Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

PEYNİR MAYASI Yok dıyorlar. ... Taze peynır mayası. ıstenılen mıktarda mevcuddur. Ortakov Peynır mavası fabrıkası Muallımnacı caddesı No 103 Telefon 84141 30 oncu yıl sayı 10.735 u m h u ri yet K U R U C U S U : Y U N U S NADf Te)graJ ve rnelrtub adr»»si Cumhuriyet tsta tıbul Posta lcuhısu tstanbul No 248 Telefonlar: Um<iml Santral Numaıası 24298 Yazı Işıerı 24299, Matbaa 24290 3URHAN TOPRAK YUNUS Yunus Emre fransızca%a terc sılan on altı rnptrı Ffat INKHÂP^KÎ sıırlerı ve 'arıste ba,£ra^sızca tam i Cuma 18 Haziran 1954 Ankarada dış ticaret için dünkü mühim toplant lisans satışı başladı Bazi lacırlcr. elkrindeki ıthal musaadelerini başkalarına devredıyor; Gunıruk Vekâletı buna karşı tedbir aldı Son zamanlard* piyasada ıthal ımısaadesı tıcaretı yapıldıgı anlaş.ı'mış bulunmaktadır Tıcaretle ugraşan bazı kımseleun Tıcaıet Vekâletınden aldıklaıı lıs nsları menfaat mukabıh başka ellere devrettıklerı alâkadarlaıca tesbıt olunmuştur Gumruk ve Tekel Vekâletı, ıthalâtta duıustlugu temın ve fırmalar arasındd ıthtl musaadesı satışını onlemek maksachle bazı kaıarlar almıştır Bu arada dış ticaret rejımı talım tnîmesınm 33 uncu madrie^ıne dayanarak • ıthal malının fı len lthalden evvel devrı caı? değıldır • kaydı konulmuştur Bu kavda rıayet etmıyen fırmalar şıddetle ceralandınlacsktır Yekillerle banka müdürlerinin katıldıkları toplantıda dış ticaret rejimi, döviz durumu ve zarurî maddelere yapılacak tahsisler görüşüldü, mühim kararlar almdı Piyasada \ Ank ıa 17 (Telefonla) Bugun M"rkez Bansası Umum Mudurluğu bınasınHa Başbakan ya dımcısı Frtın Ruştu Zorlunun masetınde Ekonomı \e Ticaret B kanı Sıtkı Yırcalı,, Uletrrıeler 3akanı Fethı Çelıkbas Mahve Bak nı Ha=an Po'atkan Tıcaıet Bakanhgı Musteşarı Hazıne U•nıım Muduru Merkez Bankası Umum Muduru ve dıser mıllî b nVabr murlıırrTirın 5tı ak ettıgı muhım bır topUntı yapılmış, toplantı 4 saatten fazla surmuştur Dış ticaret rejımının Dovız durumunun zaruri ıhtıvaç maddelerıne yapılacak yçnı tahs slerın bahıs mevzuu olduau bu toplantıda bılhassa dovız sıkıntısının gıderılmesı ıçın ahnması lâzım gelen tedbırler uzennde durulmuş dış t caret Arkn ı Si S Sn 4 te (RADYOFOTO CUMHURIYE AP BERN) 4 1 masiubivetımızle neticelenen dunku Turkı>e Almany» maçından bir şrorunuj TürkAmerikan dostluğu Dun Amcrika Bınuk Elçıüîini zivarct edcn Cumhur Başkanına toplantıda son «o\ab>tme aid film gosterıldı Ankara 17 (a a 1 Cumhur Haş k?nı Celâl Bavar bucun =aat 19 30 da Bırlpşık Amcrıka Devl"tleıı Bu\uk Elçı^ı E^.«elar)s Avra Waıren ın mı^ahrı olarak Çanka\arlpk.ı Bırle^ık Dcvlctler Buvuk Elçılıgını znaret etmi'tır Buvuk Elçının bu munasebetle tertıb ettısı kabul re^mınde Buvuıv Mıllet Mechsı Reısı Pffık Koıal'an Ba^vekıl Adnan Menderes butun \ '•kıller mebuslar sıvıl ve askerî Vilâyctlere mühim bir yaptı, tamim gönderildi Harh Işleri Mudurluğu» tarafından gondcrılrn tamımde haıb vııkıuında ıncmlrkotımızdF şımdıdcn alınnıası lu/unılu tedbırkr izalı edildı Atoma Türk millî takımı dün harşn Almanyaya41 yenildi tedbir Bizim tek golümüzü ikitıci dakikada Suad takımımız seri oynadı, ezümedi, îakat Almanlar daha iyi idiler i Dun yapılan torrnden bır forunuş Bursa İzmir Selimîye .kışlasının yolunda bir tamirine baslandı otobiis faciası Yeni kifla binası 300 odayı, müleaddid Tarıhi Selımıve kı=la«iinda yapı h muavını Mehmed Alı Çehık 1 Balıkesır 17 (Telfoonla) Bur lacak esash tadılâta dun 'aat 16 30 Ordu Komutan vekılı Kor<:Tieral I Hakkı Tunabovlu Tumen konu»a Irmır seferını vapan şofor da torenle ha'lanmıştır Torende Istanbul valısı adına vaSa 3, Su 6 da Mehmed Emtn ıdaresındekı (MJCemalpaşa 85) plâkalı otobus bugun lehrımızden 29 kılometre ılerıde Bıgadıç yakınında, henuz tesbıt edılsmıven bır sebeb vuzunden devrılmış, 4 5 takla atrruştır Bu kaza esnasında, NATO nezdınde çahşan bır kurmay albayımızın an Arkns\ S a S, S u . lde 18 \ aşında ve 3 gunluk bir geiinle bir Alba>ın annesi kaz.ua kurban gıttıler salonları, biiliin modern lesisleri ihtiva edacek Ankara, 17 (T H A ) Sıhhat Bakanhgına bağlı «Harb Işleri Mudurlugu» bır harb vukuunda Turkıjede, atom \e hıdrojen bombalaıının vapacağı tahrıb;ıt karşısında luzumlu tedbırlerın şımdıden ahnması ıçîn v»alilll{1!ere muh.ım ""bıı \ abancı faalıvetler daıresı Turkıve tamım yapmıştır mumfssılhğı ve Amerıkan askeri Bu tamımde, v»snı sılâhların muthevetının butun men"ublan ve hış tahnbkârlığına rağmen alınaTurk ve \ abancı ba^ın temsılcılerı cak sıhhi tedbırlerle tesırlerın bır haziı bulunmustur nısbet dahılmde de olsa azaltılmı; Cumhur Başkanımız, buyuk elolacagı behrtılmekte ve şu hu<;uscılık bınasının onunrie Buvuk Elcı lann ehemmıjetle nazarı ıtıbare Avra Warren tarafından karşılanahnması ıstenmektedır Arkası Sa 8 Su 3 te 1 Şehır hastanelerı, harb halınde nerelerde ve ne şekılde faalıvette bulunacaklannı şımdıden tesbıt edptekWrdır A'kas\ Sa 8, Su 3 te Amerikanın atom deniz altıları Seçim kanununda yapılacak tadilât • • Kırşehrin kaza olması Tasarı dün Millet Meclisine verildi (RADYOFOTO CUMHURrYET A. P BERN) Alman solaçıjp Schaeffer birinci devrede, TurgaM ur«rin« doğru çektikten sonra çok yakın bir mesafeden takımının herm berlik golunu temin ediyor Iç Işleri Komisyonunda dün memurların durumu üzerinde tartışmalar otdu Ankara. 17 (Telefonla) Seçım Yeni malî yıl zarfında iki atom kanununun bazı maddelermı değışdeııizaltısı daha inşa tıren tasarınin madde madde goruedilecek şıılmesıne bugun Iç Ijlen Komısvonunda devam edılmtştır Bugunku Washıngton 17 (a a ) Av an muza<*rel*rde memurların ve hıztahsısat komısvonu başkanı St>les Brıdges 1 tpmmuzdan ıtıbaren başlavacak venı rr>alî yıl ıçınde atom enerjısı ıle hareket eden ıkı denızaltı daha ınşa edılecegını bıldırmışhr ük atom denızaltısı «Nautılus» denıze ındırılmıştır Ikıncı atom denızaltısı «Beawolf> ınşa edılmek tedır Ankara 17 (Telefonla) Kırşeh r vılâyetının kaza, Nevşehır kazasının vılâvet olması ıçın hazırlanan hukumet ta'sari'i busun Mec lıse sevkedılmıştır Iç Işleri komısyonun? havale edılen yeni tasarıv a mucıb sebeb olarak bugunku ıktısadî ve coğrafî şartların Nevsehrın vılâvet olmasını ıcab ettırdığı, halen Nevsehrın ıktısaden Kırşehırden çok daha ılerı olduğu bu arada methlerın seçımden 6 ay evve! me venı mulki teşkılâtta Kırşehre murı>etten ıstıfaları meselesı uze bağlı ıkı kazanm cografî bakımdan nnde durulmuş ve Mıllet Partısı başka vılâvetlere verılmesi lâzım sozcusu Osman Ah^ıroglu soz ala geldığı ve bu ıkı kaza avrıldıktan rak adav olmak ıctı\ "n memurla »onıa vılâ>et merkezının Nevşehre Arfcası S 3 Su. 5 t* Arkası Sa 8 Su 4 te Kiraların anormâl artması önlenecek Meskenler için Meclise verilmek üzere olan bir teklife göre, kiraa ile gayrimenkul sahibleri arasında çıkacak ihtilâflard a kiracı sulh mahkemesıne müracaatle rayic bedel üzerinden kıymet takdirini i*t«yebilecek j Ankaıa 17 (Telefonla) Mülî ' Korunma kanununda yapılan son | degışıklıkle 1955 yılı başından ıtıbaren kıralan serbest bırakılacak olan ve meskenden gayn maksadla kullanılan gajrımenkullerın kıra bedellerımn anormal şekılde artmasınm onune geçmek ıçm Ankan Mılletvekılı Vasfı Ozun vaptığı kanun teklıfı yarın Buvuk Mıllet Mechsı ticaret komisyonunda venıden goruşulecektır Teklife gore, bu gıbı RavrımenkulİPri kıralavanlar kıralar serbest bırakıldığı zaman mulk sahıblenle anla^amazlarsa sulh mahkemesinden takdırı kıvmet ıstıyebıleceklerdır Mahkemenm kabul ettığı kıvmetten sonra mulk sarubı 5 yıl ıçınde kıracmın tahhyesını ısttv emıyecekür Bu arada aslıye mahkemelerı kıra ıhtılâflannda tszmınata taalluk eden hususlarda vazıfesızl'k karan veremıyecek ve bu gıbı davalar er cıhh olarak aorulecektır Ayrıc>« vakıflar ve beledıvelere aıd gavrımenkullenn kıralanması > ısundakı 2490 sayılı kanun hukumlerı kaldırılacak ve bu gıbı emlâk rajıc bedeh uzerınden muzayedesız kıraya verılebılecektır Dıger yandan valnız tıcarethane kıralarıru hedef tutan bu teklıften sonra bugunlerde mesken kıralannın artmasıru da onlemek ıçın bazı mebuslar tarafından Mech'e bır teklıf yapılacaktır Yapılacak olan teklıf kıracı ıle gayrımenkul sahıolerı arasında kıranuı arttınlması vuzunden çıkacak ıhtılâflarda kıracının sulh mahkemesıne muracaat ederek ravıc bedel uzerınden kı>met takdırı ıstemesı şeklmdedır Almanlarla ikinci bir karşılaşma yapaeağız Bern, 17 (Telefonla) Mıllî futb#l takımımız ılk maçuu bugun Wankdorf stadında Almanya ıle oynadı 45 bın kışmın takıb ettığı bu maçta takımımız çok guzel bır ojun çıkaran Almanya karşiEind* 4 1 mağlub oldu Takımtmızın tek golu aynı zamanda ovunun da ılk sajısı oldu Bunu 2 ncı dakıkada Suad yaptı Almanlann guzel oyununa takımımız enerjık bır ovunla mukabel=de bulundu 4 eol yememıze rağmen asla ezılmedık Bu ıvtıceden sonra pazar gunü takımım z Korevı Macarlar da Aîmanvavı vendıklprı takdırde Almanva ıV ıkırcı bır karşılasma vaDnnku macnı taf«ılâtını 8 inci sahifemizdp bulacak«inız Kore değiştirme birliğimizin son kafilesi dün gitti Yunus Nadi Mükâfatı En guzel hikâye» musabakasının yazı neşretme devresi son a erdi < Yunus Nadı Mükâfatı» nın 195354 devresi «E n guzel hıkâ>e musabakası» na okuyucularımız tarafmdan gonderılmış olan yazıların 85 ıncısıaı ve sonuncusunu evvelkı gunku savımızda neşrettık Bundan fonra artık gazetemızde hıkâve çıkmıvaeak nefredılenl»r arasından eBuyuk Jurı> ye takdım edılme|e lâyık olanlan seçmek uzere matbaami7da kurulan kornıte faalıyete geçecektır «Bu\uk Jurı» nın ne zaman toplanıp bırıncı ıkınci ve uçuncuvu scçecegı ayrıca bıldınlecektır İzaıirden yola çıkan kahramanlarımız binlerce halk taraCındaa coşkun tezahüratla uğurlandılar Kalkutada şiddetli sıcaklardan kavrulan bır Hindlı çocuk serınlemek için sokaktaki su bırikıntılenne jatıyor Şiddetli sıcaklar başladı Kaiıraniiinlarunız kcudıleruu Koreje joluıetek olan vapıııun guvcılc^iııdc Y S ıncı sahıienuzde Şehnmızde ve memleketın bır çok bolgelerınde şiddetli sıcaklar yuz gostermıstır Bu hal tenub bolgelerınde bılhassa anormal bıı hai almıştır Anlal.vada Aııtalya 17 (Telefonla) Antal Arkast Sa 8, Su 2 de BUGÜN SAHÎFE 10 1 'fc>»' <rf ,' Kadyo I Kuçuk Mektebb mısın, aVajlı mı&ıfl ar|uıda§ım?...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog