Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Buyuk Edıb Ahmed Rasimia tki eseri bır arada ve ilk defa yeni harflerle basıldı Falaka ve Gecelerim Sadeleştırilmis ve resimlenmis olarak yarın cıkıyor. Fiatı 1 Lira. Cumhuriyet 30 nncu yıl sayı 10.734 KURUCUSUrYUNUS NADf Telgraf ve mektub adresi Cumhuriyet, tst» n bu1 Postı lcutusu tstanbul No 348 Telefonlar: Drauml S«ntral Numarası: 24298 Vazı İşieri 24299, Matbaa 24290 YokWöİt4..X.. Taze peyn'çırıajafi. fctenilen miktardi' rnevcuadur. Ortaköy Peyhir, öîCjasıyabrikası Muallimnaci oaddefi ^o. 103 Telefon: 8414j\ Perşembe 17 Haziran 1954 ihtikârı önlemek üzere ciddî tedbirler alınıyor Ticaret, Maliye, Gümrük müfettişleri ithalâtçıları ve tüccarları kontrol ederlerken gıda maddeleri ihtikârma karşı müsamaha gösterilmem esi de belediyelere bildirildi Hayırlı İhtikârın men'i kanunu için çalışmalar ilerliyor Ankara, 16 (Telefonla) Bilhassa yeni güm.uk kanununun mer'ıyete girmesini fırsat bilerek ıthal malları fiatlarını yukseltenlere ve malları sjklıyanlara karşı hükumet jıddetli bır mucadeieye gırısmiş bulunmaktadır. Ankara, Istanbul ve I?jnırde Ticaıet, Maliye, Gümrük ve Tekel tnüfettişlerı işbırliğı yaparak ithalâtçıları ve tüccarları kontrola başlsmışlardır. Bu kontrollar neticesınde ıhtikâr yaptığı, fazla fiatla faturasız mal sattığı, raahnı sskladığl, dolavısile vergi kaçakçılığı tesbit edilen firmalar hakkmda milll korunma ve vergı kanunlarınin ılgıli maddeleri tatbik edilecek. ayrıca bu gibi firmaların Ticaret Vekâletine yaptıkları talebler bundan boyle is'af edilmiyecektir. Hükumetin aldığı karara göre, kontrollar çimdilik ıkinci ele kadar teşmil edilecek, yavaş yavaş ?enişletilecektir. Mevcud mevzuata nazaran beledıyeleıın yaprnası üam gelen kontrölların da sıkılsştırılması ve bilhassa gıda maddeleri uzerın Arkası Sa. 3. Sü. 4 te (TELEFOTO CUMHURİYET A. P. LOZAN) Dünkü maçta Yugoslav saf açıgı Milutinoviç'in Fransayı maglub eden g:olü. oktor Mükerrem Sarolun dunkü turizm ko„, nusu üzerindeki yazısını ilgı ile okuduk. Memleket olçüsünde geniş blr davanın genc Bakan tarafıııdan ekonomik. sosyal, kiilturel \e siyasal bütün cephelerile kavrandığını görmek yarımmıza dair içimizde beslediğimiı ümidi arttırdı. bizi sevindirdL Devrimizin şartlarına uymak gerçekten buşrün her millet için bir zaruret olmuştur. Hem taraf tutnıak. hem de kendi kabuğuna cekilip tek baştna >aşamak aklın kabul edebilcceği bir >ol sayılmaz. Yirminci yüzyılın ayırd edici vasfı milietler arasında her türlii anlaşma ve kaynaşma imkânlarım güaİç lşleri KomUyonu, partilerden veya müttakil olarak namzedliğini koymak den giıne çoğaltmasıdır. Kendi ittiyen hâkim, metnur ve hinnetlilerin »eçim tarihinden 6 ay önce \arlığı hesabına bu kavna.şma> ı (chlikcli gordiığü irindir ki Sovyet ittifalanna dair yeni maddeyi kabul etti Kıısya, derair perde sistemini yaratmış, barikadlar kurarak onlaruı Ankara 16 (Ttlefonla) Milletarkasında sipere girmistir. Komüvekili seçıraj kanunurun bazı madırizm dışında bütün hurriyetçi mildelerinin değıjtirilmesine, bazı mad ietler kendilerini daha fazla taıutdelerınin kaldınbnasına dair kanun mak, daha çok dost kazaıunak. datasansınuı görüşübnesine bugun ha kuvveüi olmak uğruna ellerinİç İ?l«ri komisyonunda başlanmışden gelen gayreti esirgemiyorlar. tır. Bugünkü toplantıda tadıl tasaTuti**, ba gayreüerj herbaktmnsınm ancak birinei maddesi müdan «ırverhnfi'bir i£1Std$"9igir? sakerc ednebiimistir. Bu maddeye lendirebilecek modern endüstri kolgörf biV pitünin »d»yyokltmasın» larındaa biridir. Doğru ve rasyond girıp de kazanaortyanların tekrar metodlarla i.şletilebildiği takdirde ba;ka partderin yokrgmasına gırbu endüstrinin yurdumıua sağlımesı veya adayhğını müstakıl olayacağı faydaları burada ayrıca sırak koyabilmesi n*.enedılmektedır. ralamağa lıizum gbrmuyoruz. DokKomisvonda bu hususta uzun mütor Saıol hunları yazısında guzelee nakaşalar cereyan etmiş, maddeye tahlil etmiştir. Turizm, sadeee eitiraz eden milletvekilleri bu madkonomi vönünden kuvvetlenmemize denin anayasaya aykırı olduğunu yardım etmijecek, ayıu zamanda Arkası Sa. 3, Sü. 3 te sosyal \e kulturel bakımlardan yükselmemizi çabuklaştıracak, hürriyet cephesi içinde bizi bir meçhuller diyarı olmaktan kurtaracak, \atammızı Batı medeniyet nizamımn bölünmez bir parçası haline ulaştırmağa j arıyacaktır. Şimdiye kadar hemen hiç ele •Torpil ve ayni zamanda mayine benzeyen ckmin göriıldügu mevki lırunıyan bu davanın giiçlüklerini elbette inkâr edenıeyiz. MemlekeEski Saracoğlu mahallesinde ucuz timize gelen, aramızda bir kaç gün kira ile oturan bir kısım kalıp giden bir yabancı buradan memnun olarak ayrılmahdır. Tumemurtann durumu göriişüldü rizmden beklediğimiz bütün fayAnkara 16 (Telefonla) Buyüi daları ancak bu suretle sağlamamız Millet Meclisi bujün Fıkn ApayiıRiürakUndür. Bu ise bir idarenin, nın başkanlığında toplandı ve yirbir umum müdürlüğün, hattâ bir mi dakikada gündemıni tamamtaBakanlığin basarabileceği is değilyarak dağıldı. Toplantıda iki kadir. Bn is gümrük memunından nun tekiifinm geri alınmasına kataksi şoforüne. otobüs biletçisinden rar verildikten sonra Seyhan millet işaret memuruna, otel hizmetçisinTorpile de, mayine de benzeyen, Boğazdaki mânia ağlavekili Sinan Tekelioğlunun, Namık den kır kahvecisine kadar muazkemal (Saracoğlu) mahallesinde onnı geçmesine ihtimal verilmi>en âlet, incelenmek üzere zam bir kadroyu ilgilendiren bir ruran yüksek maaşlı memurlarm davadır. Ttıriznıi yalnız zenginleBoğazlar Müstahkem Mevki karargâhına gbtürüMü işgal ettiklen apartımanlann tahrin rağbet ettiği bir nevi eflenee liye ettirilerek devlet dairelerine farzederek münasib yerlere bir kaç Düh sabah Boğaziçinde Kireç da, Kireçburnu balıkçıları Kıreç Arkası Sa. 3. Sü. 3 U Jüks otel konduruvermekle bu burnu vapur iskelesinin 150 metre kompleks davayı çözemiveceğimiz burnu açıklannda balıkçılar tara kuzeyinde. sahıle 20 metre mesafemcydandadır. Aristokratik turizm fuıdan, henüz mahıyeti kat'i suret de kıyıya vurmuş ve deniz sathma > on dokuzuncu yüzyılla birlikte ta te anlaşılamıyan torpile L^ er Ikı yakın bır halde duran, 80 santim cısim görülerek keyfiyetten alâkalı rihe karı«mıştır. Yirminci yüiyılın uzunluğunda. arkalarmda birsr başardığı teknik mucizeler her en makamlar haberdar edılmis ve b'u dumen bulunan ve iki demir pardüstri kolu gibi turizmi de halka yuzden gerek deniz seferleri. gerek çasile birbınne rsptedilmis torpıl mal etmiştir. Bugün gittiği yerde se kara trafiği iki saat mkıtaa uğra bıçiminde iki cisim gorerek iskele en cok hareketi yaratanlar. az sa mıştır. Yaptığımız tahkikata nazaran memuru Ziya Erakıncıyı haberdar yıda çok kazanclılar dejnl. cok saetmişlerdır. İskele memuru, telehâdise şudur: yıda az kazanclılardır. Fakat bu az Arkası Sa. 6. Sti. 2 de Ordu, 16 (Telefonla) Ünye ka Dün sabah saat 9.30 ile 10 arasınka?anclıların ortalama seviyesi Bazasının Denizbücü köyünden Fıktı dünjasında bir hayli yükselmişriye ismınde 26 yaşlarında bir katir. Birlesik Amerikada otomobilsiz dın, Mehmed Şnhin ismindeki koi^'i hemen hemen kalmamıştır. ATcasını, ötedenberi seviştiği Mehrupa millelleri henüz o seviyeye med Akın ismindeki işağına ve 16 gelmemişse de orada yaşıyan inyaşındaki kardeşine balta ve sopaS'nların temizlik, rahatlık. sükunet larla oldürtmüş. bir çuvala koyve estetik ihtiyaclannı sağtamak durarak kuma gömdürtmüştur. şarttır. Düzgün, tozsuz yollar, tahSanıklar yakalanıp tevkrf ediltakurusuz otel odaları, kullamlmamışlerdir. mış beyaz yatak takımı, akar su. gü'ültüsüz lokantalar, sıhhl yemek. ucuzluk ve iyi muamele, btınları temin etmeğe başladığımız giin turizm davasını çözme yolunda en Bir kaç gün evvel Kadıköyünde mühim adımı atüğunızı iftiharla karısını, kaynanasını. baldızuu ölsöyliyebileceğiz. düren katil Hikmet Kuçuğün duTürkiyemiz büyüktür. belki her ruşmasu\a dün sabah 2. Ağır Ceza yerde harekete geçemeyiz. Turizm mahkemesinde devam edilmiştir. bakımından ynrdumuzu bölgelere Kaiabahk bır meraklı kütlesi saMuhammed Ati Şamda, Tiirk ayırmsk. bir ucundan teşebbüsü bahın erken saatlerinde Adliye koPakistan işbirliği hakktnda Suriele almak daha doğru olabilir. Her ridorlarmı doldurmuş. gerekli emye devlet adamlarile görüştü halde ka\bedecek vaktimiz olma niyet tertibatı alınmırtır. İzdiham dığına inanmalıyız. vüzünden bır kaç delg polislerle Şam, 16 (R.) Yunarustana kısa halk arasında itışme olmuştur. bir ziyaret yapan Pakistan BaşDakaNADİR NADİ Katil gayet sakin bir halde salom Muhammed Ali buraya gelmiş ve Riyaseti Cumhur Umumî rta girmiş ve kayınbabası assubay Suriye idarecileri ile temaslarda bu lunmuştur. Zannedildiğine göre, PaCemal Güner ile avukatı İhsan Kâtibliği kistan Başbakanı, Türk Pakistan Yarsuvat müdahil olarak davaya Ankara 16 (Telefonla) Münhal işbirliği hakkında Suriyelı idareciithal edilmislerdir Bu sırada sabulunan Rivaseticumhur Umvrtıî leıe izahöt vermistir. Halen Surilonda bir hâdise olmuş, Demiryolkâtibligine Milletierarası İktısadî yede hukumet bukınmadığmdan elan üniformasi eivmiş hiı dinleyiİ hniigi idaresi genel sekrrteri ve saslı goı usmeler yapılması mürnkun ciye. başkonaiser: «Siz ölen MüzeyD'ş İşleri Vekâleti Umumi kkiı'i < 1 yenin akrabas nn =">" ' • • • " • <rr Katil Hikmet duukü ruuhakem.E. •• • muavini Haydar Gök tayin edılmısArkaaı S. 3, Sü. 5 U eanasında Arkası Sa. 3, Su. 3 de ür. Seçim yapılacak değişiklik "Ordu,, yu seller kanununda bastı Evler, dükkânlar su altında; şehrin kanalizasyonu patladı; caddelerde I 0 kuruşa sırtta adam taşınıyor Ordu, 16 (Telefonla) Dündenbeıı yağan şıddetli yağmurlar se! halini alarak bütün şehri baştanbaşa kaplamıştır. Evleri, dukkânları, gaaınoları suler basnıışür. Caddelerde 10 kuruşa sırtta ada.tı taşınmsktadır. Şehrin bütun kanalızaeyonu patlamış. Bülbül deresinin duvarlnrı çatlamısür. Ojdtt. Giresun^yolu Jtapanmıstır. Can kaybı yoktur. Maddi zaıar henüz tesbit edilmemıçtır. Dünya futbol kupası maçları dün başladı Dün Yugoslavya Fransayı, Unıguvay Çekleri, Âvusturya İskoçyayı ve Brezilya da Meksikayı yendiler Milli la^mımız bugün B»rn'd« Almanlarla karşılafiyor Lozan 16 (Telefonla) thinyı kupası futbol msçlsnna bugün meTBilmlg ba^hmmıştır. Açılış töt«ıi Loesr'da Fran«a Yugoslavya mael başlamadan dnce yapılmısiır. Dört şehırde birden bashyaa flk tur karşılasmalannda şu neticeler alınmıstır: Uruguay (?) Çeko^lovakya (0) Breeilya (5) Meksika (0) Yugoslav» (1) Fransa (0) Avusturva (1) İçkocya (01 Yarın milli takımımız Bern stadyomunda Alman millt takımı ile ilk karşılasmasıru yapacaktır. Oyunctılarımız bugün Fransa Yugolavya maçını seyretmifler ve daha sonra otellerıne giderek istirahate çekilmişlerdir. Öğrendiğim» ^öre, Alman takımı karşımıza şu tertiblı çıkacaktır: Turek Laband, KohlmeyerEckel, Posıpal, MaiKlodt, Morlock, Otmr Walter, Fritz Walter, Schafer. Dünkii Dünya Futbol Kupası rnaçlannm tafsilâtını 6 ncı sabjfemizde bukıcaksınız. Kireçburnnnda görülen tneçhul bir cisim dün seyrüseferi durdurdu Düııkü Meclis içtimaı Türk • Alman ticarî münasebetieri Batı Almanyaya olan borclarımızın mühim bir kısmı ödendi Bonn 16 (Türktel) Alman iktısadî ve mali çevreleri, Başvekıl Dr. Adenauer'in Türkıyeyi zıyaretınden ve zıyareti takiben de bir Türk iktisad heyetinin Almanyada yaptığı görüşmelerden sonra, TürkAlman ticarî münasebetlerinde bır «ferahlama» ve isükbal için büyük ümidler müsahede edildiğıni belirtmektedirler. Bu münasebetle. Türk Telgraf ajansınin Almanya muhabiri Mehmed Emircan, Bonn ve Frankfurt Arkası Sa. S. Su. 3 te Ellinci meslek yılını dolduran mübendisler dünkii jübiledc 50 nci meslek yılını dolduran mühendisler 16 mühendis için dün Taşkışla binasmda bir jübtte yapıldı; konuşmalarda 50 sene evvel 150 mühendis varken ba miktann bugiin 3000 i aşhğı belirtildi Türk Yüksek Mühendisler Birliğinin mühendislikte 50 yılını dolduran 16 meslekdasları için, dün saft 17.30 da Taşkışla binssında yaptıkları jübılede, en eski mezunlardan olan Mehmed Ali Havsayı büyük ağabey olarak seçmislerdir. Toplantıda, jübüesi yapılan mühendislerden ancak 11 i, eski ve yeni rektörler, eski Maarif Vekili Tevfık İleri, Ankara ve diğer vilâyetler mühendisleri ile şehrimiz mühendisleri hazır bulunmuşlardır. Toplantıyı Türk Mühendisler Bir ligi adına Birlik Başkaru Hikmet Tantav bir konuşma ile açmış, eski mühendislerin karşılaştıklan güçlükleri anlatarak, tekniğin sesini Genç bir kadın, kocasını âşığına öldürttü Yizona hücumî (Tarsus) gemimiz 400 Türk seyyahı ile Amerika seyahatine çıktt ve aynı gün İstanbuî gazetelermde şbyle bır uân inttşar etti: «Dünyanm vızon ptyasası merkezi Neıu York'. tur. New York'un vızon merkezi ıse jalan ticarethanedır. Bu adresi kesıp saklayımz!* Su Amerıkan tüccarları ne akılsız şeyler canım... Turk seyyahlarmın memleket dtşina yalmz 100 Türk lirası çı•carabildtfclertni bilmiyorlar mı? Ne o, neye öyle gülmeğe başladınız? Tarsusun dönüşünde ağustos güneşı altır>da sahna sahna gemı merdivenle. rtrü ınecek sayısız vizon mantolu hanıtnlan görür gibi mi oldunuz? Doğrusu bu 100 lira sahıbı olup Avrupa Amerika şehır. lerınde dukkân boşaltan vatandaşlarımızın gösterdikleri hokkabazlığa btz de gülüyoruz. Her halde oralardaki ticaret. hane sahıbleri de gulüyorlardır. Hattâ belki bu para kaydınt îcoyon da gülmektedtr Zaten, tmkân varsa. bu para miktarmı makul hadde çıkar. mak, yoksa büsbutün uga etmek dururken tahdidm aynı şekilde devamıva s«beb. olsa olsn. bıı umumi neşeye vesüe "'"l'il etmesıdır. diyoruz Katil Hikmet Adlî Tıbda muâyene edilecek Katil dün mahkemede kayın babasının üzerine saldırdı müjdeliyen büyüklerine sağlık ve sıhhat dilemiştir. Üniversitenin halen rektörlüğü Zongiıldak köylerinde silâh nü yapan Prof. Mustafa Santur, jü arama ve taramalan yapan bilesi yapılan meslekdaslarma Usahte bir jandarma subayı niversite adına «Var olunuz, daha yakalandı uzun seneler bizlerle beröber olunuz» temennısınde bulunmuş ve Zonguldak 16 (Telefonla) Vibu arada Nafia Vekili Kemal Zey lâyetimıze bağh Çaycuma kazası tınoğlu, milletvekıli Muammer Ça hududlan dahilınde giınlerdenberi vuşoğlu ile jubilede bulunanuyan sılâh arama ve taramalan yap Arkast Sa. 6, Sü. 4 te Arkası Sa. 6, Sü, 3 te Sahte jandarma snbayı Başbakamıun ziyaretleri Beynelmilel buğday konseyi dün toplandı Buğdayın dünya piyasalarındaki son durumu gözden geçiriliyor Londra. 16 (R) Beynelnulel buğday konseyi, her sene mutad toplantılar yapılması hakkındaki an laşma hükumleri gereğince bugün Londrada toplanmıştır. Bu toplantı devresinde ithalâtçı memleketler tarafından ıthalât kontenjanları meselesınin ortaya atılması çok muhtemel bulunmaktadır. Aym zamanda, buğdayın dünya piyasalanndakı durumu da gozden geçırılccekür Son haftalar zrfında ıhracatrı rrtmleketlerden bazıları buğday fıatını ındırmiilerdır. Öğrenci Eti seııin, kemiği muteca%"^ler Gazeteler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog