Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Almanca lisanmı öğrenmek igtiyenleM M Ü J D I Hermann K e w l « Deulsche Fiir Aaslaender Tell l n l Yabancılara almancayı kolav ve nrı tik «ekilde öğretim metodu. Cüd I 375 kurus. Cild 2 550 kuru* »atu r9 tevıi yeri. BERKALP KitabevlerL Ankara Istanbul. 30 nnco yıl sayı 10.738 umhuri KURUCUSUîTUNUS NAD* Telgraf re mektub adresi: Cumhurfjret, tsta nbul Pogta knhım tstanbn] No 24ff Telefonlar: ümuml Santral Numaraa: 84298 Ya» taleri 24299, Matbaa 24290 TÜRKCE ALMANCA Buy uk HEUSER Lug at Pazartesi 21 Haziran 1954 Wiesbaden 1953. 634 3 üncü baskı satıss içık^^a ır. »mruk DaSıtma veri: Ist. T yrak. So. Okur han 7 Drj Telefon: lj [53|W Yaymevi: Otto 1 ar<Wi ise VTiesbaden, B e t FÎATI 27 LİRA Ij italjffiıra ı nzilât Şeker Halk Partisi ikinci buhranı bir teblig neşretti Tebliğde emekli kanunu tadilâtile yüksek dereceli mahkemelerin iktidar emri altına almmak, üniversitelerde tasfiye yapılmak istenildiği ileri sürülüyor Ankarada kesme şeker azlığı başgösterdi İstihsal halkuı Istihlâkine jöre ayartandığı için kesme stoklan tükenm« yolunu tutmuf Ankara, 20 (Telefonla) Son günlerd» memleketin her Urafında bir to» feker buhranı bajgöstermi», bu yüzden tox t«k*r «laltından yüzde 3 5 4 0 lamlı olarak «atıltnağa baslamıştır. Bu hususU »ek*r şirketind» t*ma» ettiğim *alâhiyetli bir zat bana ponlan löyledi: t Toı jeker bakımından hakikaten »ıkmtı rardır v» istihlâk »rttığı için elimiıdeki »toklar lbtiMeselenin ilk önee Ameriyacı karşılayamamaktadır. Buna kalılararast komisyonda mukabil kesme şeekr rtoklarımıı jförüşübnesi istendi; Guamevcuddur ve jeker darlığı bahiı temalada antikomünist mevzuu değildir.» kuvvetler ilerliyorlar Salâhiyetli zatın bu sözlerine rajrrvsn Ankarada kwn« şeker azlığı Paris 20 (R.) NewYork tan başgöstermiştir. Zira toı şeker kuli bu gece alınan haberlere göre, Gu Arkası Sa. 5, Sü. 2 de ! atemala'nın »cele talebi üzerine ' Güvenlik Konseyi bugün başkatıI lık eden Amerika murahhası Cabot j Loldge'un riyasetind» toplanmıştır. i tlk olarak söz alan Guatemala ı murabhası memleketinin Honduras I ve Nikaragua tarafıncÎETi tecavüze I Arkası Sa. 6, Sü. 1 de Tebliğin metni Ar.kara, 20 (Telefonla) C.H.P. M^cli": Grüpu ile genel idar» kunıluıran dün müştereken yaptıkları toplant,!^» hazırhnan tebliğ bugün yaymlsnmıştır. Aşağı yukarı bundan evvelkine benziyen teb liği aynen bildirivorum: 2 mayıs 1954 seçimleı inden sonra acele ile hazırlanan tasarılar ve yapılan teşebbüsler demokrstik rejimin dpvam ve bekasınm imkânsızhk yoluna girdiği endişesini dahn ciddi olarak uyandırmaktadır. Son günlerde Meclise getirilen seçim kanunu tâdil tasarısı ile seçimlerde iktidar tarahndan basvurulan ve bir çoğu yüksek seçim kurulunca kanuna aykırı görülerek hiikme bağl?nan ve siyast mücadelpde muhalefet aleyhine eşit Arkası S. 3. Sü. S te Guatemala meselesi Konseyde Yeni Fransıı Basvekili Mendes France ye eşi evlerinin balkonunda Başvekili gejiyor Libya Arah siyasi çevreleri bu seyahate I (RADYOFOTO CUMHURİYET A.P. CENEVRE) büyük bir ehemmiyet atfedivorlar Kornerden gelcn bir topa. Burhan ve Güney Kore sag beki N'yu Fark, kafaya çıkıyorlar. Beyrut 20 (TH.A.) Türkiyeye gitmekte olan Libya Başvekilinin M ^^ «• g ^^ ^.^». ^ * <tğ> mr MS ^^ ^ m İngiliz Fransız ve Amerikan görüşmeleri Yeni Fransız Başvekili dün Eden ve Bedell Smith'le müzakerelcrde bulundu Parig, 20 (R.) Eski Bssvekil olan İngiliz Hariciye Vekili Eden Laniel bu sabah ldareyi resmen bugün Fran=ız Bagvekili ile B?şve Guatemala lideri albay Carlos halefi MendesFrance'» devretmij kâlette eörüşmede bulunduktan tir. Yeni Bajvekil hemen işe ba?.<onra birlikte öğle yemeğinde bulamıçtır. !unmuş!ar ve bu arada iki Hpvleti Arkasx Sa. 5, Sü. S da Cenevreden Londraya jrftmekte riyasetindeki heyet şehrimize gelmistir. Heyet bu geceyi burada ge SEVİMLt BÜTtİK ANNE tSevimli büyük anne» lâkabı ile anılan meshur sinema yıldızı Marlene Dietrich. Noel Convard'ın bir piyesinin temsilinde hazır buîunmak üzere Londraya gelmiştir. Bu resim, Marlene Dietrich'i cumartesi gecesi Londrada bir bara girprken Eöstcrmektedir. Atna 20 (aa.) Bir müddet tvvel Ankara Devlet Tiyatrosunda «Güzel Helena> piyesini »ahneye koymuş oian Yunanlı rejisSr Taki» Musenidis'in teşebbüsü üzerine Atina radyosunun Türk edebiyabnı Yunan dinleyicilerine tanjtmak üzere hususî bir neşriyata başlıyacağı bildirilmiştiAtina radyosu bu neşriyata yarın saat 20.30 da Said Faik Abas«yanuğın bir hikâyesile başlıyacaktır. Bu münasebetle neşriyatı haıırlıyan rejisör Musenidis'in tiyatro miinpkkidi ve tanınmiş yazarlanmüdan Lütfl Ay ile yaptığı bir konuşma da yayınlanacak ve bu prog ram Yunönlı dinleyicilere Atina radyosu program müdürü Kont Eoma tarahndan bizzat takdim •dilecektlr. Atina radyosu bu neşriyata ner h^fta pazartesi akşatnlan, aynı saatte (ikinci program) devam edecek ve ör.ümüzdeki haftalarda HaJKI Ziya Uşaklıgil ile Haldun Tanerin hikâyelerini de yayınlıyacaktır, ' . Ttirk Yunan kültürel mfinasebetleri Cenevre 20 (Hu?usî) Mılii fut bol takımımız bugün Cbanrilıes gtadında Güney Koreye karşı, dünya kupasmdaki ikinci karsılasnagını oynadı ve maçı 70 kazandı Bu maç baştan sona kadar takımımızin baskısı sltında eeçti. Uk devreyi gırasile Suad, Lefter. Su^d 1 kişi öidii, 16 ağır ve Burhanın attığı gollerle 40 2ayaralı var lib bitiren takımımız. ikinci devre» E.=kişehir 20 (Telefonla) Bude de ikisi Burhan, d'Şeri Erol olEÜn Çukurağın köyünden iki otomak üzere üç gol daha çıkararîk , büs ve bir açık kamyonla Tokat sahadan 70 galib avnldı. , Mecidiye köyüne gelin getirilirk?n Takımım'zın baskısı altmda bu: feci bir kaza olmuştur. «E.?kişehir lunan Güney Korelilpr maçuı s>n 511» plâkalı ve şoför Kâzım Ozdedakikalannda bitkin bir halde ye:e tstanbu'da otomobil hırsızlığının 'kâfidir: Yalnız 1952 yıh içinde İs mir idare?indeki açık kamyon son çökmüşlerdi. gün geçtikçe arttığı elimize geçen jtanbulda 250 otomobil çalınmıştır. süratle yoluna c"~vam ederken öMr.çtan bnce Güney Korp ant^»rakamlardan anlaşılmaktadır. Bu 11953 te ise çalınan arabaların adedi nüne çıkan bir vırajı dönemiy?rok nörü bizim çocukların soyunma o ' takla atmıştır Yolcular sp|a sola hırsızlığı yapan belâlı şebeke de 260 ı bulmuşru! 1954 yılmın ilk 5 dasına geîerek, kendi memleketîgbir türlü ele geçirilemen>?ktedir. ayında çalınan arabalar tam 76 taj dökülmüş, Kema! Akbulut adında rinde kan döken si'.âh aTkadaşl?rı bir vatandaş ölmüş. 16 k'şi ağır Gizli rakamlar. mescleyi bütün nedir. Hemen ilâve edclim ki, bu TürVlerin futbol tafcmına muvfsurette yaralanmıstir. Yaralılar h?s çıplaklığı ile meydana koyıtıağa Arkası Sa. 6, Sü. 3 te fakiyet temennisinde bulundu. Antaneye kaldırılmış. şoför tevkif e(RADYOFOTO CUMHURİYET A.P CENEVRE) trenörün bu eüzel jesti bütun çodilmiştir. Birinci devrede Suad. üçüncü eolümüzö kayderli yor. Güney Kore kalecisi Duk Yune Hong, cııkian prk mütehasîis etti Gür^y müdahalesine rafemen topa hâkim olamamıştır. Kore takımı yann s?bah ueakla memleketine dönecekür. Dieer taraftan. Bal'de oynanan maçta Macaristarun Ahnanygyı i 83 mselub etmesi neticesinde biI zim Almartİ3rla ikinci bir karşılaşrna yapmarr.ız tehakkuk etmiştir. Müsabakaya Lştirak eden 4 yanşçı. sabah 7 de şehrimizden Bu maç salı günü oynanacaktır. hareketle Edimeye gittiler ve 17.30 da döndüler; müsabaka neticeleri bu sabah ilân olunacak Dünkü maçların Paris, 20 (H.) Fastski mPt yıhnı tamamlamif o'anlar kuAnkara. 20 (Telefonla) Prokumandanlartndan Genpral d'Hautafsüâtıni ve İsviçfc=örlerle Yargıtay, Sayıştay ve Da rumlarınca lüzum görüldüğünde yaş t reden diçer h?bfrl<=rî fi ncı teville bu sabsh bir Fslının attığl nıştay üyelerinin memurlar gibi kaydi aranmaksızın re'sen emekkurşun ile ağır surette yaralanmıs1 sahifede bulacaksımz. 60 yaşında veya 25 hizmet yılmın liye sevkedilir. Ceza bakımından tır. Mütecaviz kaçmağa muvaffak Arkası Sa. 6. Sü. 3 te hitamuıd9 emekliye ayrılmaları olmuîtur. hakkındaki tasarı Meclisin gündeGeneral derhal hasraneye kalmine almmıştır ve yarın görüşüldırılmı? ise de sıhhi durumunun mesine başlanacaktır. Tasarıyı ayvahim olduğu bildirilmektedir. nen veriyorum: Madde 1 5434 sayılı Türkiye Dün Londraya dönen Kden alınan Cumhurıyeti Emekli Sandığı kanununun 6122 sayılı kanunla deneticeleri izah etti ğişen 39 uncu maddesinin b fıkLondra. 20 (R) İngiltere Ha rajı aşağıda yazılı şekilde değişriciye Vekili Eden bugün öğleden tirilmiştirb Fi'li hizmet müddeti 25 yılı Patrik Athenagoras ile Sensinot sonra uçakla Cenevreden buraya doldurmuş olanlsrın istekleri üzegelmiştir. [âzası arasındaki ihtilâhn halledilHava meydanında gazetecilere rine; seçilmiş belediye başkanları mek üzere olduffu söylenmcktedir. ve vilâyetlerin daimî komisyon üI Bilindiiji gibi Patrik, Sensinot â verdiği beyanatta Cenevre konfeyeleri haric olnıak üzere 25 hizzasıııtlan ikisini aztetmiş, bu hare ransında elde edilen ilk mühim keti kilise nizam ve kanunlanna neücenin Vietnam'da iki kumanaykırı gören beş metropolit, Sensidanlık t»msilcileri arasında sözıot meclisinden çekilmiş. 8 Metrolosmenin temin edilmiş olduğunu polit Patriğin hareketine karşı vabilHirmiştir. ziyet almıştı. Eden, konferansU Laos ve Kam' Patriğin 7 üyeli bir Sensinot boç İçin dahl bu kabil temaslar ünecüsi ile Patrikhane iflerinl oevirmege kalkıgmasi anlafnazlığı zerinde çahşıldıgını, bütün bunları Fatüıte Haydar caddesinde 63 nu Düjıkü müsabakaya i«tlrak eden 4 kadın rarısçı ırttırmıjtı. Simdi Athenagoruı'n, temin için konieransa 21 gün tramarah evde oturan Aykaç ailesüıln Türkiy» Turism rt Otomobil ku Elgen ve Lemlg Özd*| Iftirak et meclisi etkiden olduğu gibi 12 ki verildiğini, fakat konferansın bazı 1,5 yaşındaki oğlu Çetm, sofrada fiy çıkaı*at,ağını vaaıletnıesi üzerinıuuı tarafından hanımlar arasııula ıııi;leı(lir. meıeleler üzerinde ;alışmal»ra de yemek yerken, eline geçirdiği bıtertihlenen Topkapı Edirne gidiş çakla 4 yaşındaki kardeşi Hayriye6. fube ekiplerinln yol boyunca ne durumun düzelmekle olduğu vam edeceğini söylemiştir. yi başından ağır surette yaralageli; otomobil yarısı dün yapılmış emniyet kontrolu altmda yapılan sıiylenmektedir. Eden, Cenevrt konferansından mıştır. tır. Sabah saat 7 de başlayıp akşam yarı? çok alâka çekici olnmştur. Patrik, yarın yapılacak toplantı17,30 da M>na eren bu yanja M»ziYaralı, Cerrabpaa* Saat 12 .•ııralarında bir kaç daki da va«dini y*rint Ketirirsc uzlaşma iimld edilen tn lyi neticelerin »lıny«t Oaçelebi, Emınt Ergene, Faiur» bildirmi|tİT. kaldınhrufttı. kat'i aekiini al*c«kt!f. Arkan Sa, 6, Sü. 1 d* İstanbulda otomobil hırsızlığı aldı yürüdü Gelin getirilirken bir kamyon devrildi çirecek v* yarın Türkiyeye muteveccihen hareket edecektir. Heyet mensublanrun birinden SS rtftildiğine ««re, Baçvekilin «ya»etindeki heyet, Hariciye Vekili mü« tesna. Türkiyeyi ziyaretlerinden bir müddet sonra. Amerikaya giderek. görüşmelerde bulunacaktır. Arab siyasî çevreleri ve Arab Birliğinin ileri gelenleri Libya Başvekili MusUfa Ben Halinin Türki Arkaai Sa: 5, Sü: 7 de B J[ ğ^ğ 1* T TYM 1 WWM M 7 %JL iK L 11 L L 11 L %, J^ w ~ ^» «•« « #X JL X # 1 M £* II I VT # C C | & «^^ dün 70 yendi Macarlar da Almanlan 8 3 tnağlâb eît§, takımımız Almanya ile bir tnaç daha yapacak 1952 senesinde 250, 1953 te 260 ve 1954 iin ilk 5ayında 76 olomobil çalındı Kadınlararası otomobil yarışı dün yapıldı Faslılar bir Fransız Generalini vurdular Emekli kanunu tasarısı bugün Mecliste görüşülüyor Konferansına Cenevre Afltenagoras'la Sensinol azası arasındaki jhtilâf hallediliyor ara verildi 1,5 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki kardesini bıçakla yaraladı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog