Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

HALİDE » t i AMVAVM DÖNER AYNA Tanesı 250, cildlı 350 kuruı AHMED HALJD YAŞAROĞLU Kıtabçılık ve K. T L . Ş Istsnbul Cumhuriyet ıınou F«ridtus Fanl nin yüzlerce yerli ve yabancı vesikanın «ıfı altınifeKfzdıjı adlı büyük tarıM rdm^M Yedı vüz küsur sahıfe tufen<f%ft.«py5He Osmanlı devletınin kurulutou^jİî/onun bânısi Osman Gazmın &SJKUİ1. muzaffer savasların! a$ktn£, ızfırapuıı merak ve heyecanla .pV&vatfaksınız Fiatı 490, didlî 6«* kuruşttrr. 0 S M A N 0Ğ Ç.H.P. de beliren fikir Rus notasınİt: dün ihtilâffları patflak verdi cevabımızı gönderdik *>••>.? uncu yıl sayı trıl riıtı Telgraf ve mektub adresi Cumhurıvet, İstanbul Posta kutu«u 1tar.bul No 248 Numarası 2429S Y a 2 I ı ş i e n . 24299 M a t b a a 24290 T e J e £ o n l a r U m u m i Sa«traı fumartesi 8 Mayıs 1954 İNKİLÂP KfrABEVİ Bir (C:HP.) li gazete: ((Atatürkün kurduğu büyük parti böyle Bu notada Türkiye Pakistan anlaşmasınıtt hiç bir tecavüzî karakter taşımadığını idare edilemez. Secim neticelerinden mutlaka ders kısa ve kat'î şekilde bildirdik almalıyız. Partimiz hastadır» diyor C.H.P. Gcnel Merkezinde İnönü ve Kasım Güleğin iştirakl erile devamlı toplantılar yapılıyor, Kurultayın derhal toplanmasını istiyenler çoğalıyor Cumhuriyet 30 Yaşına Bastı Hırs Belâsı enel seçimler biteli şnnun şurasmda dort, beş gun va geeri. va geçme« Daha \eni MeclU bile toplanH tnadı Ru kısaeık *ure icinde aşırı CHP \szarlarının gosterdıği ruh desisüni hayretle biraz da ibretle nreıinde durularak bir olava benziyor tlk neticeler alınıp da C H P nin kesin venılgisi belli olur olmaz sa*m CHJ» azgınları. bıı beUemed'Merl ve hiç hesaba katmsH'Vlan acı rerçek karsısında bir »n *a*ırdılar ' Ve \apalım kısmet bn\lp imis Meeliste çalışmak gue olarak »tia varıfemirî vapmasa caI^araeiT Artık vnrdumuz bir MÎkun de\rin» kavnsmalı» pıbilerden bir teM:e vavmladılar Bİ7 Knnıı onların M nhrfîne vorarak ıımide k»pıldık be$ \uze otur nfaberi gerreHen teşriî kontrol hizmehni Icolnv Mirntur bir durum varatmı; olmu%ordu Tarafsu basının muhalefete daha firl» \»r<lım etmesi. hattâ belki T P Merli* Grnpnnun > Itendi h'in^esinde Mr takım venl ISTANBÜL*"MILLETVEKILLERİNE ZIYAFET D*mokrat lıVlpre bssvıırması eereki\ordn Partı ıl teskılâtı tarafından dun Lıdo gazınosunda yenı Istan Bmılan «IMriiğBe tivrm kcmtp krul miUçtvçkıllen 5#tr«fine bır ziyafet v«t»iîrnftir jfkt iritr^Ütitartısma\a hazırlanıvorduk Fakat halef selef ıkı Vah ve Beledıye Reısını de bır araya getırmek •<ın CHP vazarlarının «inirlerl gıbı bir hususiyet tasnor Eskı Vah vc >enı Istanbul mılletvefazlaca a<ınmı; olmah Kendi irte kılı Lutfı Kırdarla Vah ve Beledıve Reısı profesor Gokay, sedîkleri sukun devrinl virml dort nelerden sonra ılk defa bır sofra basında bulusmus bır arada saat klndr rene kendileri bnrduTar yem ) yemışlerdır Bunlardnn biri C HJ* hezimetinin lıütün gOnahını millete yuklemeğe Ankara 7 (Telefonla) 2 Mayıs »eçımlerımn netıcesı alındığı şu gunlerde C H P genel merkezınde hıssedılır bır faalıyet muşahede edılmekteiır. C HP genel kurul uyelerınden bazıhrı şehrıırızde bulunmamakla beraber, Geri'<!l J3*şker tnonu \e Genel Sekreter Kasım Guleğın ıştııak cttığı muntaiam toplantılar yapılmaktadır C HJP ıçınde fıkır a\rılıklarının başgosterdığı h»r ne kadar buradakı ve I«tanbuldakı prtı orgsnla>ınca tekzıb edılmış hattâ bu arada ga?ete mıze maksadı mahsusla neşnyat yspmk fı'lı ısnad olunmu^sa da bugunku manzara bu haberlerı teyıd etmektedır Halk Partısının ılen gelenlerı, seçım \ lerın ıd?re mesuhyetını uzerıne alan zevatın takıb ettığı hattı hareketten dolayı kendılerını açıkj tan açığa muaheze etmekte \e artık tutulan \oi>ın behemehal değışti'ilmesı tezını savunmaktadırlar Bunun da ancak partınm en yuksek organı kurultayda karara bağlanabıleceğını sovlıyenler <4r(c(TM 6a 6 Su ! de Seyhan seçimleri için yaoılan itiraz n Seçim Kurulu Karaisahdaki 22 gandığa aid evrakı musbitevi celb«ttirerek tetkike karar verdi Adana, 7 (Telefonla) Cumhu Malatya seçimi «Cumhurıyet» dunku savısıle 29 uncu vaşını tamamlamıa vt 30 vasına basmıştır 30 vıl bızde gazete yaşı olarak hıç de azımsanmıyacak bır omur suresı demektır «Cumhuriyet» bu ya$ı «evgılı okuyuculannın teveccuh ve ıtımadlan »ayesınde ıdraJc ptmı; bulunuvor Onumuzdeki 30 yıl ıçın de programunız bu teveccuh ve ıtımada liyık olmak uzere daha çok, daha ıyı çalışmak memleket v« ınkılâblann korunmajı yolundaki mucadelemızı devam ettırmek, aynj ramanda «Cumhunyet» in şıarı oıan ağırbaşlıhk ve tarafsızlıktan kıl kadar ayrılmamaktır (Cumhurıvet) yszı aılesı, ıcvgılı ekuyuculara jukran vt saygıUrını sunar Ankara, 7 (Telefonla) üır muddet once Sovnetlerın hukftmetımıze verdığı nota bugun Dış Iflerı Bakanlığınca cevablandırılmıştır Moskova buyukelçımız va» sıtasıle Rus Hancıvesıne venlea ce\abi notamızm metnı varın açıkldnacaktır Bununla beraber notanın gayet kısa oldu^u anlatılrnaktadır Hatırlarda olduğu uzers Turkıye Pakistan anlaşmasını Rus\a kendısıne karşı teca^url mahıyette bır hareket saymış \» bunu protesto etmıştı Cevabi notamızda anlaşmanın hıç bır tec£» vuzi karakter taşımadıgının ıfad# olundugu soylenmekted'r caatle, D P lıler tarafından OsmaMalatva 7 (Telefonla) Seçım n,>e ve Kadırlı mıntakalarında goç lerın bozulması mevzuunda D P menlere tertıblı oy pusulaları te\zı ıl başkanlığı tarafındsn vapıl.ın edılmış oldueunu. ayrıca Karaı«alı Arkası Sa 6 Su 1 de taleb Seçım Kurulu taraf.ndan tPtkık edılmış ve reddo!unmus*ır Kat î neticeler bugun ılân ed Imıştır Ankara seçimleriııde C. H. P. adajlarının aldıklar re^ler Ankara, 7 (Telefonla) Ankara seçımlennde CHP. nin aldığı oy Arkası S a . €, S u l d e Seçimin iptali için yapılan riyet Halk Partısı Seyhan ıl bajkanlığı ıl seçım kuruluna murataleb reddedildi Hindiçinide Dien Bien Fu kalesi diistü Fransız kalesi 56 gundenberl ustun kuvvetlere karjı kojmakta idi Pans, 7 (A P ) Fransa Başbakaru Joseph Lanıel bugua Dıen Bıen Phu kalesının duşrugunu beyan etmıştır Fransız ordusunun Saygondald Arkası S S, Su 3 te C.M.P. Genel Kurulu dün toplandı Rusya Alhnı; yıldanberi bir havalin •rka«ından kaşmuşum Yarık oidn Bafılı devlctler. N A T O S a ııçup jriden nrarnmc Bu millet hurrivete lâvık değilmis Tek parti rekatılmak hususundaki Rus Jhnini daha urun yıllar devam etteklifini reddettiler tirmeli imişiz* Di\e saçını, bajmı roldu kaleLondra, 7 (A P ) B Amerıka, minı lırmaca kalktı Bir ba«ka«ı İngıltere ve Fransa bugun Mo«koHalk Parti^i tarafından vurnrluee vava gonderdıklen notalarla Sovkonan Secim Kanumına «aldırdı yetler Bırlığının Atlantık Paktına Bu kanun desismedikce muhaiefekatılmak hususundaki teklıfını redtin Mecliste S07 sahıhi olamıvaoadetmışlerdır fcinı iddia etti Bunu ileri surerken Batılı devletlerın Moskovava de vaktile Halk Partisinin hanei gonderdıklen notalar, Rusyanm 31 maksadia coğunhık sistemini tercih martta ortaya attığı ve hayret uettıshni ağzından karın\ ermis oldn vandıran notasına cevab teşkıl etKimi tutttı. hukumrlin baskı vapmektedır Sov\etler Bırlığı mezkur tıeını orta\a atmak i^tedı Kimi va Arkası Sa 6 Su I de tündaçı $uur«ıızca o\ kullanmaktan «uçlandııdı Bu arada DP iktidanr>ın seçımleri kazanmak uğrnna 6(1 mıhon lira (alfmı< mıhon) tarradığı sovlpntnekte, ^eçmenledn para ile avlandığına dair ortaiık bulandırıimağa çalışılmaktadır. Velhasıl C H P nin savın azılı vazarları. bırbirlerine gırmış bır halde 19Î4 «eçimlerıni çurutmek içın ellennden gelrnı \apmaktadırlar Bu çıdişle venl şajialar, \em Yunan Dış İşleri Bakarunın dpdıkodular çıUa, ı'scak. geçen dort | Avrupadan Atinava eli hoş Dunku muhakemeden bir ıntıba •vdın mulıalef*» >ı !')ina|an tekrar donduğu anlaşıMı Yazısı S ncı sahıfemtzde Halk PartHne wal edılm^k Isteneccktir Lefkoşe 7 ( T H A ) Cenevıe Bu manzara^ a biz samimî olarak Konferansında Kıbrısı Yunamstana üzulmoruz İktıdarla mııhalefet ılhak ettırmek emehle bır çok mılarasında eski kordovuşu surup lete başvuran Yunan Harıcıve Bagıdecek de bundan memleket zarar kanı Stefanopulos'un ellen boş olagorecek dne hir ka>guya tutulmuş rak Atınaya donduğu haberı Madcjı!i7dir ]?u bakımdan iktidarm kanos'çuları umıdsızlığe duşurmuştecrubesine, vurdumuzun olgunlu18 Mayıs akşamı Şehir Komedi Tiyatrosunda vetur ğıına Kiıveniyoruz Uzuntumuzun Arkası Sa 8 Su 2 de sebebı daha zhade demokratik gtrilecek muhteşem müsamerede netice belli olacak lı<=mFmi7İe ılgılıdır Azeın muhaMemurlara bayramdan lıflerın dort > ıldır benım^edıgi bu Guzel ve sıhC'lçınlik polıtikası onumuzdeki yılevvel ikramiye verileceği hatlı çocuk mulaıda da CHP \e mal olmakta desabakamızın bıdoğru değil vam ederee, bız muhalefetin norrıncı elemesı Şemal (nnksıvon'u olan murakabe vaAnkara 7 (a a ) Malıye Vekâhır Komedi Tizifevimn gırtikce daha kotu bir şe} letınden teblığ olunmustur yatrosunda gekiMe goruleceginden ve nihavct Memurlara Şeker Bayramından çenlerde yapıld<ımura u?ravıp busbutun gorulmez evvel bırer maaş nısbetınde ıkramış, pek buyuk bir hale geleceğtnden korkuvoruz mıye verileceği hakkında «Anka» bır alâka uyanDorl vıldanberi muhalefet adına dırmıştı Netıceve «Turk Havadıs» ajansı menseh kııfurdon iftirava tezvirden isnada de ıurı erkek ve olarak hakıkate tamamen avkırı bır kadar vurdumuzda işlenmedik suç kız çocuklarından haberın ıntışar ettığı goıulmuştur kalmamıştır Tanrının gunu vatan fuıale kalacakları 6211 sayılı kanun geregınce medas kıılağını tırmaiavan bu sesler tayın etmıştı Fımur ve hızmetlılere >ılda uc maaş artık kımsp^e tesır etme7 olmus nal nısbetınde verılecek olan tahsısatmusabakası tvr OWe ki halk hunlann içînde 18 mayıs sah gular dışında avrıca hpıhanei bır ıkdomı olsnı \ar mı diye araşttrmağa nu akşamı Şehu ramıye veva tahsısat venlmesı hubile lıunn) gormuvor susunda hıç bır duşunce mevcıi Komedi Tıyatro Muhalefet mi' Bırak ranım! sunda yapılacakolmadığı gıbı buna kanunen de Divıp gecivor Demokrasimııin tır Musabaka geımkân bulunmamaktadır varını hesabma benre en buvuk cesı aynı zaman6211 sayıh kanun geregınce vetehlike buradadır Bir demokrasi da muhteşem bıı rılecek tahsısat ıse 25 2'1952 tanh kıı\\eflı nlahılmek irin onıın mtı mus mere verılve 4 2422 sıyılı Vekıller H, vetı halefetı de riddî ve «ınıimî olmak mesı, bu arada kararı ^erct,ınce tedıye taıılılerı 1 gerekfir Kodıluklerin gizli kal musabakanın ıcnısan, 1 eylul ve 30 aralık olarak Fınale kalan birbirinden guzel uç kız mas ı! ı \olla mıımkıındur' Ya Sarası da kararlaştırılmışür Musa fazla tafsılât verecegımızı, aynı tesbıt edılmış bulunmaktadır «ını baskı altında hıtmakla, \ahu<l Tamamen hayal mah^ulu olan merenın programı bır heyet tara zamanda fınal mu«abakasının teNADİR NADI fından hazırlanmak*adır. Bır k;ç ferruatım da anlatacağırruzı um mezkur haben ^ab^lama|^ Anadolu Ajanaı mezun kıhnnujUı. Arkası Sa. 3, Sü. 6 tt güne kadu bu hususta daha maktayu. 20 şehid veresesinin avukatı Naboland'm satılmasını istedi alıntnıyor NATO'ya ..„ . P"artTsi JJKe^ nel Kurulu dun saat 14 te Istanbul ıl merkezınde toplanmıştır Seçım netıcelerının gozden eeçırıldısn bu toplantı bugun devam edecektır Genel Kurul, 10 uncu Bu>uk Mıllet Meclısmın memleket ıçın ve bılhasrejım mevzuunda ısabetlı ve faydah kararlar almasını temennı Arkası Sa 6 Su 2 dt Modada dünkü yangın faciası Bir gomlekçi dükkânında ütünün prizde unutul^ ması yuzünden çıkam yangın neticesi bir adamla ıki çocugu dtri diri yandılar Dun s;bah Modada bır yangın fauası olmuş, bır baba ıle ikı çocuğu alevler ıçınde yfcnarak olmuşlerdır Kadıkoy ve havahsınde buyuk bır teessur uyandıran facıa, şoyle eereyan etmıstır Modada, Moda caddesmd* 134 Arknn Sa. S, Su 4 te TRAFIK SAYISI Boğazın ıkl yakasında trafık sayımı yapılaca ğuu yazmıştık Dun bunun tatbıkab yapılmıştır Resımde sual kartını veren memur ve alan otomo bıl sahıbı gorulmektedır Vapur acentası aleyhine açılan 600,000 üralık lazminal davasına başlandı Kıbrıs Rum kilisesi ümidsiz Ankara 7 (Telefonla) Mıllet Partısı bundan bır kaç av evvel mahkeme kararıie kapatılmıs. ve partı ıdarecılerı de bazı kusurlu hareketlerı gorulerek cezava çarptırılmıştı Mıllet Parti'i ıdarecılen mahkemenın kararına ıtıraz etmışlerdı Temyiz mahkemesı ceza daıresı ıtıra7i varıd gorerek kararı bazı noktalarrlrn bozmuştur Bı'ındıgı gıbı Mıllet Partısı ıdarecılennden bır kaçı mustesna Cumhuıryetçı Mıllet Paıtısını kurarak faa!ı\ete geçmışlerdır. M. P. ni kapalma kararı, Temyiz tarafından bozuldu Tokyoda dünya serbest güreş şampiyonası R«, İsveç vt Fin gürasçileri aym on ikisinde sehrlmizden geçecekler DOGRU\nrfJl Mİ? Terbiye sisteımmizde yeni inkişaflar Yıldtzdakı (Teknık Okul) talebesı Teknık Ünıversıtemn açtığı mümamh mektebm kabul jarflannt t'e tahrl svreIIIÎI protesto ıçırı bır kaç gun derslere gırmedtîer haklarını kabul ettırmek uzere seçtıklert yol murtakaşa edılebıhr, ama Kadıkoy Moda caddesinde yanan aslında davaları hakh ıdt. Fa gomlekçi dükkânında yanan çocuklann annesi haiitanede kat haklan venlmek şoyle dursvn jtmdi oğrenıyoruz kı derslere gırmedıklen gtınZer deı amsızhk sayuarak bır çoklart sınıfta bıraküacaklarmif Onhr da Ankaraya gtdıp kapı kapi dolaşmak ve ncalarda bvlunmak uzere yol hazırhğıva gınşmışler. Çocuk Müsabakamız Beden Terbiyesi Bu çocuklar bır sene kay. bedıyoruz dıye ayaklanmişlardı, şımdı sıvıjta bırakılmakla bır yıl daha kaybedecekler Belkı Ankaraya gıttıler dıye kayib\ara karışacak senelerın adedı uçe varacak. Hanıya bız yenı Teknık Okulu çok ve çabuk muhend s yeUşUrmek 'Çin açıyordvk"1 ÇocukT+r datalnrında hakh 'ken bıı murtrnelcyı gornyorlar Ya b>r de haksız olsaydılar ne yapacak. 1 ttk ' Doğrusu pek merak edıyoruz Acaba hepsıvı bırer bırer asacak mı ıdıfc' Yoksa once ı^kence ed'p sonra kellelenm mı ucuraeaktık'' Yooa dot/rrıtu asırı gıdıyoruz Yol yakın ıken lıemen gerı dovelim rf'i/onı» istişare Heyetinin toplantısı Cemal Alpman, Futbol Federasyon hevetinin istifası hakkında izahat verdi Ankara 7 (a a ) Beden Terbıyesı Umum Mudurlugu 'ferkez istişare Heyetınden teblığ edılmiftır Beden Terbiyesi Umum Mudurluju Merkez istişare Heyctı 6 ve 7 mayrs 1954 tarıhıerınde toplanmış ve gundemde bulunan maddeler uzerınde muzakerede bul'jrıarak 1 Federasyonlaruı 1954 mal! yılı butçe ve faalıyet programlarmı ıkmcı defa tetkık ederpk bu arada butun fe<Kr ısvonhrın dış temaslar ve kons;ıelere ıştırak hu^uslarındakı taleblennın kendı ımkânları ıçınde pren« p ıtıbanle kabulune, Yalovada kınıpta bulunan furesçılerımi7den agır siklet Irfajt 2 Sıcıl ve lısan«, reza vr okul Ataa, oturduğu bir sandalye.vi kırdıktan «m« yaphfı spor jurd'an talınıatnamelerındt l«i seyrediror Arkası Sa 6, Su. 5 t» (YatmJ ÜMCİ v.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog