Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

umhuri ODEON •noou? MAĞAZALARl ttata A 30 nncu yıl sayı 10.728 KURUCUSU : v u < u < NADİ M Te!graf v« melrtub «dr*sl Cumhurlyet, tst« nbul Porta kuhuu tstanbul No 248 Telefoalar: Umuml Santral Numara*: 24298 Yaa İ»leri 24299 Matbaa 24290 Cnma 11 Haziran 1954 Cenevre konferansı neticesiz dağılıyor Batılılar beş gün daha bekliyecekler, Eden görüş ayrıhklarımn arttığmı bildirdi Eisenhower: «Amerika bugün tarihinde şimdiye kadar rastlamadığı tehlike ile karşı karşıyadır» dedi Mürefte Bu> uk bir Amcrikan muessesesinin sahıbi. hukumete tekliftc bulunmak uzer* dun ucakia mcmleketımize gelrfı Pakisîan ile müzakerelere bugün Ankarada ba^ianıyor Misafir Başbakan dün sabah Ankara garmda askerî törenle karşılandı, öğle yemeğini Bayarm, akşam yemeğini Menderesin davetlisi olarak yedi, gece resmi kabul verildi Yeııi bir kriz ransız Mıllt Merlisi I>ıs Işlerı Komisyonu Avrupa Savunma Birliji And lasmasına aıd Julei Moch'un bazırladığı raporu 18 e karşı 24 o>U kabul etmıştır Rapor, •ndlaşmamn ale\hine olduiju ıçin komı«\on »»vıınma Mrlıjini reddetmi? demektir AMında bir Fransır dıısunre«i olarak ele alınan bıı proje uıun T«man Batılı milletler arasında tartıv mfl konusu olmıış. Amerika tarafından desteklenmıv nihavet ilgilı hukumetler tarafından Pamte merasimle iımalanmıs, altı parlamentodan dordunıın de tatdıkmdan jcecmi$tı Andlaşmavı hemiT tasdık etmi>en W r Fransa ile Italva kalmıstı Alman •ilâhlı kuvvctlerini Batı Avrupa Bir lifji ku\\i"tl<»rile nıezrrtmek. bo>lere Dnjhıdan jfelehilecek bir saldınva karsı Batının sa\unma imkanlırını eerçekleştirmek amarını tuden bu projenin tasdıkı hu^usunda Fr»n«nın Kecikmesi turlu dedıkodulara yol açıyor, Amenkad» ve Batı Avrupada bir «inirlılik havanı yaratıyordu. Fransıı parlamentmunda andlaşma^a en farla hucnm edenler a$ın sa|rtUrIa a*ın «ılcnlardı Sn«ı\ alıstlerle radıkaller bu konııda partıleri içinde bir fikir birliğine varmış değîllerdi Bununla beraber *on a\lar bovunca andlaşmayı tacdika doğru sovvalist partisi eevrelennde bir tcmaMil belirmi^ti Geçen hafta toplanan sos>alist konpresi. ezici bir çoğunlukla andlaşmanın tasdıkı lehınde karar verdiğı rarnan «ıvunmı birlıği taraflıl*"i bıiMik umide kapılmıslardı Çunku konıtre, andlasmanın ona^Ianmasinı parti dısiplınine hağlamntı BOTIPCP so«alı<»t milletvekilleri. aksi fikirde de nkalar oylarını konjrre kararına gore kullanmak durumunda ıdiler Fakat Dış Işleri komi<yonundaki tartısmalar sonunda baBI sosjalfct uveler bıldiklerini okutnuşlar. kongrenm karannı dinlenmerek ovlannı andlasma ale\hine kullanmışlardır Şimdi sos\alıst parfisi idare kurulu bu adamlar hakkında parh dısiplinine n k ı n hareketten dola^ı bir karar alacaktır. Cenevre, 10 (R) Cenevre sura'tle çare bulunmadığı takkonferansınin tam mânasıle çık I dırde Cenevreden avrılmaktan maza saplandığı ıtıraf olunmakta | başka çare kalmıyacağını ılâve dır Bugun yapılan aleni celsede etmıştır Sıyasi çevrelerde dola^an hakonuşan Ingılız Dış Islerı Bakanı Eden, «Gun geçtıkçe ıkı tarafın berlere gore. Batılılar daha beş goruşlen arasındakı uçurum ge gun tahammul edıp beklıveceknışlemektedır • demıç \e buna Arkan Sa « Su i dt Bir muddet once, Amerika Bırleşık Deiletlermın Los Anşelos şehrınde bulunan ırFalph Parson s Company» muessesesuıe mensuo |maden muhendıslerınden muteşekkıl bir heyet, Tckırdağda Murefte kasabasında tptkıkler \e sondajlar vapmış, bu mıntakada Ankara 10 (Telefonla) Pakısçok muhım mıktarda yeraltı gaz tan Başbakanı ekselâns MuhamUn me\cud oldugunu tesbıt et med Alı ıle refıkası Begum Mumıştı hammed Alı ve refakatındekı ze\ at Sa 8 Sn I de bu sabah şehrımızde askeri merasimle karsılanmışlardır Garda Başvekıl Adnan Menderes \e refıkası Dış Işlerı Vekılı Profesor Koprulu ve refıkası, askpri ve mulkî erkân tarafından karşılanan mısafırler ıhtıram kıt'ası tarafından selâmlanmışlardır Gan dolduran halkın coşkun tezahuratı arasında, ıkametlerıne tahsu edılen Ankara Palasa pıden Son «ecimicrVe alâkalı mısafırler saat 11 de Çankaya ko$husu«lann hararetli rnukunde defterı mahsusu ımzalamışzakerelcre scheb olduğu | lar, oradan AnıtKabre gıderek ıhbildıriliyor tıram duruşunu muteakıb kabre bır çelenk koymuşlardır 1 Ankaıa 10 (Telefonla'» C H Mısafırlenmız program dışında P meclısı bu sabah ça! smalarıra Cumhur Başkanı Celâl Bayar ta 1 başlamıstır I=met İnonunun basrafından o£le vemeğıne davet edılkanlığmda torjlanan Partı mechsınmıslerdır Yemekte Dış Işlerı VeI de genel kurul uvelerı C H P kılı Profesor Fuad Koprulu ıle Meclıs grupu baskan vekıllerı ve Erkânı Harbıyeı Umumıye Reısı ] grup ıdare heyctı uyelerıle ıdaıe Orgeneral Nureddın Baransel Dış ÜLOL.NLAIJMA t.N»lirtSL>LN DEFILESI OlgunJaşma Enstıtusu .Sa 8 Su 2 de Ulerı Mustesarı Muharrem Nurı tarafından hazırlanan ve Turkıye Turızm Kuıumunca tertıblenen Amerika seyahatınde Amerıkanın muhtehf şehırlerınrie teşhır edılecek 80 Bırgı hazır bulunmuşlardır e Dnst VP kardeş memleketın Baş parça elbıse dun saat 15 30 d: Spor % Sergı Sajayında muhteşem bır jvekıh ogleden «onra sıra ıle Bsş defıle ıle halka gosterılmıştır Dbıselerın eksensı çok beğemlmış ve aakıkalsrca alkışlanmıştıı vpkıl Adnan Menderes, Dış Işlerı Bılhassa 19 uncu asır Turk elbıselerımn modernıze edılmış şekılVekıh Fuad Koprulu ve Meclıs lerı ve ışlemler dıltıcati çekmıştır. Resım, defıleden ıkı ıntıbaı tesbit Arkası Sa. 8, Su 3 te edıvor. Meclisi dün sabah toplandı Halk Partisi İrakta seçimi mutediller kazandılar Turk PakKt?n pakh ale>hr««1« bulun.in (Mıllî Cpphe) >a'nu 12 mebus çıksrabıldi, seçim karışıMıkldrında bir Turk oldü Bağdad 10 (R ) Irak »eçımlerının kat'i n^tıcelen bu akşam bellı olmuştur Eskı Başbakan ve Btı taraftarı Nurı Saıd ın (Anayrf^a partısı) 135 yerden 56 sını teırm ederek yenı meclı«ın en kuv\'f 1 1 partısı olarak kalmıştır Fakat l u ~ spçım Nurı Stıd ıçın bır mağlu^ı\et addedılmektedır Cu^^u b""1dan pv\elkı *necl ste Nurı Sa ın partısı tani h ı ek«en\etı haız bu Arknn Sa 3 Su 2 df Suriyetle hükumet istifa etti Ticarethane kiraları ve tacirler Ticaret Orlası Mare heveönin dunku toplan(ı*uı'la Ankarada bir hevet gondprilmesi kararlaşh Buhranın kısa zamanda bertaraf edılmesi bekleniyor Şsm 10 (R Turktel) Surıvenın Sabrı Assalı başKanlıgındakı hukumetı dun gece Eeç vakıt 1*tıfa etmıştır Istıfa sebeblerı resmen açıklanmamıştır fakat bunlann \enı \apılacak seçımlerle alâkalı oldugu zannedılmektedır Arkası Sa. S, Su. lde Askerlrrimiz gemiye binerlerken Zonguldakta feci bir grizu infilâkı daha! Madeıt ocaği Koreye gidecek I inci Türkiyedeki muhacirler ve değiştirme birliğimiz Avrupa Konseyi 1700 kişilik ilk kafile dün İzmirden hareket etti sub ıGeneral Eltınge» a^kerl taşıt gemı^ı dun saoahlevın lımanımıza gelmış ve Cumhurıyet meydanınoa rıhtıma yana^mıştır Ilk kafıleyı teşkıl eden 1706 kahramanımız *abahlevm motorlu vasıtalarla Seferıhısardakı toplanma kampından Arkan Sa S S 6 da çöktii; enkaz altından şimdiye kadar 4 ölü, yaralı çıkarıldı; bu miktarın 13 daha da artmasından endişe ediliyor İzmirde ekmek buhranı devam ediyor Dün de halkın bir çoğu ekmeksiz kaldı Irmır tenberı buhranı Konsevin ozel temsılcisi pazar akşamı İstanbula geli\or İzmır İ0 (THA) Bır vıldanberı Korede bulunan \e hızmet sureKnrul tahkikatmı vapadursun. leıını tamamlamış olan 4 uncu KobuBiın icırt muhim nlan. Avrup» re Bııhgımızı değıştırecek olan Sarunma Birlığinin gurultuye git 5 ıncı tugayımız bugun buvuk oır mesi ihtımalinin veni baştan belir merasımle uğurlanmıştır miş olmasıdır G*rci D15 Işleri ko Bırhğımızı Koreye gotürecek 8misvonunra alınan bir karara Millî lan Amenkan donanmasına menMeclıs UMnak zorunda defildir. Fakat partiierın meclis bunvesindeki dıırumlan Kozonunde tutulursa, Bndlaşma\ı meclisten geçirebilmek lcin bir mıktar ^osvalist milletvekilının musbet oy kullanması gerektısji anlaşılır Dukkân ve ticarethane kıralarının vılbaşında serbest bırakılmasına daır kanunun yururlukten kaldınlması hususunda yapılan teşebbuslenn hukumet tarafından musbet karşılanışı pıyasada memnunıyet uyandırmıştır. Tıcaet Odası ıdare heyetı ıle Top« tancı Tuccarlar Derneği dun bu mevzu uzennde fevkalâde ıkı top. lanh yapmışlardır Arkas\ Sa. 3, Su 7 i» Zonguldak 10 (Telefonla) Bu yarsh çıkanlmı^tır. OcaktaW enk«gun oğle uzerı Ereğlı Komurleri zın temlılenmesm* rüratle devtm Işletmesının «Çaydaman» maden edılmektedır ocağında tahmınen 110 metre derınBu amelıyey» Ereğli Komürlari lıkte «Çataldere» mevkıuıde muİjletmesı Umum Müdurü bızzat s essıf bır grızu mhlâkı olmuştur infilâkı muteakıb Ereğlı Komurlen zaret ediyor. Alâkalılar, kaauıın Işletmesının takvıyelı emnıyet teç vuku bulduğu kartlyenta kalabahk knâtı vak'a yerıne gonderılmı» ve bulunuşu dolayısiİB 81tt x* yaralı enkaz altından ju ane kadar 4 olu, adedınln jriüaek olmaaından «ndlsğır ve hafıf yaralı oimak uzere 13 şelıdırler. Bir şoför 6 yaşındaki kıza tecavüz etti 10 (Anka1) Bır muddetdevam etmekte olan ekmek bugun hâd bır safhava gırArfcast Sa 3, Sü. 1 de Araba çoğunlıığu «ağlama>a elverişlı oy «avm andlasmanın tarYirmi dört yaşında bir genc, hamile karısını tı«ıldığı enn FransiT meclismde bulunabilecek midir? Bulunursa 14, kaynanasını 12 ve baldızını 5 yerinden np âlâ. \a bulıınma7sa" İşte n zabıçaklayarak her iıçünü de öldürdü man isler tekrar sarpa saracak ve Avrupa Birliği ile ÜBili bu\uklu kuçuklu butun konular bir balon Dun sabah Kadıkoy Yeldeğırme bıçağıle altı aylık nıkâhlı ve hamıpibi sonmf tehlikesıle karsılaşacak. nınde korkunç bır aıle facıası cere Ie karısını, baldızını ve kaynanaçimdive kadar eser diye meydana petirilen ne varsa hepsi ternelinden van etmış, 24 yaşında bır dokumacı, sını delık deşık ederek oldurmuşkıskançlıktan doğan bır munaka tur. garsılacaktır. }a sırasında elıne geçırdığı ekmek Arkası Sa g. Sü 6 da NADİR NADİ S 3 Su. 5 te Kadıkövünde korkunç bir cinayet işlendi Pıerre Schneiter Avrupa Konseyınde (Muhacırlık ve nufus artığı) meselelennı ıncelemeğe memur ozel temsılcı Pıerre îchneıter pazar akşamı Yunanıstandan şehnmıze gelecek ve ertesı sabah uçakla Ankara>a gıdecek Arkası Sa 8, Su. 3 te BUGÜN SAHÎFE 10 FKII »arınesı, Kaclyo Ilâvesi tç sahifelerde ce5edJen ve saf kojede kalılın Evvelki gec« Ramıde »on derec» ığrenç bır tecavüz hâdısesi d«h§ cereyan etmif, bir şofor 6 yajında bır Bir trenin bütün vagonla nndaki gıralan lökiip Ball kıa kırletmıştar Sakıb ısmınde bır stadyomuna ilâve ettiler; e \de. buroda, sokakta her yerde foforun bu »eni tecavuzu, rauhıtt» konuşulan yefâne mevzu dunya futbol şampiyonasıdır buyuk bır heyecan ve nefret uyandırmıştır Bavgın bır halde bulunan kızcağız, derhal tıbbi mudahaleds Lausanne 10 (Arkadaîirmı C « Fakat bir çoğu da burada, FransızToprak Oftsm hkenderunmı Zallak telefonl» bıldırıyor) lar (Dısonne) da Şımdiden dunya bulunularak tedavı alüna alınmışda hayvan yemı olarak sattjo Futbolculann heyecam gtrnden gu kupafinda takımlarm »ynıyacaeı tır. çtkardığı ktırdiu, bocekh bugne ve derece derece artıyor Maa resmi futbol toplanle antrenmana Hâdıseyl muteakıb yakalanan daylar, Haskoy değırmenınde mahh bu ateşe bura halkı arasın başladılar bıle Onlara Bore toplar mutecavız, evrakın tekemmulu ıcın un yapıhrken yakalandı Or. da da tesaduf etmek kabıl. Kahve bıraz acaıb Kendı tahalannda oy dun akşam Rarru karakoluna sevtada bır curmu meşhud olma Arkası Sa. a. Su 8 de Arkası Su. 3. Su. 7 d>. sıııa rağmen tahkıKat tam 12 de, yazıhanede, aıle sofrasımn başmca her yerde futbol maçı bahsı gun surdu ve nıhayet BeledıŞayed bır arkadaşuııza cBıletlerını yenm karan dun anlaş\ldı aldın mı?» gıbi bır rusl soracak Değırmen 12 gun kapatüacak olursanız fize hiç bir »uretle cNeve 150 lıra ceza alinacak, ama renrn bileti?» dıye bırjey »onnıya^ayed deptrmencı Adbyeye muracsatte bulunup bu ka caktır Ondan kat'ıvyen emiu olabihrsınız. Çunku mevrubahıs bılet rara itıraz ederse mahkemeyalnız ve yalnu dunya futbol famnın hııkmu beklenecek pıyonasınındır. Cezanın testn ağtrUğı kadar Is^çreye gelecek olan ekipler var suratmdedır. Bunda ne bın var, ne otekt... îhm adamla. rinca hayvanlara dahı yedınlmest mahzurlu gorulen kurdlu. bocekh buğdaylon sen ınsanlara yedırmeye kalkıj ve netîcede aylarca sonra şayed mah.kem.eden karar çtkarsa 150 lıra ceza ode... Şakayt btrakahm, bov'« ceza olmaz Değ>rmenctye bu kadar bassas olmarmz lâzım gelçn b<r mevzuda b'2tm taTekel tdaresi, artan i'fihlâki hammulumuzu ımtıhana kalkarşılamak bzere tesisierinde kışmak cesaretmı gosterdı d i . tadilât yapacak ye btr tafcdtrnome verseydık belkı daha ısabeth hareket etTekel Umum mudiır vekıli Mumış olurduk nır Karacık dun muhtehf mevzuıar Beledıyemızde bu yufka etrafında kend sıle goruşen arkayureklıhk ve Istanbul hemşe. daşımıza aşağıdakı ızahatı m\şnsınde bu kadar saçlam mıde tır varken daha çoook kurd ve «Son zamanlarda «phHmızdc borek yıyccğımiz nıılnst'tyor. bıra «ıkınt^ı olduâu baherı dolas2ç âfıyet olsvn' maktadır Ba^ı mrmuılaıımızı eızlı Oenc kız buluuüuktan M I U J k^rakoUa 3t>sıliji ıle LI " " u % Yaziîi 8 ıncı sihıfemızds Arkası Sa H, Su i te îsvicrenin hiç bir stadmda tribiin bileti kalmadı Şoför Sakıb, halkın etînd« linç edibnekten güçliikla kurtanldı Ciirüm ve ceza Bütün İzmiri alâkalandıran ask maccrasının sonu Nisan içinde 1.906.394 litre bira satıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog