Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET T M r v n IOT4 AMERlKA ÎNTİBALARIJ Amerikada eski bir şehir ne gibi usullerle yeıtileniyor? Yazan: Omer Sami Cosar Arasıra heyecanlanıyor, pencere programı şu şekilde inkişaf ediyor: Köhne ev veya bürolar satın ye yaklaştıkça parmağı ile otunh:ğumuz yerden göremediğimiz barı ahnıyor ve sonra da yıkıhyor. Bumahallelerl gösteriyor ve sonra da raları hususî teşebbüse satılıyor. Büindiği gibi, bugün yuıürlükt* fehrin haritası üzerine eğilerek dı 1953 yılı sonuna kadar bu şekilde bulunan Gümrük Tarife Kanunu açılan arazinin yarısından fazUsı yordu ki: 26 »ubat 1954 tarihinde kabul edi Belediye için kaybedilmiş ge hususî teşebbüs tarafmdan satın l«n 6290 layüı kanunla kaldınlalınnuşü. Buralan yavas yavaş mollr... makta ve tarife de degi»ttrilmektedern binalar ve yirminci asrm ikinBu «Szleri söyllyen Nashviile dir. Fakat tarife için ayn bir kafehrinin Belediye Reisi Ben West ci yarısına uygun şekilde bürola., nun yapılnuyarak değijtirilen tari ile »en» dısandan getirilecek ma cak vergi nisbetleri gösterilmiştir. dükkânlar kaplıyor, iç hacmi artidi. Asıl mesleği avukatlık fakat fe, Gümrük Kanununu tadil et kine, âlet ve edevatın vergilerini Şimrliki vergi siklet ve yeni vergi kendisini büyük ekseriyetle Hele mağa başlıyor. 1 hazirandan itibaren mekte olan ve yukanda adı geçen haiif tutmak ve memlekette ben ise kıymet üzerinden almdığı için, Bu izbe mahallelerden seneler diye reisliğine getirmişler. Yeni sa6290 numaralı kanuna bağlanmak zeri bulunmıyan veya yeter dere gösterdiğimiz miktarlarla nisbetler boyunca, yıllık 23.000 dokır mahaldefterlerin hazırlanması çim yaklaşüğından, soruyorum: tadır. Böylece yeni gümrük tarife cede istihsal edilemiyen maddeler arasında tabiatile tecanüs yoktur lî vergi tahsil olunmuştur. 268 4ö Kaybederseniz ne olacak? için ilgililere tebliğat sıni ihtiva eden bu kanun 6 hazi den alınmakta olan ithal vergileri ve bundan ötürü bu rakamlara banümlük bu saha tamamile modern Karım bayram yapar, diyor. ran 1954 te yüriirlüğe girecegi için, nin tesbitinde ise, vergi artması karak doprudan doğruya bir mukayapıldi Belediye reisliğini kabul etmekle hayata verildikten sonra buradan yeni Urife de aynı tarihte tatbik dolayısile fazlaca miktarda fiat yese yapmak mümkün değildir. Fayıllık geliri de ehemmiyetli suret senede 10 defa daha fazla gelir sağalınmevkiine konacaktır. lanacağı tahmin ediliyor. yükselmesine mahal vermemek kat malın yüz kilosundan te azalmıs, diğer taraftan işi de BeleHiye meciisl, uraum! mecüs, miktarile, «on derece artmış. omuzlarmdaki Böylelikle hem belediye, hem de mahalle muhtar ve köy lhtiyar heBu kanun hanüz tasarı halinde ıçin mutedil davranmak icab eder makta olan verginin mesuliyet sğır basıyor: hususî teşebbüs memnun ediliyor. ] yetleri seçimi için (»ereken defter iken Cumhuriyet sütunlarmda (27 di. Halbuki yeni tarife tetkik edi kıymeti üzerinden alınacak verî;i sanayi iptidai nisbeti karşılaştınlırsa bu eşyada Bu mahallelerde evleri yıkılmış ı lerin 1 h^zirandan İtibaren hazır jubat 1954 tarihli nüshasında) be lirse görülür ki Nashviile, 350,000 e yaklaşan uüpek fusu ile, herhangi bir eski şehrin olan halka gelince, gene Nashville I lanması Vilâyete tebliğ edilmiştir. lirttiğimiz gibi, yeni hükümlerle maddelerinden ve memlekete İthal verginin arttığını anlamak kolaydır. şehri İskân İşleri Teşkilâtı, devletbütün derdlerine, hastalıklanna s<« I Seçimlere 18 yaşını bitirml; ve gümrük tarifesinin dayanmakta ol edilecek makine ve âletlerden alı j hib. Şehrin merkezinde iş sahasının ten aldığı yardıma, şehrin giibeği'i o mahslle hududlan dahilinHe 6 duğu spesifik esas, yani eşyanın nacak gümrük vergileri eskisine Vergi artışı, himaye mevzuuna genişlemesine imkân yok, buna de arsaların satışmdan sacladı^ı • aydanheri oturmakta olan klmse cinsine ve ağırlığına göre vergi al nisbetle fazlaca artmakta ve bazı giren malîara münhasır kalsaydı mâni olan lxbe mahalleler meveud, I paraya kendi sermayesini de ek ; ler istirak edecektir. ma tarzı değiştiriierek eşyanın kıy ihtiyac maddelerinin vergisi de ço bir şcy denemezdi. Fakat artış, buralarda oturanlann hayat stan J liyerek şehir dışında açık havada, | Genel meclis seçimine ise 22 va meti üzeıinden vergi alma usulü ğalmaktadır. kencli sanayiinıizin iptidaî maddesi dardı da dü*ük, yollar da dar ve bahçe içinde ucuz evler inşa efîiyor I şını bitirmiş bulunanlar katılabile ne gidilmektedir ve tarüede yazılı olarak kullanılan ithalât eşyasına ve bunları gene beledivenin kon ı eektir. Her üç kısım eşya için bugün Biodern seyrüsefere imkân vermive kamyon gibi ulaştırma vasıtalaeşyanın hemen hemen tamamı bu trolu altında düsük gelirli kimsele.e j Istanbul Şehir Mecllsl I hazlranyecek çekilde Bçılmış... alınmakta olan vergiler !le 6 hazinna taalluk ederse vaziyet değişir usule tâbi tutulmaktadır. Bu suretkiraya veriyor, buralara, izbe ma da toplanarak bazı mazbatalan, bu **• randan itibaren alınacak gümrük hallelerden çıkarılrru| kimsei ;ri arada Şehir Tiyatrosu nlzamname le kıymet esasına gidilirken güm vergisi miktarlan hakkmda b;r ve bu gibi arttırmalar, istihsalimiz üzerinde elverişsiz tesirler husule Bilhassa fehrin merkezinde izbe yerleştlrlyor. rük vergilerinin miktarı da arttınlkaç misal vermek, bu hususta bir sfni tetkik ve karannı verdikten mıj bulunmaktadır. •vlerle dolu 268 dönümluk blr saha getirir. Bundan dofikir edinmeğe yetecektir: *** sonra daŞılacaktır. mevcud ki, bunun lçin Belediye layı 6 haztran 1954 tarhinden itilıaAynı suretle geniş halk zümreSecimlerin kısmen aftustos, kıs ren ithalât eşyasından aimdikine Bütün gün çahşmış olan bir kim A Sanayi iptidaî maddeleri: Reisi şöyle diyor: lerinin istiklâk ettiği bazı maddesenin, aksun saat beşten sunıa men eylulde yapılması muhtemel nisbetle daha fazla gümrük vergısl N ı ı&man bu mahalleler aklılerin vergisinde de artış gorüyoruz: olmakla beraber hiikumetin bu se alınacak ve bu fazlalıklar, ejya fima felse, üzülürum. Bir kere, Be dinlenebilmesi, ertesi günün mesaa) Kasarlı pamuk mensucatta isinl kaldırabilecek jekilde kendlni çimleri daha evvele alması da müm atı üzerine bineceği için ithal eş ' îedlye içln kaybedilmlg mııazzam şimdi bir kiloda (171 433,10) kutakviye edebilmesi tamamile mes kün gorülmektedir. bir gelir kaynaği. tantyen orada vayası fiatlan tabiatile o nisbette j ruş alınmaktadır. Yeni tarifede kıy £ Hyanlara rahat bir hayat sağlamı ken •artianna bağlı tutuluyor. pahalanacaktır. ] M 3 met üzerinden yüzde yetmis alınat yor. Fakat bunu diizeltecek proçrırn Bu meaeleyi münakasa ederken, Köy Enstitülerinden öğretmen caktır. Tarifedeki bu değişikliğin sebebhaarlanmış. tatbik mevkiine kon Baltimore'da bir fabrikanın dokto okulu bitirme imtihanına girnıek lerini, yukanda işaret ettiğimiz mamuftur, eski birşehrin derdlerıne ru föyle demisti: b) Boyah pamuk mensucatm bir istiyenler kalede izah etmiştik. 1929 senesındeva bulduk kanaatindeyiı! kilosundan 177,86 445,14 kuruş Küçük de olsa, fehir difinda, tlk ÖJrermen okulu halln» (etiriltn de kabul edilmiş bulunan ve 6 ha Eşyanm dnsi L. K alınmaktadır. Yeni tarifede kıymet Nashville »ehri ve bilhassa bu şehrin gürültüsünden uzak, bahçe köy »natitülerinln mülga aaflık kollaüzerinden vergi nisbeti yüzde yetfehrin merkezi, bir asır evvelki ılı 11 bir evde geçirilen bir kaç ast rından Bfretmen okulu bltlrmt imtl. ziran 1954 tarihine kadar yürür Ham veya tetnizlenmiştir. Üyaclar görönünde tutularak tertib ve oradaki uyku, ijçiyi ertesi sabah hanlarına girtnek ljteyenler, mnlek lükte kalacak olan gümrük tarife memiş kauçuk 2 50 25 bll. edllmi». daha doğrusu tertibsiı Dİr son derece dinc olarak fabrikaya derslerl. türkçe kompodıyon, dll tde sinde eşyarn cinj ve ağırlığına gö Her nevl demlr 0 03 10 glai, Türk edeblyatı tarlhl. ço<ruk c) Basma ve mersörize pamuk hadleri, şekilde büyümüş, yayılmıs;. Ticaret ?önderiyor ve ondan elde edilen btyatı, yazı . tj flrlk derslerlnden lmtl. re konmuş olan vergi ve muaf mensucatta kiloda (203,27 513,31) v» is muhiti, köhne mahalleler a mesai de yüksek oluyor. Şehıin han edlleceklerdlr. Aynca nutematlk memlekette istihsal edilmekte olan Halis çelik ve hukuruş alınmaktadır. Kıymet üzerasmda »ıkıjıp kalmıs, genisliy* göbeğinde, kötü sartlar içinde, .jü dersinden de umuml blr yoklamaya mallan, yabancı rekabetine karşı susl çelikler 0 06 ) M rinden yüzde 70 almacaktır. tabl tutulacakltrdır. miyor, büyüyemiyor. rültü arasında yasıyan blr isçinin konunağa yetecek derecede iken 2 57 ) d) Kasarsız pamuk mensucatm verdiği mesai ile şehir dışındaki Umranlye elektrik santralında 1937 denberi fiatlar çok yükseldiği Çinko (cevher ve Huıust teeebbüsün bundan tarar vergisi bir kiloda 127,04 320,82 evinden gelen bir işçinin verdiği araa ve gümrük vergisi, yükselen fiatlar külçe) g&rdügü muhakkak, çunkü if hac0 26 5 kuruştur. Yeni tarifede vergi nisDün akjam 18.40 da. Umranlyc el*k nisbetinde ahnmadığı için, tarifede Yalnız çinko levha raini artüramıyor. Diğer taraftan mesai arasında fark derhal göze ba5 15 beti yüzde yetmiştir. tıyor. trlk santrahnda \"uk\j bulan blr &rıza o tarihtenberi yapılan bazı tadılleBelediy» de bundan zarar görüyor, Kalay 0 26 5 neticesl sehlrdekl bttı «ebekelerln ce. Bunlarda da eski ve yeni tarifere rağmen bu vergi, fiat yükselişi Nikel (Cevher ve çünkü lı hacmi artsa, onun da çe**• reyanı ke'ilmjtir. Arıza 10 daklka dt. nin esasları arasında tecanüs buni takib edememiş ve bu yüzden külçe liri artacak, daha fazla vergi topvam etmiştir. Naahville Belediye Reislnin bı\0 26 5 1%^»^! gect nbah* k«nı Zeytin vergi hadlerindeki chimaye payı» lunmaması, doğrudan doğruya layacak. Bu köhne mahallelerdskl roaundan ayrılacağımız gırada *ö2 57 20 burnunda blr askerln lkly» bölünme. gittikçe hafiflemiştir. Memlekette Halita nüfusun da memnun olmadığı aji züm, duvarda asıh bir balyoı ile mukayese yapılmasma imkân verslle netlcelenen fecl blr trffi kaıaaı ol. kâr... memekte ise de bir kilo ağırlığınbenzeri istihsal edilmediği için bir bir kürege takıldı. Balyoz da, kü mujtur. B Makine, ftlât ve edevat: Nashville fehrl Ukin lfleri taf rek de iora gilmüsten. Sebebinl daki mensucattan alınan vergi himaye mevzuu olamıyan ihtiyac Marşandh trenl bir eri lldy» killb adı altında kurulan bir teş sordum? miktan ile kıymet esasına göre maddeleri üzerine, hazineye variblctl Makine kayıaı vekilât her üc tarafı da memnun e yüzde yetmiş nisbetinde alınacak dat temini gibi münhasıran mall Kısa boylu, iempatik Belediye ZeyTİnoumu rampasındakl ukrrl saire 15 40 5 decek blr yolda yilrüyor, (Capitol verginin karsılaştınlması halinde Reisi Ben West, |ehrin göbeğindeki malzemeleri b«kleyen nöbetçi tri Ah. bir maksadla konmuş olan vergi Kazanlar için emnlHill iskân programı) m tamamhverginin artmakta olduğu açıkça izbe evlerle dolu mahalleye ilk m«l Gümtlj, Edinıeden |«hrimtı« gel. hadleri de, fiat yükselişlerini aynı yet ve tarassut eammağa çalışıyor. mekte olan marjandlı treninln çarp:na. anlaşılır. darbeyi bu kazma İle indirmiş, »on aına marut kalmıstır Vicudü Ikive veçhile takib edemediği için bun2 57 25 Washington'da Blrieştk Ameri ra da toprağı bu kürekle kürek ayrılan Ahmed Cıiımus derhal tSIİr.aç. I lardan beklenen varidatın hasılaü ları vesair Keza kültür ihtiyacırnıza taal0 13 ) 5 ka federal hükumetine bağlı * ir lemiş... kaza ctrafında tahkikata baş'ıarunıjtır. da eski derecesini muhafaza *tle Bııhar kazanlan luk eden gazete kâğıdlarınm ver0 09 «Genel İskân İdaresi» mevcuddur. memiştir. Gerçekten yeni kanunun gisi, eski siklet esasına göre kıyBir kadın kendisini denize TARIN Bu idare, kongre tarafmdan kabul gerekçesinde verilen bilgilere göre, Petrol, benzin ve met üzerinden yüzde beş tutmakntarak intihar etli müştaklarile edilmiş kanuna dayanarak, ucuz ev Onuncu yazı: 1937 yılında gümrük varidatının it petrol ta iken yeni tarifede yüzde ona Kuzguncuk, Çayırhsokak 6 numarah inşaatı ve şehirlerin izbe mahalleişleyen motörler 2 57 ) evde oturan Hayrlye Mumlne Öremli hal edilen eşya kıymetine nisbeti çıkıyor. Matbaa kâğıdlan da yüzde Atomlu çiftçi devrîne lerden kurtanlması içln, halk meo7 70 ) lsmlnde 5S yajında bl kadın, kendisini yüzde (48) iken tarifedeki bazı tayirmiden yüzde (45 50) ye yükselfaatine uygun |ekilde çalışm»yı denize atmak suretile lntlhar etmljtlr. dillere ve 7 eylul 1946 tarihli de3 21 ) y&klafiyor muyuz? mektedir. Dün sabah Üsküdar kömür depotu öniinkabul eden tesekküllere maddt. 2 57 ) 5 valuasyon (para kıymetini düşürde cesedJ bulunan müntehlrln, bundan manevi yardım yapıyor. Nashville Bu zamlar, tabiatile fiatlara Jn1 54 ) oir kaç gün öne* dt intihara teşehbüs rne) karan neticesinde gümrük gehri tskân t?!eri Teskilâö da bun İktisad ve tçdamlyat Enstitüsü ett!?l alajılmışdr ikâs edecek ve haziran 1954 den iti1 03 ) vergilerinde yüzde 156 nisbetinde lardan biri... Bu teskilStın progra nün sosyal siyaset konferanslan baren pahahhğı arttıracakür. NiteNijantasında Valikonagı eaddeslnde (*) 0 64 mı, siyaseti, maaş almıyan. hafta.la 71 numaralı evde onıran Fevziye Yıl. bir zam yapılmıs olmasına rağmen > kim İstanbul Tüccar Demeği taraİstınbul Cniverslteai tktlud v« İ«tl. maı lsmlnde blr kadın da. kocası lle bu nisbet 1952 yılında yüzde on ikibir defa toplanan ve plânlaştırma ı malyıt Enıtltüsü Soıytl Slyuet kon. münakaşa sonunda tentilrdiyod Içmiş. ye düşmüştür. Bu duruma gcire (*) Binek otomobil fından fiat kontrolu hakkmda haişlerile mesgul olan husus! şahıs I feranslannırt ıltıncuı, bufün uat 16 50 tedavl altına alınarak tahkikaU baş. gümrük vergisindeki millî istihlerinin gümrük ver zırlanan bir raporda (Türkiye İkülardan mürekkeb bir komite tara j ds Bursa Merlnoı YUnlü v» H»lı Doku lanmıstır. ma Sanayll MUessesesl lokallnd* v». sali himaye payını, icab eden hadgisinde bir misli artış sad mecmuasının nisan 1954 tarihli fından hazırlanıyor, bunu da berllecelrtir. var. Kamyon vergi nüshası) haziranda yeni tarife yülediye ve vali kontrol altında tutu^ rle tutabilmek için, bu vergiyi kıyHABERLER lAıgarl Ocrtt m«Mİt*lı mrvıuund* fiatlann met esasına bağlamak gerekmekte sindeki artış ise bir ıiirlüğe girdikten sonra yor. olan konfertnıı. Iktla»d FakUltMt Ord. yüzde elli ilâ yüz nisbetinde yükidiyse de, değijtirmek sırasında misli geçmektedir. prof««örlerlndtn Dr. H. Amdt ver*. • HAMDULLAH Suphi Tanrıöver • •• seleceği kaydedilmektedir. rektlr. Konferanaı dlnlemck Uzer* İk tarafmdan bugiln saat 16 da Emlnönü mill! istihsali korumak için, memCapltol Hill dedikleri yer, jehrin tfsad FaktlltMl tnenjublarından bir Bgrencl lokalind» •Blllm Medenlye. Yukanda Ikinci sütunda «iklet Tarifedeki değişikliğin esasına, leketteki sanayiin iptidaî maddesinl jgbeğinde, i? muhitini boğan İzbe grup da bu ubah Buruya hareket tlmlî» mevzuundı blr konferns veriteşkil etmek üzere yabancı mem özerinden şimdi alınmakta olan yani gümrük vergisinde siklet elecektlr. mahallelerdir. Bununla llgili lskln tdecektlr. *• BUNDAN blr müddet evvel ve. leketlerden ithal edilecek msddeler vergi miktarlan, üçuncü sütunda sasından kıymt esasına gecilmesine ise, yeni tarife yürürlüğe girdik bir şey denemez. Gene millî istihtat edMi K«rı fatlh!erlnd«ı General Halld Karsıalamn kemiklerl bugün ten sonra kıymet üzerinden alına sali koruyacak himaye payının !â%:v. ın d.ı S f<» ynkıısınıriakl evinden alınarak Edlmekapı Şehtdllgine defnedllecektfr. • tSTANBUt, ögretmtnler DerneSt yarın Takslm Belediy» Gaıinosunda baskurdlar şereflne blr toplantı tertib •tmlştir. • ÎSTANBUL ÖJretmenler DerneSi tarafmdan her sene Heybeliadada açı. lan ögretmen kampı bu yıl da açıla. caktır. Dünyada en çok kullanılan, «rn faıla tecrübe *• HAVA îehldleri ihtifail 15 mayıs edi+pa uçaklar, Dou<;las taralııulan inıâl edi<"""'i"~i e:1nü , a t P rt^ Fatih parkında yapılaeaktır. thtlfal programı lir. Ala^ırlaki Havavolu Şirketlerinin nıııarhazırlanmıstır. zam ve ^modern PC!6 veya DC6H Uçakları =haberieri Yeni gttmrük tarifesi ve fiatlar Belediye ve Umumî Meclis secimlerî ESAD TEKELI Yazan: ÎKTİSADÎ MESELELER Bir pamuk kongresi toplanıyor Kongrede, j>amuğun stan ] s»dile yapılan arrbrmalan da yerinde görmemek mümkün değildir. Fakat sanayi iptidaî maddelerine ve vaktile çok düşük nisbetler» indirilmis olan makine •• âletler gümrük vergilerinin artbnlması, yukanda işaret ettiğimiı veçhile millî sanayii tazyik edecek bir mahiyet taşıdığı gibi, geniş müstehlik zümrelerinin ihtiyac maddelerinden fazla vergi alınması da geçim seviyesi üzerinde elverişsiz tesirler yapacağı için yeni tarifedeki vergi hadlerinin millî istihsall himaye bakımından ve refahsız hsJk zümrelerinin ihtiyacını tehdid bakımından yeni bir tetkike tâbi ^ ~ tulmasına ihtiyac vardır. Esaaen görüşülnıesi, Dokuzuncu Büyük Millet Meclisinin son günlerine rastlaması ve hususile geciktirilmesi mümkün olmıyan (1954) bütçesinin varidat kısmile alâkalı bulunması hasebile aceleye gelen bu kanunun yürürlük tarihinin bir kaç ay sonraya tehiri ile bu müddet İçinde gerekli tetkikin yapıJnıası hakkında hükumetçe Onuncu Büyük Millet Meclisine bir teklif sunulması, çok isabetli olaraktır. Gerçi gümrük tarifesi üzerinde yapılacak bir tadil, 1954 bütçesindfki gümrük vergisi tahminlerinin de azaltılmasını gerektirirse de buna imkân bulunamıyacağı için bütçe durumunun aynen muhaiazaau zarurî olacaktır. dardizaayonu mevzuu görüşülerek tedbirler almmasi istenecck yık hadde muhaiaza edllnıesi ıoakTlcaret »auTazenemizde bttyflk blr yekun tutan pamuk Oıraeatnu daha çok arttrmak makaadile İT mayısta Ankarada bir pamuk kongreslnin toplanmasına karar •erümiştir. Bu kongrede blOıassa pamugua standardizasyonu mevzuu gorügülecek, tedbirler alınması lstenecektir. Diğer taraftan, pamuk lhracatımız seneden «eneye büyük blr arh» göstermektedlr. 952 senesind» yabana memleketlere 193.5 mllyon lira deftrinde) pamuk ihrac edilmiş fken bu miktar geçen yıl 26,8 milyon llrahk bl» artışla 220.3 milyon liraya yükselmiştir. Kongrede alınacak yenl ted bîrlerle bu senekl lhracafan daha fazla olacağı kuvvetle tahmin edilmektedir. Blr ilkokuldakl yolsnzink iddiası inceleniyor M1111 Eğittm MUdurlüta: O«d!kpe. »»daki Ballpısa ükokoüunda vuku inıL. duiu söylenen blr yolsuıluk hâdl»e«ln« el koymustur. | tdduiya gort, tundan *! bafta «rvıl { okııl idarMtnce rertlen çayd». t«rtlb i edilen plyanpıy» muhtellf hediyeler I alınması icin okul aile blrllğl tara. fından okulun ba588retmenln» 100 lira tevdl edümlstlr Bajögretmen ls» »ansl bir kararla parayı sarfetmekten ka. çınmıl. ftirencilerl «ınıfta kalrnakl» rehdld ederek 10.13 llr» de|ertnd« h». dlyeler getirmelerlnl lstemlştlr. n >pt'i^'' e ln ofr^çn^rerden bir çiçefc dahl »Imasmın ksnunen yasak oldu. ..., 1 c »rc» n»rs vermıyen bir ve1 llnln oglu. anneslnden glzll blr }İ5» losyonu okula getimi^tir. Velilerın v'»5'.dli tefjir ve slkâyet!e« rinp vf.] nran h5i!se yAW Ef.tim MüdürlüSü tarsfından lncelenmektedlr. Uir uvukatın 10.000 lirası çalmdj \T\ıvaffik Ism'nde hlr avjkat. düa Emniyet tkincl Şııbe MUdürlüJüne mii. racaatle. evvelki gece Necml ve Meh. med adlarında iki sabıkahnm, cebir.de bulunan on bin Urasını çaldıklarmı Id, dia etmlstlr. Pollı UhkıkaU ba«!amı;tıx. iı Sabıknlı bir eroin saticı suçüstii yakalandı Sabıkalı eroin kaçakçılarından tsmail Özun »on günlerde tekrar faallyete gectiginl haber «l«n tmniyet tkinct Şub« memurları kenditlnl takib» ba$la. mıslardır . Evvelki gec* 150 llrallk erol. nl »atarken auçUstü yakalanm ttnuiUn. Takslm. Kaıancıyokuju 71 numaralı evlnd* de bir arama y»pılmıx. dostu Ümmühanın üıerlnd» 33 gram eroln ele geçirllmlftir. Kormandia Taras ve Paviyonunda danslı akş^m yemeklerl Yeni z«ngin program, iyi muhlt, nefls yemek, temlz iervU NOT: öğle yemekleri yttzde 30 tenzilatlıdır. Sıraselvller • Tel: 4449T. TİIRKİYE KRED1 O S M A N B E Y • «b • ıi Orijlnal acılı» hedlyelerll* 17 Maju Puartesi c fftnfl hlrmetlnlz* Suadiye Asfaltında APARTMAN DÂİRESİ A y r 1c a en çok kullanılan uçaktır TÜRK EKSPRES BANK ALTfN ve Zengin PARA îkramiyeleri ile tatanbuldan istediğiııİE yere gidebiJtrj>iniz:, KLM Holânda Krallyet Havayolla^ PAA Pan American Dönya Havayollah SAS iskandinavya Havayolları SVVISSAIR İsviçre Havayolları MAYIS 7 RAMAZAN 4 3 "1 i i i c 2 S İ m m MS74 UCIUTt UNKA1A AİT T MMi/i İDİİ/B V. E. lk 4.S1 1210 605 19 12 Î057 Z.53 «.40 4.59 8.53 12.00 1.46 7 41 AKBANK PEK YAKINDA HİZMETİNİZE AÇILIYOR Açbracağınu nında aldı. Meseleyi göyledi. H>men, Ankaraya bir tel yazmasını istedi. Siyasetçinin apul yüzü birat daha aptallaştı, blraz daha dıll ağzmda büyüdü. Konuşamaı oldu. Abdi Ağa: Topal güldü: «Bu Hürü Hatun da nedense bana düşman. Ben ne yaptım ona?» Hürü bajını sallad:. Dişler.nı sıkti'. tBen bilirim senin ne yaptıgınıBen bilirim, s?nin Tcpal domuzŞimdi de jandarmalarla bir oldun. Oyle mi? Şu Memedim olmasaydı burada... ben seni sokar mıydım bu eve. Senin o topal kafanı parça parça ederdim... Bir taş alır. par ça parça...» Çekildi. Topal: «Yahu Memed» dedi, (tnasü geldin bu kıyamette?> Memed: tGeldlk iste.» »Takibinde eşkiya Kara Ibrahim var. Abdi gönderdi onu da. Abdi, Ali Safa Bey... Kara Ibrahim gelir onun hakkından diyorlar. Çok güveniyorlar Kara Ibrahime. Çok da para vermişler. Ama Kara Ihrahim, eski Kara Ibrahim değil. Tömtömüleşmiş. Bu^amış. Bir yol aftzı tutmuş, başmdaki sdamlnrla birlikte. İnce Memed peçecek de, tanR dive vuracalkar Sakın ha, o yoldan geçme! Kara tbrphim vurur seni Sonra kardaşıma deyim, ben Abdi Ağanın gözdesiyim. Varsa da Topal Ali, yoksa da Topal Ali. H»r |eyi benden soruyor. OlmeHi rrelnn. Keşke o kadını sokmayaydınız içeri, ev yanarken.» Memed: CDEBT rxrRmASi 100 Bir hesabla sizin olabilit LİRALIK MEMED uNe bilirdik! Telâş Keşke .. diye hayıflandı. «Senin kelleni getirip, Abdi Ağanın kasabadaki evinin önüne ı dikecekiermiş. Ali Safa Bey ona söz vermiş. Evi jandarma kumandanlığı ile yanyana...> Memed: «Aldırma. Şimdi bana iki min der, iki yorgan, bir ayna, bir çam hardak, bir külek un gerek. Bunlaıı bir ata yükle, ver elime.» Ali: «Kolay» dedl. «Ağamın canı sağ olsun. Evi rmrimde. Ne istersen bulunur.» XXIX Asım Çavuşun emrindeki bir bölük j?ndarma, Kara Ibrahim ve avanesi, bir güz, bir kış dağlarda kaldilar. Dağ köylükleri ellerinden zar aglacu Her köylü bir yer haber veriyordu. Akçadağ, Göğsün dağları, Beritdağ. Binboğalar, Aladağ, Kayranhdağ, Konurdağ, Meryemçilbeli, ara ha ara ettiler. Ne üstlerinde Ust, ne başlarında baf kaidı. Sıçanın deliğine bile baktılar. İnce Mehmed yok oğlu yok. Kayıb lara kanşmış. Kışın yansını Değirmenolukta gecirdiler. Alidağda aramadık delik bırakmadılar. Alidağma geyik avma gittiler. Mağaranın yanıbaşına kadar çıktılar. Olmadı. Topal Ali candarmalann finüne düşüyor, «onu mutlak bulacağız» diye savuruyordu. Alıp BinboğaUlara gütürüyordu. Guya iz sürüyordu. «Hani? Nerde kaldı senin meşhur izciliğin Ali?» diye soruyorlar, Ali, cihtiyarlık, artık seçemiyonım,» diye içini çekerek cevab veriyordu. «thtiyarladık »rtık. Geçti.» Topal Ali lhtiyarlamamıı, (encel mişti. Rüzgâr gibiydi. tçinde bir umud ateai yaruyordu. Bütün güz, bütün kif ayljjını dağlarda perperiaan İnce Memedin peşinde ora lenin, bur« benim dolaştıktan sonra, yorgun, bitkin kasabaya döndüler. Dağlarda iki tar.t büyük çeteyi de, bu arada, ortadRn kaldırmışlardı ama, İnce Memed yoktu. Kasaba ya» lçindeydi, Kara İbrahim on yaa daha fhtiyarlamışü. tBen böylefinl görmedim.» diyordu. «Bu adamda bir sır, bir hikmet var. Kayboldu gitti. Ben bövlesine rastlamadım. Ama onu bulacağım. Onunla karşı karşıya geleceğim. Buna çare yok. Onunla bir hesabım var. Göreceğim. Çiçeklideresinde tutuştuğumuzda, kaiasıdır dedim, belki yüz kurfun •Her «Yaz,» dedi. «Yaz hükumete kl; bir saki türedi dağlarda, «an içen... Çocuklan öldürüyor. Gîne taze kızları dağa kaldınyor, ırzlanna geçiyor. Dağlarda hükumet kurmuş. Gittikçe nüfuzu büyüyor. Toprak dağıUyor. Toprak dağıtmayı köylünün aklına düjüriiyor. Işte Yazan: YAŞAR ICIMA1 bunu iyi yaz. Kafalanna iyt çak! 3iktım. Bir <ey obnadı ona, Ona Altına da blr çlzfi çek buranın. kurşun geçmiyor. Yolüa onu bir Kaçırdığı kızlann ımna geçtigi fibi parça parça ediyor, »Jaclara uıyor kurşunda haklardun. Neyae,» Bir an İçinde, bütün kaaa.be.dm, her parçannı. Mara*. Adana yolumı «İnce Memed» kurfua feçmiyor çeteleri tutmua, kimaeyi (eçlrmlmu|ı, lAh yayıldı. DUlere düftu. yotiar. Yazl Siyasetçi Efendl, ya* Abdi Aftanın kulajma kadar jeldl. kardaaun. N» kadar kudrettn rmrAbdi A(a eriyordu zaten. Bir deri sa, hcpgtni d5k ortaym, Ankarada bir kemik kalmıçb. tnce Memedla okuyanm parmağı agzında kalnn. ölüm haberini bekleye bekleye bir Ordu göndersin. Ben pul abnaga hal olmuşru. İkide bir Ali Safa Be gidiyorum,» dedl çıkü. ye gidiyordu, «Hani oglum AÜT Kaaaba blrbirlne (lnniftt. «Bir Gözleye gözleye görüm dSrt oldu,» diyordu. cDort de oldu, aekaı de. lnce Memed ha! Parrnak kadar 90Hani, noldu?» Ali Sara B«y»e, «Sab cuk hal Bu l|lerl japam da B e reyle emmi,» diyordu, «sabreyle. geçmesin!» Abdi Ağanın 5nüne gelene yanıp Sabırla koruk helva olmus Sabreyle. Ben sana söz verdim. Onun kel yakılmalan, AH Safa Beyln entrilesini getirip senin evinin avlusuna kalan da buna eklenince iş büyü ; diktireceğim. Sabreyle.» yordu. Ağlayan çocuklan, «tn'.e Kurşun geçmez haberini de dı Memed geliyor!» diye avutuyorlar j yunca Abdi Ağa çılgına döndü. Bir di. (Arkası v«r) kosu, toluğu Siyasetçinin dükkl[ 1 0 0 Liraya bir kur'a numarası verilir. Bankamızda lsabet şansımzm daha kuvvetii oldugunu unutmflyimi. TUTÜM BANKASI Galata Sirkeci Kadıköy Çarşıkapı Osmanbey Izmir Menemen l l \ HİZMEÎİNİZE AÇ.L.YOR PEK YAKINDA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog