Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

1 Mayt» CUMHITRİYI?* Öğretnen vc oğrenci koşesi SAN'AT MESELELERİ f Meslekdaş politikacıları tebrik ederken... Yazan: I mayı* •ectalerl, netieelendı. D»mokrst Partı, bü\ük çoklukla lktidarı muhafaza ediyor. Bundan önet adaylara bakıp bunlsr arasmda maarifçi olanlan yazmıs, bsjanlaı dilatniftira. Başan, D. P. den aday gdtterilenlert mukaddermij. Kendjlerıni tebrik ederim Be« yüz «îen fazla bir parti grupu ve buyük tkseriyetll bir Meclis üyesi olarak mesleğımizin llerleme«ı, gelişmesı için çahsacak bu arkadaşlsr, riort yıllık yasama zsmanı içeıisinde çok iş gorebilirler, çok faydalı hızmetJprde bulunabilirler Maarif işlerinii ytirütülni"sir'de eıddî bir hiıkumet murakabesıne ihtiyae oldugu aşıkârdır. Izmirde Konservatuar, ritmik dans ve tiyatro Yazan: Rtfik Ahntd Savsngil lIIKVIıLI BAHISLER j ı Eski Bir Öğretmen nu?u Muslamanlık olan boyle bır ılım ocağınm mensubu, onu kuran buvük insanın şu sozunu hıç bır zamar. hatınndan çıkarmaraalıdır: tİIim rütbcsi, riitbelerin en yükseğidir.» Aynı fakültenin dekım, Hsedeki talebeliğindenberi tanıdığım ve pek takdir ettiğim do^tum filozof Mehmed Karaçan, sakın bu «Hadıs» 1 okuyunca kendısıne bir t"lmıh yaptığımı zannedip bana gucenıesın. Bugunlerde bazı bıiginlerımız pek ahngan oldular. Derızlınm yeni milletvekilı sakın alınmasm, fakat bu hadisı düşunsun. Buyıık Mill.t Meclisınde memleket maarıfine yapacağı hızmetle rutbesmi düşiırmeBu kontrolun yapılmannda böyle meğe çalışsın. Yalnız onun için detr.ıı?zzaın bir partı çokhjfcu için ğil, Meclise gıren bütün meslekMfhsttn 8nce parti grupunun top daşlarımız içm dileöınız budur. Bir teselli lantılan çok muhim olacaktır. SiBu BÜrunlarda çcruklanmızın oyast 5n«ni olmıyan ve mahremiyeti ieab etürmiyen parti grupu mü kullarda geçirdıkleri oğretim ve «skereleri ya tnfsilâth surette umu eğıtım zamanlarınm azhğmdan çok uıî »fkîra IntiVal ettirümeli. vahud ker« şikâyet etmişızdır. Hâlâ, bu açık oturum hahnde yapılmahdır çikâvette haklı olduğumuz kanaatm Masrif gibl bütün mılleti yakından de ıken geçen cün gr.zetelerde eora'âkadar etme§p çahşılması gereıcen duğümüz Naf Ajansmın Snnaearbir devlet dalınm meseleleri, !.iç dan verdığı bır haber. bızı. bu i=le bir noktası gizli kalmıyarak vatai alâkalı vatarıdaşlariTn'zdan ozıir daşm hflgi ve düşünce konusu < I dilemeğe mecbur etti Meğer Kışmal'dır Aalannda rürlü öğretim mırdekı çocuk'^ır senede yalnız 2 ay kademelerinde hizmet ve vazıfe 18 gün ders okumakta ve 9 ay 12 görmü'ş arka'iaslanmız Vulunan ve gün tatıl yapmakta ımışler Küçuknl msıarlfçi mı'1'Hvekillerimizi dın lerimiz duvmasın; bızı öğretmmler.ek i«tıvomz Kendimiz onlarmıs. lerimiz neye bu kadar çok okutup gibi hem iftihsr, hera intizar duy yoruyorlar, diy» iızüntüye düşerİer! g\ı!an Içindeyz. Nitekim Kişmirli yavrucuklar da C R P. ân »daylıÇını koyup. eaHba valnıı Sinobdan seçılebilen memleketlerindeki kardeşlerinden B»e*İPİtdaşı*nız müstesna, toptan Esnaf Birliği Kooperatifinhı kaybeden arkadaşlanmızı da tebrik ortak sayısı »rttı edenz Hıç birinin hiç bir noktada Rel'sl Cumhur Celal Bav»rın, Wr be. fl7'i!erpk bir »ebebleri voktur yanatında esnaf kredılerınln arttmla. «Böyle^i iyimıs!» diyip vazifelenne cajını sovleme^i oz«rın«. £«naf Blrlıgı eskisinden daha dikkatli ve ihtimam Kooperat fının orUk » y u ı SS7 y« Ç'kKooperatıf ı«rm»veınin lı dev,>m etmelerini tabii buluruz. mıstır. a^a^a yuks*lm«ıi Ü7«rın« 128 bm M5 bu Yalrız şumı söyl'yevim ki, Dolıtika »ene lçınde e«n»fa «47 «00 llralık kredl tsrınediHı§i kadar kolay bir sev te tdllmıjtlr. de^Mdlr Hele bütün yılını boş ge \ o l b l n ı i c n şoförlere koVaylık çirmıs, lmt:han zamanı kıt.ibı u; Mev^im dolüvıi le clvar lllrrden ffh. gflnde çövle bir devredıp mürn^y rlraize gelen vasıtaların uıy.sı bır hayu trtmıjtır Takıb edeceğı guzergâhı b.l. yizler 8nün? çıkmıs Sğrenfiler Kİİ i medıklerınden vol snran joforler, traseçlm eünierinde ve dort senf*de fığı akıatn.aktadır Bunu onlemek üıe. re jehrın ana meytianlarına v* yol ı. bir bhkaç nutuk çekmek surptıle lıılarına «emlleri josterlr ıjıklı isüpolitıkacılık olmaz. Bu ışe va 3İr kamet Ijaretieri konulma'in» karar ve. meH, ya girmempli. Bir kısım ar rılmijllr. 6 ncı Şub« Mudurlüjü. h«ıır. . ^d0 sehftn kadaslgr içın tam girmege kanunmuhtellf ka\5afclarına koyae»k v« faalar mSnidır O zaman bu heveston lıvete geçecekt.r. vazgecmeli M'i'takbel spcmenlerıl* •ıkı tiyaıt mihı*sebet sağlamadan herhanjri b;r parti lıstesıne girerek | yap^.acak DolitıkaeıhSin kevfl vok ! tur »• bu usul, çoktan iflâ» etmıj j «r | Helt gnrrıesine eir'yorum ama canım istemıyor.» haleti ruhivesmde olarak polıtıka yapmının hiç bır manası kalmamıştır. Bundan onceki »Maanfçılerden Adavlart yazımda, dostça vt lâüfeci bir üslubla karaladı|hm blr iki cijrnİPİık <to7İ»rımde adı gpç*»n meslekdaşımız, İlâhıvat faku'tesi profesorlerınden Suud K»mal Yetkin arkadaşımız buna mısaHfr. Seçimt girme niveti olmad'ftını kendisindpn isittikten TOnra »dav Hstesinde i^rnini gbrmenm hayretile yazılmış bu sozler. onu pek üzmüş. hattâ kızdrmış olacak ki. «Yeni Ulus» takı cevab makale'inl kalemt flmıstır Seneler . ür rrrş bir maarifcılık hayatını iki bucuV seneyt indirecek kadar tenrı'îtçı tir unutkanlık, Pannp ta'ebe fken oraya müfettis olrak gelnMş tanıdıklarmı beraber ders cordnklerine karıştırmak eı'ni rlıkk.ıt dafiımkhÇı, masrif mesleğ'nde aorduaü hizmetlere İT.kân veren tayınlerin altında imzası bulunanlan yok farzedecek derecede h'fra tcarışıkhğı, çok tem»nni ederim \rl, bundan sonra smir'erini sakinlestirır ve fakültedeki bsşsrılı vazıfrsme dalar da bir daha tekerrur etBIPJ, Kendisini sahıhten «evenWle spvmivenleri, takdir edenlerle etıri'enlçri ayırmnk: profesorlük rutbesine yükselmiş jetkm ve O ^ J I bır insanHan beklemeğe hakkım.' olan bir vasıfhr sanınm Asıl *o i EMNİYET SANDlOl Sanatlarla aJâkalı harvkct da «utruman layuuun arttınlmaai lerin merr.lekrtimizd» Ankara r« •onraki latir. Wıir müzik okulu Dönyanıa her taraiında «v kade|C«... Fakat portak*] marmait* trtanbul fibi mtrkezlcrd* toplan için İlk hamltdt tam bir devlet dınlan, Ukbahaı mtvsıminde çık an ltt» böyleet doğmuı oldu. dıjını «ann»d«rl». Son fünl«rd« ü konservatuarı teıkilltı kurulmtsmı meyvslardan reçel va maımtlât yaOn sekizdnd »mn Ikind rmnameüncü büyük şehrimizdt Güzal elbettt beklemiyoruz; fakat Iznurparak kavanozlara doldunıp saklada portakal marmelâtı îskoçvanıa Sanatlarla ilgili v» yann için ehem deki genij vt lanstsever münevveı mayı âdet •dinmişlerdır. Erık, kaher tarafına yayılmıştı. Öyle ki omiyetll netıceler vermesi beklenen muhitin buna layık vt müs»id olyın, leftalı gıbi me>*valann marmetelleTde, haniarda bıle her yemekmutlu te|«bbüslerl«. karşılastım. duğunu da şimdiden vt memnunbutün sene bir gün bile okula pitte mutlaka majnelât veriliyordu, lukla kaydedelim. Izmirde bir mü litlan, vijn», çilek, mürdüm gıbimiyen milyonlar olduğunu hılseler Okuyuculara bunlan haber vermek On dolmzuncu aanc ikınd yanzik okulu açmakla pek guzel ve lerinin dt rtçelltri htr evın kıltbu iki buçuk ayı bılt çoğumsamtya istiyorum: rindt bulunması gtreken gıdalarunda lıa gena tskoçyalı bır kan Izmlrden bahsetmek )>t«dii:mi isabetli bir i; yapmıı olan MilH kalkarıar. Çocuklar duymasm ama koca marmelâtı daha lezzetli bir Eğitım Vekiletinm bu eksiklikleri dır. Fakat ubahlan kahvaltıda ekbuyukler, bu haberin üstünde* zı anlaıruş»ınızd:r Tabiatin lutuflamefinizt marmelât «ürerken bunu halt getırmerun çaıeleruıı arsnısyt nna, Ueri vt raedenî bir hayatın en yakm zamanda tamamlıyacajt hin yorsunlar. Temel oğretim, bir bajlsdı. Tathıun reçel gibı mlu dttbıldir Bu okulun Ankaradaki ilk defa kımın yaptıgını, nasıl yıpmıîİPtm temeli olan küçük yaşta nimetlerin» mazhar olan tzmir ot«ğd de daha koyu olmasuu iatıyorDevlet Konservaruarı fibi yatılı tıgını hiç merak tttiniz mı? Aşakı evlâdların yetiştirilmesi demek der.beri münevver insanlann yurJıdakl aatırlarda, beynelmilel bir l*rdi. Kan koca baçbaşa verip, yodudur; burada zaman zaman yerli halt getirilmeri Ege bölgeıindt kök tir. O temin edılmeden üstüne kurulmadan bıkmadan bir rürü teolıl, verimli, genij bir »anat hayatı tatlı halint gelen marmelidın hikirulacak devlet ve millet binası, «ağ raüzisyenler tarafından Batı muaiyesini okuyacaksmız: rube yapülar Sonunda da nvarmeıvanmasını lağlıyaeaktiT. lam olanaz Okul dedığimiz cemi kisi konserleri »erildiftini duvar, lâtiu bugunkü çekiinl buldularBundan bir müddet evvel tskoeyet nümunesi. büyük cemiyetin, alâkalanırdım. Bu kış Izmire yeni I Izmırdt dünya musıkisi dostlaArtık dunyanın her tarafıııa yayjlyani milletın hayatında vazife ala bir radyo lstasyonu kurulmau ha rını pek n.emnun tdtn bir baska ya radyosunda, îskoçyalılann bulMisig Keiller mıs olan marmelât hakkında tu Si zırhklarile meşgul olmak için yap | tegebbusü de ehemmiyetlt kayd«t duklan yemeklerden bahsedümi|, cak insanlsrı ye*i?tiren bir karikrivayetler ileri süriılurse de îsxoçter ve idrak fabrika^ıdır. Onun tıjım bır kaç teyahat, bana hem mek güzel sanatUra ve guzel san burada %armelâdın da lâh geçmiş alıjkındı, belkl portakal'an da küfyalılann buluşu oldu&u, oradan bacalan tütmezse hakik! manasm bu konserleri Ukib etmek, hem de atları yaymak uğrunda harcanan a ti. Aradan bir iki gün geçtikten ltnmskttn kurtarabdirdi. Gcne kadın, her haldt rautfakta Fransaya geçip sonra tekrar tskoodaki fabrikalar kurulamaz. Izmirdeki dıjer aanat çahşmalannı sîl bir emege karn vicdan! bir bore sonra rtdyo idaresine bir mektub ocajm bajında meyvayı kaynaüp, yaya gtçtigi muh*kkakür. Bu §•Okullarımızda ders senesi bitmpk incelemek fırsatmı kazandırdı. dur. tstanbul Belediye Koruerva geldi. Yazan ıshu. marmeUdm blr bebden dolajn da Iskoci'ablarla Her ıeyden ör,c« Izmir Müzik tuarmı bitirdikten »onr* üniversite tskoç buluşu olmadigını. Mary durmadan tadına bakarken gunun Fransızlar, marraalâtııı keşfııu bir üzere. Bılhassa ilk okullanmızm birindt bütün dünyaya ün »alacak son sınıflarda azalan mezun sayı okulundan bahsetmeliyım. Bu t« tah'iilini tamamlayıp lanirde se Stuart'm Fransadan aldıjını ileri bir keşiftt bulundufunun farkmda türlü paylaşamıyorlar... sını, yetiştirilecek evlâdlarırmzı o şebbüj tzmirdekl *»nat hareketl» , nelerdenberi felsefe öğetmeni o sürüyordu. Marmtlât kelımeainin kuldan kopanlmağa bırakmadan rinin en venisidir, fakat benre en , larık çalışan tanmmıj piyanist Sa tMarie Malade> (Marit Hasta) rinin en Bir Ameriksm inşaat lirkethıh» [ Dta Hürriyetinl Mtidaiaa Cemlyet arttırmak, maarifin her kademel il lâhaddin Gök'epe, |imdiyt kadar söılerinden alındifim da lddla tdleok devamlı, iıtıkrarlı ve b«sk«ni sindeki meslekdaşlanmıza vt Idare Idare metlisl reisi sehrimiz* bu (fö>el şehrtmizde n n ı n zaman l yordu Kraliçt Mary Stuart, ha»Dta Httrrt»tttnl if başmda bulunan vatandaşlann hep olmak aanama »ahib olamdır; çünkü muhtelif talonlarda piyano konser talındıfrı «amanlar bu eüzel tatlıvı bir de\l«t müe«e««ııdir. Dtl aylık Bajkanı Mr. WlaBBUm CamiyetlrüB sint dü;en milll vaziffedir. tmam isi Mr leri vtrirdi; bu idealkt genc, iki ! yemeft bayıldı|j için adı öylt kalmttful oiduğu Monuiarla tetkiklîr .rap. dğretim, artık Türkiyeden büsbü k.«a bir mazlsi olan îzmır Müztk yıldır tvlnin bir katını kon*er ta BUf .. Oıer* kentrıt I n a l n ı l slan Morrl mak üzPTt lehrimlzd» buluıvna''« = lı». srn Knııdsen mja»t ııris'tınln lahibt Mr Wlsnoum. bugun Müfty '1» vt tün sılinmeli, din öğretimi bunun okulu, iimdilik Ankaradaki Devlet lonu haline getinniî bulunuyor; Böylec* radyoda • konusmavi lerlnda •« llcellal ldar* rrtri Mr aıınlıkların ruhanl reUlerü» farusnı». için bir bahant olarak ileri sürul Konse^stuan bütçesindpn be«le Ankara ve İitanbulun mejhur muyapanla, mektubu gönderen »rasın Harry Morrtsnn yarın ucakla Bomadan Itr yıpaeaktır. nen bir kOçük meVtebdir. KOcl memelldir. Cünkü ilk okullarımızlehrtmU» r«l«r«ktlr Ajncrıkt harlcr.sıki u«tadlarxle memleketımızt JeKaçak inşaatla miio»del« da ilâhî bilig verilmektedir. Daha Halkevi binasının müytakil bir pa len yabancı mO^isyenlerden bellı da blr marmelât mileadeles'dir baş ] de I» yspan «n büyuk Injaat ılrkctinln n l ^, kB"»k trjsn^ı* mı.ıa''»l"T« fazlasını vermek istiyenlere kinıse viyor.u bu ışe avnlmı?. Ankara Dev başlılan, bütün masrafları verile lamışU. Neticede ikisinin dt haklı ' aahibltrinden Mr. H. Morriton. g»ç«n hıı »eıuılattr Bu arada wtm fürdeT'lt mâni olmuyor. Köylü kardesleri let Konservatuan merunlanndan rek: Izmire ç»ftın!ıyor, Göktepe *» «lduçu anlasıldı Marmelât keümeai hafta Time1| mecmuasında Amerikanın • rnavudküy, Sarıver . T» B*kırkb d« •n büyuk adamlarından blrl olarak mız, bunu yaptırmak durumun'la Orhan Barlas buraya mOdür tavln lonunda konstr veriyorlar. Bu la ashnda Portekizlılerin «Marmelo» Eoslrrılmlj v« ıeHiıı <»paf» konmuştur. yapıljın (tetkondu'ar yıktırılmıs'ır. (ayva) kelimesinden dojmusturBeledty» Rlra«etl k^vmı)r»TrUra v»nU bulunduklan zaman. çocuklnnnı edilmlı. Sanat külturünfl batı mem Gl. Tunahovlu BeJeraddan döndü londa İzmirin aanaUever halkına Marmtlât, daha nyade a>vadan | Blr ay 8ne» m'nılekeümln .|«lml| den tmir vererek kaçak ta^aat re ga. devlet okulundan mahnım etmeme leketlerindekl tetkiklerile llerletson aylar içind» Cem>l R*aid vt hdirler. Sonra biz de Kismirin çek mls olan bu dejterli. hsreketli, eneryapıldıgı İçin portekize» ktlime I slan UcuneU Yugndav Ordusu KıltnanMithat Fenmsnden piyano. Needet irtemljtlT tığı sıkıntılara düşsriı. O lavallı jik »jenc çok kıs» bir raman lçindtn adını almıa, daht aonra ' danına ladef riyaret makudll* YUEO«. Remzl Ataktan keman, Mesud CeSn ke*nm«irntn »ebebl lavyaya fiden Blrtnel Onhı Müfstttjl ların halını bir teselh diyt gosteri de ilk (fünlerln maddî İmkan«ız1ıkbaska mtyralar kullanmaya ba»Imull Hakkı Tunaboylu. amahnlacak yorsam bundakl lâtift manasııu lanna raSmen mektebl pek »evfmll milden viyolon«el konstrleri dinle ladıgı zaman da aynı ad kalmıs. Korftneral BeltTiddan tehrtonln d*n, dün trtnl* •ea halta l«ariatndt tatıriaztdt kora vt lrtikbal lçin çok »*v Tadeden Hlmiîtlr. Izmirliler bugunlerdt dt Portekiıin ayvanna mukabil Is müjt<lr. gozden kaybetmemelidır. patlaması TürJndnı Ud defa nı kcsO. bir hal« getirmi» tzmir Miizık oku ViVhelm Kempfı dinliye«ekler. koçya portakal marmtlâtımn bt»iKendlatl» «Artijan Mr ırkadaaımıu mmi olmustur Bunun »ebeb'.sini a. lu Ankara Devlet Koaa»rvatuannm Kor««n«ral Tunaboyhj funları attylt. rajtırraak üzer» dün yapılan blr top. İzmir müzik aevtrleri, Göktepe , fi uyılabilir. Imdad dubalann» k<mulaa mljtir: lantıda lnkıUın •lekjlk e^rtymninda ba»lanpç nnıflanna muadil bir salonundaki muntaum konserleri rcflektürler tahrib ediliyor Rivayett gör«, an seklzinci tsruı . nesm! blr mf«flı Ü7Pr1nd* gCnij ruku bulan ketilıneden llerl (eldigl M. Bojarın lahil yolun» konu'an v« f«. programla çalışıyor. Bugün İçin P'" takib etmek için ttntdt aneak elli dlan orUya atılsııştır tddlının mahU m«k flrer* bu tcyahati yapmıı celeri pırıldayan virajları g<tet«™neie yano. keman v» |«n dersleri verili lira vererek abont oluyorlar ve bü ba?lannda, îskoçyah sahil bir kız 1 "i Bc pı«Hda Yııpf n\ kıt K »rnr deitl. yttt vt hakikl «ebebui arastır;ix»l Roryarayan levhalarl» beton lmdad b« yor. Pivano öpTetmenl Seridp Bar tun mevsim boyunca on be? gündt güneyden, Dundee'den gelen James dök. kıaUluuu ftcdlk. •tlaraddakt Için yerll v» yabaneı m^lt(*asn^Ur^a« • je e t ' len leilCÂtcıler.n • Keiller ismindt bir adamla tvlen ^ n ]?rr Tdr h'jlun^uK O «ırada Yu Mr knmltyon tcfkllint karar Ttrilmts. baıı klm«l«r Ur»fınd»n kepantdı|ı İaa Ankart Devlet Konservatuarın bir oraya fidip tn mtahtlT sanatİU (Unt kadar dan mezundur, «nrei Orhan Bar kirlan dinliyorlar. Hmüs Anka mijti. Kan koca, bu fehlrde ufak goclaT Krkanıharbly» Blrinrl T* tkmel ttr KomlıyoB baalartcaktır. toplana» ve kırıldıfı j«rü!m«lrt»dİT. rak «alısmafta R«lsl«il« hunüt »larak fftnıjttlm. Büyük «m«kl»r •arfll* ytptırıltn b« lasla ber»b« Bab memleketlrind» rada bllt ntveud olmayan boyle çapta ticarete basladılar. Bir ki| saB!lân*r« U<Viıh* (ttttk v« ondaU Bir turirt vRpuru ır*MI levhaUrın korunmail İçin EmniTet müzik tahsiH yapmı», memlekete bir te««bbfljfiıı İzmlrdt tatblk ss bahı, Ispanyadan gtltn blr silep lit«ve« bandıralı «StaUa Polarln £•» « ncı 5ub« MUdurlUIU »• dll«t «abıU dönüçt» D*vlet Konsenatuannda hasına konulmajından eok iyi ne mana blr yıgıa altın ı t n n rengin kıtalan |6rduk. tyl bıtlbalarU aynl. dım » misl 132 aeyyahı hamllen dun «a?* ! l ekıpîerl vaıifelendlrilmljtir. muallim muavinl olarak çalı$mı*tır; tıc»ler ahndığını gordüm. de portakal bırakıp gitti. Mr. Ke Teknikokul ö^ınicil«ri Anka d« llmanımıra gelerek YM'iı 5^ '~>\ı Yeiıi Kocaeli milletvekili Wr basanh, lvi bir pivan^rtır. Keman Hnundskl nhtıraa yanasmı»tır Sevysl». İzmirin musikl haratındsn ban iller, bu portakallann yanaındao raya h^yrt tjönderÎTor lar araıında 112 Amerikaiı 9 Kaıuda. otomobil kazasında yaralandı dersinl îzmirin eski ve tecnibeli sederktn tvvtlct bjr çok •alonlar fazlamnı gatan almıstı, fakat aatTıld.ı Teknik Okul taltbtitrU y«el lı, I Yunanlı. 1 Danimarkalı, 1 KuYen! D P. Koe«*ll T«ay»t! ralllttv». bir tanatkân olan Madam Amati da. fon zamanlarda da trmlr Bad imaıına imkân yoktu, «ira mtyvaTeknik Okulun a«ıli| fartlvını pr» b»'ı bulunmaktadır. killerınden Kımu Osman Krkan. Ko. okutuyor. Madam Amati tzmird» Geml U« (ehrimlz* gtltn Atrna Bm. caelındı h»lkâ teşekkür »dlp don«rken »enelerdenberi »alonlarda »• rad yosunda konıerler veren, tecrubeltJ lann lezzetl buruk vt aeıydı. Bu ttvto tçin yaptıkları 10 günlük devam. vt tskl bir plyanlft «lan Mıhttr nun üzerint genc kansı, portakal = ı»iı" n « ı n ı f M n ı r s k ı t ? c a k akBcrt{ IÜTH MUdür raııav'nl . V 8ıb» Mu. Gebze elvırınd» blndıji otomobll kalaruuB dunımlannı dOatltmtk Içtn durü Celâl Kotcmrı atyuet «î°rek " r ı, ı ka'<;a'ır.d«n Mnl>nmıj yoda verdijH keman konserleril» Çeltblnin çah?malanıu da iaygj i!e ' lan dijer meyvalar aribl plslrip, Aokarıya blj heytt gendermeyi karar î'"^> ,hul r' .' e"ir*», A* la poıısle:^!» ve lkf kaburgt keml|l kırılmi|tır. A. »öhret yapmıjtır; daha neçenlerdt hatırlamak llzimdır. tatlı halint getirmenm ;aresinl a laftırmıılardır Okul tdare^i. mürarsat. •elanıını gettrdlginl s^vlrelş+lr gır yaralı mıllttvekiU Haydırpaja Nü. Ankarayı zivaretl sıraiinda Devlet ıStella Polarln bugun aaat 18 4 t İzmirin büvnk eksiji dddt bir rl ramaya koyuldu Zaten e*kidenb*ri lerlne Bakanlıktan geleeek eevabı bek. mune hastanuint kaldırılmıjtır Konjenrahıan «alonunda verd fi letvelerın l«v<;.vf eTti£ind»n htytttn Ai '•!!*• TV ıteveeeheB yatro te«ebbü«ünden mahrum ol ba$ka meyvalann reçelini yapmaya hartkttl fftrt bırakılmııttr. konser müzık«ieverlerin Ukdirini aynlaeaMır. kazanmıjtı; Verem Mücadele Ce masıdır Konaktan Güzelvalıya dof miyetl yaranna verdijH son konst nı «ahildeki kıılalann yıkhnlma^, ri Innirde E&itim merkedı saîonun nhhm açılması ve bu müstakbel da dınledik; kendisin» piyano Ut Kordonda yaDünlacak yeni binal»r arasına bir de tivatro konulmaaı Seride Barias refakat edlvordu. «ehir plânına sl'inustı. Bunu bir Müzflc okulunun ?an hoca.«ı Derlet Konser\'aruanmızdaTi me7\ın an önct tahakkuk ettirmek İzmir Nazıma Hanımdır; kı«a bir zam^n içm kat'î ve ouyük bır zgrurettir. da et«kll ettifti kTornm konsefle Tiyatro binai yaptırıhrken de »(ösrini tzmlrlıler vakında Izmlr rad t*nst kaçmadan, her n»vi teknik ımkânlsn halz mükemmel blr »ahyonında dinieveceklerdir Bu mevruda b!H en eok sevtndl nt. fakat küçük blr »alon eg?§ olaT*\ » • Izmirde venl açılan M'irik rak alınmalirtır Tem^illerii ivi ha•, okulunun dfVısl Wr çr.k t?İpVı» nrlarmBfı içm uztin mfiddet prova bulmosıdır: mfln^\er dHeleHn B»tı edılmesi lânmdır. Yeni bir e«ere umusikıMn» karşı görterdıkleri »'S nm mfıddet çalışabilm^k, tpm«ü ka. dünva mu'iki'inin mı^nlpkp*! edi'mekte olan oıvesin «abnede umlrdeki vakın WikV)aH bnkımından zun müddpt kalm^sı ile mümkünOmid vt memnuniyet verici bir hâ dür Memleke'mizir, bugünkü vt dısedir. hattâ yannki jartlanna göre bir İzmir mOzik oVıılund^Vl talb» temsilin uzun müddet sevirfi bulSİmdilik kültür dersleriri Tevcud ması, başka bır çok »artlarla bpralise ve ortaokullard* eöru\or, ens ber avnı zamanda talonun kuçük rtumıın ve jan de^leri lcin müzik olmasına baglıdır Bir »ehi'de m « okuluna geliyor. Derhal sö^livplim cud tivatro s«>virci«i bı"v0k ««lonu ki bu usmlün devamın» imkân yok bir kaç eün doldurur, lonra yeni Kır. L'<:eler''e okurulma«ı mecburî p*eri heklpr. Tiyatro »evirci'i ıl olsn bütün der^lfri gorHuktpn ion mpmleketlerde bıiyuk «alon yapma'n ra elbette bir havli >orulmus olan temsü^ri ya boş sa'.on karşısında, talebenin muzik okulundpk1 mocai vahud da uzun fasılalarla verm?k için yeter derecede • hammul gös gıbı bir netice doğıırur. Bu, hem termeleri güctur. Izmir müzik oku artıstin tevkinl kıran, hem de hiç lu binasının bir kısmını ispal eden ıkti'adi olmıyan bir şeydır On'in spor salonu ile yamndaki hazineye icin mükemmel jahre küçük salon a d dü5ün «p'orm hnsltı'p mÜ7İk prensıpıni biz dah^ uzun muddet okulun* tah'iis pdılmplidr. Sonra hatırdan çıkarmamahyız. da rinumüzdeki ders yıh için veEski Mısır Kraliçesi Nerimanın bir doktorla tvlendiglni bildırmiftik. Yukarıdaki rtaimdt H İzmirdekı m»vrud naSınık sanat riWek kari''ola'"la Viil'ii' derslerinin muzık okulunda v# konserva teşebbüsleri sevındiricidir; bunlan Kralıçe, yeni kocası ile blrlikte görübnektedlr. Sabık Kraliçpnin kocası 27 raşında olsn Dr, Adhan H Nakdbdir. Bu gena doktorun babajL aabtk tuar programlrının eerektırdüği toplavıp teşkılâtlandırmıık üçüncıi hudud dairesinde okurulma^ı temin büvuk jehrimize DarUk bır fikir vt Mısır Kralının yakınlanndan idi vt ihtilâl mahkeraasi kendütn! 15 sena hapea mahkâm «tmUtir. Haiot kendisi haplste bulunmaktadır. »dilmel dir. Müzik öğretimi sahasın his hayatı kazandıracaktır. e f n 1 1 > Marmalâtın Hikâyesi Böyle haşin, geçimsiz ve eksimiş tabıatli olmakta hakkı vardır. Nazıler harb esnasında ebeveynmı öldumüşler .. Annesini çok severmış. Üstelik buradaki aıkpHaîlanncian bazıları da çocuğa karşı pek de durüst harekıt etmemışlerdır Ole karıştı: Ne ayıb şey! Hanaı mıll°t olur ta olsun boyle Bdanvarla ıftıhar r der. Gayet açık kalbli bir cocuktur ve mesleğinde bir «as» tır. Y?meği bitııir.islprdı. So§uka kar fı alması lâzım ee'on C vitamin' tay.nı yutmavı unutmus olan Hubpıt iki kücük hapı ağzına attı. Örce Kaıin sofrsdan 1 alktı ve otekilerini de vestivere doğru çckip gntıudu. Üc dakika «rnra idıler vt soğuk üzerlerine mıçtı Ole sordu: Hangı arıbavs bıneceğiz? İkisine de. Danımarkah: Betty'yi bizlm arabaya bıniısjriz. Daha tmin olur. Hay hay, diyen Hubert devarn ettı .. Ben öne geçivorum. Motörü hep islpmekte olan arabasına bindi Kalın çızmeler, kurklir eldivcnlrr ve bılhassa <ırUndaki eocukla hareketi hsyli euçleşen Hubert yavaş v v a s arabavı hareke» ettirdi v? , rkadakıl?nn kendisini takıb edıp etmediğini de dikiz avn?sından kontrol etti. İçinden. bu iki iyi Danimarkahyı sonunda belkt de ievkten ziyjde can sıkmtısı getirebılecek bir micerava sürüklemıs olduğu^dan dolayı nsdim oldu Bır kere Be«t\'nın hastanede küçuk odasıı 'a hık'knten tehlikede olduğundan kendı de ™min desıldı Hunr't'ı hv ^on kararı almağa sevkeden amıller, kızın imdad manasına aldım bir baki"i ile, yeni başhek'me kırşı birHenbıre hissettıei antipatıden ibaretti «Aldandımsa da, hıç de£ılse bu tesebbüs dıkkati çeker Boyle içleri de braz karıçtırmak ı ıdır. Bu son vakalann ıpıtu çeken kımse bu £ibi | müdahalelerle bir tedbirsizlik, bir ıhtiyatsızlık yapar ve buvıyetı mey dana çıkar, dıye düşundü. Arabajn ha^tanenin 'inünde durdurdu ve indi. Danimarkah kanknca da onuı arka<;ırdn durdular '•e arabndan inıp yanina (jeldiler. Gocuk. çızme, başlık ve ma^kssile hir kadınm kutubda bir erkekten farkedı'mçsi mümkün olm'"a"p""nı ^usünen Hvıbert Karin'in buna Hr istısna teşkil etüğini ğördü, o kılıkla bıle guzel kadın k^UvİKİa tanılıyordu. Giydiğı şevlerin oğırhğına rağrnen yüruyüşü. harekjtlari kendisının cınsi Jâtife mensub olduSunu costermekte idi. Ole aoğsunü kpbaıtarak: Haydı bakalım1 öedi, Hastanenin surculü kapısından geçtıler ve vestiyere gıttiler. Sonra da ziyaretci'erin beklîme salonuna gırdiler. Hubert bir müracaat fişi üzerme Bill Botsford ve Ole Winter isimlerini yazıp bashekime gönderdi. Zıyaret saa^i oiduğu için salon kalabahktı Buna rağmen çok bek'iemediler Kâgıdı gotürmü? olan emirber geri dondü v» haşhekımm vempğe gıtmi» olduğunu haber verdi. Hubert »ordu: Onun yerıne kim bakıyor? Asteğmen Tomson! Öyle ıse Tomson'u görelim. Elimizde Albay Hüton'un bir emıi var. Emirber gitti ve derhal geri döndü. Benimlr beraber gelin' Emuber zıyaretçılerı Hııbert'in sabahleyin Dumy ile görüştüğu oda nın yanmda bir odava goturdü. Odada bovnunds göğü; dmleme âle+i a?ıh. hevaz gomle^'i Jarı«ın. genc bir adam vardr DoVtor qste*mnn Tomson Hubert bu n?rin ve m'jlâyim çocuğun, Thule gelmeğe mecbur olması içın ne yapmış olduğunu kendi kendine sordu. Genc doktor Danımarkalı çiftı srmımi •şekılde selâmladı. Onl^r da Hubert'i ona tanıttılar. Daha konusmaŞa başUmadan Hubert Albay Hılton'dan aldığı emn doktora gösterdi ve Beftv Donovan'ı almaga gPİdık, dıye zıyaret maksadını kuaca soyledi. Tonr;on hu '07 iizerıne sıçradı ve Hılton'un emrını tn az üç defa •> kudu. Kâğıdı Hubert'e iade ederk«m: Sizdt kalsın, dedl Tomson: Meseleyi bafhekıme soylemem lâzım, diyt kekeledi. Hubert cevab vtrdi: Buna katiyyen lönım yok. Getirdi&im ttntr «izi tamamen mesuliyetten kurtanr Zaten bızım de formtlitelerlt kaybedecek vaktımız yok! Tomson gozlerinl ytrt dı ere< ısrar etti: Başhekimt aormadan hiç bir şey yapamara. Rubert aoguk bir tavırlau Fekâlâ! Ben dt fimdi kuman Doktor ceblnden bir anahtar çıka sııuza yafraeak belâlar» karjı va bir dana telefon edip emrini ne suretle rıp kapının anahtar deligine so* şemsiye, ya blr kalın yağmurluk tu. Sinirden «r tir titriyen Karin: ahnm. karşıladığınızj soylerim. Durny 5fkt II»! Zannedensem kızın esvablarını Bunu söyledikten scnra büron' n Ne dmek IrtHljHnlrf »nlsy»bir köşesindt duran telefon mrkı !>r?m=k lâzım. nesine dnfru yürüdü. Tomson buna Kapı »çıldı ftnr» Tnm?on, »rVs madıın H»r f^vdea tvvp] bı;rada mâni olmak istedi. 5indan ötekller glrdiler. Genc ıe eüriiltü etmek raemnudiir. Çünkü hastavı • • Bu telpfon hayfarıe penonellne kim: Birdenblrt duHu Gönl. boa ve mahtusrur. Sız bununla konujamgz Mlss Donovan. dedl. Dostlanbozulmuş ystaga ilişti. Derinden îinız. nızı sizi... derken dili turuldu Aegelen bir je^le: Hubert haşin blr eda ile: zı açık kaldı. etrafma göz gezdirdı Kız npreje gitti' dıye Tom Oyle mı? Hele bir mâni olu Efilip yatafm »Itına baktı. Arkanuz bakayım, dedikten sonra elile da duran Hubert ve Danımarkalı son'a sordu. genc hekimi itti ve telefonu açıp çift Honjp kalmışlardı. I O da tamamile şaşırmış blr numarayı çevirirken sapsarı olan MITS Betty Donovan yatajında \' Bilmiyo'um. KaDi kil.dli ıdı Tomson: yokru, kaybolmuıtu. Nıhayet Hu Şimdı ben açtım, dıve cevab verdı. ! Huhert çıki|ircasına »nrdu: Bir dakika! diyt baftırdı. berf Hub»rt mıkrofonu telefonun ü u Bu sabah bu muessesede olan Hay Allah cezasmı versm! derıne koydu; fakat elıni âletten çekbıten leylerden yalrız k^ndınizin di ve Tonuon'u omzundan yaktlamedi. sorumlu olduğıınuru bana ?ovleyıp önceleri üzerin* fınldak gibı miştiniz. Şuphesız hâlâ aynı fıkır Ben . yani mademki siz bana çtvırdı: desiniıî Albay Hilton'un yazılı tmrini bıra Kız nerede? Ha* Burada olkıyorıunuz, o haldt ben kendimi Dumy bu sftzt eevab vermedi. başhekime karjı bununla müdafaa madıgım biliyordunuz degil mi? Tomson'a emrettiAsağıda bıze bunun için bln dereedebilirim. Gellniz .. Muhafaza teskllâtına hemen Ve önlerinden koridora çıkb. Da den «u getiriyordunuz! Durny de haber ver! Her halde hastanenin çıkamadı nlmarkalı subsv Ole, Hubert'e ha bunun için meydana ieindedir. Muhakkak lçcrıdedir. reketıni tasvib vollu gözünü kırptı. Ama, hemşerim, berı şakaya gel Gecelik k:vafetıle di'arı cıkamaz Karin'in yüzü heyeeandan kıpkır mem. Bu ijler böyle devam ede Elbıseleri de bızde kılidhdir. mırı olmuştu. A'ansört bindiler. Hubert: Yukarı çıkarken Hubert sordu: Arkaltnndan rt koridordan ge Bir kere baksak. efbiseltT r» Tomjon neden çekinıvnrs'j ltn nahof blr se« cevab verdl: rinde mi? nuz? İtaatnizlikten dolayı Floriday» NMII devam edermiı işler. Dumy ile birllktt o karrn h»*b»gönderilmekten mi? bilebilir miyiz Mösyö Botsford? bakıalarına aid kısma gittüer He Söylersem ınanmazsınız; ama Hubert derhal, dönüp odaya gir kım hastalaruı gardrob meTrurunu söyliyeceğım hakıkattir. miş olan başhekime: çağırdı Mı« Donovan'ın elbise paAsansör durdu. Çıknlar vt çok Çok yakında işlerin na»ıl dt ketinın yerlndt oldufru anlaşıldı. ısıklı bir kondorda yürudültr. Bt^ vam edebileceJHni ojh»nirsiniz, de Yalnız avnı memur btr h».«t«b«kıtv'nia oda kapısı onundt durdular. ! di. Ben sızin yerinizde olsam, ba cının dıj elbiselerinin saat on birlt btr arasında çalınmif olduğunu 111ve etti. Ha^Une Içlnds yapıl»n bütün araştınnalar semerrMz ka'dı M'sa Donovan bulunemadı. Oğ'edon n n ] ra Mat Ikide Danimarkah çıft l'e Hubert Betty'nın b°T halde ç^l nmıs oiduğu SOVIPTIP^ hastphıki"! kılığüe kaçmif oiduğu kanaat'lt hastanevi terkettiler. E S T b»vlt hareket etti i»e eecelırır üstiiıt givılmis bir gocak'a dş=nnm rrrthiş soğufuna m^ruz o'acgı iç'n ^"rhE] zatürrıeye rutulması muhak kaktı Polis âmirine hTnen habor vermelı, dedi 1 Bırhkte po ^ da*r«^a 3^*+^lf*r, Ackerî polıs teffm*»nı D^^^VP^ eı lındeki bü*un piH« a.raba'anr" kızın aranmasıns e"rı^"r^\^r gibi | radvo ile de umum! bır fpHüş vayI dı. Hubert ve Danimarkah ç'ft polis dairesinden çık?rlarkei Thule1 nl n bü^in rado istasvonhn kırjn ] aranTna'ü ilan'nı neşre baçlamıslaHı Dantmarkalı lrtfbat »blü OU Blz? rHeîfcn Dıh* rahat k«nusunız teklifinde bulundu. Karin di" Slze güzel btr çmy hıııııiii. deyince Hubert: Hay hay! Kabul rt«.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog