Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

SAFAIIVT M E H M E D AKİF Buyük gairımizia bütün manzum eserleruıi, eskiden basılan ve basümıyan butun surlertaı OMER RIZA DOĞRUL, şarrm tsnht, edebî, fıkrt, aahsıyeanı belırten bır mukaddem» ile bırlıkt» bır araya top anu| v« bu muuzım eserin 3 uncu basımı yapümıjtır. INKİLÂP KİTABEVI Cumhuriyet K U P U C U S U ! TTJKTJÇ TVAO? HALİDE EDİB ABrVAB'm en son romam ^ \AHBlfe taneai 8, eildll MOkuruş VLh)YAŞAROGLU L 30 oncD yıl sayı • 10 695 C. H. Partisi dün 3 ilde Mısır Başbak seçimlerin iptalini istedi boyundan biiyük laflan seçim neticesine Telg'af v* mektub «dresl Cumhurivet Ntanhul Posta kuhısu îstanbui Nf ?4 Telefonlar Umumi Sartrsl Numarası 242% Yazı Işlerı 24299 Matbaa 24290 Cuma 7 Mayıs 1954 KıtabîÜ^ vyPP \ n^IA • 5 îstajıbul • Yüksek Seçim Kurulu, Demokrat Partinin, Malatya seçimlerinin iptali hakkındaki müracaati ile birlikte bu iddiaları da tetkik ederek derhal karar verecek Seçimlerde Köylü Partisi ne diyor? Ankara 6 (Anka) D P Malatva arafından Malatya seçımlerıne ıtıraz edıldıgıru >f ıtırazds bır kaç sandtğın baska yerde açılmış olmasının ılerıye surulduğunu fakat bu sandıklardakı rev mıktannın seçımlerın netıcesıne te«ır edemıyecegınden seçımın yerulenmesının ımkân•ÎIZ oldugunu bıldjrmıştık Bu sabah ogrendıgımıze gore D P Genel Merkezı taraftndan Yuksek Seçım Kuruluna vapılan ıtıraz evvplre bıldırıldıgı gıbı olmavıp, butun \alâvete samıl bır mahıyette olduğundan ıtıraz kabul edıJdığı takdırde, seçımlerın jenıleneceğı muhakkak sa\ılmaktadır D P Genel Merkezı, Yuksek Seçım Kuruluna japtığı ıtırazda seçım ssndıklarınn, seçılen uyelere teblıgat yapılmadığını, teblıg^tın yalnıı «andık başkanlarına yapıldığını bunun uzerıne de Arkası Sa 8 S u l d e Yurdunun hali pürmelâliile uğraşacağına Kıbns adasııu Yunanistana bağışlıyor ve Türk Pakistan işbirliğine hücun ediyor Mısır Dıhlâl Konseyl aza(an birbirlerine duştuler, yeni taklıbı hukumet teşebbusleri me\dana çıkö, teTİdfat gırla gidiyor para sarf etti? (Yeni Ulu») gazetesinin iddialarına, parti bir tebliğ ile cevab verdi "DJP.» kaç Ankara 7 ( T H A ) Seçım netice'erının kst i olarak ılân edılme*ı ureııne Koylu Partisi başkanı Cezmı Turk şovle demıştır «Elde edılen netıceler beklen rruven şevler değıldı Bu memlekettp murakabe ve muhalefetm Urıh tecrubelerıle musbet oldueu uzere çok euç ve sıkıntılı oiduğunu ve olacafiını bıle bıle bu sahava atılmış bulunmaktavız Buna bmaen çalışmağa devam etmek nıyet ve kararındavız IktHann Ha memleketımizin havnna ınsaflı hareket edeceğınden emını? » Bulgaristana ırcaktan atılan beyannameler Kiırhıluj çumınun vakm olduğunu bıldıren bc» annampler Fılıbc şehrinc meçhul bır uçaktan alıldı Belgrad 6 (a a ) Bugun haberlere eore mıllıvetı meçhul bir uçak nısan ortalarında bır gec« Bulgarı^tanda Fılıbe şehrıne «kurtuluş» ıbare=ım taşıvan beyannameler atmıştır Komunıst genehk teşkılâtı gece yansi faalıvete eeçerek bu bevanname)erd<an muhım bır kısmım top lamı«a da bunlardan bır kısmı muteakıb eunlerde elden ele dola=arak memleket ıçıne dağılmıştır Imza ve ışaret taşımı\ an kâgıdlarda Bulgar halkına cesaretlı olma ]an tavsıje edılmekte ve kurtuluş ptınunun yaklaştığı bıldınlmektedır Venı Istanbul nııllenekıllerı bır arada I«:tanbul 6 (a a ) Demokrat Partı Genel Kurul Başkanlıgınd*n ' bıldırılmıştır | Yenı Ulus gazetesının 6 mavıg [ Vii tarıhh nushasının bırıncı sshıfesınde Demokrat Partinin seçım masrah başlığı altında neşrolunan bır yazıda Demokrat Partinin 2 mavıs seçımlen içın 60 mılvon lıra sarfettıgı her vılâyette 500 bın ılâ Arkas\ Sa S, Su 3 tt Kahıre 6 (R THA> Bu ak«am ortada dolaşan haberlere gore, Dıtılâl Konsevı âza'arı ara'irda tehhkeh bır ikılık husu'e aelm ştır Başbakan Nasr ile MıH! Jt>kamrt Bakaıu Salâh Salern ın eiei» verdıklen v<» Dıtılâl Konseyınm dıEer Fubovlarını ta«nve ıçın pıânlar kurduklan oğrerulmıçtır Dığer taraftan bunlar da Başbakan ıl« Arkatı Sa 8, Sü. 8 At Ba}b«kan Nasr, Ha« Nafib il« beraber Atına, 8 (R ) Mısır Başbakanı nlmesına tarafta oldugunu »SyleAbdel Nasr, Kathımennı gazetesı mı» v# Bırlefmı» Mılletlerde bu nın muhabınne verdığı husust be mes«ı« gonışulduğu zaman Yunan yanatta, Kıbnsın Yunanintana ve Arkan Sa 8, Su. 7 d« Başbakan dün akşam uçakia İstanbula geldi Silâhsızlanmaya dair Türkiyenin görüşü Krleşmfş Mîîlefîö' tarafından »orulan suale verdiğimiz cevab New York 8 (A P ) Üç kıt'a sarsacağından korkmaktadıriar da en az on memleket mudafaa Ekonomık v» Soeyal Konj«yfaı masraflannda yapılacak buyuk Bırleşmıy Mılletler* ftza 60 memlaPLAJBA KARNAVAL Gazmokesıntılerm dunva ekonomı?mı Arkan Sa. 8, Su. S d ı lardan bırınde eskı A\Tupa guzellerı tsrafından yenı bır moda defılesı yapılmaktadır <P'â]da Karnavah ismı verılen bu moda geçıdınde >enı mayolar. bılbassa Bıkını mayoları teşh^r eclıvor Avrupa plâjlarında ve bızım plâılammds zabıta gıbı halk efkârı cıa kadm kıjafetlerme bır hudud çızmıştır Bıkını mavosu ar ık bır plâj kıyafetı olmaktan çıkrruş bulunuvor. Meraklıları onu sncak revuerde, Bannolarda ve defılelerde gorebilıyorlar. Istanbul milletvekîtlerr mazbatalannı aldılar D.P. il teşkilâd, yeni mülelvekilleri şerefine bugiin bir ziyafet veriyor eksikti Mersınde bir \atandaş >aptırdığı camıe gırmek istoen ıkı Halk Partılıjı ıçerıve sokmadı Mersın 7 (Telefonla) Bugun Nusratıje mahallesınde caraı \aptıran bır hemşerımız namaz ıçın camıe gırmek ıstı\en ıkı kış^e «Sız Halk Partılısınız bınaenalevh benım vaptırdığım camıe gıremezsınız» dı%e sovlenmış bu \atandaşlar da harekete maruz kaıdi'vlan ıddıa'ilde ısı adalete ıntıkal ettırmıslerdır Duıuşmava pazarte>ı gunu başlanacaktır Âmerikadan 30 bin hindi geliyor Tımbervılle (Vırgınıa) 6 (A P ) Timber\ıle \adı=ınden Turkıyeye hındı se\kedılmekte olduğu bıldınl ımştır Burada verden malumata Arkası Sa 8 Su 8 de Ankara%a hareket edcn Balıkr^ır milletvckıllerı halk tarafmdan ugurlanırlarken (pencerede arkadaşımız M S E çorulujor) Istanbul mıllet\ekııba ne seçıl<i mı^Urdır Saat II de Istanbul Savler dun oğed°n e\vel II Secım ku cı;ı Hıcabı Dıncın oda=ında topk Arkası Sa 8, Su l de rulundan seçım mazbatalarmı rl "Dumiupmar,, şehidleri için istenen tazminat Denizaltımızda sehid düşen 20 subay ve assubay ailesi adına açılan davaya bugun başlanıyor ÇOCUK ARA.B'VSIVDA 90 LIK Çanakkalede Ia\ eç bandıralı rı tarafından \apur acei ası dle\l SEÇ'VIEN Uşakta Atıke Yamalı «Naboland» şılepının çarprrası ne ne tazminat dâvalan açıldıgını \azoğlu ısmınde 90 yaşmda ve ınrneh tıcesı «Dumlupınar* denızaıtımızHa mıştık bır kadın da seçımlerde ojoınu kul şehıd olan aenızcıleıımızn \Ansle Arkası Sa 8 S 6 da lanmıştır Bayan Atıke, resımde goıdugunıız pıbı sandık başına bır çocuk araba=ıle Eetırılmıştır f BUGÜN 10 Adnan Mendere^ leşılkoy ha\a alanında Başbakan Adnan Menderes dün >=aat 16 30 da uçakia Ankaradan şehrımıze gelmış, Yeşılkoy hava alanında Vah ve Beledıve Başkan vekılı Fahredd n Kerım Gokay ile Sehır Mechsı u\elerı Istanbul Komutanı tarafından karşılanmıştır Başbakanla bırhkte Dış Işlen BaT o i d e muhtac bir habere gore kanı Fuad Koprulu I.tanbul mılBa.\ram munasebehle ıkramhe 'etvekıK Mukerrem Sarol da gel\enlecek mtşlerdır Başbakan uç dort gun şehrımız ZAFER SARHOŞLUĞU Turkıye basketbol bırıncılılkerınde FenerbahAnkara 6 ( T H A ) Alınan bır Cenevre 5 CP ) Cerevre konçenın Galatasaravı 5 *avı fsrkla yenme=ı netıcesınde Modanın şampııtuanat edecektır habere gore, hukumet Bamaz^n jonlugu kazandıgını vszraıştık Yukarıdakı resım ,Moda taJumı antre feransırm busun c=1'jTialârtra veBayramı munasebetıle bu av ba=mnoru F Korayı maçtan sonra kupa ile birlikte omuzlar uzerınde gos nıden başlama=ı beklenmektedır. da memurlara ve onlarla beraber nrnfL MÎ? termektedır Arkası Sa S SIL 2 de emeklı dul \e jetımlere bırer maaş nısbetınde bır ıkramn e vemıek AMERİKA INT1BALARI: karannı almış bulunmaktadır Bılmdıgı gıbı Mıllet Meclısı \enı Turkıyemızde kalabahk bır «ecımlere gırmeden evvel 1954 m^lı zumre var fct bu memleketın \ ılı ıcınde memurlara 3 maaş ık1 numcırah demokrası duçmaramıve \enlmesıne daır bır kanun Tit dtve go*teriheler yendır kahul etmi'tı BıMırı'dcsıne Eor» Halbukı urnırsamz çnaıtna ohukumetın ba\ramda \ermtvvı kakumnş yazmıs, hur duşurıceh rarla'tırdıSı ıkramıve bu uç maarsavlar dervnız Ojle d'ktasın dısında do duncu hır maaş oYazan: Ömer Sami Cosar torhık ialan taraftısı da değıllacsktır lerdır Nasıl olnr, dıye şaşmaDı?»r taraftan bu ıkramıyenın yxn' Muammayı bıraz aydın~ temmuzda \enlecek ıkramı\e olalatmak uzere seçımler n buncağı ve Bayram munasebetıle erken lan aç kalmak tehhkesüe kar. dağıtılacağı da sovlenmektedır şı karşıya btraktığım ılâve edelım. (Kavbeden adaylardan CUMHURİYET Bu haber tebahsetmıyoruz Yamhp yanMde muhtacdır Kajdı ıhtıyatla lış ceıab terrreyın) Gene anbııamndrmz TOI' O ha'de artık b'z açıkhyabihmz Devlet kad. roinrıva bagh E ve D cptvellerıve dahü ucretlı memnrlar mnrttanbert ne maaş ve de ıkrarmye alamamakîadırlar Çunku E ve D cetvellermm Vekıller Heyettnce tasdıkı şartfır Şarîtır anıa seçım pa/r t!rtt!a ı ıçınde bu tasdık fcevTasarının Meclisin onumuzdekı fıyetı nasılsa unutulmuştur t;alışma devresinde çıkarılması Vekıl seyahate ç\kma%ın ol. için Malıjede hazırhklar maz Vekıller Heyetı ayın 30 tamamiandı gvnu toplansın ıstenempz. E Memurlara birer maaş ikramiye! Cenevrede Hindi Çini meselesi görüşiileeck Zoraki düşmanlar Âmerikada eski bir şehîr ne gibi usullcrle yenileniyor Yenî lıarem kaıuııııı Itadyo İç sahifelerde SAH1FE Ankarg 8 (T H A ) Yeni Bsı em ktnununun Buvuk Mıllet Mech<;ını n onumuzdekı çalışma devresinde çıkanlması ıçın Malıve Vekâletınce gerekli hazırhklar ıkmal edılmı?tır Bu crımleden olarak Mjlıye V«kaletınte valıhklere bir tamım gonderılmiş ve venı barem kanııBEŞIKTAŞ MAÇI IÇIN DINLENLN GALATASARAYL1L\R Bu nunda esas olarak ele »lınacak hnfta yspılscak Begıkta* maçı içın Galataıarayh futbolcuların k*mpa husu«ilar içın b«zı sualler tevcih eçeWldıkl»Hfil vszmutık Yniandaki r«*ımd* Galstasaraj'lı hıtbokular dllmıı »• memur çocuklfin »dedinin bıldırilmeu Uleb edılmi|tlı. ttvla oyn*ıl*xken gorulmektedor. vet ama bu adamlar da varlık ıç'nde yokluk çekip aç kalamaz Tezelden bunlann 'htiyaclanm gıdermekle bera. ber fevkalâde zamanlarda devlet makınevmn bv, gıbı ışîert c/urecek koltnnnın da durnuu ınası ıçm çareler du$unmeh]fiz dıyoruz çiÛkU 2 Amcrıkada modern uıjaat. AJufflin^«mdan bır dukkân (Yazıtı 2 ncı sahıiede 1 vı 2 nd sfltunlarfaj
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog