Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

&a?tarafı 1 inci sahifede halefet devresinde genclik kollanfe*sk*nların • yalnız başlarına sandık nm takib edeceği hattı hareketl Ura giderek seçimi idare ettiklerini müzakere etmiştir. Bu çalışmalar vesikalar, deliller ve şahidlerle bil sonunda şöyle bir tebliğ yayınlanması kararlasmıştır: Yüksek Seçim Kurulu bu «abaht 2 mayıs 1954 seçimleri sonunda taa itibaren toplanarak Itirazı tetdemokratik hayatımız ciddî bir safkike başlamıştır. Kurul, şayed delillerin ve vesikalarm kat'ıliği kar haya ginnıştir. jıunda Malatyada tetkikat yapmağa Seçim Kanununun muhalefete aldı lüzum gönnezse, kararım bugün ve ğı oy nisbetinde milletvekili çıkarym yann verecek ve çok muhtemel ma imkânım vermemesi demokrasi »larak da seçimler yenilenecektir. için şart olan parlamento murakabesini daha dört yıl ışlemez halde CfLP. Genel Merkezinln bırakacsktır. Bu durumda muhamüracaati lefete düşen görev her zamankinAnkara 6 (Telefonla) C.H.P. den daha büyük / önem kazanOelen Merkezi Seyhan, Giresun ve maktadır Memleketımizde demokMardin seçimlerinde bazı kanun«uzlukların vukua geldiğı iddiasıle ratik hayatın yerleşmesini ve Atabu seçimlerin iptali içın Yüksek [ turk devrimleriıun benimsenmesini Seçım Kuruluna başvurmustur. Ay | bir arada yünitmek lüzumuna inan m iamanda bu vilâyetlerdeki C.H. maktayu. Bu gayeye varmak için P İl Başknlan da seçimlerin ip memleket ölçüsünde bir kültürel talı ve yenilenmesi ıçin Yuksek Se kalkınma hamlesine girişilmesi şart çım Kurulu nezdınde harekete geç br. 0iı>!erdır. Yüksek Seçim Kurulu bu C H. P. Genclik kollan önümüzmııracaatleri inceleyerek bir karara deki 4 yıl boyunca imkânlarının biiğlayacaktır. elverdiŞi kadar bu yolda çalışacak Dığer taraftan Adalet Bakanlı ve boylelikle muhalefetteyken bile Jındaki seçim bürosu bugün de memleket kalkınmasına bilfiil v izjremleketin muhtelif yerlerinden met edecektir. C. H P. nin son çef«len neticelerin tssnifine devam etmışür. Hemen her taraftan mü nel seçünlerdeki yenilmesini ülbırr miktarda resm! neticeler alın külerden ve prensiplerden fedakârnuşsa da bilhassa bazı uzak kaza lığa razı olmayışm olağan bir solardan gelecek neticelere intizar * nucu sayan genclik kollan çalışma dllmektedlr. Seçim Bürosundaki la heve: ve gücünden hiç bir gey kaytaüstik ekipi alınan neticeleri der betmemıştir. Partimiz içinde bızhal fişlere işlemektedır. lere devredilmekteolan demokrasi ve devrimcilik meselelçrinin aonC. H. P. genclik kollannm memesi için her fedakârhğa seve beyarmamesi Ankara, 8 (Telefonla) C. H. P. ıeve katlanaeağız. Ülkülerimizi ger fenclik kollan genel merker kuru çekleştirme yolunda en büvük kuv hı lki gündenberi yaptığı toplanü vet kaynağımız devrimci Tıirk geUrda, onümüzdeki dört yıllut mu leneğine beslediğimiz güvendir.» C. H. Partisi dün 3 ilde| Seçimlerde seçimlerîn iptalini istedî (D.P.) kaç para sarfetti? «Dumlupınar» şehid. leri içîn istenen iazminai Baştarafı 1 inci sahifed* Şehid 20 *ubay v« astsubay ailesi adına avukat Bekir Sami G5mügen'in açüğa 600 bin liralık tazmi[ nat dâvasvn» bugün 3. Ticaret 1 Mahkemesinde bjLşIanacaktır. Tazminat dâv&laruun ilkl olan ve enteresan geçeceği tahmin edilen durusmada avukat Bekir Sami dâvayı izahtan n c r ı baa taleblerde bulunacaktır. Dâvacıiar vekilinla dilekçesine dâvalı Naboland şilepi avukatlan tarafından dün cevîb verilmiî ve bu cevab dosyaya konulmuştur. Mısır Başbakanmm: boyundan büyük lâfları Baştarafı 1 inci *ohi/ed« görüşünü destekleyeceğini da bfldirmiştir. Nasr, «Mısır, Kıbns adasını Yunan idaresi altında görmek ister» demıştir. Diğer taraftan Nasr, Türk • Pakistan işbirllğine de hücum etmif ve Yunan gazetesine vediği b«yanatta, bu işbirliğinin OrtaDoğuda emnıveti Ihlâl etüği iddıasmı ileri sürmüştür. Nasra göre, Türk Pakistan işbirliğinin tae^efı Arab Birliğinl çökertmekmis! Kıbns hakkında Yunan Di| Bakanlığmm tamimi Atina, 6 (TJîA.) Atina gazetelerine göre, Yunan Dış İşleri Bakanlığı bütün beynelmılel konferanslarda Kibns meselesinin Yunaıılı temsilciler tarafından ortaya atılması ve bunun üzerinde durulması için bir tamim göndermiî*ir. Aynı zamanda yabancı memleketlerdeki bütün elçıler» ve ış güderlere de aynı mealde tamimler gönderilmış ve temaslar yapüması, 22 ağustosa kadar «havanın» bazırlanması istenmiştir. Bırleşmij Milletler Teşkilâtının bu yıl toplanü devresl İçin gündeme hangi mevzuîann almacağı 22 ağustosta tebeyyün etmij olacaktır. Çünkü o tanhe kadar yapılan müracaatle nazan ltfb*r» alınacakür. Yunan gazeteleri, Yunanistuum Kıbns meselesini Birleşmlş Milletler önüne götürmek husıısunda'i plânlarda hiç bir değışiklik olm*dığını urrarla yazmekta va Başb«« kan Papagos'un ion beyanatıru muhtelif vesilelerle ortaya atmaktadırlar. Yunan gazetelennin verdiklrıi malumata göre, msvzu dısı cinıasına rağmen Avrupa Parlamontolar arası konferanste Yunan delegesi Kıbrıs meselesini ortaya atmjş, bunun üzerinde konuşmus, fakaı istediği karan alma^a muvaffak olamamıştır Bunun, Yunanistan tarafindan bu mevzuda uğranı'.aa ilk siyasî hezımet olduğuııa da if«ret edilrnektedir İstanbul milletvekillerî Cenevrede Hindiçini nazbaialarını aldılar meselesi göriişülecek Baatarafı 1 inci tahifede Bajtarafı 1 inci »ahtfede •an fi Seçim kurulu, fu nra flt ft Konferansa Dd gun ara •erümlştlten milletvekülerin* mazbatalannı Bu arada, Hindiçinili komunlst tem silciler ile Laos, Kamboç v« VietGeneral Tahsln Tana, Faruk nam delegeleri de buraya rarmısHaftt Çamlıbel, Fahri Ula», Nazlı lardır. Tlab«r, Celâl Fuad Türkgeldi, NaBütun flgÜl devlet temsfldleritra Bezraea, Nad Kurt, Ahmed nin iîtiraki lle Hindiçini meselesiTopçu, Necml Ateg, Seyfl Göğen, Dr. Zahar, Zeki Rıza Sporel, Emln nto mözakeresi karar altına «lınOnat, Kemal Atay, Hanrl Soryano, mışbr. Dullesin Izahatı A. Fuad Cebesoy, A. Hacopulos, Washington 6 (A.P.) D19 îşlerl LOtfi Kırdar, Nadir Nadl ve HamBakanı John Foster Dulles'in dün duîlah Suphi Tanrıöver. akşara ilerl gelen 24 Kongr» azaTeni mirietvekillerinin hepsl H«aına Birlesik Amerikarun şlmdilik, ftmJn netlcesinden oldujhı kaiar eerevan şeklmdeı» de duydukHn Hindiçlnlye asker gonderilraMİne BiMnnunluJu belirtmişlerdir. D. P. dair plânlan olmadığını •8yled(ği fl h=>:kam N Ateş arkadaslan adına bildlrilmektedlr. SenatSrler v« temsilcller DuDeı funlan söylemiştir: « İstanbul seçmenlerinln tsvec ile 105 dakika sören bir toplantı eöhlerine minnettam. Bütün gii yapmışlardır. SalShiyetli kaynakefrntfzie bu teveccühe lâyık olma lar Dulles'm, îngiltere, işblrllğinden içtinab etse bile, güney doğu AsI* çabşacaeğız.» İstanbulda bulunnuyan mflletve yanm korunmaaı için bfrleşik blr k!!!«inin mazW=talan Ankarajrs cephe teşklll hususunda ısrar et»dresVririe gönderilmlştir. meğe devam edeceginl sSylediğini Tmi mnietvekilleri serefine riyafet büdirmektedirler. Bununla beraYeni İstanbul milletvekilleri bu ber Dulles'in 'tngiltarenin de ba £Ün ögle >emeŞinl teşkilâtın davet birleşik eepheye istirake karar ••lisi clarak Ortaköy Lido gazinosun receğine inandığı söylenmektedir. da yiyeceklerdir. Dulles komünirm aleyhtan diğer Yann Vali Gökay tarafjnda» E alâkalı milletlerin de bu pl&na i»mirgân köşkünde şereflerm* bir 5ğ tirak edeceklerinden «min bulunle yemeği verileo«ktir. maktadır. Emin Onafm aHıfı reyler Dulles birleşflt eephey» İstirake Yenl İstanbul milletvekillerinin dokuz memleketi davet etmiştir. «Idıklan rey miktan yanlırken bir Bunlar; îngiltere, Fransa, Avustralhesab hatası r.eticesi Emin Ocatfm ya, Yeni Zelanda, Tailand, Filipinreyleri eksik kaydolunmustur. Ha ler ve fiç Hindiçini ortak devleti, kikatte Emin Onat S42.501 ny al Vietman, Laos T* Kamboç'tur. mıjür v« listed* besind felraekt*Dulles'in aynı samanda, Uzak Baştarafı 1 inci sahifede bir milyon lira masraf yapıldıgı ve İstanbul, İzmir ve Ankara ile bilhassa ehemmiyet verilen diğer bazı Vilâyetlerde harcanan paraaın bir milyonun üstüne çJctığram tahmin olunduğu ıfade edilmektedır. Bütün bunlar hilâfı hakikattir. Şdyle kı: 2 mayıs seçimlerinde tecelli eden netice iktidar tarafmdan 4 senede başsrılan müsbet icraatın değerlni hakikî şümu!ü ve mahiyetile müdrik bulunan esil ve olgun Türk milletinin Demokrat Partiye karşı duyduğu şuurlu itimad ve muhabApollo sirki, artist, vahşi hayvan ve tesisab ile birlıkte bu sabah betin beliğ bir ifadesinden başka hiç bir manaya atfolunamaz, hal iki katarla Yunanistendan şehrimize gelmektedir. Yukandaki resim, balerinlerini böyle iken buna Türk milletinin yann akşam ilk tfm.silini verecek olan Apollo «irklnlı» vicdanım para ile satın alma ma göstermektedir. nasmı vermeğe kalkışmak herşeyden evvpl Türk milletine hakarettir ve seçim neticelerinı çirkin ve şenl bx surette leeklemeğe çalışmaktan ibarettir. Büyuk milletimizin apaçık teceUi Londıa 6 (aa.) Me?hur Ingıliz Tahran, 6 (AJ>.) Meb'usan eden iradesini olduğu gibi kabul Meclisinin bugün yaptığı gizll bir uçak mühendisi Slr Roy Fodden etmek yerine en adi nevi'taden ya celsede sabık Başbakan Musaddıkın «Mühendisler cetniyeti» nin bir top lan ve iftiralara girişmek ve asil taraftarlan ve düşmanlan arasında lantısında yapü&ı konuşmada 50 mılletimize dil uzatmak şaşkınlığın patlak veren siddetli tarüsmaian seneye varmadan Londradan Newve siyasî ahlâktan mahrumiyeün müteakıb ileri gelen iki meb'uı Yorka saatte takrien 2000 mil (3.200 fbret verici delilini teşkil eder. Yakilometre) kateden uçaklarla bir yumruk yumruğa gelmişlerdir. zıda seçim masrafı tabiri altında Adıntn açıklanmasını istemiyen buçuk veya iki saatte gidilebileceörtülü bulunan mana blr taraftan ğini söylemiştir. vatandaslarm reylerini ve viedan bir meb'usa göre salonun blr taraîngiliz mühendisine g5re, tngillannı satın almak gibi büyük mil fında Mehdi Meraşafi ve Şemsed rete bu sahada diğer mılletlere nadin Cezairi hararetli bir maç yaletimizin bir iftıraya ve hakarete zaran ileıi bir durumdadır. maruz bırakılması diğer taraftan parlarken, duruma son derece kıpartimizin de 60 rrilyon gibi muaz zan Meclıs Reisi Serdar Fakir HikHatayda 10 ilkokul zam bir meblâğı meşnı olmıyan yol met, hâdiseyi protesto makamında inşa edilecek lardan tedarik etmiş olması gibi Meclisten aynlrnıstır. şeni bir ithama maruz bırakılması Antakym 6 (TSJı.) Antakya demektir. Halbukl partimiz muha Hart filomuz Marmariste vilâyetln» bağlı köylerde yeniden lefette iken meiıleketi tek pard Marmaria, 6 (a.a.) Koramiral saltanatından kurtprmak için oldu Kemaleddin Bozkurd kumandasm 10 İlk okul inşası kararlaştınlmışğu gibi iktidara geldikten sonra îa .da harb filomuza mensub Gemlik, tır. Önümüzdeki günlerde ihalssi yapılacak okulların 195455 ders demokratik idareyi tesis ve kökGayret, Sultanhisar muhnblerile yılma kadar bitirilmesine gayret loştirme yolundakl gayretlertade Erdek ve Onaraa gemıleri bugün sarfedilecak T* raaliycte (eçirilebütün mücadele imkfin ve vasıtacektir. lannı tamamile meşnı kaynaklar limarumıza gelmistirDonanma Kumandanı Koramiral dan temin etmls bulunmaktaiıf. Partimizin kendjsine ald olmıyın Kemaleddin Bozkurd, ber&berinde Kfiçflkçekmecc Çatalca yoln malî membalara ve hele devlet pa harb filosu kumaadanı Tümamiral Belcdrjra D«lml EncOmenl dunJcU tc*. rasına el atarak ve suiistimallere Fahri Korutürk oldugu halde saat lantısında Küçükçekmece . Çatalca yokalkışarak vicdan ticaretine teşeo 1650 de karaya çiarak hükumet lunun bctonluna lılnl 250.000 llraya büs etmesine imkân ve lhtimal mev binasında kaymakamın <yaretini lhale etmiştir. Busdan başka Florya Belediye plâjı bulesl lle diğer bazı yol cud değildir. Bu gibi hareketler iade etmişlerdir. lsleri mdteahhld* lhala olunmustur. onlann yüz karası olarak tarihe vntikal etmiş bulunuyor. APOLLO SIRKI BU SABAH GELİYOR İran Meclisinde kavga çıktı Yunan zelzele felâketzedelerine yardamlar Izmir 6 (Telefonla) Yunanlstandaki son zelzele felâketi şehrımiz NATO Komutanhğmda teessür doğurmuştur. Korgeneral Kendal, komutası altında bulunan kadm ve erkek personeli ölen ve evsiz kalanların ailelerine yardıma da/et etmiştir. Türk, Yunan ve Amerikalı subay ve erlerle sivil personel 1577 Türk lirası teberruda bulunmuşlardır. Londradan Amerikaya iki saaife gidilebilecek âmerikadan 30 bin IJndi geliyor 18 yaşında bir kız belediye reisi oldu Londra 6 (Nafen) Londramn en mühim kazalanndan biri olan Islington'da 18 yaşmda bir kız belediye reisi olarak vazıfeye başlamaya hazırlanmaktadır. 2C5.000 niıfusu bulunan bu kazada belediye reisi seçılen vc adı MİS3 Audrey Perkins olan bu kız 24 mayısta resmen vazifesine başlıyacaktır. Siyah saçlı ve güzel bir kız olan Mıss Audrey daha once haftada beş 1 sterlin kazararak tnuhasebe memur luğu yapmaktaydı. r Ankarada basketbol maçlan sona erdi Ankara 6 (a^.) 8 kulüb arasında yapılan genc küme basketbol müsabakalannda, Yenişehir takımı Ankara genc küme basketbol birincisi olmuştur. Bu vaziyete gör« Yenişehir kulübü basketbol takımı Türkiye genc küme birmcıliği müsabakalarına katılmağa hak kazanmıştır. 1 inci sahtf*d* • göre, 3,000 kafes lçlnde bulunan >• bin hindi yavrusu bu askam nçak» la NewYork hava alanından yo« la çıkanlmıstır ve bunlarm 44 s&st sonra Türkiyeye ulaşrnalan bekloa mektedir. Hindi kafilesine Dd hlndi eksperi de refakat etmektedlr. Charle» Wanıpler il* Welby Spencer adın» daki bu eksp«rler, hindi yavrulan büyüyünciye kadar Türkiyede ka!t caklar •• yardımda bulunacaklardır. Türklyede pek az hmdi buhtn*a lst Borsasının 6/5/1954 flatları [ gunu belirten Tımberville radlsl ««i 'saklnleri bu {ekilde hindi sayuınu» . Keııllı I arttınlmasının mümkün olacagın» 100 Dolar !Î80J0 230 30 • ! da isaret etmişlerdir. Bu hmdi yavıM. ın.vMi tnnfi *.a» »Mt.rulan. yumurtadan çıküktan 24 »a« um U r t ı ; at sonra NewYorka gSnderilmekt» tttti M R (S iOO riorln 73.68 40 73 68 40 ve 44 saat soora da Türkiyey» «*rlOt üeıçiita tzmnaı a* >.W maktadır. KOK SA (0» uranm) 1UU l."ve\ IİL.1 »4 U M 04 i 4.OU bbtUİIM v« lAÜVİİAi Mısır aifüst İ Baştarafı 1 inei $ehif*ât yardımcın Salâh Salem'e karp cephe almıslardır. Bu çaösmanın, Mısın dahfrt bf? harbe sürükleyip sürüklemiyeceil henüz belli değildir. Sıyasf çevreler, Mısınn yenlden mühim hâdiseler arifesinde bulund'iğu kanaatindedirler. Dığer taaftan bu siyasî kanşıktık, 1 hayatını > da sekteye uğratmıstır. Mjcru» beMıbsşü ticart ve «nal mflmı ı» • leri işlerine son vermektedirİMr. M>sırın yavas yavas «nflaj^onB fltmekU olduğuna da ıtaret ediimektedir. Teni bir kotnpl* Kahire, C (TJIA) Mıank askert iktidan devirmek re bunu« yerine sivil bir hükumetin if !:«•>• na getirilmeri İçin, hazırlanan yeni yeni komplolar meydana fikani maktadır. f Birkaç gün errel, hflkfb»eti 4evirmek ütere tejebbüse fecmede* evvel tevkif edüea Süvari BirLğlne mensub «ubaylardaa aonra bugün, 10 subay tevkif edilmiştir. Bu «ubaylar Mjsır Tank Birliğjn* mensub olurp, Mmrda yeni blr hükumet darbeai haarlamak suçu i!« tevkif edihnlşlerdlr. Tevkif edjen bu subaylann çoğu, yüksek rütbelidir. 1 Partimizin gelir kaynağı ancak ve ancak azasmm ve ona üıananlann verdıkleri aidat ve yaptıklan bağışlardan ibaret olup hiç blr hak sıı iktlsaba dayanmamaktadır. Demokrat Partlnin son seçhn «ralannda merkezden yaptığı yardımın miktarma gelince: bu 80 mılyon lira değil aneak bir bucuk milyon lira civanndsdır. Bir kere &&. ha tekrar edeyim ki bu bir buçuı milyon lirayı partbaiz kendisini s«ven ve ona itimad eden mensublarının yaptığı teberrulardan eld« etmiştir. Bu da kayden sabit olduğu gibi Türk milletinin yüksek huzurunda ve tarihe karşı her an ispat edecpğimlz blr hakikattir. âlz parti olarak ofılar gibi devlet paralannı ve gaspedilmiş mallan partl menfaatine harcamış ve harcamakt» olan Insanlardan deŞillz. Onun lcıs dlr ki yazının esasmı teşkü eden tervir ve ifürayı Allaha şükür bütün slddetile yüzlerine çarpabilteek blr dıırtımdayız. % i f AIZJJ 1AHV1LUCÜ 20.8S Sıvai . Erzurum 1 20 85 Sıvas Erzurum 21 2130* 1911 Demlryolu I 2155 1941 Demıryohl II 2150* 1941 Demlryolu III 22.15* Milli Mjdaiaa I 21.50 M11J Madafaa II 21.70 Müli Mu^afam m 2185 MıiU MudaJaa IV 21.50 Zıraat Baiikası I 107 95 Zlraat Bankası n •fc • C AI^,U' 1 A l1VILU,f taşıtndk Mtst/f^nek AZAMi SÜR'AT KOLAYLIK ve TASARRUF 1941 D. Demıryollaiı VI K&Ucınma Kalkınma II Kalkınma ı ı ı 1943 lsükrtzı I 1948 lstikruı D 1949 tahvlll * 103.10 103 30 • 103.40 103 40* 103.30* 103.00 102 40* 3 * A 1 £ U rAHVİLLth 1948 Ikramıyell 22 00 1941 M. M. 23 40* tkr. Demlryolu IT 108.50 • 1953 tahvül 100.80* Ikr. 1941 D. Tohl T 10950 1951 tahvul 100.40 Zlraat BankM m 100 00 Zlraat Bankaaı IT 104 00 Zlraat Bankan V 103 60* % 4 5 fAIZLj TAHVtLLf 949 tahvıü 106.50 • danKa Hısseıer v* Uaaen s ı « t en T.C. Merkez Bankan Garantl Bank. H. Obllgaayon And. Yapı v« Krcdl Bank260.00 • 128.00 160.00 18 50 55.00 U Baakaa AKbanü 1 A, O. 133u 00 18.50 Yapı va Kredl Bank. •8 50* Sanayi Kalkınm» B, 4İ 00 Aslan Çlmento 39.30 Şark Değ rmenlnt Oananb B U0.O* •SOD % 60 Hla»€ And. T. Tlcaret Bankan 59 15 tAKlb BOKSASJ A1TIN IİAI 11 (1) DoIaT «r. Dünya mil rdconı kmlA Oxford (İngiltere), 6 (AJ».) Ingilir atleti Roger Bannister bugün burada tertiblenen bir yan mukavemet koşusunda bir millik mesafevi 4 dakikadan az bir zaman koçmuştur. Tutulan taman S dakika 89,4 saniyedir. Koçudan tonra Bannister yan baygm bir halde aoyunma odasına götürülmüştiir. 1 mil dünya rekoru Chambridgt •• Oxford Üniversiteleri arasında tertibl«nen bugünkfl atletizm müsabakalannda kınlmışür. Bannister aynı camanda, bu koçu nrasmda S dakika 43 saniye lle 1500 metr* dfinya rekorunu egale etmiştir. An«ak bu »on netice gayri rcsmîdir dra asıl kogu mil üzerinde tertiblenıruştir. 950954 devresinin tezvlr re lftl« usullerinl bundan b5yle de devam ettirebileceklerini ümld edenlerin ve son seçim netieelerinin Ifade ertiği deria manayı anlamamakta ı«rar edenlerin hüsranla karsıl»sacaklannı henüı farkedememekt» bulunduklannı teessüf ve teessürdoğu siyasetl h«VVnnH^H ban gS le müşahede etmekteyiz. rüs aynlıklanna rağmen., Birlejflc Amerikanın baü Avrupada lngilter» T* Fransa il* ahenkll ve mkı ^•a | • * •••••• bir şekilde çalışmağa devam etmesinln Amerikanm güvenliği bakınundan hayatî bir ehemmiyeti Baştarnf\ 1 inci sahifede haiı olduğunu belirtüği de bildirü kete sorduğu bir sualin Genel mektedir. Sekreter Dag Hammerskjold'a gonFransn hflkâmetl Itfaaad oyn alA derilen cevablanndan bu netice çıParis 6 (R) Hindiçini mesele karümıştır. 9 nisanda alınmış olan sinde itiraad oyu lstemlş olan Fran cevablar dün açıklanmıştır. n ı hükumeti bugün parlamentoda Türkiye cevabında, müdafaa ekseriyeü «aglamıj Te tehlîkeyi at masraflannda yapılacak kesntilerm | latmışto. 262 mebu» «leyhte, 311 gerek sanayi memleketlerinde ve milletvekili de lehte oy kullanmıs gerekse geri kalmış memleketlerde lardır. işsizliğin artmasLna sebeb olacağıru belirtmekte ve geri kalmış memleketlerin mesken inşaatını ele alarak sanayi memleketlermin de isFi. Ford Picup 1 Tonluk tıbJâk maddeleri imElâtında yerıi | Tel: 12860 sahalar sçarak işsizliğe mâni ol' malarmı tavsi\e etmektedir. ' SHihsızlanmaya dair Turkıyenın goruşu »oy« Dlzel motoru üe Jşler LJmanfar re Demir» yo!o Istasyonlannda, Antrepo re Fabrikalarda rök taçıma, yüklenje re iatif etmeğe mahtns, dunyaca meçbur YALE •nd TOWNE Fabrikala. nnın tnamulâtt, kaldırma tertibatlı taşıtlar, çekici traktörlfer ve vinçler . elektrikl* Ifler El reya (1) Mo attlB >KBHt>l KTVASAD4 Sterlln elektlf rraa>i7 frangı W Dolar Efektlı Dolar N W. Isviçre Franfı Turkırsh Acconl iHHKAfîl ARI)a 605610 632634 147148 165ni6S0 Al 1 IN Diğer taraftan verilen malumagöre, hükumet üniversltell genclerin bir kısmuu tevkif etmeğe bsslamıs bulunmaktadır. Emnlyet tegidlâtı, asker! flrtlda» aleyhiJide bulunan flniver»:teB 360 Fr. 4UO0O Fr. genrleri bu sabah^an Itibarea tevkif etmeğe başlamıstır. Tevkif •1550.1575 ' dilen üniversitell talsbelerin ısyıa 100 bilinmemektedir. ! 1 1 i TRADB YALE MMK Hlllllliillll TALE Th« YALE and TOWNE Manufacturing Co. Phlladelphia, PA., U. S. A. • Tdrkire Lmum! Bayllı {•unbald* utı* yeri: MOTÖR LTD. ŞTL Camhunyeı Cad. No. 9, TaJtflm, Itfantml tzmljd* otif jeri : EGE MAKİNE VE TİCARET T. A. $. Gau Buivarı !So. 1, Izmir I Satılık Kamyonet I KOÇ TİCARET T. A. Ş. Cumhurıyet Ata. 49 40 Reşad 55.50 Guiden 46.50 tngliu 62.00 Kulç» ^AUJI «EÇlBtHJLnCLSh Hefad 4250043000 Hamld 3470035000 Azlx 1000020250 s«»t U *• lasbti »dlktt (*t tjar*fl:<M Boraada muameıc törenierrjiı Tarlabaşı asfalt kaplamasının tama. men değıçtırilmesl ameüyMİne baj'an. mıştır. Yol. Injaat tamamlanıncara kadar trafığe kapalı bulundurulacalttı». Tarlabajından yalnız ctunarted günlert si.M S12 a'p'i d ğfr gur.ler 1719 aran arabalsnn geçmeslne müsaad» olu. nacaktır Bu saatler harlclnde Takıta. Boğaz ve SişM lstikametfne gidecekl«r Karaköy, Dolmıbahçe, takslm yolum taklb ıdeceklerdlr. Dün Mezbahada tanzim aatı»ı t«a 1100 koyun kesilmlştir. Kesllen ko; ua. lar kasablarJa çok rafbet gdrmekt». kısa zamanda bitmektedır. Tarlabaşı asfalt karraması deffistiriliyor Et tanzim satıs^ i «( umbonyet» in Edebî Tehikası:S S SARAYLARIN AŞK ILÂHESt IL DÎ1SI »•'Bi uuıecımne SELJNKO Çevlren Vahdet GOLTEKİN «Anlarım, Oscar salonun cilâlı dösemesi, uzennde kalsın diye yapıl mıjtır sanabilir. Alt tarafı, altı ya«o.nda çocuk. Ama, sen!...» Bunu her söyleyişinde de sesinde hem kızdığını, hem hazzettiğini belU eden bir eda vardı. Ben de, mukaddesat namıaa ne varsa hepsi üze riııe yemin ederek, vaktile Hanover kıalUnnın, simdi de Hanover vmlisi •ıraule Maresal Bemadotte'un oturdıığu satonun dans salonunda bir daha Oscar'a uyup kaymryacağı ma dair söz verirdim. Ama, ne kadar yemin edersem edeyim, o cilâlı parke zemini görünce kendimi alamaz. gene kaymağa başlardım. Sahıden, benım ıçin hiç de yakıjık slacak şey değil; zfea ben şimdi Hanover'in başkadınıyım, y*anıma oturup kitab okuyanından karfimda elpençe divan duranına kadar peşımd» bir alay hizmetçim var. subay kansı var Ama. bazan bunlaıın hepsmı unutu\'eriyorum . Kvet, pek mesudduk Hanover'd«. Hanover de pek memnundu oizden. İşte bu çok tuhaf: Çünkü Hanover işgal altında, işgal ordüU komutanı da JeanBaptiste. Orada bulunduğum müddetçe epey şişmanladım. Öyle, ardarda ge celerce dan» ettiğinüı yoktu; bitmez tükenmeı geçidler »eyrettiğimız yoktu, olsa bile iki saatl geçmiyordu: JeanBaptiste benlm içın geçidlerdeki askerlerin sayuını ve geçid müddetinl azaltmıştı. Bazan Göttingen'den profesörler gelirler, o kötü fransızcalarile bize çeşidlı görüşlerini anlatmağa çabşırlardı. Bir keresinde içlerinden biri bize almanca bir piyes okudu. Kızken bayıldığımız o «VTerther'ın acılan* diye bir kitab vardı, anu yaran adam, yani Göthe adında olrl yazmıs bunu da. Bir ara •Aman su cehennem azabuu kısa kessin Allahaşkına'» der gibılerden JeanBaptista'e işaret ettım. Bızim Aİmancığuı hara değildi ba gibi ıey Biri de başka bir şeyden bahsetti. Gottingen'de büyük bir doktor varmış, sağırlan iyi edıyormuş. Bunu işitince JeanBaptiste kulak kesıldi: Zira, bizim askerlerden bir çoğu kendi toplanmızın sesinden ağır işitmeğe başlamışlar. Jean Baptlste sesinı yükselterek: eBenim bir ahpabım var, gitsin bu doktoru görsUn b»ri,ı dedi. cViyanada kendisi Yazayım d* Göttingen'e gitsin. «Sen de onunla tanışmabsm, Desiree. Viyanada bulunduğum zaman tanıştım, musiki ile uğraşıyor. Kreutzer'in arkadaşı, yani.» Bu haber canımı sıktı. Bu adamın karsısında plyano çalmak niyetinde değildim. Tavruhareket ve musiki denlerimi körtopal bltirmiîtim. Yıllaroa önc» M. Montelden öğrendiklerim bana yetişiyorâu. Musikıye gelince; pek lüzumu olmıyacaktı ki. Neyte, »onunda ba adamm k«r4 piya&o fftlaA yalrmdıniı Bfr* ze geldıği akşamı hiç unutamam. Fakat başlangıcda çok güzeldi .. Ne zaman çalgı sesı duysa Oscar'ın gözleri ışıl ışıl yanar. O gün o kadar başımm etini yedi ki akşama erken yatırmadım JConsere dair benden çok jey biliyordu zaten. Adamm adı .. neydi bakayım, dllimin ucunda ama, bir türlü aklıma gehniyor. Pek acayib bir adı var, eski Teuton adlarmdan galiba. Ha, evet, hatırladım: Beethoven! JeanBaptiste'e eski Saray Orkestrasımn çalgıcılannı Viyanaian gelen bu Beethoven'in emrine vermiş ve üç sabah dans salonun Ja beraber prova yaptırtmıştı. O üç gün Oscar pek heyecanlı idi: cSaat kaça kadar yatmıyabülrim, anntî Geceyanıından tonra da oturmbllirim miyim? Sajır adam nanl b«sta yaparT Kendi yazdıklannı hiç duyamıyaeak nn darsin? Kulağma boru ile ml bağınyorlar? O boruyu alıp öttürdüğü oluyor mu acaba?» Oscar bu sualleri bana beraber arab» gezintisine çıktıgımız raman yağdınyordu. öğleden •onralan nk nk bflyk gazintüer* pkıyor ı«todan, Herranhaus«B köyOne kadar giden ıhlamurhı Tolda <tola*ıyOTduk, (Babam diyor ki bu adam benlm tammadıgun «a büyük adarolard*» biri, dlror. N« kodtu «cmbaT İmparatorun I M M «laymdaki kum yor: tTanrının yery&zündeki golgesı olan İmparatorumuı Birinci Napoleon'a hürmet, itaat, sadakat, <ukerl hizmet borcumuzdur ..» Bir gün tesadüfen Oscar'in ders odasma girdım, hocası bunu öğretiyordu ona. Kulaklanrna inanamadım. Fakat « sıska göğüslü, mendebur suratlı genc hoca bir vakit ier Briennes'deki subay öğretim okulunun göğsünü kabartan bir ta «împaratordan da büyük mü, lebesi imiş bu sözleri bir kere d» anrıe? » bana tekrar ettl, artık şüphem kalÖnümüzdeki arabacmın yanında madı: «Tannnın yerj'üzündeki gbloturan uşak dönüp bana tuhaf tu gesl, İmparator Birinci Napoleon..» haf bakti. diyordu. Gözümü kırpmadan: flmparator tOğiumun buna S|renmesini dan büyük hiç kims* yoktur, O«icttmam. Bu kısmı atlayın,» dedirn. car.ı dedim. O, dÜfüncttafcM 4 r r m «fiycr «İmparatorlujun bütün mekduı tebl«rinda okutuluyor, kanun rar,» «BeDci kendi •Mrferiol hlç dln dedi T» hiç bir ifade tasunıyan rir liyemiyecek»... çehreyU devam etti: tlmparatsr cBelkl,» dedün. Hazretleri isim babası olduklan bu tçimi bir hüzün kaplamıstı. Ken çocuğun tahsil ve terbiyesine pek di kendime: cOğlumu bambaska fazla ehemmiyet veriyorlar. Gosteyetiştirmsk istemiştim ben,» di receği tarakki hususunda kendileyordum. cBabaıaın. anladığı tan rra« «artMOTM rapcr vtraıemi da. Hür Ur SMM *fct» tetamitWyurdul». M* de oUa, taletfan.» beas, bir fr«nânı mareşahnın oğlu » Oıee* Içfa kbaal tmpcratonm Ovcar'a b«Vtım: Bir defterln üzetavsiye «ttigi yenl hoca bundan irir ay önc» geldi. Din derslerine yeni rin« kapanmıs, can sıkıntısınd m, ilfive edilea bir kısun var, »imdl ufacık ufacık adamlar çiziyordu. Bir müddat Byle durdum. Sonr» bütün fraıuu BMkteblerind* ögret0m«ai Bucburt, • 4a bunu 6ğr«» dâafip kapıya dofnı yürfldü» T» OMM'm. ffigrU tafk tokran «O ktam «tUj»,» «Mba. baracılardan da büyük mü?» «Bakan, büyük dediği zaman cüssece değil de, kafaca büyüklük kasdediyor. Bu adam dâhi belki. Babaıun demek istediği bu.» Oscar uzun uzun düşündü. Nlhayet: «Babamdan da büyük mıiî» diye sordu. Elinden tuttum. Avcunda geker vardı, eli yapıj yapış olmuştu. «Onu bilmem, yavrum,» dedim. kmdime \ Ellerinize baklldığı zaman, "temizliğe itina ediyormdedirtmek zor bir şey değildir. ihtiva etiiği Enomelon maddesi $a» f^ yesinde fevîcâlade kullamşlı ve uzun // ömürlü olan CUTEX bu hususta size müzahirdir. 15 renk arasından kendi renginizi kolayca seçebilirsiniz. Aynca ıgıfdayan 4 seaafH cank mevcuttur Nail Brilliance CUTEX Bl6
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog