Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

umhuriyet 30 nncn yıl sayı 10.729 KURUCUSU: YUNUS NABf Teîgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet. tst, n bu! Posta kutusu tstanfeul rTo. 248 Telefonlar: Umuml SantraJ NumarMi: 24298 Yaa İgieri 24299, Matbaa 24290 Almanca lisanını 68renın«k lstiyenlere Deulsch laender Comartcsi 12 Haziran 1954 Yabancüara •âlj^^cayıitolav ve pratik şekilde jo|re*ra? iîetodu. Cild I 375 kurus/. ^ kurus satıs ve Kitabevleri. tevzi yeri. ^ Ankara Mediste müzakereler sırasında misafir Başbakan da hazır bulundu, Meclis Reisi, Köprülü birer konuşma yaptılar, bütiin parti sözcüleri hitabeler irad ettiler Ankara, 11 (Telefonla) Büyük Millet Meclisi bugün saat 17,15 te Kefik Koraltanm başkanlığında aktettiği ikinci celsede Türkiye üe Pakistan arasında dostane işbirliği andlaşmasımn tasdikına dair kanun lâyihasını müzakere etmiştir. Celse açıldığı sırada Ankarada bulunan dost Pakistan Başbakanı Ekselans Muhammed Alı beraberinde maiyeti ve Pakistan maslahatgüzan olduğu halde salonda korciiplomatik locasına girmiş ve raületveküleri tarafından uzun uzun slkışlanmıştır. Misafir Başbakan da milletvekülerini selâmlamak suretile tezahürata mukabele etmiştir. Bundan sonra ekseriyetin mevcud oldueunu bildiren reis Refik Koraltan bir konuşma yapmıs,, Türk Pakistan dostluğundan. kardeşlieinden bahsettikten sonra demiştir ki: « Bu tarihî dostluk muahedesi yüksek tasvibinize arzedilirken bu muhterem insanın aramızda bulunması da, arzettiğim gibi, hakikaten bu anlaşma ile ileride gerek milletlerimizin saadeti namına. gerek rredeni milletlerin. hiir milletlerin gulh ve emniyeti namına nasıl mesud neticeler vereeeğine başlıca bir delil alınabilir. İşte ben bu görüçle yüksek heyetinizin yüksek riuyşularına tercüman olarak muhterem "trrisafirimrei hürmetle «elâmlar, kendilerine h.05 geldiniz derim.» Alkıjlarla karşılanan bu konu}madan sonra lâyihanın müzakere«ine geçilmiştir. Lâyihanın esbabı mucibesinde ezciimle }öyle denilmekte idi: «Türkiyenin dış siyasetinin temelini, cihanda sulhun, emniyetin, istikrann ve refah ve terakkinin sağlanması için, sulhsever ve Birleşmiş Milletler andlaşmasındaki yüksek prensiplere samimiyetle bağlı olan ve onların tahakkukuna azimli bulunan bütün hüsnüniyet sahibi devletlerle işbirliği yapmak hususu teşkil ettiği cihetle, sözü geçen evsafı haiz olduğunu fi'liyatla isbat eden devletlerle bu maksadlann temini için iki taraflı veya çek taraflı andlaşmalar aktini Türkive hükumeti sistemii şekilde tatbik ettiği bir prensip haline getirmiş bulunmaktadır. Pakistan. yalnız Türkiye ile olan Meclis, Türk Pakistan andlaşmasın dün tezahüratla tasdik etti Görüşmeler dün başladı C.H.P. Meclisinde sert hücumlar Şevket Adalan ve Ilhami Sancar, genel idare kurulunurı tamamen değişmesini, partide ıslahat yapılmasını isicdüer Anksra 11 (Anka) C.H.P. Meclisi bugün sabah ve öğleden sonrâ ! olmak üzere iki toplantı yapmıştır. ı Bugünkü toplantıda genel idare ';u! rulu şiddetli hücum ve tenkidlera uğramıştır. Şevket Adalan ve İlhami Sançar, partinin sevk ve idaresini şHdetle tenkid etmişler, seçimlerde adaylıklarını iki yerden koyan genel kurul azalarınm şshî! menfaatlerinden baska hiç bir şey rlüşünmediklerini, kurulun vaıife» lerini iyi yapmadığım söyleraişlerdir. «Ulusi gazete;=i meselesine temas eden İlhami Sançar: cBugünkü Halkçı gazetesi sahibi Nihad Erim, j şahsî menfaatlerini parti politikasına âlet ediyor» demişür. İlhami Sançara göre parti teşkilâtı ı>Ulus» un çıkmasını istemektedir. Uydurulan teknik meseleler doğnıdan doğruya Nihad Erimden çıkmaktadır.. Şevket Adalan, genel idare kurulunun tamamen değişmesini istemiş. Partide büyük ıslahat ya• pılması gerekt'ğini. eğ?r bu ıslahst yapılmazsa C.H.P. nin hiç bi» Ankara 11 (Telefonla) Dost Pakistan Başvekili Ekselâns Muhammed Ali ve maiyeti erkânı bu sabah saat 9.30 da Harb Okulunu ziyaret etmiş, törenle karşılanmıştır. j Misafir Başvekile, Okul Komutanı tarafından, okulun teşkilâtı ve ', ?drisaü hakkında izahat verilmiştir. Spor salonunda yapılan gösterileri alâka ile takib eden F ' " ' " Muhammed Ali, ihtisaslannı aniatırken, öğrencilere hitabla öyie demiştir: Arkası Sa. 6, Sü. 2 de Lausanne'riaki maçlann nvnanacajı stadyom Devlct Reisimiz ve eşi. Çankavada, kıyıuütli misafirlerle bir arada İngiliz tepkili ucak ülosu dün geldi Filo, dunyanın en süratli lepkili bombardıman uçaklarından mürekkeb yapılan görüşmeler Tiirk.ve IiHrr'.nnin ziyaretleri hakkında izahat verdi Atina, 11 (a.a.) Yunanistan Basvekili Mareşal Alexanr!er Pap^j gos. Anadolu Ajansının Atina muj habirini kabul etmiş ve Balkan anlaşması, Tito'nun Yunanistanı ziyareti ve Başvekilimiz Adnan Menderesle yapılan görüşmeler hakkında beyanatta bulunmuştur. Mareşal, üçlü anlaşma hakkında sorulan suale şu cevabı vermiştir: « Ankara anlaşmasını imza eden memleketler srasında her sahada mevcud işbirliğinin ahenkli bir terakki göstermesi çok memnunluk vermektedir. Esasen her üç memleket daima müşterek davalarda ay nı şekilde hareket etmişlerdir. Geçen temmuzda üç devlet Hariciye Vekilinin y»pmıs olduğu toplantı Arkası Sa. 6. Sü 8 de Atinada Millî takım pazartesi günü Isviçreye gidiyor Bern'de karşılaşacağımız Batı Almanya takınımn kapîam: u Türkleri yettmek sott derecc müskül olacak,, deffi İsviçrede dünya futbol kupası maçiarına istirak edecek olan mjlli takımımız pazartesi günü uçakla İsviçreye gidecektir. Millî takım namzedlerimizin dün Beyoilusporla yaptığı son dtneaıe maçı 60 namzedlerin lehine bitmiştir. Bu karşılaşmanın tafsilâtı 4 üncü sahifemizdedir. Arkası Sa. S, Sü. I de Katil Hikmetin idamı isteniyor İnönü ve Kasım Gtilek, evvelki ffünkü toplantıda zaman iktldar» gelmiyecegıni söylemi?tir. Halk Partlsl Meclisl y«rın da toplanarak muhtemelen Işlerini bi» tirecek ve bir beyanname neşredecektir. Filo, Vejilkoy hava meydanında Yazısı 6 ncı sahiievıizde Zonguldaktaki maden faciası AYR1LIK Kore 5 inci değıjtir me birliğimizin ilk kafilesinin İzmirden hareket ettiğini bildirmiştik. Resim, rıhtımda bir veda sahnesinl Zonguldak, 11 (Telefonla) E gösteriyor. reğli Kömürleri İşletmesinin Çaydamarı ocağında dün vukubulan grizu infilâkının temizleme ameliyesine, kurtarma ekiplerinin iştirakile 3 vardiya halinde Çaydaman ve Kozlu istikametlerinden sabaha kadar devam edilmiştir. Dün gece saat 21 e kadar enkaz altından çıkanlan 4 cesed ve 13 yaralıya ilâveten bugün sabaha karşı 1 cesed ve 3 yarah daha çıkarılmış, bu sııretle Veni Vekâletin kadrosunda resmî ölü adedi 5 e, yarah adedi de 16 ya ve hususi fabrikalarla aiâkalı iki yükselraiştir. ayn umum müdürlük bulunacak Halen enkaz altında 1 cesed buIşletmeler Bakanlığının Sanayi lunmakta ve bunun çıkarıLraası için Bakanlığına çevrilmesi hususu üzede çalışılmaktadır. Çaydamanndaki dünkü infilâktan rinde devam eden çalışmalar »on sonra gene Ereğli Kömür İşletmesi şeklini almıştır. Biündiği gibi Işletmeler Bakanlınin Kozlu bölgesi İhsaniye ocağınalâkalanda da bir çöküntü olmus ve enkaz ğı devlet fabrikalarile altından bir işçi ağır yarah olarak makta, hususî fahrikalar ile Ticaret ve İktısad Bakanhsına baâlı Sanayi kurtanlmıştır. Arkas\ Sa. 6, Sü. 5 te Fransada habine tehtikede Mecltetn bugün itimad eyu vef» bahsedillyı>r Paris 11 ( T H A ) Fransanıa gayet nazik bir zamanda h'ikumetsiz kalıp kalmıyacağı yarın anlaşılacaktır. Laniel hükumeti raeclisten itimad oyu Istemiştir. Meclist» yarın reyler verilecektir. Paris gazeteleri, kabinenin §on derece nazik bir durumda bulunduğunu ve düşmesi ihtimallerinia de kuvvetli olduğunu yazmaktadırlar. Bundan evvel Laniel kabinîdi yalnız iki oyla eyseriyet temin etmiş ti. Son günlerde Laniel kabinesinin mühim yenilgüere uğrad.ığı da be Arkası Sa. 6, Sü. 5 te Dükkân kiraları Istanbul Ticaret Oda sı ve Toptancı Tüccarlar Derneği, kanunun tatbik edilmemesi için Ankaraya heyetler gönderiyorlar Dükkân ve ticarethane kiralarının laşılmaktadır. Istanbul Ticaret Oserbest bırakılması hakkındaki ka dası, kanunun tatbik edilmemesini nunun tatbik edilmiyeceği aiâkalı sağlamak için 10 kişilik bir heyeti çevrelerden sızan haberlerden an Arkası Sa. 6, Sü. 4 te ölenlerin »ayısı 6 ya, yaralı »ayısı 16 ya yükseldi Işletmeler Vekâleti Sanayi Vekâleti oluyor Katil, hâkim opünde bayılıp düşerken Evvelki gün Kadıköy Yeldeğir bilâhare katilin ıorg\ısu yapılmıjmeninde korkunç bir cinayet işlen tır. İddianamede bilhassa suç âleti dişini, Hikmet Küçük isminde bir ekmek bıçağının katüe aid olduğu Arkası Sa. 6, Sü. 3 te doioımacmın kansını, baldızını ve j kaynanasını bıçakla delik deşik • ederek feci bir şekilde öldürdüğünü büdirmiştik. Cinayet hâdisesinin tahkikatına el koyan Kadıköy Müddeiumumiliğ.i ilk tahkikatı ikmal ettiğinden, katil Hikmet Küçük, meşhud suçlar kanununa göre yargılanmak üzere Ağır Ceza mahkemesin* verilmiştir. Katilin duruşmasına dün öğleden sonra, nöbetçi Birind Ağır Ceza mahkemesinde başlanmıştır. Yedi jandarma erinin nezaretinde, saçlaTi kesilmis olriuğu halde adliyeye getiriîen katil, büyük bir kalababk öründe salona alınmıştır. Once, Müddeiumumiliğin idam taleb eden iddianamesi okunmuş, Bayan Menderes. Pakistan Başbakanınm eşi ile birlikte çok eski sevgi, itimad ve kardei}lik bağlarından dolayı değil, Türkiye hükümetinin takib ettiği yukarıda maruz siyaseti de benimsemiş bulur.ması hasebile kendisile bir Arkası Sa. 6, Sü. 3 te Galatada 5 katlı bir han çöktü Dün Mecliste görüşülen layihalar Ankart 11 (aa.) Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 te reis vekillerınden Esad Budakoğlunun reisliğinde toplanarak. ruznamedeki maddelerin müzakeresini yapmıştır. Celse açıldığı zaman, Inhisarlar Umum Müdürlüğü ve Gümrük Mu hafaza Umum Kumandanhğı işçilerile, Millî Müdafaa Vekâletine aid h yerlerinde çalıştırılan işçilere ttive tediye yapılması hakkındaki Arkan Sa, 6, Sü. $ t* Rusya ile peyklerinin ıtıaıtevraları Türk hayrağını eskiBu yaz yapıVacak tatbikat sahasına Karadeniz sahillcri de dahil Berlin 11 (Türktel) Müttefık istihbarat servisleri tarafından elde | edilen malumata göre, Ruslar bu yaz için kara, deniz ve hava kuvvetlerinin iştiraki' bü"ük manevralara hazırlanmaktadırlar. Peyk memlcketler ordularınm da katılacakları seri h^iindeki bu manevralann. en mühimleri Ukrayna, Rumanyanın Karadeniz • "..Ilie ri, Bulgaristan. Çokoslovakyanın Südet bölgesi ve Polonyada olacakür. ciye satan h\r kadın adliyeye verildi Tarlabaşı caddesinde 16 lnumarglı evde oturan Marika Kondes ismindeki kadımn bir Türk bayrağını Muzaffer Kalmışlar ve Mustafa Kalaycıoğlu isminde iki eskiciye sattığı görülerek keyfiyet polise ihbar edilmiştir. Marika yakalanmış ve hakkında fahkikata başlanmıştır. Kadın, verdiği ifariede bayrağı eski olduğu için sattıâmı söylemişse de adliyeye verilmiştir. Çoken hanın fYazıst 6 tncı sahıfevuıde) Nedir o beündeki bıçak be, ilk mckteb talebesî misin?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog