Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Ruh • tspiritlıma Kltablan Ruh Anııklopedııi (regımli eUdU) 780 Ifplritian ruh al«mi. rMfanM «Mli TM Allah. Dr. Bedri eildli »00 Mukadderat y* îe*b»t. Dr. B«drt 850 Ruhlar aratınd* Dr. Bedri ettdll 500 Medyumluk Dr. B«dri eildli S30 Pratik manyetızma ipnotlım* eildli S O O Ruh kuvvetl. Wıllıam Brooka eildli 500 Ruh ve ölum oteal S O O Obur â l e m d e n ruhlar k o n u f u r o r eildli 150 Satıs yeri İstanbulda Ankara Ctd. 131 No GAYRET Kitab«vl mhuriyet 30 nncn yıl sayı 10.741 K U R U C U S U î T T J N U S NADt Telgraf rt mektub adresl Cumhurtyet tsta nbui Posta kutusu tstanbul W 248 o Telefonlari Umuml Santral Numarası: 24298 Yaa Ifleri 24299, Matbaa 24290 üstadı Merhum TEVFİK• in 511rl«rini bir ajaya topladıjh eserdir Esere kıymetli ressamlarımudan Kemal Şbnmfjlerıt yaptıgı IS'evzen Tevfifefcdbır çofc orijinal resımler ilâve edılmek , guîetile kıymeti bir kat . * <• daAa artmıstır * , > İ N I I L İ J KİTABITİ Perşembe 24 Haziran 1954 Halk partisinin sözcüsü dün partiden istifa etti Haber, C.H.P. de bomba tesiri yaptı, uzun ve tartışmalı bir içtima aktedildi, istifaya parti içindeki fikir ihtilâflarınm sebeb olduğu bildiriliyor Cumhunjet Halk Partisinin lis Grup Reıs vekılı ve sozcusu olan Sınob mılletvekılı Sermed Somuncuoğlu partısınden istifa etmışFikret Mandatır Dun bır muhamnmız, şehnralı »dında bir vatan mızde bulunan mılletvekılını zıyadaştan bır mektub »ldım ret etmış ve kendısıle ju şekılde Heı ıaber pa.vlaşalım dıye der konuşmuştur dıni kısaltarak sıze de anlabyn C H P den nıçın istifa ettırum Bu latandaş 1939 vılında ilk nız' okul ocrermeni olarak ha>»ta atıl Bugunku şartlar ıçınde Cummış Merburî hizmeti olmadığı huriyet Halk Partisinin muhalefet halde >edı >ıl a>nı koyde offret vazıfesıne devam etmesı ımkânsız menlık >apmış. Sonradan Gazi E hale gelmıştır Bu durum karşı^ında ğıtım Enshtusunu bıtirmis ve gene hâdıselerın pe^ıne takılıp surukgonullu olarak altı >ıl kov enstı lenmekten ı«e ınısyatıvı ele »lıp sıtulerinın kurulus «ırilannda ça vasf faalıyetıme bır çekıduzen verlısmı* ortaokul mudurluğune vuk mek ıstedım B M M de mustakıl selmi^ ve • lı«e muduru •labilir» mılletvekılı olarak verımlı bır çaka'dı ile de sicil »lmış. lışma ımkânı bulacağımı ve benı CHP M*clı« GmpuBaskan vekıli Ynzdıkiarı doğru ise Fikret Man Meclıse gondermıj olan Sınob seç ve partinin sorcusu ıken istıfa eden Server Somuncuoğlu H^ralının kabiüvetli bir vaUndas menlerıne hızmctte de daha fa\dalı pidneunu kabul etmemiz (terekivor Bo^le bır adam mesleğinde ilerlernolı Bakanlık tarafından takdir edılmeh. nıhavet işınde gucunde r»h?t bırakılmah değıi midir' Ne *szık kı bo\le olmujor Onu eekemnenler cıkıyor 1949 vılında > solcııdıır komunısttir > dive Bakanlıga hakkında ihbarda bulunu^orla^ Mulertı«ler eelıvor ihbarın dnğru olmadığı anlaşılıjor, fakat t"zvırciler rahat durmuvorlar Mc C«r<v Hpinde ramanın ban yobaz|»rmi aravD ko^arsık Mandaralmın j * tff««.».»»•» «•* pşia alevhındc v»ıılan bir >tzıyı yalanlamamı; olma<iinı hrsat bilerek • jazıyi bir vesik» gibi one Riıruyar ve adamcaeızı ağırceıaya duşnru>orlar Vali. Bakınlık emrine alınmasını yazıvor. Delilleri yeter derecede kuvverii bulmadifi tçİB Bakan lımım gormu>or Bir jandan ımıhakeme devam ededursun. Vıcrıkiler gene boş durmuvorlar ItîO ıkrıdar değisıkhğındrn faydalanarak bır punduna jetiriyor, adamcağiTi Bakanlık emrine alıverivorlar Opretmen bu sefer Danı?«ava basvuruvor. Danıştay, bir ar» kararı ıle muhakemenin sonnnu beklemek lurumunu bildıriyor Mah kerae bi7İmkinin heraetin* karar ^erivor Ne gazel dejjtl "»1* M»ndaralı MVIBC içindedır. İlâmı Bakanlığa »unuyor Fakat heyhat' Aldığı cevaba bakınız: Bakanlık emrindesiniz. Altı yıl boylec* kalabilirsıniz. Bir Hazin Hika.ve Server Somuncuoğlu istifa •ebebini: «Bugünkü şartlar içinde C.H.P. nin muhalefet vazifesine de vam etme«i imkâmsız olm uştur» diye anlabyor ve partisinin iç durumu hakkında konuşmak istemiyor olacajımı duşunerek C H P den aynldım Halk Partisinin durumu nedır* Bılfııl ıçınde dort yıldan fazla çalıştığım C H P hakkında orada aynldıktan »onra bır jey »oylemege i kendımı mezun saymıyorum O ıtıbarla daha genış »ebeblerin izahını ıstıyen bu «ualı eevablandırmağı munasıb goretnem Başka bır partıye girecek mısmız' Yahud ba?ka partı kuruculan srasına gırmeğı duşunuyor musunuz7 Mustakıl mebus olarak vazif* gormeğe kararlıyım demenın partıler dışı kalacağım manasına Beldığı aşıkârdır Partıler, sahsi kanaatıme gore, memlekette vaşıyan bır takım «ıvasl ve iktısad! zaruretlenn ortava kovdufu teşekkullerdır Arkası S a . S, Su l d e (ZÜRİCH RADYOFOTO CUMHURİYET A P ) Dtin eTnanan Turkiye • Almanva macında Otmir Walter'in attığı ilk go\ kalemızde. Topu avut çugısi uzerınden ortalayan Sehaeffer sa|da eorolmektedir Seçim kanunu tadilâtı Anayasa Komisyonunda dün Başbakan da bulundu Ankara 23 (Telefonla) Seçım ksnununun ban maddelennı değısıren tasarının anayasa komısvounda goruşulmesıne bugun de deam edılmıştır Bugunku muzak*elerde Başbakan da bulunmus ve tasan hakkında uzun bır konuşma spmıştır Ta^annın 35 ıncı mad Arkası Sa. $, Su 1 d* Takımımız Almanlara dün Zürih'te 72 mağlub oldu Gollerimizi Mustafa ile Lefter attılar, Çetin sakatlandı, 10 kişi ile oynadık Şeker buhramnın artmasından vurguncu tacirler mes'ul Ankarada şeker satmaktan imtina eden bir ticarethanede 45,900 k ilo toz şeker ve 74 sandık kesme şeker meydana çıkarıldı Celâl Bayara Mütehassıs en büyiik Alman hükutnet nisanı verildi tabibleri Erlerin hayat seviyesi yükseltilecek Yenl emre göre her erhı mutîak surette 3 kat eihis^i olacak ve kışlalarda ranzalı yatak kaidınlacak Ankara 22 ( T H A ) Genelkurmay Baskanlısn, erlerin eğıtımlennd» olduğu gıbı, gunluk havatlarında da mutekâmıl bır havat sevı\e Arkası Sa, 6, Su 1 de • \ Hıfzıssıhha Okuru kunıluvor hukumet tabıbi «lmak istıvenler burada staj (forecekler Ankara 23 (Ankara) Hukumet tabıblıklerıni ıhtısas esasına ıstınad ettırecek olan kanun teklıfının goruşulmesıne bugun Meclıs saglık komısyonunda ba«lanmıştır Doktor Talât Vasfı Oz tarafından vapılan bu teklıf bır hıfzıssıhha okulu kurulmasına ve bu okulun teşkılâtına daırdır 17 maddehk bır kanun olarak yapılan tekhfe gore hıfzıssıhha okulu hıfzıssıhha cr stıtusunden av rılarak fakulte şeı.lmde tedrıs yapan mustakıl bır huvıyet alacaktır Arkası Sa 6, Su. 2 de Ankara 23 f a » ) Cumhur Baskanı Celâl Bavar bugun »ast 17 30 da Çankavada kendısıni ^uretı hususıyede zıyarete gelen Federal Almanya Buvuk Elçısı Ekselans Dr Wılhelm Haas'ı kabul etmıştır Büuk Elçı Dr Haai'a Buvuk Elçılik muste^an Sıegfrıed von Notstitz f* fakat etmekteydı Arkası Sa S, Su. 2 d* Oerermenin acı hikâ>esinl münfpnd bir \ak'adan ibaret bilseydim. ondan buradı bahsetmejje luzıım bıle gormezdım Ne vazık ki bu çibi hatalara kurban gidenlerimirin savısı azımsavamıyacagımiT bir toplama yarmalrtadır OğretBır kahvede yarım kesme şekerle çay lçmefe mecbur men Mandaralıyı tanımıvorum, kendısıni omrıımde bir defa goredılen müşteri sıkâyet ediyor mu; değilımdır Fakat anlartıklaAnkara, 23 (Telefonla) Bu lerın sebeb oldukları, buhranm rurına bakılırsa bu vatandas hak yuk bır şeker buhramnın mevcudı hurundan once halk arasında tahsiTİığa uğramıs. heder edilmiştir vetı hakkındakı haberler resmî rık yapı'dığı ve bu yuzden şekeKomnni^tlık tapan, jani oz yur çevreler tarafından da tesıd edıl rın pıyasada bulunnadığı belırtıldumuza ka«deden ın«;anları derhal mektedır Fakat buna spekulâtoı Arkası Sa. 6, Su. 2 de zarar^ız bir hale ko^mak elbette bo^numuzun borcudur. ama bu ışi nasü yapacajız' Bır vatandaşın komunisthğini hanri olculere fort. kim tavin edecektır"* Kıne. mizaca, şunun bunun dediklerine kıüak «sarak bu konuda kcsin kararlara vaımak son derece sakat bir voldur Mıllî Eğıtım Bakanlığının mufetti'ileri vardır Turkive Cumhurivetinin bağımsız mabkemeleri vardır Buralardan Reçip beraet eden bır \atandaş her turlu lekeden «ıvrılmı? «lmıvacak^a. • teftiş kurullarının o mabkemelenn hikmetı vucııdu nedir"1 Bız fakir bir mılletiz A«ıl fakarahğımız da ilımden yanadır. Oağarrıeında iki dırhemlik bilgi <a*ı\an her vatandastan favdalanmağa mecburuzdur Insan hakları ve temel hurri\etler dıvemi>ecejim. >atni7 sıı ka\gıı bile bu koaııda ne küdar titız davranmamız gerektiğını belııtmeğe \eter McCart\ nin Bırlesık Amerikada hıtttifiı kotu \olun ne siddetli tepkıler >arattifinı (toru\oruz Halbııkı o tepkı daha zi\ade hak ve huııı\et prensıplenni korumak endıve'inden doemaktadır Yokia Amerıka. opetnien sıkıntan eeken bir milîet defıldır Bız ise, medenhtt yolunda muazzam gavretler barcamaca mecbur bir toplumur Fakir kovlumuzun bunca alınteri pnha<:ına \etisen hir tek okıımtışumtmın hhmetindpn kendimİ7İ na^ıl mustaçni iavabilirİ7'> Komunİ7me karsı sa\asırken vıırdsever «\Hınlaıımırı harramamaza son dercte d'ıkka* efmPİt>ız Ak»i tnkmuharriri ile karjı karşıya Nuzhet Gökdoğan Aİrİt kofnUPİzmin 'tmpiiBf "»8İ (Yazısı 3 uncu sahıjemızde) raımuı olunı*. NADİB NADİ Salih Omurtağı kaybettik Hski Genelkurmay Başkanının (ZÜRİCH: RADYOFOTO CUMHURÎYJrr A. P ) cenazesi yarın Ankarada ukert Dfinka Tnrklye Almanya maçında Çetim 11* Ns«l F. W»lt«r'İB torenle kaldınlaeak bir akınuu Salemei* cali(ryorUr Zurich, 23 (Hususi) Almanlarla bugun 30 000 kısı dnünde baNaçunısa itir f«ti| raj maçımızı oynadık vc 72 mağtafsilâtı • na «ahllub olarak tasfıyey» uğradık. Takım ve ıdarecıler bu pazar guntt I mizde 1 Arkan Sa. 6, Su 4 t« Kırşehri kaza yapan tasan Iç Ifleri Komisyonu, dün tasarıyı uzun münakaçalardan sonra kabul etti Ankara, 23 (Telefonla) Kırfehrın ılçe v» Nevşehrın il olman hakkındaki ksnun tasarısı bugun Arkan Sa. 6, Su. 3 te Ticarethane kiraları Meclis Ticaret Komisyonu, tasarıyı yeniden görüşmeğe karar verdi Ankara 2% (Telefonla) Mesken den gavrı ışlerde kullanılan gayrımenkullenn kıralan hakkında Ankara mılletvekılı Talât Vasfı Oz tarafından teklıf edılen kanun tasarısının ve maddelermın ticaret komısvonundakı muzakeıesı bıtmı?, valnız hukumetm ta«arınin merı\ et tanhını ılgılendıren bır maddeyı ilâve etmesi içın komıivonun bueun tekrar toplanmasına karar verılmıştı Bugunku toplantıda bazı mllletvekıllerı tasarının lenıden gozden geçınhnesınl teklıf etmifi*ve bu teklıf kabul edılmıştır Boylece tasan \em bastan muzakereye konulmuştur Bırıncı maddesi kısmen mözakere edılen tasan bundan gonrakı toplantılarda goru«ulecektır Üıtiversiteleriıtıizde ilk kadın Dekan Fen Fakiiltesi Dekanlığına, seçime iştirak eden yirmi dörf profesör arasından Nuzhet Gökdoğan seçildi Belediye ve II Genel Meclisi seçimleri Millet Meclisi iki kanun teklifini dün nüstacüiyetle göröserek kabul etti Merhum Salih Omurtak (Yazısı 6 ıncı sahıfemızde) Ankara 23 (Telefonla) B M Bılgmuı P T T dağıtıcılan ve hat Mechsı bugun saat 15 de Tev&k bakıcılarınm senelık ızmleri, hasIlerının başkanlığında toplandı İlk talık rapor muddetlen ve tedavı Arkan Sa 3, Su 2 de o'.arak Izmır mılıetvekılı Behzad I Hikmet Küçiik möşahede altına alınıyor Antalya Burdur yolunda soygunculuk Maskeli haydudiar. 2.5 »aat içinde motorliı 14 taşıhn 25 yolcusunu sovdular, fakat kısa zamanda j akalandılar AnUly», 23 (TelefonU) Son senelerın en buyuk sovgunculuğu, bu sabah saat 2 ıle A 30 arasında vuku bulmuş, 25 saat ıçınde olobua kao" cn cıp v» kaptıkaçtı Arkası Sa. 6, Su. 3 te Katil. dunku muhakeme esnasında (Yaztsı. 3 uncu sahıfemtzde) YAZILJ...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog