Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

İLKOKUL ÖĞRETMENLHÜNİ ÇOK YAKINDAN İLGİLENDİREN YENt h î t KİTABı 1 J*u«d Baymur Nihad Öx8n: Hayat BÜBUI konularllt ilgili Dü Calı*m»ları. 1 Llra. Baymur: ös»l öğr«tim M»todu Antolojlri. 1. kltab. I Ltrm. u m h u ri yet 90 ancn jil sajn 10.730 N g n f *• mtktab adrMİ Cumhurrfat, t ı b ntnıl Poıta kuturı tftanbul 1»o Ut T«l«*eaİMi T3mmd •***•! KumarMi: 24298 Ya» İ*l«ri 34299, Matbt» 24296 MEVL Abdftlbâkl MfovUnA İNKİLÂP KİTABEVİ Pazar 13 Haziran 1954 mıJrtmdır. S71 nota 1 renkll t N K I Türkiye Pakistan görüşmeleri dün bitti TiirkPakistan Fransada yenibir buhran patlak verdi ParU, 12 (R.) Tnns* roetı bugun ıstıia etmiftıı Hmdı» çml meseleaı muzakerelen nrasında itimad oyu irtemı* olan Başbakan Laniel lehte yalnıı 293 rey top« layabılmıatır. 306 meb'u» ia« aleyh» te rey kullanmışlardır. Anayasaya gore, Basbakanm i«tifa etmesı ıçın 314 meb'usun, yanl Meclisteki meb'usların yansınıa aleyhte oy kullanması lcab eder. Bu vazıyette Lanıel'ın istıia etmesl mecburî değıldı. Fakat Başbakan. netice bellı oiur olmaı BakanlaT ıle î'tışare etmıs ve derhal Cumhujr Başkanına gıderek î'üfaîinı vermışr Cumhur Baskanı Coty, Başbakandan 48 gaat muh.ct istemıştır. Sıyasl çevrelerde kaydedıldıgır» gore, Cumhur Başkaru pazartesl nü Lanıel'ın ısüfasmı kabul etmıvecek, bır uzlaçma yolu tra\ acaktır Bununla bıraSer. Lanıel'ın ıstıfada ısrar pdeceğı de muhakkık addedılmektedır. Daha sundıden v n i Basbakanın kim olacağı »orulmakta^ır. Baa wvıalara gore, m knvvetli namzed, Mahye Bakanı Edgard Faure'dur. MendejFranc* da nanuedler arasmdadır. Eki devlet temsilcileri arasındaki müzakerelerdeıt sonra Başbakan Laniel itimad oyu alamadi gazetecilerle konuşan Pakistan Başvekili, bir bölge müdafaa ve Cumhur Başkanına istifasını verdi sistemi kurulmasına karar verildigini açıkladı buhranm uzun sürmesi muhtemel paktına karşı cephe alanlar Mmrn politikasını Suudl Armbistan da kabul etmiş! Kahlr., 12 (A P ) MMt l»tikam»t Bakaıu Salah Sahm dun gec« Mımr »• Suudl Arabi»tanın musterek bır OrtaDofu müdalaa «iyaMti uzerind» tara bir anla»mava Tardıklarmı r« bu «iyasetin Amerikadan Tt dıger h*r hangi blı yabaaoı memleketten askerl yardımıa reddedilraesin* dayandıgını bildırmijtır. Kral Suud fle uıun gorüşmeler yapmak fizer» gıtmi| olduğu Suudt Arabi»twjdan yenl dSnmüş buJunan Sallk Salim blı baaııı toplantumda konufmuftur. Stlârı Sallra Kral Smıd Ile rardıgı bu muşterek mudaiaa ılyasetl Arkan Sa. 6, Sü. 3 tt Misafirler bn sabah şehrimize geliyorlar Ank*r« 12 (a a) Bugfin »«»t 10 da Basvekâlett» Adnan Mendtrej ile do«t T» karde» P»kl«tan Baıv»ktli Mohammed All aramnd» Tnrktye Pakistan do«t*ne ifbtrhgl anlasmasının musaddak lurettTİ teatı edılmiştir. Vekller Heyetl toplantı ıalonunda oereyan eden bu törende Türklye tarafjndan Basvekil Adnan Men Heresie beraber Baıvekil yardımcın Fatin Rüstü Zorhı. Haridyt VekiU Prof. Kf»prüHI, Turklyenta K»rafl buvuk elçisi Salahaddin Arbel, Harıriye Müstetarı Nurl Blrgi T« tkin ci Ü3ire ümum müdflfu Orhm Arbel, Pakistan tarafından da Bafr«kil Mohammed All '1« beraber Bsşv«kâlrt Umum! kâtibi Ari« Ahmed Harıciye Umumt kâtibi A. Rahlm, Pakıstanm Ankar» büyuk elçiligint tavini mukarrer olan Mian Emumddın, Pakistan maslahatgüzsn Fivazül Ha<an ve atsşemlliter Al Arkas\ Sa 6, Sü 4 tt İthalât tacirleri teftis olunuyor Bflyflk şehirlerde !>•» t«drl*riıı fn««at malzemesl ftsartnd* •uni buhnrn yarattıkUın, öıtfltâr v« f«Ur T«rfW kaçskçılıği yaptıklan anUfildı H»b«r alındıgına g6r«, Maliye, Gümrttk T» tnhUarlar, Ekonomi T« Ticaret Bakanlığı mOf«tti|leril« h«Mib mfltehaasuluından mflrekktb gruplar lıtanbul, Ankara, lcnir, Menın T* Adana |ibl mOhim nı«r Yeni bir kira kanunu hazırlanacak Lâyflıa mfllk lahlblerinl de mağdur bıraknuyacak hıikumleri ifathra edecek Ei»enhower, çlftHglnde bir Işçl ile rorüsnyor Başkan Eisenhover'in çekileceğî söyleniyor Başkan, sonbahar seçintini Denokrat Parti kazanırsa çiftliğine gidecek W«»hington, 11 (AJ>.> Sonbah«rd«, Bırleaık Amerika Kongr*sinin takriben yan meveudumı y«nilemek Için »eçimler yapılacaktır. Eı»enhower>ln 1leri gelen muartnlerinden Sherman Adamı dün g«c« bır toplantıda yaptıti bir konufmada, Demokrat Psrtınin bu iecimlerde bır rafer kazarunan halinde, Cumhur Baskanınm, 4 yıllık devreslni ıkmal ettıkten sonra Penn Arkası Sa. 6, Sü. 2 de C.H.P. de Gülek • Erim ihtilâîı ParH Meclîsinln diınkü toplantısında Nihad Erim ve Kasun Gülek «ralanndaki »nlaşmazhk açığa vuruldu; İnönü Partinin idaresini bırakarak Kder olarak kalacak Ankara 12 (Telrfonla) CJî P. meclısl bus^in öğleden «wel T« sonra toplanarak çali|malann» d»vam ettı. Nihad Erimle Kagrm Gülek arasındaki ıhtılâf açığa vunıldu Bu ıhtilâf Kasım Gulek ve Nihad Erım tarafından gızlenmtk istendı ıse de, bazı hatıbler okendımi7i aHatmıyalım» dıyerek hakikatı açikladılar Bueun alınan kararlara R3r« îsınet Inonü fı'len partiyi idgrt rtmıjerek Uder olarak kalacak, s«lâhiyetli bır dıvan kurulacak rt kezlerd* lthalftt taclrlerl teftiflar* baflamiflardır. Tetklklarin mevruu, merrim io~ Aakan, 11 (Ttok«) Tt««tlayuil* piraaada fulaaa araıulam çtvi, denrrir, çlmento T » gRA intaat h n a kiraUnnm ***** htrmkum* Arkan Sa. 8, Su. 5 t« nndaa aanra haatl olacak dunum önHnda f^ldii flkirlar iltrl aflraimckto T» »ikâyetlerln < U arkaa kMİhnamektedır. Bu ı n d t ; Ankar»r« fltm hab«rl«r* gftra, kanunun tetblkma daha çok saman oinunnı rağmen, bilhassa bfiyuk şmhlrl«rimizd« piyaı« yerlerindeki tş hanlannda bof bir odaya, »*n*ligı peşin elmak H ^ I * S ( W ' l r * kira talab •dilmei* ba|lânmiftır. Bof mk«ıı kiralannm da avnı Arkan Sa. 8. SU I AĞLITOR! Okullarda karnelerm dağıtılması »ona erm«k üzer«... Bütün bir d«r§ yılını Et r« Bahk Kunjmn Umum MU Rülerek. bos geçirenler Içm muduril, e< tanrhn ««tışı fiatlannın kadder netice göı yası dökmektir. Karnesınl alan bu öjrencl yakında indirileceğini »byledl BIR FABRİKA 750 İŞÇISİNI ÇIKARDI Yedıkule Derbl ku da, kaybettıgi bır «enenin Lâstık Ayakkabı Fabrikası Isçileri dün Vilâyete müracaatle ıj Şehrimizde tttkıklerd» bulunan veva ikmal imtıhanına hazırlanverenın kauçuk darlığını on« lürerek fabrikada m«vcud 1000 Et v» Balık Kurumu Umum Mü makla geçecek bır vaz tatıhnln işçiden 750 sini isten cıkardıgını, dığer ısçılere de ikı avlık bir vasını tutmakta. ajlamaktadır. mühlet verdığinı bildırmişler. müjkül olan durumlarının dü durü Ekrem Barla», dun saat 13 te Beledıyede bır basın toplantısı terzeltümesi icin lâzım «elen muzaharetın gosterilmesinl istemir tıb ederek, kunımun faaliyeti haklerdir. kmda gareteciler» izahet vermıstır. Işçiler ayrıca. ijverenln bu hareketlnln lokavt oldujunn TQcear, acn»t, müstehhk menfailerl »urerek, yarın Bolge Calısma Müdürlüğüne basvuracak mtlerinl ayarlıyarak piyasaya et t«lardır. Resım Vılâyet binası önünde toplanan İK^en gösteri Arkasi Sa 6, Su. 2 dt yor ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Şehrimize 10.000 koyun gönderiliyor Isçiler grev hakkı kanununun süratle çıkarılmasım istiyor İstanbul tgçl SendOnlan Bltliğintn dünkü k<tnrre«tn<]« Işçl bir mllIetyekiU, Mttttn Ifçilere yılda btr maaş nisbednda iknuniy* vcrilmesl Içta kanun tasann hanrlandığını söyledi Dnnya fatbol kupası rtibaren CnmhurİTet'in blr kö»esl ba müsabakakrtı ald habericrc taiula •lunacak Birim dt kfhldıgımu Dönra kupaın rutbol maçlanıuB yaklafman münasebetil», dlğer «por haberlertonizden ayn olarak bugunden itibaren 8 ncı sahifemizde bir «Dünya Futbol Kupası) köşesi tertıblemiş bulunuyoruz. Dünya Kupası maçlannın ionuna kadar muntazaman deram edeeek olao bu »ütuıılanîniîda; lsviçred« bulunan trkgdajlanmıı Ue Dünya radyolan, ajanslan ve matbuatmdaB toplıyaeağtmız bfitun haberlerl okuyuculanmu« takdıra tdeceğiz. Adliyede dünkü müessir ve heyecanlı sahne Buğday alış fiaiları Arkan Sa. «. Sü. 3 tt Ah sa sıcaklar! indirilmiyecek Ankar?. 12 (Telefonla) Amerıka ve Kanadanın buğday fiaünı mdırdığı, dış pıyasada bır hat harbımn başladığı, ç.ıftçılerin buğday yenne arpa, yağlı tohum, kendır ve patıcar ektıklerı bıldınlmıştır Bu haber pıyasada alâka ıle karIilanmış, bazı tereddudlerın doğma<ma sebeb olmujtur Bugun bu m»vzuHa çok «aiâhıvetlı hır şahsı Arkaaı Sn. 1 Su 2 d« Iki kınnın ve karısmm damadı tarafından öldürüldüğünü duyunca uçakla Malatyadan jehrimize gelen A«subay Cemal, kızlanndan biri şahid olarak dinlenirken mahkemeye girdi, «lon kanşh Katil. dün mahkemede «abldler dlnlenirken herkesln nasarı dikkatint celbedecek bir jüluyordu Malatyadan felen zavallı baba, hayatta kalan kııı ile cöıyasları Içlnde kuca.kla;ırken (Yazıst 6 ınct tahtftmızdt) Yenıkoyde trafığı kolaylaşfırmak tçm caddemn itei tara•ftndaki yüzlerct biıyuk aöaç ke*ılectkm\t. Bu ağaçlann ortadan kaldtnlmatilt kazanılacaV; \jtt topn topu btr mttrt genışhğ\ndt bir |ertd parça.n ımıj. Peki ama bı» »enelerdtn. ben ormanlart budayan kbylu ı!« ne dıyt Mavaşır dururur. Adamlann tsbab\ muctb«n trafık rahathğ\ sebebinden daha kurveth, onlar hrç olmaztn 5«çtm!ennı bu tjg bağlamişlar Ormandon oğoç ke>. mtzltrtt aç kahyorlar Varnn Boğazda tentzzühe jriden otomobıllı ztvat bıraz daha geç gıtsınler, ama şehnn manzarast ve hattâ ıfchtni ıl« alikah boylt muvasebetnz bır karar t'«rmtv«!tm Trafık »iktyıîchjt yalnız Ytntkbyd* ynk, Btledrye. trafifa bu kadar diısunuyorsa Tentköydekı ağaçlan değıl, Bey. oğlu caddesındekt, Karaköydekı bınalan kessın. Ama bunlan kestmiyorsa yımdtlıfc rulan kesmek, eltktr>ğı kesmek, her AUahın gn. nn çiıkiırlar açıp yoUnrı ktsmek'e ıktiU etvın Ayrn gunIrrde Kadıkbynvde üç cana kxynn kaM H'kmetm «l'Titfe hıçak, Beledıyemn ehvde }?e Balta . Nereden ç\kt\ bu ket. mek merakı camm' Sıcaklar stvımh Beledıyemızın dt dsıibın» tm bozdu? Dtnkt k»nfT«4«« bir jrörnnn» (Yazın $ \ne% Âtletizm bayramı dün başladı \ •»• > tstanbu 25 inci âtletizm bayramı dün baslamıstır. Türk, Yunan ye Mısır atletlerının iştırak eltıgı yarıj Ja dün bir de Türkiye rekoru kırı lmı^tır. T«i»ÜAfr 4Ön«ü «ahıfededır. Re«un, «abakalardaı. Aı jörünüsü tesbıt edlyor. ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog