Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

T Mayu 1954 CUMHURÎYET T. C. ZİRAAT BANIİASI II6İLİ0,),; D'f esğ''ft? «ehesmaa »tprisıv Tıbbl kcg'elertie ı/ıun Ineelemelef »e araf> Vadeli, vadesiz tasarruf hasab sahiL|ari an«ındm .tertiblenen Bir buçuk tnilyon liralık flcranıiyenin fîçüncu çekilişiı 30 Haziran 1954 kaklkat kaüuol Dünyo yuıunde butün diğer markatardan daha fazla Goodyear lâstikleri ile seyahat edilmektedir. Bu haklkatın mevcudiyetl otu2 seklı senedon beri kontrol edilmektedir. Düşünecek olursamz en büyük miktarda otomobil kullananları memnun eden l&atik sızm de aradığınız lâstik değllmldlr ? 4T ^ RADYOLİN yurdurruzda bu yen'HŞ! Uk o!«*V tetblk ,trne*rtedtt Ofe etierlnlrtn vw dl*l« rlniztn «»M»9»t Içlı», ' KLOROFİLÜ RADYOLİN KULLANt*»! uUİCTİBİB d!j etlertne ve e j fa te> sirinH fevka'ide yUksek Ispat •d»nfHr KLOROFfL d'şleHn ne »ebefclyet «erer esld ve bakterlîe. rln teslrlnl bertaref edet Büyük çap*a «.«»ret VBCTIŞ, b»r çotı beyie'rrr'e! serg"e*d« a!t>rt madatysîar kazanr»s, me^'eketlm'ıin en bUyUk dls macunu •ab'|kası c'an L ın lki Büyük İkramiye 30.000 Lira. Ayrıca ı Bir 10.000 Lira. 10 tane 1.000, 20 tane 500 100 tane 100 lira. tane Son para yatırma günü 17 Mayıs iftirak fartlarını öğrenmek için 464 Şube ve Ajansımız emrinizdedir. Rarfvokc'e htalsvma. Satılık veya Kiralık Kompresör Aranıyor] T i d kuilaulasak ux«rt komprcaSr Mtmak latlyenlerin Mühürdarcade han No. 415 Süleyman Baarana müracaatleri İ " İ ^ ™ ^ B 1 Tel: 24T70 (S«at 16 M). I I YA2IHANE NAKLİ ASAS Tlcaret müe88ase*i 5 mayu 1954 çarıamba (ünündan ltibaren yazıhanelerlnin Yenlcami ts Valul hanı i uncü kat 8, 7, 8, 9, 10, 11 No. b odaları yalnız ISTANBUL MEMURLAR İSTİHLÂK KCK5PERATİFİ M U D Ü R L Ü G O N D E N J Kooparatiflıniıln muhjjebadsl N«odvt Şardajm bu ker* Utifun MbebU* IkİBd d«r«o*daki lmaa iallhlyrdnln kaJdınlmn llftn olunur. AotoLite ile mfleehbes ambanızın elektrık (ertıbatında lıerhangi bir parçayı dej[i}tırraek ıcap fttığı zamaa orıjınal 'AutoLıte Fabrıka aksamıaı tercıh etıııeaü meafaatinız ıcabıdır. AUTOLITE NAKLEDİLDİĞİNl bUdırir. Yenl Telefon: No. 26193 TUrkiye umumt Bayllı TATKO Otomobil, Lastik ve Makina Ticareti T.A.Ş. Cumhurlyet Caddesl No. 35 TaKtlm • Istanbul | Telefon: 82240 • 82249 Telgraf adresf: TATKO • istanbut SATILIK PALETU DİZEL TRAKTÖR Ax kullanıhnıt Alnıis Carmlı paietli KD.7 tipinde traktör ac«l« Mbhkttr. Telefon 2S229 ANTİKA ve STİL EŞYA SEVENLERE BÜYÜK MÜJDE... MÜZAYEDE İLE HARİKA EŞYA SÂTIŞI • Mayu 1954 Pazar gflnfi nat 19 da B»yan HAFÎZE ŞEFİK ESAD BAYKAN Bomontl Ebekra sokak 29 No. lı Hızal Apt D. 7 (Bomdhfa tramvay durağında) Vıktoryen va Quin An hârıka »a!on takunları, epok arr.pir konsol ve bahuler, Edlrne etajer ve tandıklar, bohem, Beykoz, t»k*ra, veniz guleptan »ekerlık ve kâseler J P Saki, Sevr, bıblo re MÛrsllkle'ı Vlen*, Sakı ashanlar, altın eilâ lejen ibrik ve silrahiler, meahur hattat ~yesari, Şeftk, Saml yan kolekslyonu, •akl Kula, Gdrdez, Slno teccadeler, LouU XV. bronz somıne takınu, Kristofl famdan v» çataJ bıçak t&kmu, J.P. Ubak takımı, katalog» tablolar, hirika venis syna, konaol, mavun yemek mıi«lan, Qtıln An dstü kadife kaph 10 sandalya, 2 koltuk. Uskudar çatmalar, el lalema •araaflar, dantel vs. va. PORTAKAL FABRÎKA AKSAMS | IŞÇİ KIZLAR Araruyorl Lâboratuarda ambalâj IflerinI de taharrak Ozere laçi ku}ax arasıyor. Her gün öğley* kad^r | Oamanbey Halâskirgari caddesi 204'1 Fen Lâboratuarına müracaatleri. Buyük bir madenl eşya fabrıkuının işletm» raüdürluğünü yapmak üzere îngılizee ve Alnunoa lisanlarını bilen bir mflhendise ihtıyac vsrdır Tekhflerin Poıta kutusu 593 Galata adreaine müracaatieri. IŞLETME MÜOÜRU ARANIYOR YENİ GIBi VERİM SACLAR AotoLite orijınal Fabrika aksaraı ile arabanızın en iktisadi jekılde ça!i5tığ.ıri(}aq. eaii» alahıjırısınıı. Türkıye Umum MümessıUı En meshar otomobil. kamvon, otobfl» ve traktfir markalan, FabrıkalarıodaD çıLarken AutoLıte ile techıı edılır. ğr Kiralık Depo Eyüb vapur Ukeleet yanınde 14 No. b rıhtımlı ve Iskeleli buyük depo klralıktır. Muracmat: Tel: Z3B9S M i Banka ve Acentaya yarar kiralık mağaza 20x10 M2 Bomonti tramvay duragı Çelık Palaa «ltmda 224'1 Tel Gunduz 23124 Tel Gece 86805 86 •enedenberi memleketlmlzde fakıyetle fi'len Merui muvai MAROT markakalbur makinelerini Çok «evdiginiz Ve her mevsimde bulamadıgunız nsdıde çiçeklerın kokusunu geee re gundua teneffüj etmek hrsatını sulere tngillı mamulâtından •RACASAN* çiçek e»fnslı kalıpları vennektedir. «RACASAN» yatak ©danızda, salonlaruuzda, banyo odanıtda; hamamımxda, helİlaruuıda, gardrobı = nnızda, seyahat bavullarınızda ve otomobılinizde kullanıldıgında nefîs çıçek kokusu teneffüj etmis olacaksını*. «RACASAN» kınlmaı ve dokulmeı ve «ıkleti takrıben 75 gr«m olduğundaa bayanların el çsntalarında ve bayların ceblerınde bilır, çünkü «RACASAN» ufsak bir çiçek esansh kalıpür. «RACASAN» m bir kalıbmın gırdıgi odayı ve bılhasa» gardroba fuve gelmediji gibi elbiselerınızuı kuflenmesine mâni olur. «DIKKAT», «RACASAN» her odaruzın en yıiksek koşesine uiak bir çıvi İle laılması ve hava cereysnına kaptirılmaması lAzımdır, aksi takdırde h«v» cereyanı «RACASAN» ın nesrettıgi nefia kokuyu tlıp BOturebilır. «RACASAN» ecra depolannda, ltriytt depolannde, ecıanelerde tuhafıye magazalarında. modern bakkalıyelerde vesaır yerlerde saükr. «RACASAN» u miktarda geldığınden tcele temln edınia. «RACASAN» m ithalâtçuı ve fabııka mumessılı A. JEMALY, Yerebatan Cad 17 3. ISTANBUL Tel 29212 Israrla lateyinl» Türkiye ümum tthalâtçm ORHAN KAZANCHAN Gal ta T T " Cad 74 Telg Kazarehan Büyük Bir Ticarî Muessese Muhasebcntn muhtelıl kısımlannda çalı^an roemurUr» Şefliit yapabilecek mezijette, üniversite mezunu, Türkçe ve Ingilizce lisanlanna bihakkın vâkif tecrubeli muhasibler aramaktadır. Eneriik kabUiyetll va (efllk hassalaruu halı olmalan farthr Buyiık bir lstikbal vaadeden bu vazifeJer İçin avda asgarî TL. 1000. ticret verilecektir Bu evsafı haiz olmayanlartn ve tecrflbesizlerin muracaat etmemcleri riea olunor. tstekülerin tercümei halleri Ue yazıb olarak posta kutusu 176 ya «Ticarl» rttmuzu Ue muracaat etmeleri. (TaltBİm, Recep Pas* Cad. 7 ) isUsyonu: Doiapdere ead. ISo. 129 OTOTÜRK CN MEŞHUR MARKALAR AUTOLITI KUUANI* 30 40 yaşları arasında, Alpullu Şeker Fabrikası Nüdiirlüğünden: Takrfbî mevcudlan ajagıda gSsterflen deriler 17 mayu 1964 p«Mrt«fl günü taat 16 da Alpullu Şeker Fabrikaa Müduriyet binasmda «çık arttırma 11* aatıaa arzedılecektır. Taliblerin a#ajfıdakl taminatlan mezkur gflnde auct 1( ya kadar Fabrikamız veznesine Tatırmıs olmalan lâzımdır. Değerini bulmıyan derilerin »atışıru yapıp yapmamakta Fabrlkamıı •erbesttir. (5459) Dolgun Ücretle Bayan Sekreter Aranıyor Aün=ncayı çok iyi konuşan, en aı Alman lısesi mezunu bır bayan sekretere ıhtiyac vardır. Ayrıc», İngdizce bılenler ve yuksek Uhs 'lı olanl.r tercıh edibrler. Sekreter, Avupa »eyahatlerınde muessese müdürüne refakat edecek, Avnıpada ikamet, seyahat masrafları müesseseye ald olacaktır Pazar haria her gun aaat 912 ve 1418 k:dax Galata Bankalar, Voyvoda C Bahtı\ar han kat 1 No. 11 Telefon: 40144. Z>erfl«rtn eiui Takrlhl aded Yaünlacak temJnat 250. 250. Koyun derisl SıJır derial 359 72 ACELE INŞAAT ve MAKİNE MÜHENDİSİ ARANIYOR Taliblerin Şirket Me rkezine müracaatleri An İnş.T.A.Ş* Vîl. Alemdar Han Galau ı I İstanbul Memurlar İstihlâk Kooperatifî Müdürlüğünden PAMUKLU MENSUCAT SATIŞI m OPALID DERNEĞİ KONGRE BAŞKANLIĞINDAN: Dcrnegunlzin 8 moyıs 1954 perşembe gunıi yapılan olağanüstü toplanüsında ekaerıyet temln edı'.emedığınden toplantınm 12 mayu 954 çarşarr.be günü taat 14.30 da Dernek Merkezi bınasında yapılncağiiıdan sayın üyelsnmizden mezkur gun teşnfleri rica olunur. GÜNDEM 1 Nizamnamenln tâdilı; 2 Dılekler. Yabancı mert'eketlerden getirtitlglmü poplın, kreton ve tobrslkolann devlet ve müessesat memur ve mustahdemlerine emekli, dul ve yetımlerle ortaklarıauza sstısına Galatada eski Gumruk sokakta Ada hardsH Merkszimizde de\'am edümektedlr ATI ALAN USKUDARI GEÇMEDEN 10 LİRAYA 2 DEF A GİDEBİLECEĞİNİZ Könserleri Davetiyelerinizi Acele Eeliniz. 10 Mayıstan itibaren A T L A S Sinemasında başlıyacak bu könserlerd^ Karaborsa ile karşılafrnamak ve iyî yerler buîabilmeniz için davetiyeler aşağıdaki 6 yere tevzi edîlmistîr: PANGALTI KADIKÖY ŞEHZADEBAŞI BEYOĞLU INCİ Sineması GlLDA Mücevherat M ğazası Kadıköy Palas altı Tel: 51653 Her NUR Kitabevi k Olimpiyad Kumaş Mağazası * ATLAS Sinema» ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ türlü izahat için BASIN REKLÂM BÜROSU (Müessisi: Çetin EVEN) Mis Sokak No. 16 Beyoğlu, Tel: 49450.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog