bir arkad?.çımıza. İstanbflda bir müddet ; stirahat edeceğini söylemi?tir. Gazetelerin birinci sahifele. Bundan sonra İsmet İnönü. C. riııdc aynt günde çıkan iki H. P. Meclis ?rupu başkan vekili Viyana, 23 (Hususî muhabirimiz sında kalabalık bir seyirci kütlesi Sinob milletvekili Server Somuncu haber ki b'>ini haUrlamak den telefonla) Türkiye Avus unünde oynandı. kolayhkla diğerim akla getioğlunun istifası ve C. H. P. deki ıc turya milli basketbol maeı bu gec« riyor: Bu akşam tayyane ile İstanbul ihtilâf mevzmı etrafında sorulan Arkası Sa. S, Sü. 5 te sualleri cevablandırmaktan imtina Viyanada açıkhava basketbol saha1 Çanakkalede bir çoban uynrken ağzından giren yılaetmiş ve şöyle demiştir: nı kuyruğundan yakalamış. «Bütün bunlar muhtelif şekılEn yakın köye koşmuş. Köy. lerde basına intikal etmiştir. Eflüniin de j/ardımı ile bir kakârı umumiyeyi slâkadar sdecek rışhk kısmı dışarıda kalan yıyeni bir safha doğmamıştır.» lam çekip çıkarmtşlar. 2 Ankarada şeker sat. maktan imtina eden üç ticarethanede yapılan aramada 45.900 kilo toz ve 74 sandık keame şeker bulunmuş ve derEvvelki giin gazetemizde. menıur 1 rın saat 8 den 12 ye ve 14 ten ha\ tacirler yakalanmı^. Öyle hâdlseler arasındaki 18 e kadar mesai yspmaları ve benzerliği kavramamış gibi buna mukabil tatüin haftada iki durmayın! Bırakın devam e. güne çıkarılması hakkmda verilen dclim: haberdç hir tertib hatesı olmus ve Uynyan çoban: MiUet, hü«G?rb mpmlpketlprinin rk^rrisinde kuvıet, yani hep'miz, aği2olduğu gibi» şeklindeki ibarede dan çiren ytlan: Vurgunculuk. «Garb memlekptleriıi. «Arab mem kvyruğun scm boğumunun yaleketleri» olarak çıkmiîtır. Bu yan kaianışı: Ankara hâdisesi. hşlığı özür diliyerek düzeltiriz. Ha şimdi mesele nerede btDiğer taraftan, mesaileri günde Uyor musunuz? Bu kuyruğu 6.5 saatten 8 tam saate çıkacak osımstkt ttttmak ve bıifün yt. lan mpmıırlann cıımartfsi pünlpri lanı bntjarımizdan çekip çıkarde tatil yapmaları hakkınd:ıki ibmak huüiımnda Çavakkaieli zart çalışmaların ve tetkikleıin deçoban kadar zekâ eseri gösvm ettiği bir vakıâdır. tercbHrcck miyiz, göstercmiBu arada Burdıır milletvekili yecek miyiz? Devlet dairelerinde gouılekle cal«an nıemurlar Mehmed Özbey bir müddet evvel Basketbokıılarııtuz Avusturyayı 6355 yendi Bu gece de Avusturya genc millî takımı ile karşılaşacağız ınonu İstanbulda Tedai Vakitsiz başbyan sıcaklar yurdu kasıb kavuruyor Memurlara haftada 2 giin talil meselesi Yatm g iad uhiltm tzdt Arkası 5a. J, 5ü. 3 t» RAOIN1AB DA FUTBOLA BAŞLAD1LAR ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog