Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

TERKIBINDEKI SEBUMV ILE Saçmızın partakhğım Sthhatmi lada u r i yet KURUCUSU î YUVUS NADf Tdgraf vt mektub adresi Cumhurlyet, trt* nbul Posta kurusu tstanbul No 246 Tdcfonlart Umuml Santral Numaran: 24298 Yaa Igleri 24299, Matbaa 24290 Pazar 20 Haziran 1954 avası ıstenılen mevcuddur. mayası fabrikası addesı No 103 . 84141 Rusyanın beslediği komünist Guatemala hükumeti toprakları, Çok münakaşalı geçen bu Nikaragua ve Honduras'dan gelen kuvvetlerin istilâsına toplantıda yeni bir tebüğ daha uğradı, başkent bombalandı, dahilî isyanlar başladı yayınlanmasına karar verildi Aydım l\e Guatemala hükumeti Birleşmiş Milletlere başvnrdu Yapsın ? azı muhalif yazarlar tarafsız aydınlardan şikâjet edijorlar. Bunlar. iktıdara hos. (torunraek için her hrsatta hukumetı ovujor. 1950 den beıi durumu gıttikce zorlaşan muhalefctı hıç desteklemi} orlarmış.. İnsan haklarını a>aklar altında ezen kanunsuz hareketler kars.ısında a>dınlarımızın takib ettıkleri bu opoıtunist politika umid kırıcl bir menzara imiş Bu gidışle demokGmıtemala'Bin mevkNnl ratik hurrijetler memleketimizde («sterir harita gelişmek şo\le dursun, tersine, jenlemeğe mahkum imij. Sa\ın muhalıf yazarlann bu »ikâietıni hakh saymak, doğrusu. guçtur Uzun zamandanberi oldukça şıddetli devrim sancıları geçiren *urdumuzda «tarafsız ajdınların ozel durunıu» dive bir mesele bulunduğunu biz bılmivorduk Bir memleket >a dıktatorlukle idare edılir >a da hurrhet içind* yaşar Diktatorlukle idare edilen yerlerde muhalcfet zaten ^oktur ki onun desteklenıp Hesteklenm«yişuıd«n şikâjet edılebilsin. 1945 yılına kariar bızde durum ajnile Şam 19 (a a ) Surıye ordus'JTevkif edilenler arasında Surıye bo\le idi. İnsan haklanna •yktrı ne dpmek. ?cfin ke>fini kaçıran na mensub bazı mıbaylar, ordu Mudaiaa Vekılmm kardeçı her hareket şiddetle eeza Rorur ıcinde ıivıil propaganda vgpmak Mıntafn DevaJibi de vardır. oriSn hosuıı» A»itmiyeıı (ki «aüllık surıı ıl e >an yuzunden gaıeteler «miMdeltu tatii* ııfcrar \e buna kar?i taraflı ve tarafsız hiç bir avdın ağız aramazdı Çunku devlet işlerinden öfuru vatandaşın tenkid babında Bfhr acması >asaktı Ancak tasvib J'nîarma izin vardıSonra birdenbire durum de£i«ti San Franci«cn"da toplanan Hür mıllcller Konferansına jetişmek smürıle « ı ı n deçişnıe* başkan bi7rlp de demokrasni ilân ediverdi. Vakit dardı. bu i^ı acele bajarırak lâzımdı. O kadar arele edildi ki demokratik hurrijetleri Mglaırta bağlayarak ana>asa çalıstnalarına bile girisılemedi Istim sonrarlan gelsin denildi ve «mutlaka ka7anmalmz > parolasile 1946 »*çımlerine fidıldi Seeimleri gerci sa\ın Şef Ka7anmıştı ama bir defa < mıllehn afzı acılmısh 1>'M!. 1147 ve 1018 >ıllarında vatandaoa reva eorıılen kanun dısı muameleler karşıcında taraflı \e\a tarafsız bir çok s\dın]ar. yarıa\dınlar. hattâ cahü \ atandaşlar seslerini vnkselttıler Avdmların muhalefeti desteklemedısinden derd ^anan simdiki muhalif \azarlar. n raman halkın şikâ\etine kulak taknor. \«pılanın doğru olmadığını so\Iemi\or. insan hakları adına protesto etmeye >'»r~ ••"vorlardi Fakat vatından fırlavan nku AYRILAN YAPIŞIK IKIZLER Holandada vapılan muvaffalaptptmek mıımkıın olsma7Hı Sakıyetlı bir amelıyat sonunda bırbırlerınden ayrılmıs olan yapıjık jnn Sefe vanlış aksettnildijı için. ıkızlerın sıhhatı duzelmektedırler Venlen malumata eore, teho rii""mıı !?oremi\orHıı lıke vavas vavas kaybolmaktadır Yukandakı resımde avrılmıs Sccimleri nasıl olsa olan yapışık ıkızler amehyattan dort gun sonra gorulmektedırler ca?ıt 4na*asavı ileride deeı<ifırin/< PİM>rek ]t5n kanmam asını açh DnŞrosu sedmler rinrüst vapilmı^tı ama ne çare ki iktidat da elden New York 1» (R.) Busyadan «ılâh yardımı gormekte olan ve komıınıstlenn kontrolu alünda bulunan Guatemala'da harb bajladığı bıldınlmektedır. Guatemala komunırt idarecıleri, «yabancı» kuvvetlenn memlekeh ıstılâya başladıklartnı. meçhul uçAların başkentı bombaladüclannı ılân etmış, Bırleşmış Milletlere muracaat etmıştır Venlen malumata gore, (Guatemala Cıty) ba»ehnnde Cumhur Başkanlık «arayı ile kı^lalar bombardıman «dılmıjtır Dığer tarafUn memlekette har«kete geçen kuvvetlerm bir nurr^ralı komünurt dufmanı dıyt billnen Albav Caıtrilo'nun ıdarasiııd* bulunduğu oğrenıhnıjtir. Bu kwrvetler bırkaç koldan bafk«nte dogru ılerlemektedırler re memleketm uçte bun jundıden bunlann kontrolu altında bulunmaktadır Aynı zamanda Guatemala'nm hn ka« şehrmdc komunut alerhtan ayaklanmalar olduğu da ogrcaikniftiT. Rusyadan sılâh getıren femmm uğradığı lımanda da ayakUnma yavılmiftır Merkezî Amerikada dün C.H.P. merkezınde 5 birdenbire başhyan harb saat süren loplantı Ankara 19 (Telefonla) C. «. P Meclıs Grupu adına Baçvefcüd*» ıstenen randevuya menfı cevmb v >» nlmesı uzeruıe C H P Geael ıdar» kurulu ıle Meclıs grupu bugun oğ« leden sonra Partı merkezınde 5 .a» at kadar suren muşterek bir toplantı yapnuşlardır Çok munakaşalj geçtığı anlaşılan bu toplantıda P « « tının hareket tarzı tesbıt edılmii vt yenı bir tebhş daha yayınlînmaana karar venlmiştır. Teblığ yarîH basına verılecîktır Guatemala il« telefon auhavercleri yapılamamalrtadır Dunımun Arka*\ Sa. t, Su. 1 A* Suriyede tevkif Türkiyede edilen subaylar yapmak istiyen Avukat Saadet Kaçar 5 aya matıkum oldu Tirkiy» Alnunyı ma.çında F. W*lter'in cekUgi frikık. aTuneularunııın kurdutu barajı dısarı gidiyor asıp Müdafaa Vefrilinin kardeşi de tevkif edilenler arastnda yabancı firmlar Vekâletleraraat vabaneı jeyi teçvik komitesi. 45 » vakuı firmaya müsbet cevab verdi Yabancı Sermayeyi T«fvık Kanunundan favdalanarak memleketımızd» 1 yapmak uteyen yabaneı 4 . jplaruı muracaati '•rtmaittadır. Bugun« kadar yapılan teklıfler Vekiletlerarası Yabancı Sermaveyı Tegvik Komitesi tarafından mcelenmektedır Sa. « Sil 1 d e Takımımız bugün Isviçrede G.. Kore ile karşılaşıyor Dünkü maçlar sonunda Fransa, Meksika. tskoçya ve Çekler elimine oldular Bajvekıl Adnan Menderesin Sadık Aldoğan aleyhıne açtığı h^k=ret davasında. «anık vekılı Saadet Kaçar tarafından karardan sonra mah« kemeve bir dılekçe venlmıştı Bıt dilekçede 4 ashye ceza hâkımı Salâhaddın Demırellıve hakaretta bulundufu iddiasıie avukat Saadet Kaçar alevhmde ^ava açılmıştı Uzun zamandanbçn 3 aslıvt ceza mahkemesınde gızh olarak devarn eden duruşma dun »ona ermıf \e karar bıldırılmıştır Istıdanın muhtevıyat itıbarile hâ Arkasr Sı fi. Su 4 te » Cenevre 19 (Hususîl Dunya Kupan futbol maçlanna bugun İsvıçremn dort sehnnde bırden devam edıldı Bugun oynanan maçlarda; Uruguvav, İskoçyavı 70, Fransa Meksıkayı 32, Avustur\a Çekoslovskyayı 50 yendıler unun en cehn maçında da Brezılva Yugoslavya ıle 11 berabere kaldı. Takımımıa ıkıncı maçını yarıa . Kore ıle aynıiacaktır Bu karşılsşAnksra 19 (Telefonla) Mu maya takımımız şu kadro ıle çıka | reftede bulunan yeraltı tabıî gaz caktır lennı çıkarmak ıçın muraca?t eden Turgav Rıdvan, Basrı MusAmerıkan fırmasıle konuşmalar tafa, Çetin, Rober Erol, Suad, bıtmıj ve bugun "Turk Amerı Necmı, Lefter, Burhan. Arkası Sa 6, Su. 2 de Takımımız yarın sabah Bernden Cenevreye gelecektır. Turkıye G Kore maçı, Cenevre stadından naklen radyo ıle verıle1 cektır Mürefte yeraltı gazları Kuduz kurd tarafmdan ısırılan 4 kişi öldü Elâzıâ 19 (Telefonla) Malatvava baglı Peturze kazasınnı Alh^n ko^tırdo 7 kısmm kuHurmuş bir kurd tarsfınrlan ısınldığını, yara'ı!arm tedavı altma almdıklarını bıldırmıştım Oerenrlıcırne gore yaralılardan 4 ıı olmuştur *v*sv^ % Başvekilitı Almanya seyahati ArVara 19 (Telefonla) B=sbaf kan Adnan M»nderes, s\velce habcr \erdisımız gıbı ev'ul ıptıdasmda Alman>avı zıvaret edecektır. 5 Baçbakana y^rdırrci ! F tın RuştU Zorlu Ekonomı ve Tıcaret Bakanı Sıtkı Yırcalı Batı Almanvamn An kara Buvuk Elc sı mılletvekılleıi he\etı'e bir basın he\etı refakat erfecektır MenHeres ve berabermdekılpr Almany va ıkı uçakla gı Diınku macların taisilâtını ve İsviçreden diğer haberleri 6 ncı sahifede bulacaksınız. Türkiye Almanva macında, Amı,ın SAZ icı Morlock, Feridun ve Basri ıle mucadelede Şimdi ortada 4 vıllık bir ik«dpMa son secimlerden daha da 7aMfamış olarak cıkmı» biı muhalefft var Her iki tarafın da takım takım >37aılan ve so7ruleri Tanrının jıınu catısıp dıırınoriar Mur rMİefel saflaîinda I*>î4 venil° isini KIYAFET GEÇIDI CagaloğiktiHar hııkumetintn baskıiarına lu Aksam Kız Sanat Okulunun juklemek ıstt^en bir ea\ret beliri1953 1954 ogretım vılı faalıjor Bu. ^anh^ bir taktiktir. 1954 yetıru gosb°ıen sergı dun okul sa« • •! hattâ 19îO ««rimlerınden < • » ır Hayat pahahhğını onleyecek ted tırak eden Beledıye Reıs muavın lonunda açılmıstır. daha da uvstın şartlar altında gecg«çidi, ıris \pli. vshancı bıirıiu ba«in bırlerı almak uzere Ankarada Iktı lerınden Ferruh Üter ile Dctısad Avnca yapılan kıvafet mpınubları durnmu nlduen eibi sad v e Tıcaret Vekılı Sıtkı Yırca Muduru Muzaffer dun şehrımıze buyuk takdır toplamıştır Resım, Arkasi Sa S, Su 3 te bu geçıdden bir gorunuştur dıu^anıo gozu onunde al/ttir lınm başkanlığındakı toplan»ıya ışmi«lerdir Bu sartlar altında tarafsız avdın ne \apsın Muhalefete »cı\ıp ba/ı Pahalılıkla mücadelede hükumetçe tutulacak yol Benzeyiş Istanbulda yaralamalar, hirsızhklar, kavgalar gittıkçe artıyor Son 24 saatte 47 za. btta vak ası olmuş .. Yanı aşağı ytifcart her yartm saat başına bir vak a duşuyor. NeHce ıttbanie dıger buyuk Av. rupa ve Amenka gehırlenne pıtttkçe yaklaşıyoruz Doğrusu buyuk gayret... Yainız oralarda her yarım saat zarfmda aynı zamanda şu kadar otomobu, şu kadar bma ya. püıyor, şu kadar ıhtıra beratı ahnıyor, ?u kadar kıtab çtkıyor... Bunlardan ne haber' Bızım makıne hep boyle tornıstan mı ışleyecek^ Istanbul, New Yorka, Londraya, Parıse benzesın, bundan memnun olnuyacak kım vardır'' Ama yalmz kotu taraflarue değıl, lyt *aroflartle de... îyx taraj. lanlr de... Fakat btztm benzeme hevesırmz yaln'z zabıta eak'o'anna munhastr koltyor ve bunda belki kemıyetçe değıl; fakat keyfıyetçe elhak rekor da ktnyoruz. Dtn dertt verdığı ktrt iöfol eden tmam efendıden sonra ıçmde kız talebelenn sarhoşedtlıp sonra da taarruza uğradtğt dershaneye ne buyuru. Iiır* Var mı emsalımtz'' İsveçliler asma köprüyü yapmaga talib oldular Beynelmılel Antıalkolızm teşkilâtının Stockholmdakı toplantısına iştırak eden Istanbul Valısı ve Beledıve T?eıs vekılı, evvelkı gece saat 23 te Uçakla şehrımıze donmus, ve dun sabah vazıfesıne başlamıştır lntihar eden bir tıb talebesi na'şmın Teşrihhanede elakonuimaginı istedi Hayat pahalılığı, cezaî tedbirlerden ziyade piyasaya bol miklarda mal dökmek suretile önlenmeğe çalışılacak Ankara W (Tr1°fr>n1s) T'b Fakııltp^ nde oku\an Ir?k teb^ah Abba<; Grnı ad'nr'a bir oğrencı SuProf Gokav, Vılâyette Isveçtekı gun Ukıs meydsnı cı/arındakı ftetkıklerı hakkında gazetecılere bıl vıııde rıjhî bir buhran n"'i"" t 'e zehır ıçerek ırt'har etm «tır Abb^s gı vermıstır Teskılâtın bayramları münasebe Ganı bırakt'fi mektubda. na'şı ^n tıle Stockhobn basını. Turk'ye ve gonuİTievıp tecmbe vapılnsk uzeIsveç arasındaKi yakın dostluk ve re Tıb Faku!t»s) te=rıhhanesınde Sa b, Su 3 te abkonulmasmı ıstemıştır NADİR NADİ Arkası Sa 6 Sn 2 de SUVARI TEKÂMl L KURSUN1J BITIRENLER Suvan Okulunun 7 ncı donem tekâmul kursunu bıturealerc cUplomaları verılmigtır. Resım, kuzsu bıtıren tubaylumuzı go5termekte<ür. V **+ . ABIDIN DAVER FUTASI Galatasaray dpnızcıhk şubesı 1954 p e z Ğ M l î # î u ^ B e b e k ' c k ı lokalınde torenie acmıstır Bu torende. tAbıdın Daver» ısraı venlen ydnı bır fut» da denıze ındırünuıÜx. Yukarıdaki resimd«, y«ni bıUyı «Abidın Daver» l i M l k t d l J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog