Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

ELLE Frsnsız mecmuaları içinde saheser KADIN MODA re SlNEMA dünyasından haber ve bol resimler HASET ve bütün bayilerde bulunur. Fiatı 75 kuruştur. 30 nncıı jnl sayı 10.731 u m h u ri yet KURUCUSU: TUNTIS NADf Tdgraf *• mektub «4«sl: Cumhuriyet, tsta nbtıl Post. kutusu Istanbul W 2 « n Telefotüar: ümunıl SantMtl NUBUMUB: 24298 Yan İ»leri 24299, Matba< 24290 Küçük Büyük Herkes İçin ÖRGÜ ve ıleTİ muaşeret usulleri 4 üncü basılıs ıdr«M Tura,n A. B«ler ^ ve görçülü bir adamın bihnediği inceliklere tesadüi rnuaşeret kitabıdır. cüdli 500. bez cildli 750 kuru? Pazartcsi 14flaziran1954 ,*İNKİLÂP KİTABEVİ C.H.P.,, bünyesinde yapılacak degişiklik Çıkar Yol Batı Almanya ve Rusya Hir DemokraUar, Sovyetlerle mfinasek«rulma$ını taleb elü Malenk»v. Batı Almanya ile Rusya arasında iktisarli ve kültürel münasehctler k«rulmasi teklifrni mÜMİd kar$tladı Genel Başkanlığa Günaltayın, sekreterliğe de Ahmed Barutçunun getirileceği söyleniyor C.H.P. Neclisi çalışmalarım bitirdi. Tebliğde, seçim sistenunde degişiklik yapılmasınm, demokratik rejimin gelişmesi bakımından zarnri oldugu belirtildi C.HJ* Meclisinin hnrtefakitnplant'tsrı nldukç» «ert ve dnanatik bir bava içinde geçmis Koritnüyor. OHPI idar* kurulu şiddetle tenkid edilmiş. p»rt» yüriitümünün baştan basa kusurhı nlduğu söylemniş, partiye hâkim olan hırslılar zümrosinin 2 mayıs neticelerine büyük otriidr tesir ettiği »ne süriilmüs, parti hiinyesinin A. dan Z. ye kadar ıslaha muhtac hulunduğu iddia nlunmuş, hattâ sır.an haberler doğru ise Isroet Inöniinün fi'li genel Zaten C HP. meclisi d« tnönfinön hstşkanlıktan çekilerek fabri genel fahri bc^can olarak kalmasını karar haşkanlık payesini muhafara etme Arfca.n Sa. 5, Sü. 4 te »i. hundan sonra da parti kademeIrrinin demokratik esaslara gör* yeni baştan kurulması lüzumu üzerinde durulmuştur. C.H.P. Meclisinde ortaya atılan çesidli fikirlerden ziyade bizi ilgiMilano İS (a.a.) Milano Polis lendiren nokta, Mecli» toplantılamüdürlüğünün Ulebi üzerine, ikarından akseden (kendi kendini meigâhı Isviçrede olan fakat kentenkid) havasıdır. Bıınu bayırlı bir di.«i halen Milanoda bulunan &ıSebekenin Italyaya döviz kaçırarak mukabilinde isaret saymak istiyoruz Mutedillerico de Toma, ceıa mabkemesine rin bir başka bakundan müfritle^memleketc mermi »oktuğu anlaşılıyor verilmiştir. ırteğe başlamalan. yani bir köşeye çekilip oturmaktansa seslerini duFaşist hükumetinin eski «milll vurmağa onem vermeleri. «iyasi muhahz kıt'asi» subaylanndan oFenerde Mismarcı sokağında otu mudpaşanın tanmmıs kuyumculahayatimızin yaroıı hesabına ümid Enrico de Toma, ttarik» olduvericidir. Türkiyede parti çahşma ran Havva Erbaş. dün Emnıyet Mü r\ndan Mehmed Silâhtarh ile karIU iddis. ettifei vesikalardan mülnrını hir sokak kavgası seviyeSre"1 dürliiğüne miihim bir ihbarda bu dtftÖn»ı r Italyada Napoli ı^ırU , t i l ' «lÖfussonnl' Jösyaı??»"'«8T liĞpnden kurtarmak, muhalefetin lunmuş, döviz ve mermi Itaçakçılığı de Alâeddin Özsel isımli bir fabsa verilen dosyayı elinde bulunduran varlık sebebini (her ne pahasına o yapan bir şebekeyi açığa mırrau} verilmek üzere «İskenderun» rakimMdir. Jıırsa olsun iktidar) zihniyetinden tur. Havva Erbaşın iddiasına gört purunda kamarotluk yapan HavvaBilindiği üzere bu vesikalar ar»uzaklaştırarak bıınu yiiksek milli bu çapıaşık ve esrarengiz hâdisenin nın kocası Hasan Erbaç ile koc«sısında bulunan ve Mussolini ile menfaatlerin koruyuculuğu v»sfın« tafsilâtı judur: İddiaya göre Mah Arkası Sa. 3, Sü. T â* Churchill ve o devrin diğer Ingiliz yakışır bir hale getirebilmek için idar* adamlan arasında teati edilihtira.ssi7.lar ve bencil olmıyanlar mi? olduğu ileri sürülen mektubmııtlaka yiiksek sesle konuşabilme1 lann, rahteliği ilgili resm! makam1i. bir mııhalefet rephesine hükmei larca tesbit olunmuştu. Dünki toplaniıda bulunanlardan dehilmelidirler. Şahsi menfaatçili bir frııp ğin ve partizan takımının iktidar» Istanbul lşci Sendikaları Birliğibâkin olması metnleket hesabına nin yıllık kongresine dün «abah sana«ıl büyük bir tehlike sayılıyorsa, at 9.30 dan itibaren devam edilmis bıı zihniyetteki insanların karşı Uve salonu taroamen dolduran bir rafı ellerinde tutmalan da o derece isçi kütlesi tarafmdan takib edilen biıyiik bir tehlike sayılır. Bi* bu Hâlen kbprü üzerinrle hulunan sarı taşlar kaMınlacak r e kongre aksam gef vskit sona ermi^ konular iizerinde yıllaıtianberi buyerlerine mozayik parke konulacak tir. rada kilolarla mürekkeb harcadık. C.HP. Meelisinde, C.H.P. liler taraDünkfi kongred* 18 delege ?ör. Kahire. 13 (T.H.A.) Arab hefından ileri sürülen tenkidleri» bir alarak tenkid re tetnennilerde bu yeti ile Başkan Eisenhower in hu «TARSLS» BUGtN ATLANTİK SEYAHATİNE ÇIKIYOR kısmını 2 mayıs seçimlerinden çok lunmuçlardır. I>elegelerin hepsi susi temsilcisi Erich Johnson'un re Denizcilik Bankasının lüks yolcu gemilerinden «S.S. Tarsusn, oncp hıırada açık açık sıralad*k. O sendikanın vccayet altında bulun fakatindeki Amerikan heyeti görüş bugün saat 12 de Türkiye Turizm Kurumunun tertib ettiği Amer.amanlar C.H.P. yi sımsıkı »vu<;ları duğundan, Çal'.şma müdür'üğündn melerine başlamış bulunmaktadır. rika ve Atlantik seyahatine çıkacaktır ioinde tutanlar. sözlerimizi dinlealâkasızlığından, ıcçilerin keyfi bir Erich .lohnson Mısır Dış Işleri 432 yolcu ile hareket edecek olan *S.S. Tarsus» ta. cKalkımek şoyle dursun, bize kızdılar, Arka.sı Sa. f, Sü. 5 te Bakanı Dr. Mahmud Fevzi ile ikinnan Türkiye» isimli bir sergi ile Amerikanın 5 büyük sehrinde fcna ynlda yürüdiiğüminü. besleme ci bir görüşme yapmışhr. Ameri defileler verecek olan Olgunlaşma Enstitüsünden bir erup da nldiığıımuru iddia ettiler. Vaktile kanın Kahire büyükelçisinin de bulunacaktır. Ayrıca 5 büyük sehrimizden Amerikantn 5 büyük bi/p besleme diyenlerin. daha arahazır bulunduğu bu görüşmelerrle sehrine sembolik anahtarlar eönderilecektir. dan iki iiç ay geçmeden (imdi aynı bahis konusu edilen meselelerin Resimde «Kalkınan Türkiye. sergisinde bulunan Atatürk tpnkidieri ortaya atan kendi f artili neler olduğu açıklanmamu; bulun maskı ve maskı yapan sanatkâr Zerrin Bölükbası eörülmekKrkadaşlanna ne revab verdiklerini maktadır. tedir. ÖKrenmeji isterdik. Ankar» 13 (ANKA) C. H. P. Meeliii bu »abah saat 10 da son topMoskova İS (A.P.) lanbsını yapmış ve bir tebliğ nes Birliği Başkanı Malenkov, Batı Alretmiıtir Birkaç gündetıb«ri d« manyada Adenauer koalisyonund»vıra »den toplantılarda çok müna ki ikind büyük parti olan Hur dekaşalı förüjmeler olmus, delegeler mokratlann bir talebini memmraigenel idire kurulunu, partiyi bu yetle karşılamjıtır. Malenkov'un. günkü h»i« aokınakla itham etaniş Batı Almanya ile Rusya arasında daha sıkı miina»«betler Vtırulması leniir. C. H. P. meclisinm bu »abahki hakkındaki bu talebe cuma giİTi'i son toplantısında da dünkü meca cevab verdiği ancak bugiin bildileler görü;ülmuf •• k»rar» bağlatı ribniştir. Rus komünist partisinin »rganı | mı^tır. I C. H. P. Gen»l Baskam tsmet olan Pravda, bu haberi Fransad» : İnönü, delegelerden bazılarına artık Laniel hükumetinin düşmesini mü: istirahatt ihtiyacı olduğunu, partide teakıb neşretmiştir Pravda gazef&al bir Tacifede bulunamıyacağını tesi Malenkov'un bu husustaki be Arkast Sa. 9. Sü. 6 da belirttiklerini töyleroiı, yakın bir zamanda »yTilacağını da iliv* *t Pakistan Basbakanı Ankaradan geldi Müzakerelcre dair dân «uştcrek bir tebliğ yayinlandı, nisafirler yarın memlcketinüzdcn ayrılıyorlar Hükumetimizin dave*''si olarak memleketimizi resmen ziyaret eden dost Pakistan Başvekili Ekselanı Mohammed Ali, refikası, çocukları ve berabçrlerindeki zevat. dün sabah saat 9.20 de Anksra ekspresin* bağlanan hususî bir vagonla. ç?hri« mize gelmişlerdir. Misafirler Türk Pakistan bayrakları ve defne dalları ile süslenmiş olan Haydaıpaşa garında meouslar. Vilâyet adına Vali vekili Mehmed Ali Çeltik, Garnizon Kumandanı, Merkez Kumandam, Emniyet müdürü, diğer mülki ve as» keri erkln, Pakistan maslahatgüzarhğı mensubları. Bavan Gökay ve İstanbuldaki Pakistan kolonisi mel subları tarafından karşılanmı.'îlar, kendilsrine buketler takdim olunmuştur. ılis mufrezesi seljya. Başvekili ve beraberindekiler cıkarlarken nalk tarafından kendile» rine sevgi tezahüratı yapılmıştır. Misafirler Sakarya motörüne binerek Dolmabah<;e ııhtımma çık • mıslar ve bir müddet otelde istirahat etmişlerdir. Ba^vekil Mohammed Ali saat 11 de Vilâyeti ziyaret etmiş, bu ziyaret saat 12 de Vali vekili Mehmed Sa. 6, Sü. 1 de Pakistan Basbakanı ve eşj Dolmabahçe sarayında Bir kaçakçı şebekesi Işçilerin ortaya çıkarıldı kongresi İtalyada yeni bir mesele sona erdi f, * dbst""'PaKlsîBfr Galata köprüsüıtün famiri 4 ay sürecek Kahirede Ameıikan Arab görüşmeleri başladı Arabistan Kralı Ürdünde Amman'da askert meseleler ve bu arada Tüı«kiye Pakistan andlaşması görüşülecek, Lübnan Başvekili de Amman'a gidiyor Rundan böyle aoaba ne olacak? Tı>mmuı ortalarında kurultay toplanıncıya kadar C.H.P. yüksek k«demelcrinde bir uyanma. bir toparlantna hareketi göriilecek mi? Yoksa bflyle bir hareket kurultaydan sonra başlayacak mı? C.H.P. Meclisinden bir takım iyi işaretler sezmpkle beraber biz bu konuda fazla iyimserliğe katılmadığımızı Galata Koprüsü Umir edilirken saklayamıyacağız. 1950 yılı yenilgisinden hemen sonra CH.P. davra(Yaz\sı 4 üncü sahifemizde) nıp da yeni sarllara göre biinyesini ayaılamağa çalı^saydı, buçıin şüpbesiz çok mesafe almış olur, demokratik selişmemiz bundan eok faydalanırdı. Halbuki arada unutvılmaz hataiar işlenmiş. vakit kaybpıiilmistir. Hele s«cim kampanyası sıralannda C.H.P. adına giidiüen son derece sakat pnlitika bueiinkii neticenin alınmasında büviik ölçüde rol oynaraıştır. «Halk ileride bıı iktidarı drsiştirmek istese bile, C.H.P. ye rey vennez, başka bir muhalefet arar.» sözunde psliha vabana atıimıyarak bir gerçek payı vardır Bu söz bana eski hir Halk Partili arkadaşımın bir başka soziinü hatırlatıyor: ' C.H.P. Atatürkiin ölümilc ş«refii tarihi vazifesini tamamlamıştı H.'îS den itibaren bu parti İsmet Paça partisi obnuştur. Şu halde admı değiştirerek asıl hiiviyeti ile nrtaya çıkması gerçeğe daha uypıın Hıi'erHi • • Demokratik hayatm ilerive dnjjru E^üşmesini oylediğimi? bu «rada rınımal bir muhalefete dıişrrck va»ifeleri tabiri bafışlayım/. Ismet Paşa riamgalı bir Halk Partisi bagarahilir mi? Parti Meclisi bile bunıı şiiphcli Knrdüğiine göre. realiteyi ır>7Öniinde tutarak Halk Par Milli futbol takımımız hııeün İsviçreye müteveccihen uçakla tisini dnîrudan doffruya taribe mal {sehrimizden ayrılacaktır. Yukarıdaki resimde, milli futbolcuetmok daha doğru olmıyacak mı Urımızın İsviçrede kalacakları (GolfHotel) (rörülmektedir. NAntR NADİ (Milli takımımızın hareketine ve diinya kupasına a>d haberleri Arkası S. 3, Sü. 5 te altıncı sahifemizde bulacaksınıı.) Fransada kabine buhram Paris, 13 (R.) Cumhur BaşkaBI Coty bugün sabahtan akşama kadar istişarelerine devam ettikten sonr» gece saat 21 de yeni kabineyi teşkile Pierre Mendes France memur etmi$ ve bu vazife mumaileyh tarafından kabul edilmiştir. Cumhur Başkanı bugün Herriot. Bidault, Ren* Mayer ile uzun görüşmelerde bulunmu?tur. Arkası Sa. 6, Sü. î de İhtikâr yapan tacijler ticaretten menedilecekler Mal saklıyarak Hat yüksclişleri ve kaıaborsa yaratanlara karşı "İhtikârı Men Kananu» hazırlanıyor Milli takımımız bugiin yola çıkıyor hovardanın başıtıa gelenler İzmir 13 (Telefonia) Manisadan ahnan bir habere göre dün burada enteresan bir hâdise cereyan etmi;tir. Malta mahallesinHe oturan bir şahı.«. uzun zamandanberi konuşmakta olduğu bir kadının geceyarısı evine girmek istemiş ve kapıyı çaldığı sırada kadınm kocası kapıyı aralamıştır. Hovarda, gece karanlığında karşısma çıkanı Arkası Sa. 9, Sü. i t« Manisada bir Cenevrede faaliyet de Eden ile Molotov «rasında mühim bir jtörüşme yapıkcak Takımımız ük maçmı perşembe günü Almanlarla yapacak Ankara 13 (Türktel) Yeni Gümrük Kanununun yürurlüğe girmesinden sonra da, fiat farkından istifade için bazı ithal mallarının saklanması, elaltmdan yüksek fiatlarla satı? yapılarak hem paha Amman. 13 (A.P.) Suudî Arabistan Kfalı Suud. Ürdün liderlerile hususî görüşmclerde bulunmak üzere buşün uçakla Amman» gelmiştir. Kral Suud h?va alanında Ürdün Kralı Hüseyın. bakanlar ve kalabalık bir halk kütlesi tarafından karşılanmıştır. Kral Suud hava slanından doğruca misafir edileceği Basman sarayına gitmiştir. Bu gece şerefine bir riyafet verilecektir. Görüşulerek meseleler Amman, 13 (T.H.A.) Mevstık kaynaklardan verilen rıaberlere göre, Suudi Arabistan Kralı Suud'un Ürdüne yapmış olduğu resmi ziyaTeti esnasmda mühim görüşmeler hlık ve hem de buhran yarstılması cerçyan »decektir. gibi haksız büyük kazanc iktisabAynı kaynaklara göre bu görüşlarını hedef tutan hareketler, hü melerde bahis konusu edilecek dört kumeti bu me'zuîar üzerinde ehem mühim mesele şunlardır: miyetle durduımaâa sevketmiştir. 1 Amerikanın Ürdüne yapa Arkası Sa. 6, Sü. 2 de Arkası Sa. 6, Sü. 4 te Paris 13 (R.) Pazar olmasına rağmen konferans çevrelerinde büyük bir faaliyet müşahede edilmiştir. İnçiliz Hariciye Vekili Eden. Amerikan Başmurahhası BedellSmith ve Fransız heyetinden Ssnvel arasında uzun bir görüşme yapıl Türkiye Turing ve Otomobil Ku mıştır. rumu tarafmdan tertıb edilen oto Bu görüşme yarın sabah Eden ile mobil rallisinde Ankara Istanbul Molotov arasında yapılacak görüşparkuru üzerinden derecce alanla meye bir hazırlık mahiyetindedir. rın kupa ve mükâfatları dün saat Yarın sabahki İngiliz Rus gö17 de Şark Kahvesinde verilmiştir. rüşmesine pek büyük bir ehemmiTeknik muayenede kazanan araba yet verilmcktedir. Öğleden sonra lar ara3inda Roşad Sarıoğulları bi konferansın Hindiçinî meselesi hak rinci. Bedreddin Ogantaş ikinci, b kında vereceği karar Eden Molorahim Bahçeli üçiincü ilân »dilmiş tov görüşmesinin neticesine bağ'.ı Arkası Sa. 6, Sü. 3 te bulunmaktadır. . ~ OfomoİNİ rallisinde derece alanlara dün mükâfatları verildi YARD Mİ?...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog