Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

r SENJMOPU] 5İ/MŞ GÖZlÛkltill Cumhuriye KUBUCUSUrTUKTJS NAnfr Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, btanbul Posta kutusu fstanbu! rTo 548 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 2429S Yazı İşleri: 24299. Matbaa 24290 , IKI UYKU ARASINDA *Tank Bufra'nın en jüzel hikâyelerl | zarii bir eild halinde saüşa çıktı, Eseri resimleyen: Cemal Tollu. Fiaü 100 YEDİTEPE YAYINLARI P ü . 77. İSTANBUL. Pa7flr Q MaviC 1QC f Egede yapılacak biiyük enerji santrallan Amerikan ve Fransız temsilcileri Cediz ve Mendereste tetkiklerini bitirdiler Vakında inşasına başlanacak olan bu tesisler 1958 de Ege bölgesine cereyan vermeğe başlıyacak Kıbrısta ikilik çıkıyor Adadaki Rumlar birbirlerine düştüler Başpapaz Makarios <muhtariyet plânı» nı destekliyenleri afaroz edecekmişl Lefkoşe, 8 (R THA) Kıbrısh Rumlar srasında ikilik çıkmıştır. Bunlardan bazılan, Ingilterenin ileri sürdüğü söylenen «muhtariyet plânı» nı desteklemeğe başlamışiardır. Yunan hükumetinin Birleşmiş Milletlerde Yunan görüşünü destekleyecek taraftar ararken bekJediği neticeyi elde edememiş ol Arkası Sa. 6. Sü. 2 de Hindi Çinî harbine Amerikanın iştiraki Dulles, Cenevre konferansı sona erince karar ahnacağını açıkladı, dünkü toplantıda Hindiçini meselesi görüşüldü Pakistan Başbakanının Türkiyeyi ziyareti Ekseians Muhammed Ali ve Pakistan Dış İşleri Bakanı ZaNrullah Hanın önümüzdeki ay içinde feleceklcri söyleniyor Ankara 8 (Telefonla) Pakisfan Başbakanı Ekselâns Mehmed Ali ve Dış işleri Bakanı Ekselâns Zafirullah Hanın memleketimizi ziyaretleri hususunda hükumetimiz tarafından izhar olunan arzu memnunlukla kabul edilmiştir. Dost ve kardeş Pakistan devlet acîamlannın önümüzdeki ay içinde Türkiyeyi ziyaretleri muhtemel görülmektedir. Henüz ziyaret tarihi kesin olarak tesbit edilmemiştir. Her iki memleket Dış işleri Bakanlıklan bu mevzuda temaslarda bulunmaktadır. Misafir Başbakpn ile Dış işleri Bakanı şehrimizde bıılundukları müddet zarfuıda yapılacak temaslarda her iki memleketi ilgilendiren hususlan gözden geçireceklerdir. Washington 8 (Usis) Birleşik Amerika Dış İşleri Bakanı DulleS bugün radyo ve televizyonla yayın lanan nutkunda Hindiçini harbin» Birleşik Amerikanın müdahale ıhtimallerinden bahsetmiş ve demiştir ki: « Bu büyük yarımadada v« güneydeki adalarda, Burma, Laoa, Kamboçya ve Vietnam. Siarn, Malaya ve Hindiçini devîetlerinde 200 milyona yakın insanın komünist» lerin eline düşmesi batı Pasifikteki hür dunyanın durumunu ciddî bir tehlikeye düşürebilir. Bir çok şey meyarunda. Birleşik Amerikanın her biri ile karşılıkh güvenlik anlaşmalavını tehlikeye düşürübilir. Hindiçinide Tyze şu tedbirler e« hemmiyetli gözîikmektedir: , Arkast'.Sa. 6,.Sü. S te » Kardeşçe eçimlerde partilerin «1dıkları oy toplamları henüz resmen yayınMuhalefete verildiği lanmariı. iddia edilen yiizde kırk altı oy nisbeti doğru değildir. Batı aşın C. H. P. organlarının ileri sürdiiğü »ribi C. H. P. ye vatandaş tarafından yüzde 39 kadar oy verildiği Ae yanlıştır. Gerçek durumu yakında öğrendiğimra zaman topyekun muhalefetin yüzde kırk nisbetini aşamadığını görereğirrfir. C. H. P. nin kazandığı oylar belki de yiizde otuz beşi bile bulamıyacaktır. İzmir, 8 (Telefonla) Gediz ve Menderes havzalarmda yapılacak olan barajların projclerini hazırlayan müşavir Amerikan firmasının mühendisi Hankok ile Gediz barajının inşasmı üzerine alan Fransız firmasının miidürü Mösyö Dülin birkaç gündenberi baraj sahalarında yaptıklan tetkiklerini bitirerek bugün şehrimize gelmişlerdir. Her ikisi de aynı zamanda Ege bölgesi Sanayi Odası ile temasa geçmişlerdır. Arkası Sa. 6, Sü. 4 te Bugün burada seçim sistemleri iiıerinde bir tartışmaya giriş.mek istemiyorum. Beş yüz ki^ilik bir çoğunluk karşısında 30 35 muhalifle parlamanter murakabe dhazını iyi yürütmenin güclüğüniı k«bııl edenlcrdenim. Azınlık partilerinin topladığı oy nisbeti yüzde otuzdan aşağı da olsa. bunlar Millet Meclisinde nugünkunden daha fazla (emsilri hulundurmaya bak iddia edebilirler. Fakat bu hiç bir zaman nisbî sistemin çoğunluk sisteminden daha iyi olduğunu ishata yetmez. Onun da kendine göre. hattâ ' İSTANBUL MİLLETVEKİLLERİNE ZİYAFET Vali ve Belediye Reis Vekili Prof. Gökay tadaha biiyük mahzurlan varrfır. j rafından dün. İstanbulun yeni milletcvekillerine Emirgân köşkünde bir ziyafet verilmistir. Zi Briyle olmasa idi, demokrasi rejimi • yafette Basbakan Adnan Menderes de hazır bu lunmuştur. Resim, bu ziyaietteki rnilletvekilleriile iriare olunan butıırı milletler ayz J ni ve diğfr nı sfefemî kabul ederlcnlî. Her millet kendine en uygun gelen seçim düzenini »rar ve Hulıır. Çoğunluk mu. nisbi mi, dar bolçeli usul mü. yoksa karma bir sistem mi, hangisi milli biinyeye elvcrişli geliyorsa. elhette onu tercih etmrk gprcktir. Bu da gündelik parti menfaatlerini gözönünde tutarak çekişmekle. kiifretmekle. karşılıklı bnğazlaşmakla değil. hislerimi<den sıyrıhp olaylan milletinmin ihtiİngilerc. iki askeri afaşc mııaviyaçlarına cöre incelemek gerekli ninin geri çajırılmalarını iştedi tedbirleri alm»kla miimkündiir. 1S54 şpçimleri eeçen hafta yapılmıstır. Sadeddin Ertıır Londra 8 (Nafen) İnailiz hüÖnümiizde daha dört yıl var. Bu kumeti. Londradaki Sovyet sefnyasama süresi içinde Onuncu Büretinde vazifeli iki Sovyet ask?ri yük Millet Meclisi çalışacak, ataşe muavinlerinin geri çağırılmimillerin işleri görülecektir. Muralarmı Moskovadjn istemiş ve on kabe organlarınm nasıl vazifc görgün mühlet vermistir. İnfiliz hüKayseri 8 (Teiefonla) Ilimize ğer partililer arasında taş. sopa ve diiklerini zamanla anlayacağız. Baj kumeti bunların. sefaret dışı vazikalım Merlis hayad bizi ne gibi bağlı Tomarza kazasınin Kıraksin tabanca ile büyük bir dövüş ol felerle meşgul o'duklarını ve dipSon spçimlercfe Niçde müstakil Arfcası Sa 6 6ü 2 de lomatik masuniy»ti ihlâl ederek İnyeleısizliklerle karşılaştıracak? Mu köyünde Demokrat Partililerle dihalefetin yıırd nlçiisündeki durumu güterede casusluk faaliyetine giriş milletvpkili olan, eski Beykoz Kay makamı ve Niğde Valisi Sadeddin ile Merlis büııyesinde gösterecıği tiklcrini açıklanv.ştır. Ertııra. dün mazbatası aönderıl»emsil kahiliyeti bizi ileride belki Bu iki Sovyet askcrî alaşe m ja miştir. Sadeddin Ertura. Demokrat bazı araştıi'mal^ra zorlayacakdr. Bu Arkası Sn 6 Su 2 de Parti adayı olarak Nisdede yoklatakdirde I!)50 seçim kanununıı yeTisîara girmiş. fakat kazRnamam'Ş niden ele almak, hunun bir kısım (ı B'inun üzerine Ertur müstakil tnaddplprini değiştirmek gerekecekolni'ak adıylığmı koym'jştu SecimSovyet Rusyada çok tir. İşbirliği ve anlayış duygusu ler sıraınHa Demrkrat P^rıi Hsteile. mpmleketin üstiin menfaatlerini mühim bir röp>ortaj Arkas, Sn 6 Su 3 de ritişiinerek çalısıldığı takdirde yenpmiyeceğimiz bir güçlük yoktur. YURDUMUZDA PETROL ARAŞTIRMALARI Royal Dutch Shell grupunun da memleketimizde petrol arastırmaları yapmak için geçen hafta müsaade istediği yazılmıştı. İşletmeler Bakanlığı dün sabah bu müsaadeyi vermistir. Yukarıdaki resim. petrol grupunun mümessiline ruhsatnamc verilisini göstermektedir. Sovyetlere verilen cevabî notamız Nota merninin, diplomatik teauiüKere uyularak Sovyet • devlet ricalinin ıttılaına sunuTduktan sonra iİânının uyjun görüldiifii anlaşılıyor Ankara 8 (Telefonla) Moskova Büyük Elçimiz tarafından evvelki gün Rus Dış işleri Bakanlığına tevdi edilen cevabî notamızın metni bir kaç gün içinde ilân olunacaktır. Nota metninin. diplomatik teamüllere uyularak Sovyet devlet ricalinin ıttılaına sunulduktan sonra ilânınin uygun görüldüğü anlaşılmaktadır. Dün d > bildiıdiâim gibi. Türki< ye Pakistan anlaşması münasebetile bundan bir müddet önce Rusya. hükumetimize bir nota vermişti. Bu notada Sovyetler, anlaşmayı kendilerine karşı tecavüzi mahiyette görmüşler, Rus hükumetinin milletlerarası gerginliği azaltmak ve devletler >ra«ındaki rnünasebetlsri ıslah için tedbirler almakta olduğunu ilâve etmişlerdi. Cevabî notamızda, Türkiyenin sulh gayesine bağlı bulunduğunun ve bunu hemen her harekeünde ispat ettiğinin belirtildiği, Türkiye Pakistan anlaşmasının hiç bir tecavüzi karakter taşımadığınin izah olunduğu sanılmaktadır. Aynı zamanda, Rus hükumetinin milletler arası aerginliği azaltmaya çalıştığıdevletlerarası münasebetleri ıslah edici tedbirler almakta olduğu yolundaki ifadenin vâkıalarla teeyyu dünün temenni edildiği de Türkiyenin bugünkü siyasetini yakmdan takib eden çevrelerce mümkün görülmektedir. Kayseride partilifer arasında kanlı kavga Demokratların şetılik yapmalarına kızan diğer partililer buttlara hücnn ettiler, yaralananlar oldu Kremlinin Londradaki casusları Beklenilmiyen milletvekilligi sineması aleyhine açılan tahliye davası Dünkü duruşmada, b »zı dp 'ikor'ulardan bahseden davalı avukatına hâkim ihtarda bulundu Belediye avukatı Burhan Güııgör. şahidın rapor veya belge vermeğp hakkı olrnadjğını soyiemiştir. Şahıdlerden Asaf Sırman da demiştir ki: < Belediyenin çocuk tiyatrosu• na ıhtiyacı yoktur. Zaten bütün dünyada çocuk tiyatrosu diye ayn bir tiyatro göıü'müş müdür?» Söz alan belediye avukatları, şah'din ısini. tahsilini ve çocuk riystro?u temsilleri hakkında malumatı olup olmadığını sonnuşlardır. Arkası Sa. 6. Sü. 4 te BİR MİL DÜNYA REKORU KIRILIRKEN İngiliz atleti Roger Bannister. 1 mil dünya rekorunu kırmıs ve bu mesafeyi 4 dakikanın altında koşan ilk insan olmustur. 25 yasında bir tıb talebesi olan Roger Bannister'in rekoru eskisinden 2 sa niye eksik olmak üzere 3.59.4 dakikadır. Islak bir pistte ve saatte 20 mil süratle esen rüzsâra karsı kosan Roger Bannister: *Rüz gâr bana en asağı 2 saniyeye mal oldu.. demistir. Resimde, Roger Bannister dünya rekorunu kırdgı kosuda Ipi göğüslerken görülmektedir. O gıinleri beklerken. C. H. P. li arkadaşlar, 1954 seçimleri nericesiri biraz da kendi bakımlarından inceleseler çok iyi edeceklerdir. Tatbik edüen sistem hangisi olursa olstın. giiniin büyük gerçeği şudur: Şemseddin Günaltay hükumetinin ezici Halk Parrisi çoğunluğuna dayanarak 1950 yılında çıkardığı Seçim kanunu 1954 >ılmda C. H. P. yi korkunç bir yenilgiye uğratmıştır. Oylar arasında başgösteren fark 1930 yılma kıyasla C. H. P. nin daIi(> da aleyhinedir. Seçim sistemi idi, şu idi. bu idi. fakat acaba bu neticeyi doğııran sebcbler arasında dört vıldır C. H. P. NADİK NAÜI Arlnsı Sa .? Siı •> t e Rusyanm 2 msnaralı adamı i!e miiâkat İNGILIZ ATOM FABRİKALARINDA İngiliz atom fsbrika iarını gezen gazeteciler. muhtelif resimler çekmislerdir. Yukarıda bunlardan birisi görültnektedir. Resim, radyoaktiviteli kısımda çalışacak olan işçiler. hususî elbiseler giyerlerken alınmıştır. B'r iki siin sür«rpk olsr ve Stafin'in rHtimündrn sonraki Rusyayı anlatan bv röportaj serisini bugiindeu itibaten 2 nci sahifemizde bulacaksınız. dÜll l ' O tnaglÛb ettİ hem de dede oldtı Kasımpaşa, F. Bahçeyi Belediye tarafından Sümer sineması aleyhine açılan tahliye dâvasına dün Beyoğlu 1. Sulh Hukt'k mahkemesinde devam edılmiştır. D?,valı taraf avukat'arınca EÖstc rilen müdafaa şahidlerinin dinlenm°sı münakdşalı şeçmiştiı. llk olarak dinlenen şshjd Tarık Elbu>s An'aşmaya varıldığı. yakında b ' r teknik bakımdan Sümer sineması tpbliğ neşredüereei bildiriliyor [ salonunun konserv;tuar olamıyacaj Einı bildirerek bu hususta şirkele Londra 8 (Nafen) Daily Te bir rapor verdiğini. şimdi de ayrını legraph gszetesinin Tahran muha mahkemeye ibraz edebileceğini söybirine göre, son derece gizli bir }e lemiştir. kilde cereyan etmekte olan petrol müzakereleri sona ermek üzeredir. Arkcıst S(i h Siı ! de Tahranda petrola dair görüşmeler Çocuk Kral ve Kralioe kimîer olaoak? Miisabakamıztn fina'i umumî efkârca büyük alâka ile bekleniyor Güzel vs sıhhsdi çocuk müâsbakamızm finah 18 mayıs sah sünü akşamı Şehir Komedi Tiyatroâun'ia yapılacaktır. Jürinin finale ayırdığı kız ve erkek yavrulardan harsşilerinin kral ve kraliçe seçileceği umumi efkâr Arkası S fi. Sü 3 re Bir giinde hen) baha Antalys 8 (Telefonla) Dün şehrimizde pşine ender tesadüf edilen bir hâdisp vuku bulmuş ve \ n I talyanın Değirmenönü pemtin'le bnkkallık yapmnktn olnn Kadir Aslan :ıynı «ündp hem babn ve hem ile «tede olmu.ştur. Kndirin eşi ı sabalıleyin bir kız evlâdı dünyaya getiımiş, doğumdan yedi saat sonra da Pakize adını taşıvan gelini de bir erkck çocuk doğurmuştur. Hâdise muhitte alâka uyandırmıştır. Yeni resimli romanımız MUVEZZILEROEN İSTEYİNİZ. Eczacı Danval'in feci macerası Dün yapılan lig maçlarında Kasımpasa. Fe n erbalıçeyi 1 0 mağlub etmiştir. Kasımpaşalıl. kuvvetli rakiblerini liglerin ilk devresinde 32 yenmişlerdi. Yukarıdaki resimde galib Kasıın pcsa lakımı görülmektedir. ,j^ (Maçların tafsilitile dıger spor haberlerımızı 4 üncü «üııiemizde buiacaJuuuı.) Bııjritn 4 iincü s«hifcd( başladık. •kıı.vıınttz ^ ' KÖPRt itıbaıcn İİSTtİNDE FİT,LEIt Dflnyanın en bnyök MiMermden Wri olan «Apollo» dün a crgi sarajn cıvanndaki 2 No.lı parkta faaliye geçmiştiı. Bu münasebetle dün sirk hs>varJarıtt g d il t daa bir k ı n u |tbird« bir I»çıd yapnufltrdir, Recim, iülenn Kopru ustünden geçirilujini gostenyur, \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog