Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

Bütün Cazibtmz \ StÇİMfH/ffl nVflÇtfM Bıjltdır. U m l c t jtkaıaıtfan , Dekolort «tmedtn / •14 muhtelıl rcnk,/ TA&U KREM SAÇ BOYAM BERBERtNlZOEN ISRARLA ISTEYlNiZ um u r i yet 30 onca 71] sayı 10.733 K U R U C U S U : Y U N U S NADİ Trigraf ve mek+ub adresi Curahurlyet tstg nbui Pogtg kı£usu tstanbul No 24â Teldonlar Umuml Santral Numara»: 24298 Yug I?leri 24299, Matbaa 24290 r Dale Cfâ* • ! nfe'nin 1 ^ \ Çarşamba 16 Hazıran 1954 jjazdıj JUXP i'ıjn dılirrııze ÖMER RIZA| OT çevırdığı * "*7 r 200 DOST Kazanmak [: 300 Soz Soylemek f aT>ak 300 Üzuntüvü bırak y / Meshur adamlaı&pr 200 tarafları ^ Cıtabevi AHMBT HA "D.P.,, Grupunda Adnan Menderesin dünkti izahatı Başbakan, Amerika seyahatinin neticelerini anlatarak iktisadî yardımın kesintisiz devam edeceğini, bu yıl 70 milyoıı dolarlık bir tahsisin daha yapılacağını ve yardımların artabileceğini söyledi m Cenevrede Kore miizakereleri HincKçini görüşmelerinin de aynı akıbete ırğraması bekleniyor Cenovre 15 (K ) Cenevr* konferansının Koreve daır safha«ı hıç bır netıce alınamadan bu akşam ke«ılmıstir Korede kuvvet bulunduran 16 memlpket temsılcılerı komunıstlerm takındıkları tavır karjısında bu temaslara devam etmenın luzumsuz olduğunu kavdetmiflerdır Hındıçmıve daır goruşmelerın de •vnı akıbete ujramast beklenıyor Ankara 15 (Telefonla) D P Meclıs Grupu bugun saat 15 te toplandı Bajbakan Adnan Menderesin Amerika «e\ahatı hakkın da ızahat verecegı bu toplantı otedenberı beklenmeUe ıdı Grupun tamamına vakın savı da mılletvekılı toplantıda hazır bulunuvordu Alkıjlar arasında kursuve gelen Adnan Men deres evvelâ Amerika sevahatınin sebeblerı ıızerınde durdu ve Turk Amerıkan do'tluk ve •\akınlığının tahlılmı \apti Amerıkanm dunva «ulhunu korumak ıçın sarfettıgı buvuk gavretlere ışaret ettıkten sonra Amerıkada Turkne ve Turklere karşı gosterılen sevgı ve alakadan bahsettı bılhassa Kore kararımn ve ışbırlığınm Cumhur Başkanı Celal Ba yarın Amerika seyahatının umuml efkârda bıraktığı musbet ıntıbaı ızah ettı ve dedı kı c Dost Amerıkalılar Turkıjenm dun va sulhundakı ehemmıvetını bılmektdırler Sa 6, Su 4 te Menderesin Almanya seyahati Ankara 15 (Telefonla) Batı Almanva Başbakanı Adenauer ın davetı uzenne Almanyava jtıdeccK olan Basbakan Menderpsın bu se|yahatı agustos sonuna dogıu vapırıKi tekarrur etmış bulunmaktat1 r I Ogrendıgıme sore seyabat 4 gun devam edecpktır Simsar ktıllanan doktorlar £ağlık Mudurunun ce7alandınl*n doktorlar hakkmdaki beynnah tJ«*torlar hakOdalan Yuksek Hajsıyet Dıvanı Urahndan dort doktorun cezalandınldığını dunku sayımızda bıldırmışbk II Sağlık Mudöru Abdurrahim Bayraktar bu mevzuda kendısıne Arkatı Sa 6. Sn 4 te İŞ VEREN VE İŞÇİ t H T l L A n Mensucat San tral fabrikası ışçüeri ucretlerınin talebde bulunmuslardır Is veren ve ıscüer arasın dakı bu ucret faılala s tırılmasına hâdısesıne ıs mufettislen el kovmustur Avrıea jandarma ve polıs bir hâdısemn zıbati tedbır almıstır Hıc bır hadıse çıkmamıştır Resım ışçılerı ve jandarmalan Ribbentrob'un hâtıraları ve Boğazlar Boea7İar ptrahnda HitlerStalın rekabetıne datr yapılan ifşaat 15 (TH A ) Yakında burada pıvasava «urulerek olan «tFıb b<>ntıooun hAtıralan» adh kı»abda H tler ı n Dış Işlert Bakanı, Ikın cı Cıhan Harbı sıra«ında BoğazHr etısfındakı Rtıs Alman rekabetıF hVi"nt np a gore 17 o d» Sovyet Pusyanın Berlındekı *earttırılması ıçin muteallık taleb hrı Dekanosoy Alman Harıcıve çıkma<;ı ıcm ın Bakanlısına Staluı'm bır notasını tevdı etmıştir Bu notada «Bulg*şosterıyor nstanda ve\a Eogazlarda vabancı askert bııhklerin bulunmasmın Arkası Sa fi, Su 3 te Dünya futbol kupası maçları bugün başlıyor Nillî takımımız ilk antrenmamnı dün yaptı, futbolcularımız bugünkii Fransa Yugoslavya maçında hazır bulunacaklar Bern 15 (Husuî surerte dığımız arkadaşımız Atıf Sakaı telefonla bıld rıvor) Aylardan^rri hazırlıklan Hevam etnııj olan Dunya kupası futbol maclau >arın ba lıvaeaktır Musabakaiara kntıte^k ullete jmenfub 353 futbfilcu,Zs« \ıcrede tnpl^nro's bulunmaMad't Dunya kupası fınpl grupurun ılk rur maçlarındakı ıkı rakıbımız Guney Kore ve Alman ldarpcılerııs konuştum ve bızım maç hakkındakı fıkırlerını sordum Kendısmı zıyaret ederek, Cumhurıyet namına bır buket verdıgım Arkas\ Sa 6, Su. 5 te Dunya Futbol Kupasına aid diğer habetleri 6 ncı sahifede bulacaksmız. Takımımmn dun y>pt»j:ı fTELEFOTO CUMHURİYET A P LOZAN) »ntrentnanda »ntrenor, kaleci Turga)i çalıştınrken Tunusta çete harbine uçaklar da katıldı ııcaklan ilk defa Tunuslu çeteleri bombaladılar Tunus 15 (R ) Fran?ız makam larınm bu akşam açıkladıkiınna pore »on punler zsrfında 'aalıvet gahalsrını aenı<;Ietmı« olan çetelere ksışı ılk rlefa olarak Fıan^ız uçaklar] harekete seçmı« hulunmaktadırlar Fransız makamlan bu çetelerın haydudljk vaptıklannı /e vabancıları Ja k'tîfHıklerını açıklamıslardır üeıhler Tumısta durumun gavct gergın bır safhada bulunduğtına ışaret etmektedırler Piyasada vurgunculara karşı harekete geçildi Son zamanlarda pıyasada gorulen anormal fıat yuk«elmelerı ve bılhassa yenı gumruk resımlen kanununun tatbıkından ewel ve sonra bas dondurucu bır »uratle artmiî ol ması pı^asanın sıkı bır nırette murakabeye tâbı tutulması luzumunu ortaya koymuş bulunmaktadır Stokçu'uk vaparak spekulatıf harek'tlerle fıatlnn vık=°ltıp savrımeşru kazanc'ar temınme çalışan vurguncularla mucs 'e'e edılmesı ıçin alâkalı makttrl'r h^eKete Arkan Sa 6 Su 3 te "Dien Bien Phu Mclegi,, nin hâtıraları Hindi Cini"deki muthiş muhasaranın bu korkunç hıkâyesini bugun ıluncı sahifemızde neşre başladık Pakistan Ba;vekill hava alanında nturlayıcılarla bir arada İhtikâra aâni otaak üzere Ticaret Vekâleti tarafından Meclise rerilmek nzcrc bir kanun tasarısı hazırlamyor Kontrol işi ve Belediyenin durumu Belediye Reis Muavini. bız valnız gida maddelerini kontrol edebiliriz, ithal mallarile alâkamız joktur, di>or Pakistan Başvekili dün Atinaya gitti Hukumetimizin davetlisl olarak 9 haziran çırjamba günundenberi memeketımızde bulunan dort Pakıstanm kıymetlı Başbakanı Mohammed Ali, btıabennde refıkası ıkı oğlu •« maıvetı erkânı oldugu halde dun sabah saat 9 20 de husust uçağıle Atına^a muteveccıhen şehnmızden avrılmıştır Ekselan* Mohammed Alı ve maiyetı erkânı Yunan hukumetı ıleri Arkası Sa. 6 Su 1 de 20 sene askeri hastanede çalışan hemşire Dün ilk defa «larak b h içtn jubile yapıldı Milletlerarası Film Festivaline yollanan ilk Tiirk filmi Ingiliz Başbakanı Amerikaya gidiyor Güneydoğu Asyanın müştereken nudafaası meselesî görüşülecek Washıngton 15 (A P ) Ingılteıe Başoakanı Churchıll ıle Dış Işl?rı Baksnı Eden 25 hazıranda Wa«hıng ton a zelmektedırler Hafta vonunu Amerika başkenhnde geçırıp Ba?kan Eısenhawer ve dığer Amerıkan ıdarecılerıle goruşmeler yapacaklardır Keyhyetı gazetecılere bıldıren Beyaz Saray Basın sekreten James Hagerty tısenhower ın Churchıll ıle Eden ı bır kaç hafta evvel davet pttıgını zıyaretm «Baskanla ıki | dostu aıasında gayrıresmî bır go | ıusme» olaca»ını sovlemisttr hılnı ıc,iıı japılan »h'ş Franıa davetlı degıldır Dı? Bdkanı Fofter Dull»s le 18 hazıranda başlayacak Mıllet\e\ ara";ı IV uncu fılm festıvalınde Churchıll ıle Eısenhower m 25 hamemlcketımızı temsıl edecek «I« zıranda burada buluş?caklarını soymahıveüeKi t^nbul Bır çehrın hıkâve=ı» rpnjdı lemış ve gayrıresmt kultur fılmınm ccterılrnp'=ı dola gorusmelerın gunevdogu A«vaHa yı'le festnal bınasma ckılecek komunızme karşı muşterek mudaTurk ba^aklan ucskla ;nndprıl faada daha Tikı bır Boru? bırlığme tnısür Basnn Ya\ın Umum mu ve tesanude yol açacağı uınıdını ızdurluğu tarafından verılen bavrak har etmıştir Ikı lıder arasındakı muzsker ' *e lar festvale ıstırak eden dığer 28 mıllotın h n r t U U n arasınıla yfr a Fden ıl» bırlı'cte ı^tuak rrlpcek o bcTktır Tılm aıJ Ktsnbııl fcıtog lan Dııllps Pıir.e\ (\^\\ A^vv'a'J nfları ve ^ehır Tıvatrosu re]ı ora va'ıvetle bırlıkte Avnıpa miida(aMax Meınecke'nm Tı •!• f 'm dost ası mesele=ının de ele almara^ını mutesekkıl lan derneğıne bır cemıle olarak belırtmıj 6 devlptten bi'7it hazırbdıs! oıııınal T trinhııl hır Avrupa muHafaa ramıa ı kıırutakdırde ba^ka vollar »!ı ı de aynı utakla Berltns gon lamadıjı ^ Arkan Sa, 3, Su. 6 da Atrılnuıür. Son gunlerdt ıhtıkânn »rtiîi \e fıatlann yukselışı kaiT«ında beledıvenın «luıde salâhıyet oldugu halde ounu kullanmıjarak halkın muhtekırler ehne bırakıldığı hakkındakı neşrıyat uzerıne kevhvetı Belediye Reıs muavınınden sorduk, Dıen Bıen Phu mele&ı esaretten kurtulduktan sonra bıze ;u izahatı verdı (Dıen Bıen Phu meleğı) dıye ad Kontrol edılmesı mevzuubahis olan maddelerı ıkıve avırmak lâ andırılan hastabakıcı kaduı, Hınzımdır Bunlardan bın gıda mad dıçınî savajlarınm en kanlı safhadelerıdu: kı bunların kontrolu ıle sında gayet muhım bır rol ovnamış, tamamıle kuşatılmı? olan Dıen Belediye alâkadardır Arkan Sa 6 Sü 3 t« Bıen Phu kalesmde tek kadın olmasma rsgrasn oradan avnlmak, \aralıları jalnız bırakmak Istememif VP nıhavet haftalarca suren bır muha*ara sonunda komünıstleriB olıne e=ır duşmuş netıcede serbest bırakılmıstır Fransız Cumhur Başkanı tarafindan kendı«ıne (Legıon d'Honneuı) ni'anı tevcıh olunan bu kahI raman kadın muthış macerasını gaJohanidfc, imkân olsa butun 7etecılere tafülâtıle anlatmıştır Iste servetımden vazgecer doğduğum bu hât ıaları bugunden ıtıbaıen yerde son gunlerımi geçırirım, ıkıncı sahıfemızde bulacaksınız Kaçak bar artisti buz dolabından çıkarıldı Hemjire Karav Istanbul O"du Temsıl Burosu, vırrnı «ene askeri hastan'He b°m iEvvelkı gece Bevoglu barlanndan rrıa vapmişör Barın konsomatrıs relık yaparak tekaude sevkedılr>i3 bırındg enteresan bır hâdıse < "•re kızarı savümiî ve o erada icleıın olan hemcıre Safıye Ka^av ıçır riın yan etmıstır Barda kaçak olara* dep btrınm n'ts^an kavboHugunun saa* 15 t^ O dj=vı 3<ılonuida bır calışan kuçuk \a;ta kız olduğunu farkına varılmış+ır jubıle j gpmıştır haber alan ahlâk zabıtaEi bır ara Arkas* Sa 6, Su 4 te Sa 6, Su. 2 de Dolabda yan baygın bulunan ve artist obnak için evinden kaçtiğı anlaşılan küçuk kız hakkında tahkikata başlandı Amerikadan İzmirli bir milyoner geldi dıvor 1 thurchill ın son resmi 1920 »encsınde Amerika Bırlesık Devletlerıne hıcret ederek bcî parasızken bec»rıklıgı gavestnde mılvonlarca dolarlık servet bırıktıren Babıâh muhıtınde Cemalnadır ^o Izmırlı Rum vatandaşlarımızdan j kağuıdakı bı matbaada sahte posGust Johanıdes, dun uçakla New ta pulu basıldıâının haber alınması York'tan şehnmıze gelmıştır ıı/erıne dun Fmnıyet memurları Gu t Jolıjııule» Amnıka Iîııle Mjlıye mııfettı l t n ve sıvcı y i r ık Devletlerınüe t.nce lok^nticılıl (lırapılarınrljn mutP'"fkkıl lnr he\apm13 \e d=h3 jonıa kurk tıcare vet malbajri'i bır ' n t n i %apmıstıı tıne atılmı^tır Bır Amenk lı kız ıle Aramada fılh<tkıka bır miktar evlenmıs bulunan Gust Johanıde^ po«ta pulu cl» eeçırılmı^ ve ba^kı halen 59 vaındadır ınde klr»İPr bulupmutıır Arkası Sa 6, Su 3 te T'hkıkata devaaı olunmaktadır Bir malbaada sahte posta pulları bulvndu FLÂJZEDE SU, SU •I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog