Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CTTMHUKizVf r BİR DAKİKA t eçlm jellr geçeı lstarimiz yolunda gitsbı. Artık olan bitenden ziyad» f!\ JT? ısın tanınıahyız! Çünolmayıp bitmiyenlere bakalım. |P^^ kfi, OrtaDoğu bölgeBir hafta kadar evvel Emlâ* f U ıtnde Ttirk aleyhtarhKredi Bankasınm blr çok bankalaBn hnsustaM tecrübelerin müsbet Moskova 6 (a.a.) Pravda ga nnı vermiştir. ftı raratmaya çalışan ve bn cereyanmızda birdenblr» gördti|üma« netlce verdiği açıklandı zetesinin bu sabahki nüshasında Bu karar için mucib sebeb olarak ilân furyası arasında bir acaib rek•ı korükliyen merkezin Nil kıyılabildirdiğine göre «Sovyetler Birhği mevzuubahis muharrırlerin hlâk Washington 6 (ajı.) Husus! rmd* bnlunduğunn gönnemezlikIâmını gazetelerde görmastÜBa, Muharrirler Cemiyeti» nln idae dışı ve antisosyal hareketlerde bubir arasbrma lâboratuarmm baskaleo gelemeyiz. «Eksik bir ilân» serlevhasile ya«heyeti 28 nisanda yaptığı toplantı lunduklan gösterilmekte ve bu tiHeydelberg (Almanya) 6 (A.P.) kaa askerl makamlan olaganflstfl nı olan Stanley F. Reed buğdaydan Kesmekes içind* bulunan bn esnasında muharrir A. Surov, Ni barla kendilerinin artık bir Sovyet dığım bir yazıda ortaya athğun hn İnşaat mâlzemesi yapılması husuDoğu Almanyadakl Sovyet işgal emnlyet tedbirlerl almışlardır. Arab memleketinin Başbakaru Alkola İja, T Galsanov ve T. Koro muharriri telâkki edilemiyecekleri reklâm sadece Atatürk Bulvann<U Bi'r subay, Amerikah General sunda tecrübelerin müsbet netic» bay N'asr bir Yunan gazetesine be kruvvetlerl kumandanı Orgeneral Emlâk Bankasınm »ddı kath 7J bov'u cemiyetten tardetmek kara de ayrıca kaydedibnektedir. verdiğini açıklamıştır. yanatta balunmos ve kısaca de A. Greçko bugün Avrupadaki A Hoge'nin geçen kasunda Sovyet ko daireli blok apartımanlar yapmak Buğday tanelerinin plâstik bir merikan ordusu komutenı Gcneral mutanını Berlln civarmda bir mamiştir ki: için otemel atüğını» bildiriyordıı. William M. Hoge'yt bir nezaket halde ziyaret ettiğinl ve şimdi G>eç madde ile kaynatümasından elde ı Ama bu apartananlar kirnlndirT 1 Kıbns adasınm Yunanbta ziyaretmde bulunmak üzere Heyedılen bu yeni madde, çok sağlam ko'nun bu ziyareti iad» etmekte aynı zamanda hafif bir inşaat malKime ne şartlaıia saülacak vera •a Terilmesi Için Mtsır da gayret delberg'e gelmiştir. oldugunu açıklanuştar. kiralanacak bildirmiyordn. «arfedecek, Atinayı Birleşmis Mllzemesidir. Bu madde, aksisadaya Keyflyet resmen açıklanmıjîır. İstanbulun Rumeli ve Anadolu yakaDün Mannarada blr denlz kazası olDoğu lle Batının, Cenevrede kon mânl olraası itlbarile müzikhollerin Bu yazı üzerine bana Emlik ietlerd« destekleyecek, Tarihte Uk defa olarak yüksek rütlan şehlr dışı lrobatlarını modern m iı I'a ' >n h^>~ "qlî Pı/^ « eoı Bankası müşterilerlnden bir zat MF ferans masası etraiında çeklştikleri duvar kaplamalannda, bınalann iç t Türk PaHstan lsbMlfl, bell bir Ru« subayı Batı Almanyaşartlara uygun bir şektlde sağlamak Gellbolu lle Pora arasında seyrederken maksadüe lîarayollan Umum Mudür Guzel Izmlr Naklıvat Ambannın 100 mektub gönderdl Mektub mündeOrtaDogu bölgeslnin emnlyetlnl da Amerikaa rubaylannı ziyaret blx sırad» yer alan bu ziyaret bu bölmelerinde ve hafif möbleler yaluğünce tertlb edılen trafik sayımı bu tonluk «Konyalı» motörüne çarpmi}. ricatının «a esaslı noktaa «laa bahalamaktadır ve hedefl d« Arab etmektedlr. O«neral Gr«çko'nun rada derin bir llgi v» hayret uyaa pılmasmda muvaffakiyetl* kullatır. Sadme tiddetli olduSundan mo;dr «İklnd kısım Lev«nd evlerinm hâgun bajlıyacaktır. nılabUecektir. Birllğtai çökertmektlr, M n r baburay» gellfl munaaeb«tile Ameri dırmıştır. Boğazın tkl kıyısı arasmda ljllyen «u alarak batınıjtır. Lenize dokülen be? klşlllk murettebat jiUpten lndlrllen lâ sahiblerine teslim edUmemis o'vnpurlarla seyahat edenlere bilet gl," Isbirlifi aleyhindedir. 1 lerlnden btletlerle blrUkte blrer kart tahlislye vasıtalarile kurtarılmıîtır. duğunu» banka miiHürO 4e toyM Ba sekildc konusan, memieketinIstanbul Liman Baskanlığı hâdlscrt etti. Demek U bir hakikat ttstfin* verilecek ve yolcular lual hanelerlnl el koymuştur: 4» Mîlam *e müstakar blr ldara doldurrfuktan n n n katları lneceklerl konuşuyorus. lskeled* memurlara büet llt beraber knrmaktan, Mısır topraklarcnrtakl Amerikah profesörün bugünkü Mektubun esasb noktalar»» »fBr. lade edeceklerdlr. yabancı kuvvetleri dısan atmakkonferansı Bugün sayım «adece Kabatas Osküğıya dercediyorum: Münıh, 6 (a*.) Bavyera'da Oten lciz bir devletln Basbakanıdır! dar ve Slrked • Kadiköy Iskeleleri ara UÎTECSCO'nun Ortadoğu Blllmse! 1»«Efendim, 1952 »ene* bertsh kasabasının rahıbi kilisesini tında lsliyen arsba vapurlannda yapı blrligt merkezl tstanbul Wro5unun mlKıbns mevzuunda, Nasr'm »©*dinamitle havaya uçurduğu Içia iki lacak ve hazırlanan progr&ma gbre haf safırl olarak (ehıirolzde buîunarj Ame Kredı Bankasuun dağıtağı bir leri ttzerinde duracak deelüz, degolmak Uzert rlka Birleşik Devletlerlndekl Harvard şürle Levendde lkind kısım ay hapae ve 9.0OO mark para cezaBirleşik Amerikamn Ortaşarkta tanın muayyen (ünlerlnde tdecektir. mex. Daha e\vel, Camhur BafOnlversltesi hazlrana kadar devam sına mahkum edilmjş, hapıs cezası ki büyük v* orta elçileri 11 mayıs 12Tolcu vapurlarındakl aayunlar lae 8 rett BiTkhoff profesörlerindendeDr. Gar ta başlanacağından haberdar olBirreşml? Milletlerde TfirMyenm bugün «aat 17 Utanbul kanı ve Başhakan rolünde blr ara tecil edilmiştir. Rahibin bu bare günü sehrimizde bir toplanü yapa mayıı • 11 hazlran arasında yapıla Teknik Üıüversitesinln Gümüjsuyu bl durn Ve aile vazıyetimizle mSt»ild teklifi kabul olundu rörblen Han Nacn'b de aynı Taıtd ntuındakl A 501 numaralı anflde «Kısmi nasib bir tip ev« talib oldum. ketine aebeb, tarihl Abideler ara caklardır. caitır. Oe Atinaya başvurmuştn. Tnnan Bu defakl ameUyat Mekslk* Ctty Yolcular İçln mavl vt yejll renkte Dlferenslyel Denklemlerln Tasnlfl» mev Şartnameye gör* istenen parayı Birlesmi» MUletler (New York) sına lthal edilen kilisenin duaya Amerikan konsoloshanesinde ya oUn kartlards «Nereden gellyorsunuı», tulu blr konferanj verecektlr. de yapıldı r» muvaifak Udn fazetelerinin mnhablrleri ikide Mr 8 (a.a.) Birlesmis Milletlerin u gelenlerin hepsini arbk alamamnsı pılacak ve üç gün sürecek olan bu «Nereyt gidlyorsunuı» vt «Seyahat bankaya yatırdım. O tarihten buNtl kıyilannda bn yolda beyanat Şişli ay başından itibaren Mexieo City 8 (aa.) Şirin bir yuşturucu maddeler komlsyonu, dır. Rahib Schwertfirm kilisenin toplanbya Amerika Dıs îşleri Ba raaksadıruz nedln •uallcri. »an renkll güne kadar tam 16 (on altı) ay araracaklan yerde, kendl Iç davakaza oluvor rıjm ffüzeli bugün burada gaza milletlerarası isbirliğl üe bu mad genisletilmesi İçin müteaddid de kanhğı YaJansark. Güney Asya ve taşıt kartlarında lst ayrıe» vuıtanın geçtiği ve lnfaata baslanalı bir ••fenna dBrneler, Tnnan'^tandan hlc51slirün 1 hazirandan teciler» verdigi beyanatta, 18 ay delerin kaçakçılığına mani olun falar dinl ve reaml makamlara ınü Afrika Îşleri Daires) ba^kanı Mr. cinal vt vasıtada mevcud eşy» vt yolcu oğlundan ayılarak ayrı İtibaren Bey. ne oldugu haldt «lin rrlar nâtablr kaza ha. rrt yolunn tutmakta «lanlarla fötona] vt adedl hakkında tualîer bulunfuran bir eindyet değistirm* ımt masını hedei tutan iki teklifi kabjl racaatte bulunmuşsa da, binanını Henry Byroade riyaset edecektir. l>nde ^.ırrsı 'cri V \ete enur gp'rnjş mam. Bugünkfl halilt d« bu yaa maktadır. rOşseler, derdlerinl deşseler çok da liyab devreslnden «anra «rkeklik etmistir. Kavtnakam. Tah. 15 büyük ve orta elçi ayın onuntarihî bir mahlyeti halz olması seMemlekeumizd* uk defa tecrübt edll ür. BugOnlerde yeni memuru, muhen. dahi bizlttr* tMİha ka ryi ederler, emeklerl de botja ten kadınbga geçtiginl açıklayarak rlrat kâtibl. Uyuşturucu maddeler kaçakTÜı bebile isteğl daima reddedilmistir. da şehrinüzde bulunacaklardır. mekte olan bu aayımın nasıl blr n«tice dls, hükumet nüfus vesalre tayln edl kani degilim. tablbl gitmemls oior. Bunlar, Haei Na funlan ğına mânl olunması lçin hukumît Arnk u b n tükeoin rahib 1953 Toplantıda Amerika Birleşik dev verecegl llgUllerce merakla beklenmek lecektlr. Şişli kazasında ayrıca İki na. Bir takım Mbeblerl* flb'in veya Nasr'ın tözleri, destelerin doğrudan doğruya muhab*re mart ayznda harekete geçerek küi letlerinin bu bölgeglerdeki muhte tedlr. hlye teşkll olunacaktır. men hemen durmua vastyvttodkk fti (0 0» Kıbrua konacaklanm sa tŞimdikl kııhk adnn Marta edebihnelerinl Ilerl «üren Türk T«rael MilH BayTamı dzr, MW Mİd tomlfrı Jon# Olmas seyl dinamitle ucurmustur. Ceza lıf meselelerl gözden «ecirüecektir. Tkarethana kiralan Havagaa idare«Ü» ın1a|awıafc, •rjw!arsa, çok vamhyoriar. tartel mlllt bayramı doiayısil* <lttn ramlro ldL 18 yajındayım. Daha teklifl 13 « karsı nfcr oyla kabul mahkemesl rahibin suçunu anlayiffehrlmls TopUncı Tüccu sular ldareail* ihtilaf v» feha Mr edllrrüftn. Rusya v« Polony* müıdUn frvkallde btr toplantı yapmıjtır. «aat 18 30 da sehrlmlz tsrael konsoloaOeterba, Tttrk . Pakbtu rfMrfl »imdidm btr fok «vl«ıra« teklifl«ri la karsılamasını bilmlstir. takım kırtajl Mb«bl«rl« gfltok* tenkif kalmıslardır. Toplantıda, 95i acnesl bajınd» lerbest lugunda bir kokteyl verJmişur. bulunuyor, günün birinde im |tn». Albay Nasr'm Iddialanna ırBkalacak tlcarethane kiralan mevzvnı U Pertevnh al LKt^inin müsanveresi pecmektedlr. tkind tekllf, Turkiy», YunanUtan Tecavüz ve «oygunculuk M, Myk blr Isbirllgl OrtaDogn lerlnde durulmuîtur. uuıuyoı um* ' Bu akşam saat 8 de Turk Ocağında Bu gecikme bankanat ımamwfc v» Yugoalavya tarafmdan mu»t«r«Antalya 7 (Hususî) Mebiz naSSı alan 1} adamlan. S ay evvel hü Pertevnıyal Lisesl ogrencüerinln hazır. KHp^^hîİB «nnryetbd tehlfltey» Btr m gayat nazlk ameliyatlar k«n verilmlştir. Bu teklift», uyu»W kumet ilerl gelenlerUe yapıUn förtı; ladıfı blr müsarnere verllecektlr Iyl değildir. Bugfine kadar »vtar W hiyesinde çirkin bir tecavüz v» dfişürflyormnş! Aynı ramanda Arab yapan Dr. Rataal Sandovol Camamelerin tekrar gbzden geçlnlmeîirıl v« çalısüarak hazırlanmı; olan bu musa. mediğine v» flatlandmbnadığma va ttırucu maddeler ticaretbün kon soygunculuk hâdlsesi olmus ve OsMersın, 7 (Telefonla) Bugün keyfiyetln yenlden hükurcete blldlrllBirîljtfnJ d« çSkertme* hedefmi ffi cho 11* diger 3 Amerikalı earrah, merenln büyük blr alâka toolayacağı her geçen gfln parannı kıymeti bJ» trolu lçm Birlesmiş MUletler eko4uyormns! bn dnsiyet değiftirm» amellyatı, nomik v» aocyal konseyi vasıtasile man Çakmak admda bir köylünün saat 11,30 sıralannda •ehrimiz ü meslnl lstemişlerdlr. umuluyor. miktar düştüftune gBrt evlertn maevine geceyansı «ç old İ l a n baha zerinde bir uçandaire ^örülmüştOr. Pıyasadaki mnml kacaato gftre. Mr Busnin şehre sx su verilecek Bnrada Albay îfasrtn •Sviemek b nev'inln tamamile muvaffak ohnuı miUetl«raraaı polis teskilâtina mfl nesil* glııııijlerdlr. Bunlar bir müd liyeti yiıksek olaeak, net)e«d« bl»Uçandairenin Toro» dağlan flstim çok tadriert hurunuzluk içinde bıraTerkosa eereyan veren elektrlk hat. temedîfi bazı noktalan kaydetmek fiçünefi mfldahaİMİdir, damlslerdir.: raeaat •dümesi istenmektedir. det oturduktan T* kannlannı do den batı istikametine doğru teyret kan bu kanunun yeni Buyük Mlllet tında t. E T T tdareslnc» yaptırıla. ler mutazarnr olacagu. Vfleudflnun narin hatlannı butta Medısl tarafmdan 4dU blr hukme baglcab edlyoc Arab Birlijfl hakikaTeklif, Rusya ve Polonya müg yurduktan sonra Osmanın ailesinin tıği müşshede edilmiştir. Hal böyleyken gazetelerd* blok cak tamlrat dolayıslle bugün febr» az lanacaiı umld tdUmektedir. «en btr blrlik olsaydı, flyeleri « n fuzelligl fle meydana koyaeak btr tenklf olmak üzere 13 • karfi «fır üzerine hflcum etmisler ve kocası su venlecektir. inşaat ilânmdan baska bu banka» «ekild» «ıfa blr »Ibls* giymia v« oyla kabul edilmiştir. «ında saralml işbirligi mercnd bnasker olan gelinlerine tecavüz ettik Mülî Piyanço bagfin çekilîyor nın üçüncü kısım Levend mfaatıhınsaydı OrtaDoğunun mndafaan koyn kumral Mçlannı ttalyan biçi , Aynı zamanda Tanca makamlı ten ve aoyduktan sonra kaçmışlarMlllî Plyangonun T m»yn çeklllşl bugün saat 13J0 da Ankarada yapıla. na başlandıgı da illn •dildi. btr hayti kolaylasırdı. Bngfin İM mi kua ktatirmlı olan Marta w6t j rmm K*lecek yıl o bölgedeki uyus dır. Mütecavizlerden Abdülçin yaBu ne istirT İkmcl fa«m l«rİM yoyU devam etmlstbi I turueu maddeler kaçakçılıgı aıi kalanmısur. Dlğer iki suyguncunun cak. lkramlyt kazanan numaralar bu cArab Blrllği» «Hy. blr teçkiMt gect atat O t t Ankara radyodlı ra. ikmal ve sahiblerine teriiıa cKfleüklflğümdenb«rl kadbzüık yrö hakkında komlsyona rapor yakalanmaaı için tertibat alınmısür. ; jrahuj bnnen mevcad, brmnn kabayınlanacaktır. meden flçOncfl kısım insaata duygularile kaynaftr dururdum. vermeal kararlaştınlmıstn*. kartl i» tamamlle Muırda! KI1 kıyıKonserratuann İlk meznntı yann mamn mâna»ı nedlrT Bu Nlhayrt ecktigim ırtıraba blr *om Tanea bölgesi nyuştunıcu madde Istanbul Şehir Tiyatrosu hrmda, M kadar nunan lçbı Wa rarmek İçln Amebyata ran oldum > ; Wr konser veriyor halkı etmek »uretfl» (Buraler kaçakçılıgınm merkezlerinden ı«7İ * aldıklan beltnris UımeW turneye çıkıyor Ytni f«ne kn, emıiyvt degistir ; blrl olarak bülnmektedlr. Kooacrvtaarın alaturka kıammın daki ban kelimeleri ıon çıkan nat> Wr, ber nunas Arab alemhıd* H mcden «vveDd hayatını anlatmak j Uk mmmu olan Ferlha Tuncelt yarın buat kanunu mudbinee vaaanuyoAnkara, 8 (Telefonla) Dvrict Urahk bk besabta *er (!) rolfinfl oynama^a yehen» tan çekinmia, ıadeot Vera Cruz'cU j saat 18 de K'Jçuk Sahnede :lk kcnü*Tİnl Tiyatrosu her Ud aahnede de bu ay verecektlr. Bu konser aynı zamanda rum) ... ve uzun aeneltr heaab •ılşler, dJ^er Arab mmnTfrketlerinhı doğdugunu v» vaktil» rmütevan Konservatuar lçm d* Mr lmtlhan ola sahiblerine çile çektirrrektJr. Çönsonunda perdesini kapayıcaktJ. Kurtuhıjta bir Ajjartıman Dair««i, tf Ukrin» mtldahaleye kalkışmif lslerde» tahfüjmı toylemeklt flctlfa caktır. kü şartnameye göre (ParaBiM kı*> Öğrendigimiz» gore, bu »ene d« lardır. Ba •ebebl* denilebilir ki, etmlstu". > İtaryah Roma Hukukn profestfrü men veya tamamen bankadaa f«rl Bir kiJo altın tumeye çıkacak olan Istanbul ŞeArab BirUıH Jçlnden Dr. Sandovml, cMarta emsiyat ük dersinJ verdi alan taleb sahibleri haklanm hir Tiyatrosu ilk olarak jehrimize 4<n T« Ihtüâflar f deglşttnneden evvel 8 araellyat <»eLük» bir »ayfiye evinde yazlık flcamet uğrayacak, haziran başından iüOeçen m » vetat tden A B. Scha bederler.) kmlr, 8 (T.H.A.) D. P. Izmir Örildiffeden TürkİT« Paklstan n« çlrdlkten maada ruh ve hormon l*warte'ın ytrin», tstanbol Onlversltesl bar«n Küçük Tiyatroda temsilleriBana kış ortasında evi tejlbn •Uç talihliye kıymetli mücevherat Hukuk rakülteal Roma Hukuku kür. lsbirU£in« koyulmn^ bn IşblrUffa» davileri görmustür. Marta'nm do llste«ind«n müstakıl olarak meb'u» ne baslayacaktır. tüsünO 1dan ctmek Dzert memleketl. ders» taşmamıyacağım. BoVleo* gunbilmesinl ttmin umidil* d* Mçfln Dr. Behçet Uz'un yeni kafatlyen devletlerbı kmtıUbüeeekl^ 9 Yalovada 1 5 günlük dinİenme (iki kişflik) mİ2« gettrllml» olan Mllano Cnlver hem oturduğum evin kirası, hera daha bir takım ameliyatlar yapmak binsda yer almaa muhtemel go Aaıerikada sakal yüzünden •faıi bHdirmlştb?. slteal Ord Profesörü Olovannl Pugües» de bankanın yüzde 7 faizll borcu taaavvurundayiTn,» demîstir. rüunektedir. İlk derslni dün aa«t 11 d* blrincl nnıf. Uludağda 15 günlük dinlenme (iki kişilik) çıkan hâdise Mıstr Başbakanınnı bfitfin bn ftıAmerikah mUyoner ingOterede altaıda ezıleceğim. ta vermlstlr. Dr. Behçet Uz'un Ekonomi ve •Hyed, Arab âlemlnde Türkly» Monticello (NewYork) 6 (a a ) ameliyat «lacak Belki bu noktalara dokunursunua Dakanlar, proffBıly vt Otretüo trrt. Ticartt Bakanhğına getiriıleceği Kazanabilirsiniz. NevvYorkun uzak bir dağ köyü aJeytılnd» blr eereyan yaratmak T» 'f>rlV klabaiık btr t»iebe top'uiufu ümidile müteselli olarak hurmrt»6ylenmektedir. Aynca olan Monticello'da kadınlar kocalaYork 8 (Nafen) Tanınnu» «raria profesBrün Akadetnlk kıyafetilt r blı» kooı^a bulnnan Arab memlelerimin.. » Amerikah milyonerleTden John Saglık v« Sosyal Yardım Bakanı nnm sakal uzatmasından stkâyetçidlği derstt hazır bulunmuflardır. krtlerinİB blzlmle Işbiriiğin» ymCabell Brekindge, kadm olmak için Ekrem Hayrt Üstündağın Devlet dirler. Dersc baslamadan mrtl kısa Mr hl. tmzaya hacet yok. Bankanm b« Bafmalanoa mAnl olmak hHefinl ameliyat geçireceğinl •« bu amelltabed« bulunan Prof. PuglleM, Prof mektnbdan gocunacağı, hatti hidBakanhğına getirileceği ve Ssğlık Köyün 200 üncü yıldönümünün | Schwartz'ln httırannı anmi| vt Ttirk det edece^i muhakkak. Ama 16 ayt«düyor, başka bir ^T de#L yatm da Ingiltered* jmpılacağuu Bakanlığına da Behçet Uz'un ge yaklaştığı şu günlerde, erkekler talebelerln» ders vermekten duyduğu Tflrkly*, Mınn bn hail il« tuu kaydetml?tlr. memnunlyeti bellrtmlştrr Müteakıben dır parasını bankaya yatırmif v» tirileceği de söylentiler arasındadır. 18 incı asır reahzmini canlandırmak MÜKhl. Prof cRoma alleslı mevzuundaki İlk inşaat ağır gittikçe hem eve sahib Daha «wel bu Amerlkalı mîlyo Zira Dr. Behçet Uz daha evvel ka için sakal bırakmaya karar vermişderslni vermlstlr. Dersten •onra taleb*. obunaraak, hem de tnşaat malzeOmer Saod COŞAR ncrla Danlmarkada ameliyatuu ysp bined» Ticaret v« Sağhk Bakanlıklerdir. Bu münasebetle kurulan saler tarafmdan profesort buketl«r v*. mesinin yüzde 200 artması yiizünttracajı •Cyl«nmi»tL Danlmarkada larmı bafan lle yapmı» bulunuyor kalhlar cemiyetine 446 kışi aza olKeşidesi için acele bir he sab açtmmz. •on lammnlarda bu yekilda blr «ok du. den bankaya olan faizll borcu artmuştur. tmtr Şehfa Hjatrotn ameliyatlar y»pılmi|tır. mış olan muşteriye ne denebilir? Dığer taraftas k5>iln kadın aaMalatyada bir kadın Acaba bhaz daha ticart v« dafaa kinleri sakalh erkeklerden korktstanbol 4ışından hesab açtıraıılaruı haval* ttcretlerile, için çahşmaUr Geçim sıkmtın çeken tuklannı söyüyerek aleyhte bir ameli çalışmak kabil dcçil rıl? öldünildü ikramiyelerinin fönderma masraflan Bankaym aiddir. köylüye jardım B. FELEK hanir | (Telefonla) Beledlyt Malatya 6 (Telefonla) Adıya kampannya açmışlardır. Evli kadın tkramiyelerin inrikal vergilerini Banka ödcr. IUUİ Salahaddln Akçiçak, bugOn Aakar» 6 ( T f l A ) Urfa vflâ man kazasınm Çalgan nahiyesine lardan çoğu kocalannı eve almaYumurta fiatlan düşüyor »•rtib ettlSl blr kokteyl partid» fz yetlnin Beytülşebab kazasında ge bağh Salamuk köyünden Abuzer makla tehdid etmektedirler. Plyasarmza hergun bol miktarda r o Bu arada köy berberleri de mah Tel: 4962045467 mlr »anatseverlerüıi dlnlemlf r* tz çün nkmtıaı çeken çlftçller» 100 Karaman, tarlasında çalıştığı sıraŞANSIN1ZJDENEMEK murta gelmekte fiatlar düşmektedir nürda bir tiyatre kurulraaa hak ton bugday T» 20 ton arpanın Top da meçhul sahıslar tarafmdan öl kemeye muracaat ederek «sakal bı Irl taze raalların sandığı 100 10t> rakma yasağı» konmasmı istemişkında karşılıklı mutabakata vanl rak Mahsullerl Ofislnc» tevziln* dürülmüstür. İçin ufak tazelerin aandığı 9 0 9 2 llra ar»lerdir. Mahkeme, sakal uzatanlann «u»tır. Bıına g5r«, tejekMl edecek Bakanlar Kurulunca kararlaştınlaında muamele gonnektedlr. Diger t«Zsa Zsa Gabor, tekrar raftan flatllerır^ız Ihracat flatlertn» ekseriyette oldugunu görerek bu aröltur cemJyeti tzmlr şehrtnln Ü mış r% derhal dağatrma geçllmesl elverlfll olmadığmdau dıjarıya mal isteği reddetmiştir. yntroyı kavTJçmajı hususlanıu ln içta keyfiyet Ugfliler» blldirümifevleneceğini itiraf etti fönden.ememektedj. •el»y*cek T» faaliyet» glrljecektlr. tlr. Geçim tskmtın çeken dlğer böl Gün kakh. Shannon (Irlanda), 6 (a.a.) Fındık fiatlan yükseldl foplantıda tzmlr fehrlctn tanınmı» «• çiftçilerin» yakında buğday v NewYork'a gitmek üzere bugün Allkadarlara gelen raporlara gfirt, *m arp* yardımı yapılmm hususunda 4oktor, avukat, şair, heykeltras, •M fındık rekolteslnln geçtn un*. Paristen buraya gelen film artisti e h«nMB KazeMel T* sanat adamlan hanr ytnl kararlar lttihaa »dilectti ö i den fazla olacağl anlaşılınaktadır. Ddt Zsa Zsa Gabor ile sevgilisi Porfirio 250 vagon kadar mal kalmıştır. ra&Umlftlr. bulunınutlardır. BÎR HESAB Rubirosa haklannda dolaşan dedlOif Plyasalardsn yapılan talebltr k> r tlarda h a f i f b l r y u k s e l a M kodulan teyid ederek evleneceklegorülmektedlr. rini »öylemislerdir. H LR Geçenlerde film artisti George Sanders'den boşanan Zsa Zsa GaBİRSEN EREL | \ 100 URAYA bor bu hususta şunlan söy'.emistir: Operatör Bir iştırak numarası t Tekrar evlenebümem içm bir \DT. KEMAL TERLEMEZOĞLU •eney* yakın bir müddet bekleNikâhlandılar. mem lcab ediyor. Bu zaman dolar Galata, Beyoğlu. Sütlüce tstanbul 6.5.1954 dolmaı Rubirosa ile evleneceğim» Mısırı ianımalıyız! Batı Almanyada hayret Buğdaydan inşaat uyandıran bir hâdise mâlzemesi İlk defa blr Rus Generali Batıya nezaket ziyareti yaptı Ört ki olen nihad Irtm (falcı) dotumtıı Halk Partisinm mvhal*jtU droam cdtceğini bildirt* »on yazılarmda* birinde çünW, diyor *vazif« aneak fiziki öluml* bit«r.. Öîümü mnladık ama, bu «fizikî» kelimesinde durmak neye? Anlaçda.n «moraK» yoni manevt olnrta, ölüm vazifeye devama mani teşkil etmiyor. Halbuki, beri tarafta sevgili Yahya Kemal n« güzel aöylemıştir: Ölmek değil ömrfimüzün en feci işL Müşkfll «dar M öbneden evrel öliir kişi. Hani, hesabda bazan böy1 lesi de oluyormuf demek D. N. Rus muharrirleri arasında tasfiye Azledilenler, ahlâk dışı harekeîlerde biilautnıakla ithaıa edildiler Bo işin mesulü kim? Boğazın ikî yakası Bir jfalyan şilepi bir arasında trafik etiidii moftrümüzü batırdı 1 r Cînsiyet değîştiren biri daha. Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele Kilisesini havaya nçoran rahib Ortadoğu Amerikan elçileri şehrimize geliyor Mersinde nçan daire görüldü DEMİRBANK 150 Behçef Uzun kabinede yer alması muhlemel m 30 HAZIRAN 4 1 Amerikah milyoner Barbara Hutton'un eski kocası Porfirio Rubirosa da: cZsa Zsa ile evlenecegimi ümid ecîiyorunı.» demiştir. Çam/(6aâçc • • //' tstanbul Bankası * • Manhebn (Ahnanya) 8 (AJP.) göğsü ffazla iridir» diye ifinden çıkanlan 22 yasmdaki güzel bir kız burada evvelce çalışbğı itriyat magazasının sahibleri aleyhin* tazmlnat davası açmışür. Adı açıklanmıyan satıa kız, mah B«u«xla o«rab«ı »»yfijt m«T*tmi ba^lad, Brenköy Etemefendı asfaltmd* çamlar içinde kemedeki ifadesinde patfonuna ne sebeble isten çıkanldığuıı sorduğublr DU ve adamın cevaben funlan aöylcdiğini anlatmıstır: cGögsünuz iri T« mflsekkel, bu ^«iAnınak içln 17 Mayu aksamına kad»r hal ise, daha mütevazi yapüı kadm müşterilerimizi kendilerinden utaa dınyor, belki de kıskanıyorlar v» •atışlanmız düşüyor.» Duruşmanın yapılacagını duyan gszeteciler bir çok fotografçı göndermişlerse de, mahkeme heyeti, cduruşmanm ciddiyetini vikaye> gayesile kum mahkeme salonunda nd» hemen blr hesab açtınnı*. resimlerinin çekUm«aini yasak «tHer av bir AP \RTIMAN DAİRESÎ mlstir. ıVeya İznıır ^danada P 'ıçeli Ev) İlk celse3ri müteakıb satıcı kızın Her ay ALTILN ve PAKA ikramiyeleri mensub bulıınduğu sendikanın avukab, biçimli yapüı müşterisinin eski patronundan, mahkeme dısında anlasmak üzere takriben 95 dolar •»Tmtr»«t almayı kabul «ttittni Iri göğüslü diye işinden çıkanldı mmz E:.:L *H l w Tatııdm Mcskcı Staibi Tapnafa Çalııaı Itıka Apartıman Dairesi TİIRKİYE KREDİ ACELE EDİNİZ 3 GÜN KALDI 1 JI Datzfi ts Banra Sabe Biua laakaahkta reaüik, k*r|AkJ« gBTea, SOr'at I«T«o»t ?t Kredütrı la a l t u t faiı lıadl«ri v ndtrts TASARRUF HESAPLARINA ttil r* i •Oytaüftl*. HER SY EV
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog