Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

TURAN AZİZ BELER GEINCLER GORGU Cildsiz 3. elldli 4 Hrm AHMET HALtT YASAROĞLU Kitabeılık •• KİJhdeılık T. L. Ş. Ankara caddesi 121 tetanbul u m hu r i yet 30 ancn jıl sayı 10.740 KURUCUSU: YUNUS NAOİ TeSgraf ve mektub adresi: Cumhurlyet. tstg nbu1 Posta kıırusu tstanbul Ifo. 248 Telefonlar: Umuml Santral Numaran: 24298 Vua İaleri 24299, Matbaa 24290 Kıymet esaaina göre hazırlanan Nt Cetreli Ş şnunun ban maddeleriniiı değişttrU*esine ve 1499 aayıh gümrük tarüesi »apunu ile ek ve tâdilleriain kaMSnlriasırıa dair kanun U tab hajinde çıişb. \ Çarşamba 23 Haziran 1954 İNKİLÂBİKtTABEVÎ Meclis komisyonu tartışmalardan Maliye Bakanlıgı, memurlann mesai saatlerini ilgilendiren sonra 35 inci maddenin birinci yeni ve mühim bir kanun tasansının esaslannı hazırlıyor fıkrasını tasarıdan çıkarttı Aceleden Hazer Ankara 22 (Telefonla) Maliye Bakanlığınca bütün memurlann mesai saatini ilgilendiren qok mühim bir kanun tasarısı hazırlanmaktadıı. Yeni tasarıda mesai saatleri hakkında yapılan teklife göre memurlann mesaisi saat 8 de bajlayacak ve aksam 18 de bitecektir. Buna mukabil saat 12 ile 14 arası iki saat öğle tatili olarak kabul edilmektedir. Ayrıca memurlar cumartesi günü de tam olarak tatil yapacaklar ve böylece memurlar Arab memleketlerinin ekserisinde olduâu gibi haftada 5 gün cahsmıs olacaklardır. mekli Sandığı KanumınHa yapılan değisiklikle ÜTİli nlarak Adalet Bakanının Büyiik Millet Meclisinde soylediği sözler güphesiz kurvetli temellere dayalıdır. Ammc hizmetlerinin yimitümünden sorumlu her hükumet. bu hizmctlerin m iyi bir şekilde jförülmesi irin gerekli »»rtları yaratmaj»a elhette sayret edeeek. hu ujrurda gerekli tedbirieri «Imaktan elbette kaçınmıyacaktır. Demokratik idarelerde esas, bir iktidarın veya bir zümrenin değît. yurddaslar tnpluluçunun menfaatlerini devamlı oiarak konımaktır. Biı itibarla «ayın Çiçekdağın ilhara aldıeı iyi niyet kaynaklarından îiinheienmeyi aklımıza bile getirm°U Ulemevir. 1950 yılmdanheri lelne (rirdirimiz *!>rtlann devlet bünyemirde bir takım yadırfamalara ve bncalaraalara sebeh niduğunu inkâr etınek jfüfti'r. Vrun yıllar bu netîcenin bir e'vasl kuvvetin emri »ltınia iş jörmeje alısmı< olan kadrolar ve ıeni$ Sartlara intıbak hususunda (fiiclük cçkrtıisierdir. Yüksek memurlanmız. hâkimlerimiz ve profesörleriMis*fir Başb.kan ve arkadaşUrı dün Devlet Reisimizle birlikte mir nrasında vazifenin gerektirdis:i tarafsi7.hk duygusunu M eok ibmal edenler frnrülmüstür. Bu Huyaratan psikolojik sebebier nımu hıırada herhsnfî bir hıgirisraek belki r«rsizdfr. Fakat son »ecimlcrılefi SnrekJ ba«iriik ayiannda ve «eçimler »ırasında bazı memnrların. vatandaslik ve mernnrluk sıfatlannt birbirine karıştırarak taraf tuHukları. vazifelerinin kudsiyetini incittikleri göriilmüştür. Bilhassa teminat üreriDün Bayarın öğle yemene dayanarak ban hâkimlerin tıpkı ğinde hazır bulunan misabir nnrtili dbi pniitika yapmalan. Alâkalılann ekserisi kanunun sa Profesörlerin 25 hismet yılından fir Başbakan Devlet battâ psrtililerin biç bir zaman veya 60 yaşından sonra re'sen te kat bulduklan tarsflarını şu şekilde Reisimize Libya Melikinin ynnamıyacaklan bareketlere (tîrişe ksüdlüğünü âmir kanunun, B. M anlattılar: bir mesajını tevdi ctti rok yetkilrrini kütüye kullanmaları Meclisinde kabulünü müteakıb Ü« Son senlerde Üniversiteye h"in olmuştur. | niversite mensublarına düşüncele intisab eden mezunların sayısı çoAnkara 22 Dün şehrimize gelBvı halin devamı kartmıula ** ! rini corduk. ğalmaktadır. Dışarıda daha geniş miş bulunan Libya Başbakanı Musyivci kaimak demokratik bürriyetüniversite tafa Ben Halim ile arkadaşları bugün Kabul edilmiî bir kanunun leh imkânlsra sşhib olan lpnn knrtinmasmdan «onımhı bir veya aleyhinde beysnat vermek mensubları. artık sadece ilim yap de temaslanna devam etmişlerdir. b"kum<>t hesabma elhette. RÜctür. ten çekinen öğıetim uyeleri. kanu mak aşkı ile tatmin olunmamağa Libya Başbakanı buşün saat 9.30 Fakat. Emekli Sandığı Kanıınunda nun muhtelif cepheleri üzerinde başlmıştı. Kanunun kabulünden da Harb Okulunu ziyaret etmiş ve yapılan değişiklik »raha O7.1enen düşündükleıini söylediler. Arkası Sa. 6, Sü. 3 te Arkası Sa. 6, Sü. 4 te neticeyi sağlayabilecek midir? Sayın Çiçekdajnn temir. niyetlerinden emin hulunmakla beraber. âmme dü/eninin güvenli|i bakımından hu soruya cevab aramağa hep mecbunı/. Hâkimlere. yüksek raemurlar» ve profesörlere tanınan b«7.ı istisna balleri bıı adamların şahsiyetleri ile değil. doğrudan doğruya demokratik hürriyetlerle ilgiliHir. Adalet Bakanına hakaretten sanık olarak hâkim karşısma cıkan bir vatanda;, Adalet Bakanının bir emrile n hâkimin emekliye ayrilıverfceğini bilirse adaletten şüphe eder. Bu hal ise yurddasiar arasmda huzursuzluk raratır. Bu kayıru. Hevletin veya iktidann taraf teşkil Bem 22 (Hususî") Milli futbol ridun, Lefter, Burhan. Diğer taraftan, şampiyonanın <tirtfifi bütün davalar icin nrtadadır takımımız dünya kupasındaki baBu maç. İftanbul ve Ankara rad ğer baraj maçı da yarin Bale'de Biıeünkii hiikumetin iyi nivetlerini raj maçını yann Zürihte Almanya yolan tarafmdan naklon yaj'inla Isviçre ile îtalya arasında oynanaone sörerek vatandaş yiireğini hur ya karşı yapacaktır. Bugünü istira nacaktır. cakür. karak olan kavsuyu siimek müm hatle geçiren takımımız yarın sabah Takımımız yarınki macı kazankün deçildir. Çünkii hiikumetlerin erkenden Zürihe hareket edecektir. dığı takdircip pazar günü CenevreHe Dünya Futbol Kupelip BeçiciliŞi hayatin sa$maz kai | Takımımızm yann Almanyaya Yucoslavya ile kardöfinalı oynav?pasına dair diğer desidir. Dikkat etmemir gereken karşısına şu tertibde bir kadro ile csktır Bu maç temdide rağmen haberleri 6 ncı sahifede nokta. devamım ve tekâmiilünü çıkması muhtemel bulunmaktadır: beraberlikle neticelenirse iki tak:m bulacaksınız. Şükrü Rıdvan. Basri Naci, özlediğimiz bir rejimin normal arasında kur'aya müracaat edile«artlar icinde vatandaslar tarafın Çetin, Rober Erol, Mustafa, Fecektir. dan sevilmesini ve benimsenmesini »as'lamaktır. Gerek 19511 »eçimlerinden sonra. (ferekse ;u son seçimler sınsmda bazı memurların basvurduğn vakı<ık«ız hareketlere hnndan höyle enge! olmak irin eerekli tedbirlerin sîmmasını t«bii ve yerinde buliıPIZ. Fakat hir aksaklı?ı düzeltelim derken. baska bir ak«aklığa kapt ha^ırlamaraak şartile. Bize kahrsa rejimle ilçili kannn d«si«ikliklerinl jfbVe alırketı ne kadar dikkatli ve titiz Havraniak yeridir. Memurlar haftada iki Yeni Seçim Tasarısı gün tatil yapacaklar AnayasaKomisyonunda Ordu yüksek komuta heyetinde değişiklikler Ankara 22 (Telefonla) Aldığınn malumata göre yakın zamanda ordu yüksek komuta heyetinde büyük değişiklikler beklenmektedir. Bu arada söylendiğine göre Genelkurmay 2 nci başkanı Orgcnera Zeki O»an muhtemelen yeni ihdas edilecek olan Cumhur Başkanlığ askerî müşavirliğine geririlecek ec ya bir kanun mevzuu olan bu kadro ihdas edilemezse Askerî Şuraya tayin edilecektir. Gene rivayetlere göre Kara Kuvvetleri Komutar.lığına da Orgeneral Abdülkadir Sevenin tayini takarrür etmiştir. Diğer taraftan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgenera Fevzi Uçanerin yerine Korgener^ İhsan Onsunun getirileceği de söylenmektedir. Ankara. 22 (Telefonlt) Yeni Seçim kanunu tasansıniB lç İşlerl Komisyonu tarahndan kabul ediltasaruıın bugün Anayasa Komisyoyonuna geldiğini bildirmiştim. Bu tasannnı bugün Anayasa Komisyonunda görüşülmesine başlanmıs vm ak;ama kadar 35 inci madde üzerinde müzakereler cereyan etmiftir. Hükumet tasansının 35 ind maddesi şöyle Idi: Arkas\ Sa. 6, Sü. 1 dt • Gözleri döıimüş softalar Diyanet tşieri Reisi böyle ahlâknzlann teşkîtât içinde barmmatnalan için tedbirler alındığnu söylüyor Ankara 22 (Telefonla) Son ramanlarda hoca ve din adamı geçinen bir takım gözü dönmü^ softaların çocuk yaşta sayılabilecek kızlara ve hattâ çocuklara tecavüzdi bulunmalan memlekette haklı olarak bir infial uyandırmıstır. Bunlar hakkısda ne gibi muamele yapıl Arkast Sa. 6. Sü. 4 te Otomobil yarışında derece alanlara mükifat verildi Otomobil Kurumu aynca B«yrut İstanbul mukavernet Rally'si tertib ettl Gemi İzmir nhtımınd» Libya Profesörlerin 60 yaşında tekaüdlügü meselesi BaşbakaniRin temasları İzmire gelen Sovyet gemisinde bir hâdise Sanayicilerin Goninin gayrinizam! Türic bayrmgı çekmati üzerme kaptuu k eyfiyet ihtar cdikH İzmir, 22 (Telefonla) Düa Mmanımıu gelen vc Rusların Fuarda eşhir edecekleri malzemeyi getien Mareşal Bolbukin gemisinde bu sabah gayrinizam! Türk bayTağı çekilmesi yüzünden hâdise çıkmıştır. Vatandasların ikan üzerine lan makamları tarahndan, Rus Üniversite, kanun hükümlerinin lehinde ve aleyhinde olmak üzere iki cepheye ayrıldı Alman takımı ile ikinci maçımızı bugün oynuyoruz Türk takımının değişik bir şekilde sahaya çıkması mühtentel görülttyor devam ediyor Kadınlar arası yanşının birincisi ve aldığı kupalar (Yazısı 6 ıncı sahtfemizde) Şchrimizin bir çok semtlerinde ;eker bulmak bir mesele halini almıştır. Memleketimizin diğer merkezlerinde de şeker darlığı başgöserdiği bildirilmektedir. Yeni şeker kampanyasma bir iki ay gibi bir zaman vsrdır. Bu zaüana kadar şeker darlığının der am edeceği anl * lmaktadır. Piy = saya eskisinden fazla şeker •erüdiğı h?lde darlıgın azalacağı erde artmasırun istifçilikten ileri geldiei bildirilmektedir. Seker darlığının genişlemesi gıa maddeleri tüzüğüne aykırı bir ekilde im?lâta da sebeb olmuştur. Lontrol ve murakabenin kifayetsiz lm'sını frsat bilen esnaf seker •erine glikoz kullanmağa bfşlamıştır. Vali ne diyor? Vali dün gazetecilere şeker meelesi hakkında şunları söylemiştir: " Her jeyden evvel sunu söy Şeher darltğt gemlsi kaptanına nizaml bayrak çekmesi bildirılmisse de akgam saat 17 ye kadar hiç bir bayTtk çekilDün Ticaret Odasmda yapılan meden zaman geçirilmijtir. Aeeatoplantıda bir fabrikatör ham tanm temln edip gönderdiği yeal maddesizlik yüzünden 20 bin işTürk bayragı ancak ttat İT dea çinin açıkta kaldığuu söyledi sonra baj direg* çekilmiftir. Yerll sanayi ham maddeleri ıhtiyacı mevzuunda bir müddettenbsri çehrimizde incelemeler yapan Sanayi Umum müdürü Ahmed Cemil Conk dün saat 15 te çehnmiı Arkası Sa. 6, Sü. 2 de ban madde ihtiyaçları Vali, şehirde kâfi şeker bulunduğunu fakat halkın ihtiyacmdan fazla mubayaa ettigini söylüyor liyeyim: İstanbulda vatandaş.ların şeker ihtiyaclannı ksrsılıyacak sto kuıtıuz mevcuddur. Fakat hemşerilerimizin, bakkallara müra:aaüe ihtiyaclarından fazla şeker slmak suretile zor bir durum ysrattık'.arını müşahede ettim. Bakkallar da bundan şikâyet ettiler. Bu hususta muhterem halkımızın dikkatlerini çekmeyi lüzumlu buluyorum. Seker işüe bizzat meşgul olmktavım.n Şeker karaborsası yapan lalebe Antalya. 22 (Hususi) Bu^'Jn şehrimizde bir lise talebesi. sekfr karaborsası yparken yakalanmıştjr. Bu genc, bir çuval şekeri 160 liraya satmakta iken y=katanmış ve şekerler müsadsre edilmiştir. Talebe de adliyeye verilmiştir. Şeriye Hâdise devam ediyor: Bir çok jehirierde frrıncdar ekmeğe zam istiyorlar. Sebeb a. nıeFe ücretlerinin arttnası, tşçt sigorta primleruıtîi yüksekUği vesaire imiş... Bu taîebi hakh bulan bazı belediyeler ekmek fiatım arttırmamafc karan kat'i^ini de hatırlayın. ca içine düştükleri çıkmazdan kurtulmak üzere hilet ser'iyeyi hattrlatiT bir yola girdiler: Ekmeğm veznirti azaltmak veya rütubetini çoğaltmak .. Aman bvmu yapmıyahm. Eğer jmncüar hakh iseler, eğer hakikaten fiatlara zam yap, mak lâzrm ise bunu iımHtnî efkâra açıkça avlatmak. elbette ekmeğin veznini azaUıp milleti aptal yerine koymaktan reya rütubetini çoğaltıp onun sıhhati ile oynamaktan evlâdır. Bugün ekmeğin vezni 900 gram, fı'atı 30 kuruş, Fmnctlar zanv. isteyince gram\ 700 e m . dir, f<at geve 30 kurnj ka\sın. Bir müddet snnra yeni hir zam talebi, haydi gram 500 veya 400. parası ise hâlâ 30 fcuruj. Fiatlan sabit tutmak bu rotidur? Tuhaf insanlarız vessel&m, o kadar tuhaf ki bazan kendi yaptıklarımıza gülmek mi. yokta ağlamak tnı lâzım, bunu kestirmek, hayat pahahlı. ğ\ mücadelesindt dâhiyave terlbirler (!) bulmaktan daha giiç oluyor. r ŞEHİR MECLİSİNDE TERLİYENLER. Şehir Meclisinin dünkü toplantısında muhtelif meseleler görüşülmüştür. Yukarıdaki ref'mde müzakereler sırasında sıraktan terlıyen üyeler görüİTiekteHır. Şehir Mecüsi müzakerelerine aid haberi 6 ncı sahifemizde bulacaksınız. Kadınlar da Futbola Başladılar | Konya ovasında mahsul ümid verici değil Hububat mahsulünün geçen seneye nisb^tip yüzde 53 noksan olacaği tahmin ediliyor Konya, 22 (Telefonla) Bu yıl ionya ovasının mahsulü ümid tci değildir. Henüz sonbaharda ken şiddetli bir kışın bastırması ohumun üç aydan faıla kar »Itına kalması, bir çok ekinlerın donagı ve bilhassa toprağrn uzun aman Lsınroaması, nihayet bekle Arkası Sa. 6, Sü. 4 te NADtR NADt Viyanada sıcaktan 15 kişi öldü Viyana, 22 (a.a.) Dün Viyanada ilk olarak yaz sıcaklarj »iddetlt hissettlrmiş ve bu yüzden 15 kişi Blmüştür. 1837 denberi Viyanada ilk olarak 21 haziran günü sıcaklık 30 dereceyi aşmıştır. İzmirde 4 temmuz günü memleketimizde ilk defa olarak yapılacak kadınlar futbol maçında tzmir Izmir. 22 (Telefonla 1 Bugün takımile karsılaşacak lstanbul kadınlar muhteliti ilk antTPnmanını dün Dolmabahce siadında taat 13 de sıcaklarm t'^inle Osman vapmıstır. Yukarıdaki resim bu antrenmandan bir ftnı göatermektedir. Buna aid yazı vt dıjer Arkatt Sa. 6, Sü. 3 t* spor haberlerimiı 4 üncü lahüemiıdedir. Cemal Hüsnü Tarayın bir tavzihi Atina Büyük Elçisi Cc.al Hüsnü Taraydan dün ?u mekfubu «ldık: tMuhterem gsıetenizin dünkü ••• J Ariuut J c I, M. | (U «ALTINC1 KOL»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog