Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURtYFT f Mayn l t t i RADYO Teknik Üniversifenin spor bayramı Teknik Cniverslte spor bayramı jtna »aat 15 te Ünıversite spor salonıuıda yapılacaktır. Kıymetıi gporculaniJ yetiştiğf Teknik Üniversitede spor bayramının çok güzel geçeeeği umulmaktad'.r. Bayramin programı »öyledir: Acıh», Istıklâl marşı, konuşma: Faşkan Prof. Ilhami Civanoglu, aletli jimnastik. halat çekme. pingpotıg. final maçlan), güret, kapalı «alon atletinni. miUi oyunlar, voleybol, basketbol, kapaıuj. f Bugünkü program İSTANBUL j Büyük Adli Hatalar KATİL KİM? MAZSAB STOR 11.57 AçU| vepro|Taı« 13.00 Hab»rler 13.15 Dana m ü l l i i 1P1) 13.30 Şarkjlar; okuyMı: Aüfe Ed1bo|lu 14.00 Kamaval aulodilcrl (Pl ) 14.M Şarkılar; okuyan: Mujtai» Kovan eı 14 45 TUı» yıldıx!*rı (Pl.) 1S.0O ICapanı», ÇEKMEYİNIZ! Fakültelerarajı fulbol maçlan Istanbul ÜnıversUesi spor ktıJübu tarafurian tertib edilçn Fakülteler arası futbol karşılsşmalanndan Tıbîktisad maçı dün Vefa »tadında hakpm Nezih încilinin Idaresinde oynanjmştır. B.uıdau evvel Od defa yeni?emlyerek 11 bensbera kalım bu Iki tekım dün de yenişememijler v» ınüsabaiîa 11 beraberllkl» aona «rmiştir. Maçlar çtft» •llmin&ıyon «ıuHlne gfm oynandıgmdan nttleade kıır'aya batvurulrau» T « Türkly» Irpanya maçında olduğu gibi t ü çük btr eocujun eektifti krur'ayı Tıb fakultaai takamı kazanmiftır Muayyen zamanlardaki sancılara karşı GRiPiN başarı ile kullanıtır KİNİNLİ Baş, dış, adale. ainir, lumbago, romatizma, »iyatik ağn ve iancılanaı derhal teakin eder. Grip ve nezle başlanficında aiınması faydalıdır. Mideyi bozmas. kaJbi ve böbrekleri yormaı. PURO İÇİN NE DİYOR. PURO. ferkalıde bir ToTtlet Sabonu olmakla beraber, ajrnı zamaııda. terkibiade krem hasaalan bulunan raüeaair r« pratik bir f ö ı e l l i k m&tCahzandır. CildiaiaJ ke • ramıL, genç T « guzel LaJmak İÇİD PUROdan 18.00 Açılıı v« Kafıf farkılar (Pl.) 11 15 Türkiller: ç«lan v« okuyan: Hanuı Tunç 18.30 Konujmm 18.40 Caz müzljfl 19.00 Haberler 19.15 Meşhur orkestralar Mejhur »efler <P;.j 20.00 Saz aaerlerı 20. İS Radyo Gazcteai 20.30 Kua Khlr haberieri 20.35 Şarkılar; okuyan: MusUfa Çağlar 20.50 Şehirden |ehlr« 21 00 Haftanın ılyasl lcmail 21.15 Radyo klâsik TCrk muaiklsl toplulugu 22.00 Konusma 22.10 Son&t 22.30 Caz •everü^rtn saatl (Pl.) 2Î.45 Habsrler 23.00 Kambiyo Boraa ve programlar 23.0" Dan» müzlg ı Pl. • 23 30 Opera saati (Pl.) 24.00 Kapa £ 8w • ANKARA T.Ja ajrdın Karm* muzlk A ç l l | T « procram T.34 Gün(Pl.) T 4S Hab«rler 8.00 aabah müzlji (Pl.t 830 Hafif (Pl.) »00 Kapuuş. Brier'in avukatı [Fakat o sıralarda miidaf..asını Noei'in arıfe henüz acemilik devre»ind« günü yaptı. AVMolduğundan mü fkat Pol Kombi, Ptrisli idl Bilâhare epey göhret de bulmujtur. idafaanamesi herkese pek boj, p«k sudan geidl. Kısrnı âzamı ktt/çük burjua ve topr*k sahiblerinden mürekkeb olan jüri heyetı, Ibu müdafaaya tamamen bigâne ka'.dı. PURO, cllt 0zer1nd*ki aiyah benek v« gUz*U liği boıan »ivilc«l«rın teaek* külün* manl olur • 11.5* A ç l l l | T « program 12 00 A"ker taatl 12 3* CevTİy» Ceyhundan »arkılar 13.00 Haberler 13.15 Radyo Milon orkestruı 13.30 Öğ'.e GaMt»»l İS 45 Radyo aalon orktatruının devatnı 14 00 Kaponıa. ltM Aotll» ve p r g r t n 17 M Plkr«t Ujturlu Z«hra Küçukten (arkilar 17.15 rilm yüdızları geç'.dl 17.45 Küme faalı 18.15 Köyün »aati 18.30 Yurddan ae«ler 1».M Haberler 1M5 Tarthten btr yaprak 19.20 Aıuman Artun 11.40 Bu nerenln turküsu? 20.00 Sıdıka Çandarlıdan dans farkılan 20.15 Radyo Gazetesi 20.30 Batı Knstrümanlarile Türk mütlği l l . M Slyast iemal . 21.15 Mülik (Pl.) 21.30 Tarihlmlıden seçme tıkralar 21 40 Yeni dana plâkları M 00 Serbest »aat 22.15 Muall» Mukadder Atakandîın jarkılar 22.45 ' Haberler 23 00 Kapanıj. I O GalataMrsy Liseti Robert Kolej futbol lcarşılaşman Pazas gunft Mlthatpaaa ıtadmda •yranacak olan BtşÜctaj Galata»•ray profe«yoneJ Hf maçından Sn•e aaat İS t* Galataaaray UMSİ 11» PURO, eildln d*rlnllk> l«rtrv« kadar nüfuı e derek yabaneı »• zarart» l tamizl«r Rob«rt Kolej arasmda hususi bir futbol karfilaşna» jrapılaeakrhr. Türkiy* biriaci otomobfl TTtrkiy» Turlac «• OtoeBobndllk Kur<iiBU, 2029 najna tarihltri arasında »e d5rt parkur ux«rlnden yapılacak blr otonvobü rally'ri tartiblenmiştİT. Yansın parkurUn bit edilmistir: 1 Ankar» 2 Konyı Buraa Üakrfldar. S Efes (îamb) Buw« Ü«küdar. 4 Topkapı Idrra* Topkaqpı (jt.nıı baytnlar Için) GRiPiN 4 K M aafmayınıs. B PURO, eildln g U N k a lan flüzalllfllnl v * e « zlb*stni m « y d a n a ç ı k a n r BOL KÖPÜKLO NEFİS KOKULU PURO BOzalllk •etrtMia b«g0nd«M Klbarafl »İ2 dt tatblk atflaiz. t ara »• gOnde 3 adet alınabilir. PURO SABUNU 100 DE 100 SAFTIR 4 |# Jüri heyeti aynı jün 18.10 saat 17 de müzakerey» çeküdl. Saatj bildirdl.j LiIdiiihİH tareliâi kenaİHİTİ ievdizit v 0 9 J , BALIK VEVIMZ Har eiru bahk. bilhajaa kjlıç rm kalfcan b«l v* ucuzdur. Mensublanna yemek veren müessea*, fabrika v» mekteblert Bahkhaned* toptan fiıtına t*min «dilir. Bugünlerdeki İHHBBM^HB fırsattan istiiad» «diniz. En kurretli İSTANBUL BALIKÇILAH pdadır. aj CEMİYETİ BULMACA 1 1 i 1 1 t1 1 •1 1 1 IBI da tekrar mahkem» salonuna döndü ve karanru 5 Jüri, hafifletici sebeb kabul etmediğinden, mahkemt relsi derhal / ölüm cezası verdi. Karar henüı okunmujtu ki Bri«r, h«r raman, dan daha soğukkanlı olduğu hald» «yaga kalktı va heyeti hâkimeye hitab ederek şu sözleri söyledi: 'Sizler muhakkak kl benden çok okumuşsunuz. Sir de bundan eminslniz. Fakat hata tttl^ ğinizin farkında değilsiniz: Bir masumu mahkum ettiniz...» Yeni bir teyird rekonı Bradford 6 (14.) Bur»d« of«tnan bir rugH U# maçına 108J5T5 D »raklı lçtlrak «traiı »« haaillt • 3 650 Ingiliz • lirasını (takrft>« ""Ç.500 Türk lirası) bulınu»tur. ?>;yırcl adedinto bu ni»b«ti Wr ^ünya rekonj tegkll rbnelrt«<ör. i m• 1 İngilterenin en fazla aeylrd toplıyan futbol takmı Londrs 6 (Nafeoi N«fi«dllw Jrtatistiklere g»r«, lngütartd» j«ç«n futbol me\'^imi mrajında « ( n 1« seyircı celbedan takun gaca Arienal olmuştup. Arsenal, keTHİİ aalıaamda T*P^&^ maclara vatasl olarak her karfila«ma için 50.000 »eyirci ç«kmlftir. Bu sene şampiyon olan Volv^r Hanıp* ton ise yalnu S5000 »«yirci eelb«d<=bi!mişrAr. Arsenal, llgd» 11 n d vaziyettedİT. Bir « » kadım olmakla «v v« • nnmn hekımı ıl« mesgul olup ken> dlnirl ıhmal etmeyiniı. Bu nal, bi» çok frlftketlera sebeb olabilecetint h«>r cıin frayatla (ffiruyoriunuz. H«yatıni7.ın erkegi her ne kadar faali» yetinize, sadjıkatinize hayran oluyor sa. csziht'tıizin ona tesir etmeaini da candan ister.Cıldinizden.lâyık oldutfu Ihtimatnı esir^emeyini*. PON'nS KREMLERI dalml turett* tnthik edildigi takdird« yüıOnürün daimT gençlijlnl muKafaiâ e(meyl leahhüt eder Geceleri yıtmadan evvel POND S COLD Kr«ral ıla ydzünuifl masaj yapınıı. Bu krem ciV din mesamelenne kadar nüfuz eder«k tüdl makiyaj ve tozlırdan temizler. PONDS VANlSHtNG Kretni gandOtOn Utimal edillr Bu kremden yöıOnOıt ine» bir tabaka rdrdüklen aonra makiyajjnıt İçin müsail bir zemin haurlanır. Aym tanunda cıldiniıl dıa zevkle ytyeceği ARI BİSKÜİLERİ Sabah kahvaltısında SOLDAS SAĞA: 1 Geçen gün Tahranda h&tlraaı kutlanan v « devrinin en buyük u b v» felsefe aljmi olan zat. 2 Din ve dünya ıslerini ayrı telakik etme zihn;yetiııe sahib klmse (Ikl keürael. S Açıktan e'de edllen n.eniaat. 4 Bildiglmiı meshur urun kuiaklı (eski terimi, b'.r takı. 5 «Kötü» nün akslnln üçte ıkisi. aalyesi akarak gezen ve »nıln» teaadül edenl ı ı ı n n (eski tsrim). I Seçimde u^radıkları he7im;t . yizünden ne yaparakla'.nı bilmlyenlerden biri. T Insanı çahşmadan geçındiren. blr raman pan^ısının tıltnia ucü. 8 Orta çagdakl Got kabilelerlnin baskanlarından. YUKARIDAN AŞAÖrYA: 1 Din! şarkılar yapmayı veya okumayı sarat edinrnlı olan. S Almanyada blr bölpe. 3 Bazan ayaga kadar gelip de tep'lenler 'ef;ki u«ul çcğul). (tpbre »atıj np'keri. 4 Kandmn yoi^ jtetfrme. cll»ell Uvır. S İlk çagdakl İran vaHierinin iin\'anı. fl Çevrlince asaSının bnvrğ:sı nlur. jeir Sürurlye gore farenîn hasretinden ölpr.. 7 Gaze*e muharrir ve muhabirinin göri] kadsr TTKihlm sayılar «nu. S Sırf tecri:be üzerice kurulmuj illaı esaslarına böy> derier. 1 t S 4 i • J 1 1 IJI ÖL M«nl«k*ttmlx ım w ji vcdiitlnİjD ku bal C:5İ KTCMII N»k ÜM Bir jubat 1902 günü Cumhur Başkanı Emil Lube, hükmünü müebbed küreğe çevirdi. Cumhur Başkam, «af komijf .yonu» nun vardığı kanaatten mülhem olarak bu karara var| mıştı. Buna da ıebeb müdafaanın korkunç ^erecede layif olmal sıydı. Bu da Cumhur Baskanının affetme salîhiyetini bazan n e | manasıı bir sekilde kullandığına delildir. Brier »a hakh olarak ı ıdamj mahkum ediimisti (bu takdirde onun idam: vacibrli çünj kü beg çocuğunu birden öldürmüştü), yahud da bu hüküm yprsizdi. Hükmün yersiz olduğu farzeriilirse nasıl olur da masum biı zavallı senelerce zindanda inletilebilirdi? L''^ Çlrketbılo b* Mmğ Lsroafl HakJo GÖBELEK 4 5 954 Urlhind* olup T 1 9M eum* •aat 11 4* Cui«T •ptrtiEunından »lınantk C.ımlJ 9«rlflnd« S<1« " « " » " « kıh Zdlmcka.pi 9*hldliilnd«U ailt kabrüM d«fn»dil«ce«lnl teeuttrU blldlrlris. tkb«l KOCMII NkkUr* KITBM«] »a* büjUjrüraOı T» E o c u l l N&klty* ÇlıV»t) mUeulsl tnirden.(oz.^neav« nlzgardan korur. POND'S Tüp 225 Kı> KOçUk Tüp 110 Krs. Ikindi çayında Istanbnl Aâliye 10 uncn Hukuk Hlkimlifhıd*B: •53 «11 Ö(* v ^ l l l » r l t»r*llnd«n tcılan BIImlvon»nnıı«f Abdullth k ı u Hınifenln «lüBalarısı Aamefl taık ijener d e n mtl 11* tahakkuk *d«n mİTftiçUrı Fatmı Bay ve Bayan öğretR»n«, Reflk Blrol. Tarık. Natık, Sü j hanesir.de bütün h«ylâ, Ahmtd. rahriy*. Halld. H»yri, | menlerile en ehven ücretle BelkU. All Su»d v» Fatm» Talâttn doj i modern dansları figürleriie öğretrudan dojtnjy» v» bllvaj.t* M aenedenj meyi garanti eder 13 21 arası b«ri n U u ı ı v« f a n l u t z tasarruflarında bulunan mki Vldoa y*ni Güngören Beyoğlu Istikıâl Cad. Mis Sok. 16 köyü !çlnd« T« halen Seher, Ahmed ve kat 4. Tel: 49450. Broşür isteyiniz. Vehbt tsrlarile hem hudud olün ve NOT: Toplantılara yetiştirilir. K*re5tecib«Jı natnil» maruf İmamın bafı denilen mahallin K. M. nln 639 kınöa itira^ı olanJaı m yedlerinde unpu 7n»dd»si delâletile namlarına te=ciii mecud tasarruf belgeler;!ç i{bu ilânın hakkınd&kl dsvanın ve 6333 iayjlı ka | np;i' tarihinöen itibaren üç ay Içinde nun hüktlmlerin* f8r« I!»n »dilmesinej karar Terilınll olrn*kla bu yer hak' mahkememtze mürartstleri llân olunur. (5703) Halis sUtten.bUyük bir itina İle hazırlanan nefis ARI BiskUilerinl \ h e r acıktıfiınız anda ylyeblllrslniz MİÜIŞİTİEİRİEİK EİTİMAİ lü'MİI" ÜİRİ»İT|R|A|K l İ l l k l tSMAİL HAKKI GÖBELEK «9 »M p«rf*nb« f t n ü Kaıkkın n h m « tr,t k»\ujımn olup 7.8 954 rrm» fUnfl feh2&d*b«fi rtyzİT* e*d*wi No. 11 d«kl Güler »partıır.arnndan «aat 11 de »Unark B»yııd Camll Çerlflnd» Rfle CimarîDi mütırakıb Edlrnekapı ŞehldÜfcndeM «11* . kabrlırtAnın» dern»d!letMuürl* bildirülı. * * * M«rtnss Dr Rıza Tthsin Oaneartn •fl. CmİJK Oünrln b«m«lr«<L tmUift Sönn.^. Melahat Ird81«l. N « i h « Aygan T « Nüveyr» MuhaddtJİn anneltrl. K«•nal Sttnrna AH Erdölen, Stlih A y ( « ı v* Mehmed Muhiddıjln kayınvalldeltrl, NLhn! KiîildCTnlr, Nr)»d SSnmcc, Oklay Manço v* AHI'.« Muhadtflrin büyük»nneleri, Btht«r Şahlnb«< »• Muzafftr Gu.frin h&laUn Bol kaiori verir. Beslerfakat şişmanratm? UİSİKİUİMİRİUİ Bl<İAİR|*İA|R|K Î C İ E İ S İ E İ T I İFİA L M E V L 1 D Çok «e v gill riglumuz Şurasını da ilâve edelim ki Brier, mahkumiyet müdcett devamınca nümune teşkil edecek bir jekilde hareket etti. Fakat her zam?n olduğu gibi kimseye açılmath. Bazan haftalarca kimse iie konuşmuyor. ama günlük işini k = t'iyen jikâyet etmec!?n görüyordu. Fırsat düştükçe. ysrıi bir gazeteci, yük?ek bir misafİT kendisine sual sordukça mahkemede söylediğ; ?Ö7.1eri tekrsr ederek: «Ben öldürmecim, ır.asumum, kimseyi vurmadım» diyordu. « Brier bir aralık 1908 de yeniden muhakem» edllmesinl lsedi. Brier bu lstidasına esaj oiarak Lüben'lerin servet »ahibi olmadıklarını gösteriyordu. Filhakika Lüben'lerin emvaline haciz konmuj ve neleri var, neleri yok satılmıştı. Cinayetin saiklerinden biri böylelikle ortadan kalkmış oluyordu. Fakat mahkumun taleb: neticesiz kaldı. (Arkan v»r) ENGİN AYBAY'ın vefatının kırkı munatebetiie azız ruhuna lthaf »clmek uzere 7 mayıı 1S54 de cuma namazını müteakıb Şijii Camilnde okunacak Hatmi Şerif ve Mevlidi Ntbevly* akraba v* doatlarımızla arzu edenlerlr. huzurları rica olunur. Babası: Kcmal Ayb&y Anrsest: Melfihat Aybay Heybeliada Orlaokul Yaptırma Derneğinden Bayan MACİDE GENCER kn? bir h8 = t;Iıiı rrîuteakıb vçjst ttnni:r r. CenaMsl bugun ögls najmzindsrı f^tıra Beyazıd Cacıiinden kaidınl»'»k Edirnekapı mezarlığm» defnedilecektîr. I>ul Bsyan YervantuhJ S^roywı, Bay ve Baysn Dıkran Sarnyan, sevglll eçl ve r>pdferlerİ o'sn CORTEBERT Çdâtıdfr 60.000 lira keşif bedelli Heybeliada Orteokulunun temel inşaatına aid ihale, talib zuhur etmediğinden, keşif ve çartnamede depişiklik yapılarök uzaülmıştır. 21 mayıs cuma günü saat 14te Büyükada Fen Kurulunda açık eksiltırıeye konacaktır. Taş, çimento ve demir temini Derneğe f.iddir. Şartname Fen Kurulundadır. İlân olunur. ' YÖNETİM KURULU Aşçı Araıtıyor Alaturka, alafranga iyi yemek pişirmesini bilen orta ya^h bir bayan aranmaktadır. istiklâl caddesi 186. Kapıcıya müracaat TBtkiyede neşri hakkı yalnu: gazetemize aiddir. Bay ZAKAR SAKOYAN'ın {Çakrnakçılar yoku?unda elblse tadri) vefat ettigtni derin teesfurle blldırlrler. Cen^ze mera;:rr.i bugun ciiira 7 mayı» 1954 saat 15 30 da Beyojiu Bahkpazarı Üç Horan Enneni kıü&esınde icra olu«f.ra'cîır. I:su llân hususî davetly* yerlne k ı lır.air Cer.aze Levazmatı ve Servts Islerl Garbls Celil: Tel: 42746 * * * L!on Me'ba Çikoıa'a fabrikasımn ortaklörıpian Bay Pantazi Dampa'nın eşl İnşaat İlânı Feshane Siimer Yapı Kooperatifinden: 1 Evvelce yapılmış bulunan inşaat ihalemiı Kooperatifimizce h?ddi lâyıkında görülmediğinden i; yeniden v t asağıdaki şartlarla ihaleye çıkarılmıştır. 2 Koopeı atifimizin inşa ettirecegi bitljlk nizam Iki katlı 192 aded işçi evinin anahtar teslimi teklif alma guretile lhales: yapılacaktır. 3 Bu i$« ald doayalar her gün ımat 14 ten 17 y kadar Sümerbcnk Defterdar Müessesesi veznesinden 50 lira mukaMİinde temin edilebilir. 4 Bu ije aid muvakkat teminat 20 bin llradır. (Defterdar Vlüessesesi \3znesine yatınlması.) 5 İTıale 22/5/1954 cumartesi günü saat 10 da Defterdar Müessesesinde toplanacak ihale komisyonu hururunda kapslı zarf usuiü ile yapılacaktır. Gerekli teminat! yatıranlar alacaklan makbuzlarla birlikte en geç 21/5/1954 akşamma kadsr Sümerbank Defterdar Müessesesindeki ihale komisyonuna tekliflerini vermeleri6 Posta gecikmeleri nazan itibara ahnmaz. 7 Taliblerin en az 1.500000 lirahk benzeri İ3 yapmi| olduklarına dftir vesiks ibrazı lâzımdır. 8 Yabaneı inşaat teküfleri kabul edilir. 9 ~ Kooperatif ihaleyi yapıp yapmarnakta gerbesttlr. KAYIB ARAf'VOR Sirkeclde Çorluya glden otobüj duraınd&n karşıya geçcrkn Içerislnrte Gülsünı ve Hatıceye ald ıkı ni.fu» ve Ankaradakl enl*kime ald dliekçem cldugu fcalde çantamı kazaen kaybettim. Bulan sağıdaki »dre«lem getlrilgl takdirde memnun ed^cegim. Adrea: Haticc Cin KasımpM* Dolabder* muhtarlıjı tllle Erıızurum Doğu Evleri Kooperatif Şirketinden: İnşaat Yapürılacak Erzurum merkezinde |irketimize aid yetmiş ilâ seksen hp; evin kârgir ve beton aksamı ile çatı ve mozayik kısımlan yaptırılacaktır. Beher evin yaptırılacak bu kısımlara aid kesif bedeli (14463) lira olup muvakkat teminat miktarı da (50.000) Hradır. Kapalı rarf usulü i!e yapılacak olan bu ihale 28/5/1954 cuma günü saat 14.00 de şirketin idare reisi avukat Samih Kobalin Erzurumda Taş han karşısındaki yazıhanesinde yapılacakîır. Isteklilerin teminat mektublan ile eliişer kuruşlıık pulla imza edilmİ5 ihale evTakını teminat mektubiarı içine koyarak ihale günü »aat 14.00 t kadar Şirket Keisliğine verrr.eleri jarttır. Şirket, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. thale e\Takı brs lira mukabilinde Hrzurumda Ştrket Merkezinden. İstan'bulda Galatada Haraççı sokak No. 14/1 de Türkoğlu Müesseseslnden Telefon: (49317) Ankara İtfaiye meydanı Kosova sokak No. 54 Çelik Motör Kollektii Şirketinden alabilirler. Banka teminat! karsılığmda veya lirketin kabul edeceği gayHmenkul lpoteği mukabilmde (200.000) llra avanı verileeektir. RUHANÎ ÂYİN Sevglll babamız Bay LEON HİSSARLI'nın Bayan O'LGA DAMPA vpfat etmıst.r. Cer.azc merajimi ougün ı cuma 7 ma\'is 1954 saa: 11 de Bpyojlu i Taksımde Rum Ortodçtks Ayia Tıiyada j killfff.inde icra olunacağı teessürle bil ' dırllir. Kocaj>ı: Pantazi Daınpa. Kızi' Nuia P Damoa. Anresl: Atin.3 Anasta?!»cli. Karipclşı. Anasas Anasta^yadi. Ane<=iikı Aravng.a, Dimitri Kaçikopııln. Nlko:a ArasUsyacil vc akraba lsrı tşbu ilân husıısi davetiye yertne katTıdir.. On&ıc Levazımaü ?ervi<ii N. Piçtof Telefon: 44236 .efatının blrüıcl senel devrlyeslne rajtayan yarınkl cumartesl günü 8 mayıı 1954 aaat 11 de Beyoflu Bahkpazarı Üç Horan Ermen ktliseainde Bylni ruhanl yapılacagından 6o*t T* akrab«laın tefrlfleri rlo* olunur. Eviadları: Arman ve Roje Hlraarlı Baaao ve yayan CumhuTİyct Matbaaeılık T» GazetedUk Türk Anonim şirkatt Caiolotlu Haikevl «okak No. 30/41 Sahibierl >IMENDIFERÜ 15 r&SU TL IQ7 ŞİMENDIFERÜ «ONOKf TRE 17 TA3U t L 140 Türkiya yegina ithaütçıaı: Iatanbul 4 üncü Vaiıi H*n 20 Birinoi k*l SÂZİME NADİ ve ÇOCUKLARJ Ya»ı iflerl.il fl'len idare «dan Mes'ul MUdür CEVAD FEHMİ BAŞKUT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog