Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

CüMHURÎYCT r . Yerli Sermayenin Başamı BERTA'yı K D 11 a n m a 11 a * Yemeklerinizde * Tatlılarınızda * Böreklerinizde H p ft u W " SIHHATİNİZİ * KESENİZİ Olacağınız Gibl Racly* Korumuş Bisiklet li Ev Otomobil Buz DoUbı ramiye keşidesine de bedava iştirak v«. gibi binlerce lira kıymetindelri 9tedebilininİB. B H markasını taşıyan bisikletleri \J In yOlmfc koftto mohcrn* 1h*t * fMMI «foyonıklıftı »• to> SJ BaynRmlUI ynşlotda «t» v« tokrfima» Zarafet, MJIkrmhk, v* k*. A m e r i k a n Tipi a«n»<lenb«rl İkramiyeli Baş. di). neıl*, Mutfak Margarinİ ^ M »luf» bokımmdotı foyo 00 hdarkoç.M hdarıevklif KONFOR İstİklâl Caddesi 158 Tel. 42485 Türkiye Umumi Mümessilli : ' MIHÇIOĞLU KOYUTÜRK ve ARKADAŞLARI LTD. ŞTİ. O. Telgraf: Konfor istanbul 86 meml«ketimizd« muvıffakıyetl* fi'len ealısnuj Mtruf MAROT marka kalbur makinelerini HEVROZİN 4 taot «ro'M* S romatizma, tinir nhrdannm kar| YAZUK Erkvksiı •iiıya, muhtefcm viUidt 1 T«y» 2 od< arzu •dılirs* möbleli. Telefon, banyo, otomat, h»r türlü konloru h»ri, genif bahçc, bir bsrdak IU içıls* ömr* de£ecek Uru, d#niı» hlkin r« çok y»kın, n»zih «üt yuıınd» Kadık5y F«nerrolu ajağıkl «sfalt Ozprind» • M ( 29481) Telefona. |İHH » OpeT»tör Ürolofl Dr. I IırmrU lsteytniı Türkiye Umum tthalâtcm ORHAN KAZANCHAN Galata, Tunel Cad 74 Telgraf: KAZANCHAN İstanbul i Phihps marka, Standard tiü 100 millî amoerlik cok az kullamlmıs Röntgen Makinısi SATILIKTIR. Adana: Dbktor Lokman I Aslai n Eskihisar MiiHehid Çimento n SikirMİ Falrikaları Aıonim Şirketinden: •aktitria T«rtn« kalm »lra»k IZT*, y«fülarl il« IM«B »«« tobdil •dilmMİn* ••vele* karır T*rüralı »lan |trk*t hlaa* ••dlcrinln cl«tlıt(rl>mt«ina 19 mayıt 1»M pazartMİ sabahındım Hlbarm Çirket M#rk»zlnd* baalanacaktır. Sayın hlssedarlanaı bordroları T« hİM« a«nedlcrl İU b«rab«r mOraeaatlerl lflzumv ilân olunur. NOT: DcfHM'vk hW* wn«<l]«r<nlıı BneriiMİ* Sl v+y\ t mm•mr*h Irapenlar mrvtni Hnlnnm»lı<(ır, DAKTILO ARANIYOR KEMAL ÇAGLAR tdrar T* tenasül hasUlıklmn Mütehasnn Beyoğlu Konak Oteli karfin Suterazi So No. 12 Apt Tel 41'436 saat 1019 8İZİ. HAVAYOLLARI SERVİSLERÎ IDADIŞSUYU İŞVEDİSETLERİNİN Um m«sumı dattflo Mkntar b«ytn •ruunaktadır. hglli*e# büenler t«rclh elunur. Tılibltrin mtktubU TX. 111 y« veyı S6802 No. hı Mefonı müraeaatlerl illn olunur. BE T ı f ı l l l t YR temla UT'a AÖLIGINIKORUR Seyahat acent&mzdaa SWÎSSA1R TAM AKAOIĞI* &* »Jmabnir. tstlklâl cadderi No. 878, T«l: 44779 H*r tOrlO ^ tatbikat içln plstonlu Freon gazlı toğutma cihazlan. MMUr rr*m fuh lefult kav* hmıaımı tarlııla »n r««t| Worthi»t^oıı c«*dl)ta» UfkiH. mayt vt rulı liftcmlarin Ukn». mUlU 100 acnelik bir tccrUbcnla • ^ ^ MEHMET Kereste Tıcarethane»! Yeni Telefon Numaralan Mafaza Unkapanı Abdülezelpaja caddesi No 174 VVORTHINGTON OUnya loyunea Kıy*n»t TlmmmM İHTÎTAÇLARDaZ : Arjınün, Avuıturya, BrMriljr», tnftlUr*. >ı •a.. Almajiya, lta.lv». Meksıka. tapaııya, B1H*» pk Amenka Devlctlennden tımiı «dllir. M I kcygtrllk kOçOk eihajdajı 100 *f 0 r H k bOyük t e « i » » u kadar h«priıuİ4, p«t«AtH ( F « a t h t r Valv») 4Ua l a m a aufplun II* mUeehh*ı «ynı mrxi»rr, *« tephı Werthl»i|rtoıı y ı p ı n m ı ^ f t i t P B m , . 1 W»rt>»Lna:te»l Cnrpnratlg*. fjrtK?! * D» *»rtement, Htrrıgoü. Ktvr Jer*»y. U.SJC Tel, 11219 D*po: Yenikapı Namıkkemal Cad. No. 523546 Tel, 13 Türkly» Umuml MQm*s«ni»ıi BURLA BİRADCRLCR v« Ştı IfTAMPUl b«t yıamı çekm«c»lf< MOtvharrtk raflar. btyıs pof••l#ft Kapt«ı k»ndlllğlnd*n kapanır Qen(« meyvs v* tcbz* rn ce'< tce»l, Vaeı. QKAN D175E nyfon AİLENİN S1HHAT1N1 NEŞESİNİ ve KONFORUNU TEMİN EOE CEK MÛCRER BUZDOLABINA VERECEĞİNİZ PARA HELÂL TÜRK LTO. ORT. . HunıllMjı 10 (tngilıı ıcf.reti NEA AĞORA raauıla) T.L 443»T*lg. PaikatM PHILCO Ev/niz iç/n ideal bir buzJolabıdır. vastfUr mevcuttur: t EİMtikiyel • S*}1 amlık * Modâ Renklef
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog