Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Bütön Cıribeniz % Saçlannm» flengim \ Bağlıtfır. j Enelce yıkımadan / Dekolore etmeden / 14 muhteNf natj ve/çi£ YAÖLI KREM «AÇ BOTASI BERBERİNlZDEN ISRARLA ISTEYINIZ umhuriyet 30 uncu yıl sayı 10.736 KURUCUSU:YUNUS NAD! Te'graf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tsta nbul Posta kutusu îstanbul No. 246 Telefonlar Umuml Santral Numaraaı: 24238 Yaa İşleri 24299, Matbaa 24290 t ALMANCA uyuk Lugat IEUSER ŞEYKET ^baden 1953, 634 sahife. cıldli, ıcü baskı satısa ç.karılmıstır. ıa veri. İst. Tahtakale. Tomruk £ur han 7 Dr. Murad Bayrak. Telefon 13533 nevi: Otto Harrassowitz Piesbaden, Beethovenstrasse FfATI 27 LİRA K.tabcılara tenzilât Cumartesi 19 Hazâran 1954 Devlet Vekili Dr. Mükerrem Sarol yazdsfı (C.H.P.) Meclis Grupu, tadilâtın şekil ve usulünü değîştirtmek bir makalede tniihim açıklamalârda Seçim kanunu tadilâtı ve BasınYayın Teşkilât Kanununda değişiklik muhalef etin teşc Ankara 18 (Telefonla) Seçim Ksmınunun tâdıli meselesini gorüşmek üzere dün toplanan C. H P Meclb Grupu İnonünün başkanhğında bugün de toplantalarına devam etmiştir. Dünkü toplantıda Seçim Kanunu tâdil tasaruı görüşüldükten sonra grup, Seçim Kanununun aksak taraflarını muhalefet ve iktıdarın birlıkte ele alması kararına varmış ve meselenin bir ilim heyetınce tetkiki gerektiğine, ondan sonra kanunun tâdili yoîuna gldilmesının ıktidardan Lstenmesine karsr verilmiştir. Dunkü toplantıdan sonra Gnıp Başkan vekillerınden Server Semuncuoğlu Başbakanhğa müracaat ederek C.H.P. grupunun Başbakanla görüşmek üzere kendısile Nüvit Yetkini memur ettığini bildırmiş ve bir randevu isterru^tir. Bu sabah telefonla verilen cevabda, Başbaka Arkast Sa. 6, Sü. 3 te üzere (D.P.) ile temasa geçmek istedi, bu teması teminde muvaffak olamayınca bir tebliğ yayınladı Tasarı komisyondan gıktı Komisyonda C.H.P. »özcüsü, bu tasarı ile tek parti devrine dönüldüğü iddiasmı ortaya attı Ankara, 18 (Telefonla) İç İsleri Komısyonu bugun sabah ve öğleden sonra olmak üzere ikj oturıun yaparak seçim kanunu tadil tasarısuu muzakere etmıştir. Bugünkü otarumlarda 46, 71, 109 ve 166 neı maddelerm de tadi! görüşmeleri bıtmış ve tasannm Meclise sevki kararlaştınlm\ştır. Radyoda partılerin seçim propagandası yapmalannm kaldınlmaMna dair oian maddenin müzakeresi esnasmda muhalefeün bu yolda hükumete küfrettiği ve konuşma hakkınm suiistıma's uğradığı be Arkası Sa. S, Sü. 5 te Uçlü askerî Türk, Yugoslav ve Yunan temsilcileri 28 haziranda Atinada toplanacaklar ittifak hazırlıkları Dünkü jemekten bir gorünüş I Ankara 18 (T H A ) Hukumet j tarafmdan Basın kanunu ve Bssın I Yayın ve Turızm genel mudürlugü , teşkı'âtının yenı baştan ele alm! ması ve her ıkısınde de esaslı bir tachl japılması karar altına almmıştır. Bu hususu basın işlerir.i tedvire mçmur, Dev'.et Vekili Mükerrem Sarol tarafsız «Akıs» mecmuasınıa Arküsı iı? 3 Su 4 te Ankara Radyosu program müdiirü işien çıkanldı Ankara 18 (Telefon'a) Aldığıra malumata gore, Ankara Radyosu Pro?r?m MüJurü Hıkmet MuniP Ebcioğlu ile spıkeılerden Djncv Tunaselınm işleıine son verilmiştir. Atina, 18 (a.a.) Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan arasında aküne karar verilen askerî ittifaka aid projenin metnıni hazırlamak maksadile her üç memlekette ku Arkası Sa. 6, Su. 1 de Profesörlerin emeklilik Orduevinde dün bir karavana giinü yapılds Halkla ordu arasındaki alâkanın artiırılması için geçid lörenleri sıklaştırılacak yaşî Fransanın 25 yıl hizmet süresini ve 60 yaşıru Dün, Orduevinde «Karavana gü yediler. Eskiden ordunun her şeyi dolduran Üniversite profesbrlerinin nü» yapıldı. Basın rnensublan kah bir sır sayılır, hattâ askerle sivil resen tekaüde sevkini isteyen ka raman ordıımuzun guzide kuman ayru milletin efradı arasmda bir Arkası Sa. 6, Sü. 3 te dan ve subaylan ile birlikte yemek Arkası Sa. 6, Sü. 4 te yeni şbakanı Kongre delege leri (TELEFOTO Anıt Kabirde CUMHURİYET ANKARA) MendesFrance'ın genis ekseriyetle Başbakan olması memnunluk yarattı DILENCILER KRALI Nışanlısının babasmı 9 kurşunla oldüren Dilenciler Kralı Mehmed Yılmazıa tzmir Ağıreeza mahkemesinde duruşmasına başlannfiştır. Resım, Mehmed Yılmazı mahkemede gostermektedir Kızılay Genel Kongresi Gnî. Cook dün sabah toplandı Ankaradan Bugünkü toplantının münakaşalı geçecegi tahmin olunuyor Ankara 18 (Telefonla) Kızılayın yılük genel kongresi bugün saat 10 da merkez binası salonunda toplanmışür. Kongreyi Fevzi Lutfı Karaosmanoğlu açtıktan sonra başkanlığa Afyon milletvekiîi Rıza Çerçel, ikınci başkanlığa Izmir milletvekıh Cıhad Baban seçılmişlerdir Hesab ve dilekçe komısyonlan seçimini müteakıb delegeler toplu olarak Atatürkün AnıtAvrupadaki Amerikan işgal kuv vetleri komutam Orgeneral O. R Kabrini ziyaret etmiş ve bir çelenk I Cook, beraberinde muavinleri General Palmer ve General Bradley koymuşlardır. Müteakıben Etımesguddaki 200 olduğu halde dün saat 16,30 da husıısî uçağı ile Ankaradan gelmiştir. yataklı çadır hastane gezılmıştir. Orgeneral O. R. Cook'a, Amerika Kongre varın saat 10 da tekrar Arkası Sa. 6, Su. 5 te toplanacakür. Kongrenin bugünkü havasmdan alınan intibua gore, yarınki toplantının tarüş.nah geçecegi tahmin cdilmektedir. 26 firma hakkında taksbata gegildi Sun'î ipsk mamullermi yüksek fiatla sattıklan ve murakabeye imkân vermıyecek şekilde fatura tanzimi suretile fahış kâr temın ettik» leri iddıasile 26 fırma hakkmda takibata gTilmiştir Bu fırmalar.n Arkcsı Sa 6. Su. 2 de geldî « • Fransanın yenı Başbakanı Mendes Fraace Paris, 18 (R.) Fransız Meclisi, Radikal Partisinin sol kanad liderlermden MendesFranos'a aleyhte 47 oya karşı lehte 419 reyle hükurneti kurma müsaadesini vermiştir. Mecliste bulunan 466 milletvekilüıden 154 ü miistenkif kalmışlardır Bunların çoğunu Bidault'un partisine mensub olanlar ve müstakill^r teşfcil etmiştir. Arkast Sa. 6, Sü. 2 de Dış ticaret refiminin değiştirileceği asılsız Ekonomi ve Ticarei Vekili, dün yeniden etraflı izahal verdi Ankara. 18 (Telefonla) Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sıtkı YırcaJı dıj ticaret konulan etrafında beyanatta bulunarak ezcümls demiştır ki: Tramvaylarda aktarmalı bılet usulünün ihdssı Futbolcularımız Lozanda ilk antrenmanlarını yaparlarken Şehir Medisinin dünkü toplantısında üyeler. Karaköy köprüsünün tamiri dolayısile Tramvay İdare^inin halktan fazla para almasını tenkid ettiler Iş Bankasım dolândıraıt bir sahtekâr 7 yı\dıt muvaffakıyetle tatbik ettiği ptân yanda kalmasa imiş 100.000 lira vuracakmış Şehir Meclisi dün saat 15 te Ferzan Arasın başkanlı^ında toplanmıştır. Mevcud teklifler alâkalı komısyonlara havale edıldıkten sonra, « Bakanlığımız, icinde bulunan mazbata'arm göruşulmesine Reçılinşaat mevsiminın âcıl ihtiyacla Imiştir. İET.T. İşletmeleri Umum rından oian demirin bir an evvel ^üdurluğune a;d 1953 yıh bılânçomemleketırpıze ith=l edı'phılrnPsıni su hakkmdakı hesabları ınceleme Arkası Sa 6, Sü 4 te .I Arkast Sa. 6, Su. 3 te Ankara 18 (Telefonla) Iş Ban kası merkez ve bazı şubelerinden 7 yıldanberi karşilıksız para çeken bir sahtekâr nihayet şehrimizde yakalanmıştır. Ahmed Yıldınm ismindeki bu genc 7 senedenberi ban kava her defasında 500 lira yatınp i bunu yuzer vüzer bankanm muhtelif şubelerinden tahsil etmiş, aynı zamanda ana parasını da yatırdığı yerden çekmiştir Bir partide 800 lira kazanan sahtekâr şimdiye kadar 20,000 liraya yakın para dolandırmış ve hattâ 12,800 liraya bir de ev satm almıştır. Son defa Ahmed Yıldırıru Beyoğlu şubesine 500 lira yatınp bu parayı Iş Bankasının Ankara şubelerinden 100 lira olarak çekmeğe başlarken yakalanmış ve suçunu TÜBK YUNAN ATLETIZM M Ü S A B A K A L A R I Türk Yunan Enternasyonal Atletizm Müsaitiraf ederken kendisine 100 binbakalarına bugün saat 17 de Dolmabahçe stadyomutıda başlanılacaktır. Bu nıusabakaya katılacak Yulira temin edecek bir plânın jimdi nanlı aüeüer dün uçakla şehrimize gelmislerdir. Yukarıdakı resimdt, Yunanlı aÜetier karşılayıcılarüe akiıs kaldığuu söylemi}tir. bir aıada gDrülaMktadir. Müsabalcalara aid taisilit spor lahifemızdtdir. Antalya, 18 (Telefonla) Birkaç gün once Kaş kazamızia müessıf i bir hâdıse olmuştur. Ald;ğımız malumata gore, 4 gun evvel Kaş kaıznsına mısafır olarak gelen Meıs Takımımız dünkü istirahat gününü dinlenerek geçirdi. Yurdda yer yer ekmek sı| Rumlarına ksymakam tarafından İkinci maçımızı yann Kore ile yapacağız. Ulvi Yenal kmtısı başgosteTdı. O da ne. jbır zivafe* verilmiştir. Askeılik şusı? Buğüay stoklarını amAlmanya maçı için «Hayal kınklığina uğradım» diyor be^i memurlarındsn Teğmen Ahbarlar almazken ve yenı med, zıyafeta çağınlmsyışından mahsul de pıyasaya çıkmışmuâ;ber olmuş ve kajTnskam'a z Bem 18 (Hususi) Bir günlük hayal kırıklığma uğradım ken bu hâd'selerın mânası bir ıstırahatten sonra, Dunya ku çok ümıdlıydık. Fakat maçın Al \afct yern^e iav^a etmbtır Ş:dne? Sebeb basıt.. Fırıncüar pası futbo) maçlanna yarın tekrar Arkası Sa. 6, Su. 5 te Arkası Sa. 6, S u . 1de zam ıstıyorlar. Koparama. ı devam olunacaktır. Turk takınu bu yınea bazıları ofkelennı gün bütün gününü istirahatle gehalktan al'yorlar veya halkı cırHı. Yarın da maçırrr yok. Bitazyık yo'.ıle emellerıne kazim çocuklarin topluca maça gitvuşvnayı tasarlıyorlar. Bır j melerı muhteme! Pazar günü Cegun vaktınde ekmek çıkarnevrede Cenubî Kore ile karşılaşamayınca, yahud ekmek adecağız. Almanvaya açık farkla yedıni kısınca haydı fırınlara nilen takımımız bu maçta. sarsıUn hucum.. Haydı karaborsa.. prestıjiıu kurtarmak azmindedir. Haydı turlü nvayetler. Futbol Federasyonumuzun reisi Bır ekmek alan beş tane aUlvi Yenal, Almanya mağlubiyeti lıyor ve tabıî bır kısım halk etrafında şunlan sdylemektedir: da aç kalıyor Ticaret ser« Bu maç sonunda oldukoa besttır, ıstıyen jırın açar, tstemıyen, açtığı finnı kapar. Isviçreden dün gelen Amenna... Ekmeğe zam yap. diğer haberleri 6 ncı mak meselesı de ayn bır meseledır (Yapılamaz ya) sshifede bulacaksınız. Fakat halkın baş gıda madf sshifedı desıle oynamak ne oluyor? İnsanın nzkını ancak Allah venr, Allth keser dtye bilırız. Gerçı Âdem oğlu muhte. lif tanh devırlerinde bu semaui lutüf veya gazab eserlerini ilâh diye bellediğı Kur'an dersi alan ve hahz olmağa türlü münasebetsız şeyler. den, hattâ hayvanlardan bıîçalışan iki kişi, bir arkadaşlanmiştir ama, bunların arasın~ nın 430 lirasmı çalarak kaçtıkr da dahı fırmcı diye bır mah. Nuruosmaniye medresesüıde haluk görülmüş şey değildir fız olmak üzere Kur'an dcrsi alan Halkı aç bırakmanın had lerine düşmediğinı bu adam I bir talebe polise müracaatle, aynı lara anlatmak \çin daha çok I , odada yatan ikı arkadajının, cebindeki cüzdanını çalıp kaçtıklannı bekliyecek miyiz? bildirmiştir. • • Arkası Sa. 6, Sü. 4 tt Ekmek sıkıntısı 0ünya kupası maçlanna bugün devam olunacak Bir teğmen Kaş kaymakamı ile F Maşallah softalara! I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog