Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

YEDİTEPE fiklr ve sanat f«çenlerde kaybettifimlı büyük »natkftr SAİD FAİK için öıel bir sayı çıkarmıstır. En güıel '•an ve resimlerlç süslü olan ba sayı edeblyat tarUıimiı İçin Eengin bir veslka kaynaihdır. 30 kuruştur. P. K. 77, İSTANBUL 30 uncu yü sayı 10.7.0 u m h u r i yet NADt TeJgrai ve mekiub adresl: Cuınhuris^t, îsta nbui Posta ktrtusu tstanbul No 249 Teiefonlar: Uoıuml Santral Ntfnarajı: 24298 Yaa İ$lerl 24299, Matbaa 24290 HAYYAMf 400 rubaisinin en güzel teşeü hayatı ve ganaü hakkında* bilgiler. Bu mükemmel ^ Yaymevinin Dünya # ^ f t t da cıkmıstır. HazırlıjpLrı: " ^ ç f Ittlet Çelebi. Fıatı 1 i ^ * © E R R Salı 1 Haziran 1954 MenderesNev Yorka vardı, Doğu Pakistanda geni Başbakanın yapacağı görüşmelere derhal başlanacak müzakereler çok sıkı bir çalışma temposu içinde dört gün sürecek (Arkadasımız Doğan Nadi New York'lan telsizla bildiriyor) New York 31 Başbakan Ad nan Menderes ve kendisıne refakat edenler bugun New Yor kun İdlewıd ha\M alanına indıler. Başbakaç ve ıti" etı bu geceyı burada Wal dorf Aitoria otelinde geçireeekler ve yarın Washmgtona eıdeceklerdir Adnan Mendere* ilp Türk hevetı. bir Amenkan si yaset adammıtı bueün vszdıeı pibi. Wsshin?tonMa her ikı memleketı ve bazıları da dun\avı alâkadar eden butun meselelen gozden geçıreceklerin den muzakereİT için kafi bir gündem hazırlanmasına her iki taraf da luzura gormemiîtir. Fakat iktisadî (TELEFOTO CUMHURIYET A P XEW YORK) iş'.enn ön plâna alınacağı mu Adnan Menderes dün akşam New York'ta karşüanırken (yanında Washin)rton Buyuk Elçlmiz Feridun Cemal Erkin vc Amerikanın Ankara Büyhk Elçisi Warren> bakkaktır. Turkıvenin sınai ve zıraî kalkınmasma, Washington gorüşmelen sonunda yenı bir hız vermek kabıl olacakhr. Başbakan Menderes, Bırleşik Amerıkada çok az kalacağından resmi temaslara yarın derhal ba?lanacaktır. Hava alanındaki btsın konferanM Başbakan New York hava alanına Amiral Fechteler'ın hususî tayyaresinden indıği raman gazeteciler etrafmı alrnislar ve ualler soımusBaşbakana gore iıçlii ittifak. bu lardır. Başbakan, Washington göittifak tasavvuru karşısında İta)rüşmeleri sırasmda çeşıdli mevzuyanın durumu. Türk Yunan Arkas\ S 6. Su 3 re müşterek manf\ ralannın hed»H, do5tlufumıızu takvijc tedbirleri yapılıyor bugün Vaşingtona gidiyor ölçüdetevkifatpaktı aleyhinde Türkiye Pakistan binlerce beyanname ele geçirildi Karası 31 (R) Dosu Pekistanrla ıdaıeyj ele a'nvj olan General İskendcr Mırza. PaVıstanı parça'aI mak istEyenlerrlen 250 kısiyi tevkıf , etmiştır. Eunlarm aıasnıda. dün as • i led'len evalet hukumeti bakanlsrından ıkısi de vardır Başbakan Fazlul Hakın evı de askerler tarafından muhafara edılmıstır. ü^ılı ler, Pakistan Başbakanı Muh»mm*4 Alı tarpfından azledilen Faz!ul Hakın da vakında tevkıf edileceğıni <=bvlemektedırler Doğu Pakistanda sansur konul Arkcsı Sa 6, Su. 6 da Va$ingtona aid program dna belli oldu, soa güa Menderes, Eisenho verle Beyaz Sarayda yemek yiyecek Te ba esnada •nzakerelerdc varılan neticelcr gözden geçirilecek Kıbrıs için yetıi bir anayasa mı? İngîHz Sıimiirge Vckâleti tarafından hazırlanan tasarı gajet g\/M tutuluyor Lefkoşe 31 (aaO Bu sabahki gazetelerin memnunıvetle iyi haber ?Ian çcvrc'.ere atfen bıldırdıklenne çöre, Ingılız Somürge Vekâletı Kıb rıs valısıne ada için yeni bir anayasa tasansı sunmuştur Avnı çevrelere gore bu tasan 1948 de vali Arkas\ Sa. 6, Su. 7 de Doîu Pakistanın azledilen Başbakanı Fazlu Hak Doğu Pakistanın yeni Valisi General tskender Mirza Anketimizi takib ediyor musunuz? Eşine göre Celâl Bayar dün Ahmed Karabüke gitti Kutsi Teceı Cumhur Başkanı, yeni kurulan boru fabrikasını işletmege açtı Kar.buk 31 (Telefonla) Cum ğu halde bugün saat 1730 da Kashur Başkanı Celâl Bayar, refaka tamrnu yoîu ıle Karabüke geldı. DemirÇelik fabrikatinde Işletmeler Bakanı Fethi Çe K?rabük ükbaş.ZonguIdak mnie^ekillerl ve Sumerbank Umum Mudurü olflu Arkan S« 3. Su 4 U Büyükdere cinayetinin duruşmasına başlandı Berber çırağı, 6 yaşındaki sağır ve dilsiz kıza nasıl tecavüz ettiğini ve onu nasıl boğduğunu anlatıyor Bayan Meliha Tecer Yazısı 5 inci 8ahilemird«dir Adnan Menderesin Yunan gazetelerine verdiği bey anat Tıb sahasında N'ANA MUSLtMAN OLDU Turk fılmcıhğınin tanınmıs aktrislerinden Nana, İslâm dıninı kabul etmıstır. Yukarıdakı re sımde de gorulduğu uzere, Nana Musluman oluşundan ve hele bunu Ramazan gibı mubarek bir aya rastlatısmdan pek memnundur. iki miihim kesif Eisenhover Kremlin'i itham edivor Başvekıl Adnan Mendere? Atıladan geçerken hava meydanında Akropol gazetesi namına Teodor Krıtas'ın sorduğu sualleri cevab» landırmıştır Bu cevabları gazete bu sabahki nushasında nesretmış olacaktır. Biz de aynı güade koyu Arkası Sa. b Su l de Bunlardan biri kaıuerle, digeri d« »ar'a ile alâkah Washlng+on 31 (a».") Amer!kan Mılli Sağlık Enstitüleri müdüı leri tarafından t^hsuat komisyonuna verilen raporlardan, tıb sahasıu^ da iki büyuk inkişaf kaydedıldijd Bnlaşılmaktadır. Millî kanser enstitüsü raüdürü Dr. John Heller. rahim kanserinİB çok cken teşhır edı!(?:ği takdirdîı tedavi edüebüeceğini açıklamıştır4 Asabi hastalıklar enstitüsü mü Arkası Sa. 6, Sü. 8 de Başkan. Rusvanın, dünyada hakiki bir barışın kurulmasuıa fırsat vermediğini ka\detti NewYork 31 (R ) Bırleşik Amerıka Başkanı Eısenhower, Columbıa unıversıtesınde verdığı bir nutukta, Sovyet Rusyanın, dunyada hakiki bir barışm kurulmasına fırsat vermediğini kaydetmiştır. Başkan şunlan soylemıştir: « Komunistlerle >apılacak e.6riışme, müzakerenin tuzak ve gızlı tehlıkelerle dopdolu olduğunu bilıyoruz. fakat gunu günnne gostereceğimız müsbet, kat î ve kararb gayretlerin de hur mılletler arasında geıçek hayn sağlıyacağını da b4iyoruz. Arkası Sa 6, Su 5 te Güreşçilerimizin Japonyada yeni başarıları fTELEFOTO CUMHURIYET A P. NEW YORK) Menderes, dün aksam New York hava limanında Washin<;ton Büviık Elçimizin elini sıkıyor Tokyo 31 (a,a ) Turk gureşçilen Osaka'da dun gece yaptıkları musabakalarda yenı gahbıyetler sağlamışlardır52 kıloda Huseyin Akbaş, Yokohama'yı 1 dakıka 45 saniyede tujla Sa. 6, 7 de Amerikanın Ortadoğu politikası Washington 3l (a.a.) Yetkib' Amenkan şahsiyetlerinin bildırdiklerıne gore, Birleşık Amerika huku metinin Ortadoğu memleketlerıne askerî ve ıktısadi yardım programı, bu bolgenın muşterek müdafaast cihetınden mutalea edilmektedir. Ortadoğu memleketlerinın askerî veya ıktısadi ysrdım hususunda teker teker vapacakları talebler, bölgenin möiıfaasında "e dış tecavü Arkası Sa 5. Sü 6 da Katil ve facia kurbanının anası dunkü muhakeme esnasında Bır kaç ay evvel Buyukderede baz' kısımlarını kabul etmem Ce6 yaşındakı dilsiz ve sağır bır kız. sedı yok edeceğim hakkındaki kıçocuğunu, ırzına geçtikten sonra sımlar polıslerin zonı ıle yazılnuşboğarak öldüren berber çırağı Hsy Arkası S 3, Sü. 5 te rı Uyumazın duruşmasına dun 1. incı Ağırceza mahkemesinde başler.mıştır. Ölen kızın annesi, bir kaç defa koridorda sanığın uzerine hücura etmiş, fakat etrafındakiler tarafmd?r yatıştırılmıştır. Duruşma başlaymca, savcüık kararnamesı okunmuştur. Savcı, kararnamede, hâdıseyi izah etmiş, Hay rının bu şenî tecavüz fı'lini işledıkten sonra suç delıllerini ortadan kaldırmak için kızı vahçice oldurdüğünu. sonra da denıze atmağa hazırlandığını belirtmiş, Turk ceza kinunu gereğince idamını istemi$tır Kararnamenin okunmasından son ra, sanığın sorgusu yapılmıştır. Hayri demiştir ki: « Dosyada mevcud zabıtların Emniyet Umum Müdürlüğune tayin edılen Istanbul Emniyet Müduru Ethenı Yetkıner bu akşam eski vazifesinden ayrılacak, pazar »ünu akşamı yenı vazıfesine baçlamak uzere Ankaraya hareket edeccktir. Gnl. Zahidi hiıkîımetinin bu Ethem Yetkiner, Emniyet Müdur politikadan aynlmıyacapı lüğünden aynlmadan once dun bır büdirildi basm toplanhsı yapmıştır. Yetkin?r, gazetecilere verdiği beyanatta Tahran 31 (a a ) Amerikanın, ^emiştir ki: Iranı, Sovyet alevhtan Ortadoğu « Emniyet Umum Müdürlüğupaktına almak gavretinde bulundune tayinım hakkındaki kararname ğuna dair Sovyetlenn Ivzestia gaviıksek tasdika iktıran etmiş, buzetesinde çıkan bir vazısı uzerine ua aid emir bugün Istanbul Valimıitaleada buljınan İran Hariciye hğıne tebliğ olunmuştur. Bu itiVekâleti. İranın vabancı a^ker! , barla Istanbuldaki vazifffiıden v«re siva'î bloklar aı^mda tarafsızr m a k s a m fi>leB «ynUcağım 6 hatık polıtıkssınHa Hevam etmekte ol Etem Yetkiner dün çaıetecüerle | Arkatı Sa. 6, Su. 8 da iusuou Tahranıtt tarafsızlık politikası Yeni Emniyet genel müdürünün beyanatı Tito'nun ziyareti Bu ziyaretin, üçlü Balkan paktmı BAYRAM ALIŞVERİŞLERİ Bayram dolayısıle dün piyasada takviye edeceği kaydediliyor bilhassa giyim eşyasile manifatura satıslan hararetli olmus. seker ahsverişi de fazlalaşmıstır. ıMemurl^rın haziran maaşları buBelgrad 31 (T.H.A.) Yunagün tevzi edıleccği cihetle satısla rın bugün daha da artacağı an nistanı resmen ziyaret edecek olan lasılmaktadır Resim, bır s«kercı dükkârr^nn dunku manzarasıaı Başkan Tıto, bugun Yugoslav Sp3gorteriyor. Arkast Sa. 6, SıL i d» OH., OH... AFER1N.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog