Bugünden 1930'a 5,431,332 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

u m h u r i yet ODEON MAĞAZALARl 30 ınco jıl »7' 10.727 KURUCUSUrTUNUS NAOf Telgraf »« mektub ıdresl Cumhuriyet, tsta nbul Posta kutuıu îstanbul No ?48 Telefonlsr: Umuml Santral Numaraa: 24298 Yan tyleri 24299 Matbas 24290 Perşembe 10 Haziran 1954 Dün topraklarımızda 3 CGSUS daha yakalandı Trakyadaki Bulgar casus şebekesi tahkikatmda yeni inkîşafları önliyecek tedbirleri almak üzere hududu aşan Bulgar casus subayı da ele geçirildi Tablo aşbakan Adnan Mendederesin Wa«ıhinfton'dı basın temsılcılerine verdiîi demeç. hurrnet cephesini ieşkil cden butun milletlerce benimiFnmcti gerekli bir prensipi çok Bçık bır jekılde ifade edıyordu. Geçen trun burada da belirttijrimiı »ibi. karanlık tecavııı kuvvetlerine karsı barışcı milletlerin tahammnl gucıı n«»rede *ona erecek, bn noklayı dpmirporde idarecilerîne knin olarsk bildirmek artık farrolrauştur. Sa»m Mendere» bu rarureH «iaha vecİ7 hir ifade ile eazetecilere biidırmiş ve sozleri hasınd» anlayis.li •kısler u>andırmıstır. Turkiye Cumhuriyetf Hukâmet Ba^kanınin *on iki hafta içinde japtığı temasiar. \urd gıı\enlığiıti \« dunva bamını knrumak hımmınrta İızerımi7p dıısen \a7ifevi hııtıın ciddneti ıle kavradığımırı ve hunn mııkemmele en >akın başan ile vuruttuğumıi7u ırn«itermejre veter «aBiynni7. Başbakanın Wa«hinjjton («••vahati ile başla\an ve Ankarada bugıınlerde devam edecek olan çalıimalar. Tneste'den Karaşi'ye kadar koskfwa bir bnljrenin 5*lâmeti Ile iltiliHır Tıırkive bu muarram bolpenin kilid nnktavını rutmakta ve hirlık «vunmanın tnihverini tejkil etmektedir. Bn JtibarTâ «fiitivâ nafışının tumiinden ~g©nırnln hulunan Birleşik Amrıika Iiderlerinin Hukiîmet Başkanınmca ileri Mimlen dııjuneeleri kendi dımınrelerine uvsrmı bulmalannı ve hunn açikça «nvlemelerint bir han«i adına umid arttıncı bir ijaret •nnvonıı. Emnıyet makamlan yenı bır casusluk vak'asının tabıkatına «Ikoymuçlardır. Sanyer mmtakasında dolajan vazıfelılsr, Tomson ve Aleksı ısminde ıkı yabancınm durumundan juphe ederek her ıkısını de vakalamışlardır. Üzerlerınde yapılan aramada. fotoğraf makınesı ile askerl mıntakanuı bazı resımlen ele geçırılmıjtır Aleksının uzermde avrıca bazı çıfreler bulunmu?tur Yapılan tahkıkat ».etıcesınde Alektınm 1 5 «enedenberı m«n'eketımızde bulunduğu \t bu muddpt zarhnda bankalardan bîrin» 350 bln lira vatırdıjı edılmijtır Casuı olduğu anlajılan bu İki yabancıda» Alekst Ankaray* fönderilmijtlr. Dıjeri hakkındakı takıbat devam etmektcdır. Bulgar casusları meselesindc yeni inkljailar Edırne, 9 (Telefonla) D\ın g«c« Türk Mılll Emniyet Teşkılâtı tarafından y»kalandıjını bıldırdığim Bulgar easu» şebekesi hakktnda bugiın tamamlayıcı malumat elde etmek kabil olmujtur Arkan. Sa. S. Sü lde Balkan askerî ittifakı Botün hazırlıklar tanamlandı Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan, NATO üyelerine gayelerini bildirdiler Atına, 9 (T HA ) Turkıye, Yunanistan ve Yugoslavyanın Balkan Askerl Ittıfakını »ur atle kuracaklarını daır re»ml bir rapor butua Kuzey Atlantık Paktı üyelenne bugun tevdı edılmıstır Burada Mareşal Tıto il« Yunaa ıdarecılerı ve lonra da Turksy» Başbakanı Mendereı ıle Mareşal Papago* arasında yapılan goruîm»ler sonunda bu yolda tejebbfl» yapılmaıı kararlattınhniftır. NATO öyelerın», g*ç«D aanenln subat ayında Ankarada Tfirkiy*. Yunanistan v» Yugoclavya aruında aktedılen Üçlü İttifakın tam bir askerl ittıfak haUn* geürilecefi, bu yolda bütün hazırlıklann tamamlandıjı bıldırilmiıtir. Aynı eamanda boyl* bır askert ittifakın NATO cephelerindekl bo;lu|u dolduracağı Arkan Sa S, Sü 4 te «Pakistan hükumeti ile halkmın selâm ve sevgilerini getirdim)) diyen kıymetli misafir dün akşam trenle Ankaraya hareket etti Pakistan Başbakanı saat 3 te Iraıt Rus görüşmeleri başhyor Tahran, Busyanm 11 t«n Iran altinını ıreri vere«eğinl «iyluyor Tahran, 9 (a a ) Sovyetler Bırhğının Tahran Buyük Elçısı M Lsvrentıefın talpbi U7erıne İran ıl* Sovyetlpr Bırhği ara^mda mevcud hudud ıhtılâflarıle mall ıhtilâfların halh maksadıle yakında yenıden mu7akerelere başlanacağı Iran Harıcıve Vekâletınden bıldırılmektedır. İvi haber »Un mahhllere göre, Ruslar Hazar denızın n foğusunda Arkan Sa S, Su 5 da Meclisin diinkü ictimaı Traktör fabrika»ı lâyihatı müzakere ve kabul edildi Ankar», 9 (Telefonla) Esad Budakoğlunun ba;kanlığında toplanan bugunku Meclıste, yeni teş,kıl eriılen Devlet Bakanhği için gerekli^ kadrolar» aıd kanun tasansının muzakeresı yapıldı ve kanunlajtı. Bunu muteakıb motor v« uçak f'brıkasının, makıne, kımya en Arkas\ Sa. 6, Su 1 de Kıymetli misafir ve e»i dun Yeşilkov hava alanında uçakun indikten sonra BATAR ve MENDERES ANKARAYA GITTILER Cumhur Başkanı Celâl Bayar. dün aksam 18 30 da eksprese bajlanan hususl bir vagonla Ankaraya hareket etmis ıstasyonda kalabahk bir halk kutlesı tarafından uğurlanmıjtır Evvelkı gun Amerıka seyahatınden donen Basbakan Adnan Mend,eres de. dun sa*t T3 45 te. bferab^rindeKf" *#vatTa Sîrlflrt^' ucakla Ankaraya gitmi$, Yesilkoy hava alanında uğurlanmıj. Ankarada ıse askerl merasımle ve tezahuratla karsılanmıstır Resımde, Menderes Yeşilkov hava alanında ihtiram kıt'ası «ubayının elmı sıkarken gorülmektedır. Ruslar, Tiirkiyede akrabası olanları Sibiryaya sürüyor Gıırcistan ile Azerbavcandan bu yvzden sıinilenler oMn Yunan tebaalı bir tacir Türkiyeden çıkanldı TanmmışifirmalarrJan ikisine ortak olan Nikonun iki milyon liraya yakın düviz ve vergi kaçırdığı teabit edildi Uzun zamandanberi memleketimızde ikamet eden v* İki tanınmiî va buyuk tıcart fırmarun hiaıedarı bulunan Yunan tebaalı bir tüeear, Bakanlar Kurulu kararı il« ımırdısı edılmlstlr. Niko Cavuriı bmfeideki bu tftccar, bundan bir müddet ıvvtl mem leketımıze gelmij ve Istanbul» yerlesmiîtir Uzun seneler tâbüyet değiîtırmiyen Niko, pıyajanın tanınmı; firmtlarından iki firkete hlasedar olmuf, böylece ticarl mehafild» büyük bir mevki ifgal •tmlıtir. Son «ylar zarfında Nikonun durumundan lüphelenen aiakalı ma ! ksmlar kendısini takıb« bajlamıj ı lar, küllıyetli mıktarda dövi» r» Arkan Sa. S, Su. ) t« Tıırkhenin bas. rolierden birinl «nnadıjjı OrtaDoğn. doju Akdeniı vp Balkanlar boljre^i bufiın hızla felUmekte ve bolunmer bir savnnma çemberi halinde ffünden run« kuvvetlenmektedir Gercl bu rephenin ıkr ucnnda ban puritzlu nnktalar bulundujnnn rörmemerlik edemejriz. PakNtanla Hindistan ara«ınrfaUi iı\iısmaz1ık konulannı ridermek. Ben^ai ve Ke$mlr ıribi çıban baslarını elbirliçi He tedavi etmek bir 7arurettir Yueo^lav^a ile İtal•\a ara«ındaki Trieste meselevni de hcr iki tarafı memnnn edecek bir 1955 senesinden ıtıbaren kıraların Rekilde d«7enlemek şarttır Bunlar serbest bırakılması herkesı dusiınyapılmadıkça holgemiri meydana durmektedır «nnnma sisteminin tam Bılhas^a tıcarethan» v* dukkîn ile isler bir hale (eitfa^nl kıralarının »erbest bıra' ' •m n Hdıa ehnek ıruç olıır Fakat bunlar mha\et uzennde dikkatle çalışılan konulardır. Bılha.«a «Ktrmin «ğırlık noktasi hilinen Turkiyenin hlç bir komşusu Ile en nfak bir dâvası bulunmaması, Iç istikrar bakımuıd rrpta ediiecek derecede Mğlam T bol?emi7 emniyeti itibarile . teM'ndiriri ola\lardır. Fakat ne yazık ki, aynı fimld veriri manzarayı dıın\anın her tarahnda eoremiyoni7. Batı Avrupalı bu\uk mılletler arasında birlik M Tunmaja daıma temelli bir fikir beraberlığı hernıı kumlfflu; itğiU dir Almanya ile Fransa araamdaki Sar meselesi hâlâ yoluna konamaınıs. Avrupa ordusu anlafraası hâlâ tasdık edılememiştir. Kuzey Afnkadakı Arab Birliği hareketl«. rinden otııru Fransa guç dıımmdadır Çın Hindınde gitbkçe korkun; bir hal alan kızıllann taarruzn bu dcvleti belki nradan ^ekilmeğe ıorla\acakrır Cenevrede bir buçok «'dır surup «riden konıışmalardan musbet bir »onuç elde edilebiletek 1»" I?len cıkraaaa ioksrak mlllet. lerarası konferanslan dnmura njtratmak konusunda ihtısas sahibl «rtmuş Kremlin delegelerini gozöniine geririr ve ÎVIolotoff, WinogT«doff pihi tanınmış demirperde U7manlaımın buçiın Cenevrede Eden'lerle Bidault'larla karşı karşıya buIıınduklarım du^ımıırsek bu lııısınta ııınide kapılmak biraz toyluk ol'ir eibımİ7e eeli^or Sayın Molotoffun kar^ısındakileri ovalayarak gpcırdıeı hçr haffn nnurmi^nlım kl. demirperde hesabuıa bir kiiam;. hurn\et «'pnhesi hesabını lf« bir kavıphr Bu jridısle bir fun konferansın me\r7U«ur kalıvermesl Ihtimalini unutinamalıdır Kendi bolgemi7İn kuvvetlenmegiııe elimi/den gelcıı ga>rrti harrar ve hasarılanmi7İa u^ıınurken, barıs dıın\asıntn ohıır taraflanndıı hnUnm «urpn karaısı/lıjn hnknr»! |tuljııenıc7.1ik edri" ' "mr Ticarethane kiraları serbest bırakılırsa pahalılık artacak Toptancı Tüccarlar Derneği idare heyefi bugiin fevkalâde toplantı yapıyor Munıch 9 (Turktel) Emın bır menbadan ahnan haherlere gore, Turkiye ıle hemhudud olan Kafkas yanın Gurcıstan ve Azerbavcan Sovyet cumhurıyetlennde, Turkıyede akrabası bulunan Turk <soyundan yuzlerce kımse verlermden suıgun edılmıjlerdır Aynı tazyık Turkıstanda da tatbık edılmekted!r. Turkıyede akrabalan bulunan bu fahıslar, alışık olmadıklan soğuk ıklımlı bolgelere ve bılha<ssa Murmansk bolgesi ıle, Rusyanm ıçerılerıne ve Sıberyaya surulmektedırtıcarf hayatımıza buyük tesırler ler. vapaca^ı bueunku havat pahahlığını bir kat daha arttıracajb ıfrd'1 edılmektedır Bın ıık \e ' ~"k • ? Arkav Sa fi. 5u 4 te Dost PakLstamn Baıbakanı Muhammed Alı dun ss?t 15 te husu î bır uçakla şehrımıze gelmiştır. «Turk hukurnet ve hlkına, Pakıstan hukumet ve halkmın »elâm, sev gı ve en iyi temennılennı getııdım» dıyen kıymetli mıssfı ımıze, Pakiîtan Dıs Ulleri Bakardığı Genel Sekreteri J. A Rehim, yeni Ankara Buvuk Elcısi Arnınuddın, Şam Buyuk Elçısi Mahmud Hasan, kalemı mahsus mudurü Azız Ahmed* hususl doktoru binba?ı Shah. hutmi kâtıbı W B Kadri, refıkası Begüm Muhmmed Ali ile iki oğlu Hamdl Ah ve Hammed Ali refakat ttmektedırler. Arkasx Sa t, Sü. 9 da m Izmirde ekmek buhranı Niko CarurU Dün halkın mOhim biı kısmı ekmektiz kaldı; Belediye, hnncılark ihtilâfı Ticaret Bakanhğına intikal ettirdi lrmir, 9 (Telefonla) ekmek buhranı bugun hâd biı §afhay» girmiştir. Vazıyetin bövle oUcağından korkaa halk, sabthjeyıa erkenden fcrmlar» hucttm ederek ekmekleri kapışmışlardır. Ögley» Arkam Sa. 6, Sü. S te Izmtr, 9 (Telefonla) Beşincl Kore değıştırme birlığımızı Koreve götürecek Amenkan bandıralı L. Elsınge naklıye gemısi bu sabah liIsviçrede yapılacak 24 beynelmilel futbol karmammıza gelmiştır Yarın hareket şılaşması için piyasaya 1.250.000 bilet çıkarıldı edecek olan ilk kafılede 2800 kişi bulunacaktır Gerı kalan 5500 kışı Bem » ( T H A ) Dunya fut Almanya futbol karşılaşması ıçın ıkı kafıle halinde temmuz başına kadar Izmırden »ynlacaktır. bol kupan tanzim heyetinden veri trıbün bıletı kalmamıştır Diğer taraitan Ingiltere I*viçr«, Yarınki uğurlama toreni saat 14 t« len mglumata gore. Bem itadyomunda oynanacak olan Türkiy» Ark<m Sa. 6, Su. } d ı ba;layacaktır. Türkiye Almanya maçı içiıt bilet kalmadı 5 inci Kore değiştirme birliğinden ilk kafıle bugiin yola çıkıyor SEYRUSEFERDE YENILİK! Bu şehırde kış gıbı yaz d» bırdenbıre bastınyor. Daha hazırarun ilk yarısındt bulunmamıza rağmen, erkekler caketleri kollarınaa, kadınlar tıril tirıl dolaşmağa ba$laddar Ustelık, »eyrusefer memurlarının başlarına birer kolonyal japka geçırilmesı, Istanbula bir hattıüstuv» sehri manzarası verdı. AnkaraIstanbul otomobîl yanşı bugiin yapıhyor Yarışa katılaeak 8 olomobil ba sabah saat 6 da Ankaradan yola çıkjeaklır C.H.P. Medisi bugiin toplamyor Ankara 9 (Anka) CHP meclısi yann genel merkez binasmda toplanacaktır Meclıse ıştıratc edecek olan delegekrin bir kısını gelmlştır. C H P . mecll'inln varınkl toolantısm» Snern verllrrektedü. Seçünlerden sonrg C H P nirı rmem1| bir uzvu olan meclistt bir çok meselelerm ele glınacağı a îrdır. Ogrendığımıze gore. parti meclislnin bu toplantısında V"ııltavm toplanıp toplanmaması özerinde durulacak ve karar verilecektir. Meclls, kıırultayın toplantıva ca?lnlmasına kar^r ^ « • ' e olursa ta" »• k rih tesbit edılececktlr. Nureddin Ardıçoğlu tevkif ediliyor Mjllet gazetesuıde nefr»rli1en fAmerıksll doftla'^a Htab» baslıkh vaîi dolayısıle Nureddin Ardıçoğl'j v§ garete nesrKat müdürü hakkında takibata geçildıginl dün bıldırmıstık Mıllet gazetesi nesriyat mfldıiıü Husnü Zeki Soylemezoğlu dün akşam savcılığa celbedılerek ifadesi alınmıstır Dığer taraftan, nobetçi Sulh Ceza Mahkemesı, makale muharrıri Nureddın Ardıco|lunun tevkıfıne karar vermıs keyfıyet Ankara Sav Yart| guzergâhı (Yazısx 6 ıncı sahifetniztie) Bir ilkokul öğrencisi arkadaşını bıçakladı Eskl^ehlr, 9 (Telefonla) Seyidgazi kazası ilkokulunda imtihan sırasında 12 yaşında Erdoğan Erol 11* 12 yagında Ismet Yurdakul tIAPON MECLİSİNDE KAVGA Geçenlerde Japon M«clı»ınde kavu» c'ktıgını ınulıaleKi rasında bir mün^kaşa olmu? Tsmet, mcb'uslarının. poli* kanununun cıkmasını geciktlrmek makMdıle Meclis Reı<1ni bır odaya hap<et Erdoğanı «ırtınHan bıçakla yaralatıklerinı bıldırmıstık YııkarHskı re'im muhalın«>r Meclin Rehıne hücuma gectıklerı sırada Ç« mıstır Y»r«lı Memleket hastantline kaldmlmıjtır. NADİR NAD1 ilıilmıstır. Polu. bu kavgaya müdahale etmiı ve Mecliı Reisıni kurtarmıstır. 6um«rb«nk KABAB0R5A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog