Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

MODES et TRAVAUX PARİS'ın bu nefis patronlu v» türkçe izahatlı kadın mecmussı en «on modelleri, nakı? orgu ve işleme ömeklerini ihtıva etmektedır. El işi örneğı ıle beraber fîatı 110 kuruştur 1 el ışi örneği ve 2 p»tronu ile bersber fıatı 160 kuruştur. HAŞET KlTABEVİ'nde TC her yerd» tatılır. 30 ancn nl sayı 10.739 um urı bulundukta nsonra celseyi actı ve müzakerelere baslandı. Bır kac milletvekilinin iznine aıd tezkerelerın okunmasını müteakıb Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerini değıştiren tasarının müzakeresine geçildi. Son zamanlarda Büyük Millet Meclisi müzakerelerine hemen hemen hıc katılmıyan İnönü de bu tasarıva verilen ehemmiyçti stös Arkan Sa. 7, Sv. 1 de fG E SİGORTA Bütün sigortalarınız için emrmizdedir Emeklilik esaslanıu tadil eden kanun çıktı Devlet Havayolları PAA şirketi ile bcraber çalışacak ldare, lngriltereden 6 uçak •atın aldı Ankara 21 (Telefonla) Devlet Havayollarmın çahşma seklind* yakında genı? ölçüde değıjıklıkler yapılac?ğı bıldınlmektedır. Öğrendığime gore Havayollan İdaresinln tenkıdlere uğrayan bugünkü çalifma sıstemi karşısmda bazı yabanct fırmalar ıdarey« müracaatte bulunarak ışbirliğı teklif etmislerdır. Ulaştırma Bakanlığı. Havayollan İşletmesını daha modem hale getirmek ıçın bu ftkri prensıp olarak kabul etmış bulunmaktadır Şim Arkast S 7. Sü. 4 te Ankara 21 (Telefonla) Büvük Mıllet Meclisi bugün saat 15 te toplandı. Dost Lıbya Başvekili ıle Libya Malıye ve Dıs tsleri Vekıllerınin Meclıse gelmeleri serefıne rıyaset kursüsunü Refik Koraltan isgal etmistı. Tam saat 15 te kıymetli mısafirleruruz locaya geldıler ve milletvekilleri tarafından surekli alkıslarla karsılandılar Baskan Koraltan. mısafırlerin gelisi münasebetile kısa bir hitabede K U R U C U S U î Y U N U S NADİ Telgraf TC mektub tdred: CumhuTİyet, tita nbul Pesta fcuhuu fstanbtü No. Ml Teitfonkr: Umuml Santral Numaruı: 24298 Ya» İfleri 24299. Matbo 24290 Salı 22 Haziran 1954 fi E \ E L SİGORTA Gerek (C.H.P.) gerekse (C.M.P) sözcülerile bir müstakil milletvekili tasarının şiddetle aleyhinde bulundular, neticede kanun 33 muhalife karşı 349 oyla kabul olundu Hayat pahalılığı Meclite mühim bir tözlü •oru verildi Ankara 2l (Türktel) Niğdt mebusu Hasan Hayati Ülkün tarafından, B. M. M. ne Ekonomi v» Tıcaret Vekâletı tarafından cevablandırılmak dileği ıle a;ağıdakı söz lü soru verilmiştır: 1 tnşaat malzemesi fiatlannda indırme saâlanması hakkındaki Vekalet teşebbüs ve kararmı memnunıyetle haber aldık. Bunun eıbi. na yah kolaylaştırmak v» eelıri ar »lanları kollamak bakımından givım ve yiyecek ihtiyaclarında ve halkm bıiyük bir kısmının zarurt ihtıyac maddelerinde, Devlet İkt"="ii telekkülJenle Devlet teşekkülleri ma mulleri fiatlarında da indırme tedbırleri mumkun müdür? 2 Memleketimizde umumi ha Arkd»t S. 7 Sü. 5 de (ANKARA TELEFOTO CUMHURIYET) Mlsafir Basbakan ve Malive Bakanı dün a& leden sonra Büvük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltanı ziyaret leri esnannda Uçlfi askerî ittifak göruşmeleti başhyor Gelecek hafta Türk. Yunan ve Yugbslav Atinada toplanacaklar Atin», 21 (TH.A.) Türkiye, Yugoslavyt ve Yunanistan temsilcileri bir hafta ıonra burad* toplantılanna bajhyacaklar v» böylelikle Balkan askert ittifakının tetkilindt ilk «dımlar «tılmn olacaktır. Veriltn malumata (5re, g»lecek pazarteâ günü ba?hyac»k olan flçlü görüîmeler «ıraımda (B»lk»n agkeri Ittifakı) nın an* hatltrı hanrİMtaehk V» bt^pr*» «lın«c»ktır. Bu proje, kısa bir müd det »onr» Belgradda toplanacak olan üçlü Dif İsleri Bakanlan konferanıma tunulacak ve orada tajdik edilecektir. Yenl andla^manıa ilgili memleketlerln parlamentolan tarafından dı tasdıki istenilecektir. Anlajıldığma göre, yenl askert ittifak, Balkanlarda lağlam bir cep he kurulmajını »ağlıyacaktır. Müaterek müdafsanm ve karjıbkh yar dimlajınanın yenl andlajmaya da Arka*\ S. 7 Sü. 4 de temsilcileri Dost ve kardeş Libyanm idarecileri Ankarada Hava alanında törenle karşılanan Libya Başvekili ile Hariciye ve Maliye Nazırları Büyük Millet Meclisini ziyaret ettiler. Anıt Kabre buket koydular Ankar» 21 ( u ) Hıikumetl» mızin davetlisi olarak memleketımızi resmen zıyaret e+mekte bulur.an doat Libya Ba?vekıli EkseUns Mustafa Ben Halim Ue Harich» Nazın Ekselân* Abdulselâm Busavrl ve Malıve Nazın Ek=eUn» Nuri Anayri bugün »aat 11 de buf Ö 1 * Arktu\ Sa. 7. Su. 7 de Genelkurmay Baskanının tamimi Kıyafct ve temizliğin terfid* rıleıek. askerleruı sivaM münakaşalara karışmamalan liinımu beiirtildi Ankara 21 (T.H.A.) Erkaıu Harbıyeı Umumiye Reıai Orgeneral Nureddın Baransel, orduya hitaben mühım bir tamim yıymlami| t:r Ordu bunyesinde genıç ölçüde bır hamleyi ıstıhdaf eden bu tamımde butun subay ve askeH me Arkast Sa. 7, Sü. $ de Türkiye Suriye münasebeti SunyenînAnlcara yeni Büyük EİÇİ8İ dün bir basın toplantısı yaptı Ortadoğunun en ileri memleketi Birleşmis Milletler raporu, iktisadî sahadaki inkişafımızı belirtiyor Bati Trakya Türkleri (ANKARA TELEFOTO CUMHURIYET) Misafirler localarından Millet Meclisi müsakerelerinl takib ederlerken Atin a Ek;bnlı, Yunan hükumetinin, Türk annlığmm sosyaL kültürel re ekonomik kalktnnıası Içtn « a s h tedbirler ahnak tiaere elduğunn soyledi Atina büyük elçimiı Cemal Hüsnü Taray, «vvelki gün »aat 16.39 da uçakla Ankaradan |ehrimiz« gelmıştir. Son Yunanistan ziyaretini müteakıb, Başvekil Adnan Mende Arkatt Sa. S, Sü. 6 da • Guatemalanın kıııl eumhur Bırleşml? Milletler merkezi (New Ortadogu raporunda junlar kaybaşkanı ile karıst York) 21 (AP.) Birleşmiş Mil dedilmiştır: Metkur devre tarfınletler te?kilâb bugün Türkiyeyi, da bölge dahilinde umumiyet itibaiktisadi kalkınma alanmda da Orrile terakkiler gayrimuntazam bir tadoğunun en ileri gelen memleketi seyir takib etmiş olmakla beraber olarak vasıflandırmıştır. hemen hemen bütün memleketlerBu görüf Ortadoğu bdlgesinde. de, esaı faaliyet lahalannın biri 195253 devresinde yer alan eko veya bir kaçında b*n inkijaflara u nomik inkijaf» dair bir Birlejmlş lajılmıştır. Tanmda nisbeten küMilletler raporunda ierdedilmiştir çük, fakat umuml bir kalkınma, sıRapor, dünya teşklUtı iktisadt ve naî ı«tihsalde bati bir yiık^eli?, fayal konseyinin gele«ek ay Cekat buna mukabil böleenin petrol Bırleşmı'g Milletler, (Nevr York) nevrede başlıyacağı y»j toplantı istıhsalinde kesin bir »rtif yer al 21 (A.P) Birleşmij Milletler »ınd» görüşülec«ktir. Bu tetklk, mışbr. Güvenlik Konseyi dün gec» ittih»ddi zatında dünyanm iktisadi du 1953 vılında dünyanm malum fskla kabul ettiğı bir takrirle Gu«rurauna dair umuml raporun bir petrol kavnaklannın %50 sıne n temalada derhal ate« kesiunetini kısmıdır. Arkas* S. 7 Sü. 7 de Arkası Sa. 7, Sü. 2 de Guatemala harbi ve Rusyanın 60 ıncı vetosu Ticarethane kiraları Yapılan kanun teklifi Meclis ticaret komisyonu tarafından kabul edildi Ankara 21 (Telefonla) Tica•ethane kiralarının 1955 yılmda Büyük Elçl dün razetecüer« ıcrbest bırakılmasmdan »011» pihitab ederken Yazısı 7 nei sahijede yasada muhtemel bir kançıklık çık masını önlemek maksadile Ankara Türkiye Almanya maçı yarın tekrarlanıyor TENİ PLÂJ BORNUZU Londrada JiH Howard admdaki terzınin hazırladıjı ve vukarıdakl resımde gorulen plâi bornuzu cok beğenilmistır. Gazeteler, «bu yaz. Dİâilarda Howard bornuzunu giyerek dolasan kadın lara cok rastlıyacağız» demektedırlpr Cek, cak cak Gazetelerd* görüyoruz, ku. laktan duyuyoruz: Hep aynı intiha: Ya cek, yahud cak... /jte ton 24 saatin bılânçosu: Seker karaborsası yapanlar şiddetle tecziye edıle (cek)... Vurgvncular gazetelerle ilân oluna (cak)... Bazı kabzımallann müstahmle ayn, esnafa ayn fattıra verdıkleri samhyor. Bunlar kabzımallıktan çıkanla (cak)... Euet, şeker karaborsacdannın. vurguncv tücconn hilekâr kabztmallann hareketlen bu istikbal sigası. na uyar fııüer olsa mesele yok. biz de tedbirleri alkışlıyacağız. Ama onlar vurgnnlan vuruyorlar, şekeri karaborsaya düşüriıyorlar, hıleli fatura. lan çtkarıyorlar ve biz karşıJarına geçmiş, ördekler ptbi mutemadıyen: Cfk... cak... cak! Diyerek gıinlrri geç'nyoruz thtikâra. vurgunlara, Hilelere karşi yarnlacak 15 ne nak. d»' ceza, ne teşhir, ne hapis. btzee her şeyden önce trgalarr b\rle$tirmektir. Cek... cak... cak! Yerine: Muhtekir vurgununu vurdu ve hapse pirdt? Dediğimiz gün eminiz her j'V düzelrcek. Ah yamlıp bır tfcrübe etsek... V • •+ A Bu maçı kazandığımız takdirde pazar günü Yugoslavya ile karşılaşacağız Cenevre 21 (Hususf) Pazar günfl blzim Koreyi yenmemiz, Almanlarm da Macarlara mağlub olmalan neticesinde, Türkiye ile Almanya arasmda oynanma!n lcaV» eden bar»J maçı çarşamba srünü Zürich te yıpılacaktır. Bu maçın Balibi, pazar günü Cenevrede Yueoslavya ile ksrdöflnal maçmı oynamak hakkını kazanacakür. Çar?amba günü Zürich'te Alman y« ile oynayacağımıı baraj maçı beraberlıkle bittiği takdırde, on beşer dakikadan ıki devre olarak tem did edilecektir. Bu temdidde de berabere durum bozulmazsa. kardöfinale gidecek takımı bellı etmek uzere kura çekılecektir. Çarşamba günü. »ampivonanın ıkinel baraj m?çı ttalys ı> İsviçre arasmda yapılacsktır. Bu mu'gbakanın ealibi de rumarteîive Avu«turyaya ksrjı ksrdöfinali o\Ti»varakhr. Diğer kardöfinal maçUrda tngiltere Uruguvay ile, Avusturya da 'tılva uvirre palibile knrıla^acak Dünya Kııthol Kupasına dair diçer hah«rleri I ncı çnhifede I hulacak<tni7. Sıcaklardan bir adam öldti, bayılanlar oldu Bir kaç gundenberı devam eden ücaklar yüzunden şehirde biri ölümle neHcelenen bazı bayılma vak'a'sn kaydedılmiştir. Samatyada Dervıçmehmed sokağında 21 numaralı evde mısafir clarak kalan Hakkı isminde 89 yaşında bir ihtiyar. bahçe duvannı tamir ederken sıcaktan geçirdiği bir kri7 neticesi olmüştur. Ayrıca şehrin muhtelif yerlerınde ve bilhassa otobü'îlerde bayılan kaJınlara tesadüf edılmiştir Malatvad» 41 ımflubiyetimizle netlcelenen Tiirklye Almanya maçındaıı Malatya 21 (Tekfonla) Sonenteresan hlr cbrnnü». Kai^mlıin «ikıshfı hlr »nda saatrfor Arkıut S. 7 Su 5 dt kaleci Turrarıa ferisinde mudafaaTa Tardım edlyor milletvekili Tallt Vasfi Özftn ymptığı kanun teklifi bugün tiearet komUyonunda görüjülmüf v» kabol Bir mfiddet evvel Nişantafindı edilmistir. bir otomobil içirtde elinde tabanca Arkası Sa. 7, Stt. 4 t« ile ölü bulunan tüccar Ferid Giridligılin intihar ettiği bildirilmi| ve cesedin gömülmesine izin v»rilmişti. Hâdı» tarıhinden itibaresı tah.« kikatı idare etmekte olan iavcüık, Feridin intihar «tmediği kanaatma varnuştır. Ele geçen ban ip uçUrı hâdlsenin bir einayet olduğu fikriHükumetin pahalıhkla mücade hükumetin ve belediyenln yardımı ni verdiğinden gavcılıkça tahkikaede piyasaya bol ve ucuz mal çı na rağmen batmak tehlikesine ma tın bu istıkamette derinleftirilmeçarma yoluna gitme karannda ol Arkast Sa S. Sü. 4 te sine baglanmıştır. duğunu yazmışbk. Oğrendığimize öre tstanbul Memurlan Kooperatifine de mühim vazifeler tahmil edilmiştir. Kooperatıf müdürü Suzan Yanar Ankaraya gitmiî, Ticaret ve Ekonomı Vekilı ıle görüştük ten sonra şehrimize dönmuştür. Bir çok memleketleri, bu arada Balkan memleketlerini kalkmdıran kooperatıfçılik bizde ya üyelerinln alâkasızlığı veyahud da iyi idare eHilememesi vuzunden devam edememi?, dağıhp gitmiştir. Bu arada teşekkül eden mahdud mestıliyetli Istanbul Memurlan Kooperatifi de Intihar etti sattılan tüccar öldüruldü nfi? Nemurlar Kooperatifi banka hâline getirilecek r ulıl 11 aııaî Adanada bir kadın, 'ogurduğu iki çocuğu öldürüp gömdü Adana, 21 (Telefonla) Haruniyenin Hacılar köyünde bir kadın tarafından işlenmij gizli bir cinayet meydana çıkarılmıştır. Bu köy den Ali karısı Zeyneb bir hafta kadar evvel biri kız, dığeri «rkek olmak üzere iki çocuk doğu.muıtur. Fakat bu çocuklar «radan 5a. 7, Sü: 3 U Canavar dia > U y görünUfüne... alnuştır!... Vaktile bir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog