Bugünden 1930'a 5,431,491 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Mevlâna Celâleddin Büyflk *tir T* hayttı. dünya röröju,taıamİLktnltyışı, hür düsüncssl, tek «ftrle d h kendi sözlerile v« re*lkalarla bu de belirmektedir. 22 fotoğrafile iki klij« T« renkli blr minyatürle 310 sahife, ikinci ba*un. İNKILAF KİTABEVt umhuriyet 30 nncn yıl sayı 10.732 KURUCUSUrYUNUS NAtt Te!graf re mektub adresi Cumhuriyet. tsta nbul Posta Icutusu tstanbul No. 248 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298 Yao Isieri 24299, Matbaa 24290 Küçük Büyük Herkes İçin GÖ İleri En yeni ve ileri 4 üncüjjpasifs..^* j Dr.G.Andreas •'J'uraîffii. Beler En terbiyeli ve gtfrgf^fe, bir adamın bile hiç bilmediğiiinçgİIklere tesadüi edeceği bir muaş4"etRftabıdır. Karton cildli 500,|be^e^dli .750 kurus Sah 15 Haziran 1954 Şakarya,, ve "Adıyaman,, vilâyetleri dün kuruldu Meclis, kanunları konuşurken C. H. P. sözcüsü Malatya vilâyetini ikiye bölmeyi hedef tutmasına rağmen Adıyamanm vilâyet olmasını kabul ettiklerini söyledi ve alkışlandı nııkıık Birliğine Doğrn vrupa İnsan Hakları Andlaşrrasını Dokuzun cu Büyük Millet Meclisi onavlamıştı. Mayıs «yında Strassburgda toplanan Bakanlar komitesi, İnsan Hakları komisyonunda vazife görmek üzere Türkiye adına üç adaydan birini seçmişti. Bu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakülte.^ı eski Dekanı Muv&ffak Akbayiır. Dcğcıli bilim adamımııa bakanlar dilerken, .vüklendiği ycni görevin pek dc kolay olmadifinı burada belirtmek istertz. Avrupa İnsan Hakları AndlagmaBinı daha önce imzalayıp tasdik ettiğimiz (Birlesmis Milletler İnsan Haklan Beyannamesi) nden ayırd eden önemli bir nokta vardır. Birlcşmiş Milletler Beyannanıesi. adı üstünde sadece bir beyannamedir. Onun ahına Sovyet Ruçyadan 1ngiltereyr Venezüelladan Suudl Arabistana kadar bütün üye devletler imzayı basmışlardır. Hak ve hukuk anlayışlarile tarihsel ve »o«yal eelenekleri birbirinden bu derece farklı milletler o b«yann»meyi imralamakla hiç bir taabhüd altma Rirmis defillerdir. Bu itibarU BirTeşmis Mffleflü'r tıfifc» Haklan Beyannamesi. tıpkı Wilson prensiııleri gibi nazarî v« iitöpik bir mahiyet taşımaktadır. Avrupa İnsan Hakları Andlaşması l«>. haricde ilk defa olarak, ferdlere yapılacak muameleden ötürü devİetleri sorumlu tutmakta, bir devletin en yüksek organı tarafından verilecek nihaî kararları, Avrupa rerçevesi içinde daha üstün bh mekanizmanın kontroluna baflamaktadır. İnsan Hakları komisyonu işte o üstün mekaniımayı te^kil eden orgitnlardan biridir. Avrupa milletleri, kcndilerini a>nı medeniyetin mirasçıları saymakla. aynı hak ve hüfriyet anlayışına baglı olduklarını ileri sürmekte. avnı ailenin ferdlcri bulundukları düsüneesini gerçekleştirmeğe çalişmaktadırlar. insan Haklan Andlaşması içle bu eay retlerin bir eseridir. Eser yaşar ve ileriye doğru geli$irse, Avrupa birüVi fikri bu yiirden îüphesiı büyük bir ku\^et kazanacaktır. Andlaşma, üye devletlere bir »ye devletin hükuraetini veya mahkeme kararlarını İnsan Hakları komisyonuna şikâyet etmek hakkım tanımaktadır. Komisyonda her üye devlet vatandaşlanndan bir ki?i olmak üzere 15 aza vardır. BunUr. kendi devletlerinin vekili, Avrupa konseyinin temsilcileridir. Önlerine sunulan davaları Fransn, Ataıan. İtalyan gözü ile görecekler, sırf bir hukukçu zihniyetile ele almağa NADİR NADI Arkası S. 3, Sii. 5 te Sakarya vilâyetinin nerkezi Adapazarı bayram yapıyor, Meclisin kararı 21 pare top atılarak ve gece fener alâyları tertib edilerek selâmlandı Ankara, 14 (Telefonla) Meclisin bugünkü topîantısında, iki kazanın vilâyet haline getirilmesi hakkındaki tasanların müzakeresi yapılmıs ve vilâyetler listesine «Adıyaman» ve <• Sakarya» isimli iki vilâyet daha ilâve edilmijtir. Bu münasebetle Meclisin dinleyicilere »yrıl?ın kısmı bilhassa Adıyaman, Adapazarı ve Adıyamanla birleşmeyi istemiyen Besnililerle dolmuştu. Hükumetce hazırlanan tasannın mucib sebeblerini izsh için ilk olarak söz alan Iç Uleri Vekili Doktor Namık Gedik. 1924 te yapılan mülki ve idarî taksimatm bugünkü iktisadî ve içtimai kalkmmaya uymadığını izah ettikten sonr» nahiye teskilâtının yetersizliğine ve nahiyelere bağlı köylerdeki vatandasların çektiği güçlüklere işaret etti. Bu bakımdan bazı nahiyelerin kaza haline getirildiğini söyledi. Ve gen» coğrafî durum. iktisadil A');n.'i S 3. Sii. f> da , (C.H.P.) ne mutediller (RADYOFOTO CUMHURİYET AJ». ZURİCH) MilM takımımır Zürich hava alanında (Vlus) eazetesinin yenidcn çıkan Iması için dün harekete geçildi Ankara 14 (Telefonla) C.HP. Meclisinin son yayuıladığı tebliğ buradaki siyast çevrelerde günün mevzuu halindedir. Maamafih bu çevreler tebliğîn bir sürpriz olmadığında. üç ve dördüncü maddeler haric yeni bir şeyler söylenmedi Arkasr S a . 6, S ü . lde Amerikada hidrojen ve atom harbine hazırlık Harb sonu devresinin en büyük pasif koronma tatbikatı yapıldı, Nev Tork ve Washington şehirleri dün tahminî zayiat rakamlarını ilân ettiler New Yörk 1* '(İQ Hidrojen ve atom taarnızlanna karfi hazırlanmakta olan Amerikada bugün harb sonu devresinin en büyük pasif korunma tatbikatı yapılmıştır. 400 den fazla uçak. atom ve hidrojen bombaları taşıyarak 50 den fazla sehre hücum etmişlerdir. Aynı lamanda. «düşman» denizaltıları da bir kaç Amerikan deniz üssüne tecavüzde bulunmuşlardır. Bu aksam verilen malumata,! Wa»hington'« da, New York'a da atom bombalan isabet etmiştir. Bü tün pasif müdafaa teşkilâtı seferber edilmiş. halk sığınaklara inmiştir. Washington'da Başkan Eisenhower de Beyaz Saray mahzenlerindeki gayet sağlam beton sığınaşa inmiştir. Bütün Amerikan silâhlı kuvvetleri komuta teşkilâtmın ve Arkosi Sa. S, Sü. 4 te Seçim Kanununu değiştiren tasarı Dün sabah hareket eden takmımız akşamüstü Zurich'e Meclise verildi vardı, oradan Lozan'a giderek (GolfHotel) e yerleşti Ankara. 14 (Türktel) Secim kanununun tâdiline dair olan kanun lâyihası, bugün Büyük Millet Meclisine sevkedilmiştir. Memurlann adayhklan hakkında mühim hükümleri ihtiva eden bu lâyiha, seçimde karma liste yapılmasıru da men etmektedir. Lâyibanfn esası su3ur: 1 Memurlar, namzedliklerini koymadan altı ay evvel istifa edeceklerdir. Arkası Sa. 6, Sü. 5 te Türk milli futbol takımı İsviçrede 1 Loran 14 (Telefonla) Türk milU futbol takımı bugün «aat 14.30 da uçakla Zürich'e vasıl olmuftur. 19 oy\ıncu ve 3 idareciden müteşekkil Türk kafilesi hava meydanında İsviçre Futbol Federagyonu azalan tarafından karjılanım|« tır. Arkan Sa. 8, Sfl. S tt Takımımızın gidijine ve Dünya Futbol Kupasına aid diğer haberleri S ncı »ahifede bulacaksınız. kiraları ve Dükkân esnaf u Kurtarıcı Sergi,, Maya galerisinin kapanmaması için sanatkârlann hediye ettikleri eserlerden mürekkeb serjri dün açıldı ve büyük alâka uyandırdı Pierre Schneiter Yeşilköy hava mevdanında Ingiliz iepkili uçak fılosunun gösterileri KADASTRO KLRSU SONA ERDİ Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünün Yıldız Teknik Okulunda actığı Kadastro ve Tapulama kursunda faaliyet »ona ermistir. Bu münasebetle, dün okulda yapılan bir törenle mezunlara diplomalan verilmijtir. Resim, diploma töreninden bir görünüştür. Şehrimizde 100 bin esnaf. kiratonn serbest bırakılması korkusu içinde... Esnaf Dernekleri Birlijfi de Ankaraya heyet gönderiyor Dükkân ve ticarethane kiralarınırı serbest bırakılması piyasada gü nün mevzuu halinde devam etmektedir. Şehrimiz Ticaret Odası ve toptancı tacirler derneğinden sonra esnaf demekleri de harekete geçmişlerdir. Esnaf Dernekleri birliği de kiraların serbest bırakılmamasını istemektedirBu hususta görüştüğümüz birlik Arkası Sa. 6, Sü. 5 te Türkiyede göçmen meselesi ve nüfus artışı Bu m«vzuda mcmleketimizde tetkikler yapacak olan Avrupa Konseyi tcmsilcisi dün geldi Avrupa Konseyi tarafından muhtelif memleketlerde muhacirlik ve nüfus artışı meselelerini incelemeğe memur edilen özel temsilci Meur. Adalet Cimeoc, dün sergiyi fezenlere izahat veriyor Pierre Schneiter, dün sabah uçakla Maya galerisinin kapanması ve dün açılan «KurUncı sergi» ola Atinadan şehrimize gelmiştir. Kendisine. Avrupa Konseyindeki Türk gelecek mevsimde modern Türk ğanüstü bir ilgi toplsmıştır. plâstik sanatlan alanındaki değerli Bu sergide 50 sanatkârın muhte memurlardan eski Başbakan Şem Arkası Sa. 6, Sü. 5 te faaliyetine devam edebilmesi için Arkası Sa. 6, Sü. 4 te Misafir Pakistan Başvekili bugün Atinaya gidiyor Başvekilin Yunan hiikumeHle OrUdoğu meselelerini görüşeceği lahmin ediliyor Bu sabah hususf uçaklarile Yeşilköy hava alamndan yurdumuzu terkedecek olan dost Pakistanın kıy metli Başvekili Muhammed Ali, refikası. iki oğlu ve beraberindeki zevat, Atinaya gidecekler ve burada Bir gün kaldıktan »onra Karasi'ye döneceklerdir. Ekselâns Muhammed Ali ve beraberindeki zevat, Yunan hükumetinin ileri gelen şahsiyetlerile. yaSa. 6, Sü. 4 te . Bir Canberra uçağı dünkü gösteriler esnasında (Yazısx S ıneı sahijemizds) Ektik, biçiyoruz Tarih İlâvemiz Birikmiş cüzleri fetiren okuyuculanmıza e*«ri bir lira mukabilinde beş renkH güzel bir kapakia kaplanmış olarak veriyorus. Tarsus Dün Âmerika Seyahatine Çıktı Gazetemizin sahifeleri arasında çıkan ve 40 ıncı sayıda tamsmlanan (Osman Gaziden Atatürke) isimli tarih ilâvemizi toplu halde getirecek okuyuculanmızın eserlerini, beş renkli bir kapakla kaplatarak hazırlatmış olduğumuz eserle değiştirrneye devam ediyoruz. İstanbulda bulunan okuyucularımız cumartesiden başks günler 85 tan 17 ye kadır, cumartesi günleri ise 8.5 ile 13 arasında idarehanemize müracaat sderek birikmiş sayılan vermek uretile bir lira kap bedeli mukabilinde bu eşsiz esere sahib olabilirler Eksik sayıların 15 kuruş mukabilinde temini kabildir. Taşradaki okuyucularımız, bi • iktirdikleri ilâveleri (130) ku! uşluk posta pulu ile gönderdiklcri takriirde eser kısa zamanda Turizm Kıırumunun rehber kursunu '.vi dercce ile bitirdikleri için hostes olarak Amerikaya oosta ile adreslerine yollanacskhakkını kazanan genç kızlarımız «Tarsus» vapurunun jüvertcsinde hr. iazısı 6. ncı sahıfemızde İki yerri ve miithis vak'a: S0 aparUmandan 500.000 lirahk mücevher çalan liae öğrencis' ve hirsızhfcton tevkii edihvce 2D snbıkaın bulunduğıı meydana çıkan 14 yaşındaki kundura boyacısı... Anlaşıhyor ki 18 yaşındaki lite öğrencisi Uğurdan çalınmış biz yalnız rııhu yükselten gü. İstanbul Tabib Odalan Birliği zel sanatlarda, müzikte, remücevher satın alan 42 kuyumcu hakkında da Haysiyet Divanı. 6 doktor simde değil. insam ve insanhğı taldbata geçildi hakkındaki tababetten men alçaltan en kötü yollarda da karannı tasvib etti dâhi çocuklar yetiştirir olduk. Bir müddet evvel. «Yaleı» kilid miralp isimli 18 ysşındaki hırsız Simsar kullanmak gibi meslek şeGeçen gün bir mualUm arkadaç vnzifeli olduğu mefcteb lerini tornavida ile açıp bir çok ev hakkında ilk tahkikat dun sona er ref ve haysiyetine yakışmıyacak şedc erkek öğrenciler'.n fcendi. soyan bir lise talebesi hırsızın ya miştir. Sorsu hâkimliğinin netice kilde hareket eden doktorların bir Arkası Sa. 6, Sü. 3 te Arkası Sa. 6, Sü. 3 te lerine ders veren kadtrt hoca kalandığını bildirmiştik. Uğur Enırt eteğini kaidırmağa cüret ettiklerini anlatarak hepimizi dehşete dii$ürmii$tü. Duruma bir lâhza uzaktan bakalım: Çocuklarımız kabahatli mi, hâşâ... Mekteblerde bngünkü terbiye sistemini fcu. ravlar, sonra hocalar ve nihayet anne ve babaiar. eser sizindir. Mekteblerden cezayi kaldir. üstelik çocuğvn bir çok manasız seylerle doldurduğvn kajasrna ahlâk dn.turu namına bir tek kelime koyrna. şu iyi. dir, btı fenadır diye beüetme ve sonra ondan bugünkünden başka türlü neticeler bckîe... Arıiatın bize, Türkiyede kadmlar başka memleketlerde. kinin aksine olarak melâike ve pvliyalnr mı doptırsunfnr iativorsunuz? Kurtuluş yolu bu. mıtdur? Yarım milyon degerinde Simsar mücevher çalan öğfenci! kullanan doktorlar YAZIS1Z...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog