Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

«Mayts 1954 n nvrm T?» î v r r LUMBAGO AOALE TUTUKIUKIARI zevkle yiyeceği AR! Bİ3KÜİLERİ Sabah kahvaltısında Saat 11.. aakti. BELAGRILARINA GRIPIN Baş, diş, âdale, sinlr, romarizma, ağrılarına karşı daima muvaffakiyeîie kullanılmaktadır. GRİPİN, Grip, nezle gibi hastalıklann baflangıcında bir çok fenaltklann önüne geçer. KININLI / Ikındı çayırda Halls sUtten.bUyUk blr Ittna IIe hazırlanan nefis ARI BiskUılsrlnl acıktığınız anda ylyebilırsintz Ev işlen hayh yorucu: çok enerji sarfediyor. öŞle yemegine kadar rahal dayanabilecek kuvvctlı bır kahvaltı ctmcdı Neşe içinde çalışabilmesl için, her sabah, hakikî bır enerjı kaynaği olan, çok lezzeth, kalorısı ve A, D vitamini bol, SANA sürülmü} birkaç düim ekmek yemesi lâzimdır. J Bai kahîii verlr. Besierfakat şişmanîatma2 taat Günde 4 saat ara ile 3 adet alınabilir. YAZIHANE NAKLİ ^Bfivüktdad* Satılık • • tskele v» carsıya yakın | manzaralı k«sk YS müirez ar«a. Telefon 25452 v» 29980 ASÂS SATILIK İnşaat İlânı Feshane Sümer Yapı Kooperatifinrien: 1 Evvelce yapılmı* bulunan lnçaat ihalemi* Koop«r«tifl» mizce haddi lfiyıkında fönilmedlglnden if yeruden v« afagıdakl fartlarla ihaleya çıkanlmıçür. 2 Kooperaüfimizın inja «ttlreceSl bitlşlk nlz«m fld kallı 192 aded i$çi evlnin anahtar tesliml tekllf alma sureüe ihalesi yapfacaktır 3 Bu 1?« ald d<Mytlar her gihı taat 14 ten İT y kadar Sflmerbank Defterdar MfieMCMsi venıeflnden 50 Ura mukabdinde temin edilebiUr. 4 Bu iş« »'d znuvakkat tenünat S0 btn Brmdır. (D«ft«rdar Möessetesi veznesiaa yatanlması) 5 lhale 22 5/1954 eumarte*l gOnfl taat 10 da Defterdar MOessesesınde toplanacak lhale komisyonu huzunındı kapalı rarf usulü İle yapdacaktır. Gerekli teminaa ymbranlar alacaklan makbuzlarlt birlikto cn eeç 21/5/1954 ak$amına kadar Sumerbank Defterdar Müessesesındekl Jhale komisyonuna tekliflerirü vermelen. 6 Posta gedkmelerl nazan ltibara almmas. T Talıblerln en ax 1 500 000 liralık benzerl I5 yapmif olduklanna dair vetik» ibrazı lâzımdır. 8 Yabanet in$aat teklıflerl kabul edülr. 9 Kooperatif ihaleyi yapıp yapmamakta »erbestfir. CADİLLAC Hususîde çalışmiî, mukemmel vazıyette 1950 modell 62 tıpınds pek az kıloraetre yapmıs luks aksesuvaılı CadilUc satüıktır Cumhuriyet Cad Besler Apt. asma kata muracaat Tıcaret muessesesi 5 mayıs 1954 çarşamba pınunden itıbaren vazıhanelerının Yenıcarru Iş Vakıf hanı 3 uncu kat 6, 7 8, 9, 10, 11 No. h odalara NAKLEDİLDİÛİNÎ bıldırır Yeni Telefon: No 26193 Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. den: Kutshyada kurulmakta bulunan f«ker fabrtkannda çab«mak uzere ıyı almanca bılen, bühassa şeker sanyiıne »id teknik tâbırlerden anl'yan bır mutercım alınacaktır Aylık ücret, ehlıyete gore TL 550 750 <fljn Bekir o'anlara yatacak ver tahsıs edileeektlr. Talib olanlann, Sırkeci Şeker Handa Türkiye Ş*k«r l"abrıkalan AŞ Istanbul Burosuna müracatlerl rica olunur. (5400) Fabrikası ARSLAN TUGLA Telefon: 11132 Uygun bir beslenmeyle SIHHATİNİZ düztllr ve GÖRÜNÜŞÜNÜZ daha iyi olur. DESCHIEHS «AN KUVVET ŞURUBU Büyük Bir Ticarî Müessese Muhasebenfaı muhlelıl kısımlannda çalışan memurlar» ŞeBık yapabilecek mejdjette, üniversıte menınu, Turkçe ve Ingılizce lisarılanna bihaklan vâldf tecrübeli muhasibler ıramalrtadır Enerjık kabiliyetll ve jeflik hassalannı halz obnalan gartür. Buvuk bir istikbal vmadeden bu vazUeler için «yda as^ari TL. 1000 ticret venlecektir. Bu evsafı haîz olmayanlann ve tecrubesislenn muracaat etmemeleri rlca olunur Isteklileria terrumei halleri ile yanb olarak potsa kutusiı 17( ja «Tlcarl» rflmnzn ile müracut etmeleri. 30 40 yaşları arasında, Konya Şeker Fabrikası Santiyesi Hali insada bulunan Konva Şeker Fabrikası arazısı dahillndeki ofıs mısafırhane, apartıman bekçı bmalan ve pomoa blnasma aid muhtel'J işçiliklerle bunların »ıhhl tesısat Ltçilıklerl ve bınalardan bir kısmının doğrama isleri blrer lhale mevzuudur Hazırlanan sartnamelerm «ı geç 8 mayı« 1954 tarlhlne rastlıyan eumartesl günü 13 e kadar Çeker Sirke^inln Asırefendı caddesı Şeker Hanındakı Istanbul Bürosunda veya Konyadaki Santiyede tetkıkı (5639) DIKKAT U M U T L A K A O K U T U N U Z * lstanbullularm gfttterdiği büyük tehacüm üzerin* bulamuına 1 Mayıs 0 4 CÜN Kalan Ağız ve dış etlenndekı ıltıhaplar basit bır beslenme degiüklısâ ile kaybolabıhrler. Hergün bu esas besın gnıplannın herbirinden blr jeyler yıyor Yemenis Fena yemek ıtıyadlarından ıyısıne geç»' mek harikalar yaratabılir ! ZEKİ MÜREN Konterleri davetiyeled Yeni bir beslenme larzma ihtlyacınız olduğunu gosreren beş, i$arel. Rengınızın solgunluğu; çabuk yorulma veya sınırlılık, îştıhasız' k, hazım veya def 1 tabıî bozukluklan; şışmanlık yahut zayıflık, ağız veva dış etlermde lltıhaplanmalar. Bu halleri tabıî zannedebıhrsınız, ama değıldir. Bu belırtılerden herhangıbiri varsa, doktorunuzu gorunüz ! BaSit bır beslerme değışikhği tavsıve edebılır ve bunlar da ta« mamen zaıl olabılır ! iyi gıda almak için blr yol: Yukarda sağlığınız için lüzumîu olan egas besinler gösterilmıştir. Bunlar herkesin severek yiyeceği şeylerdır! Bu lısteyi kesin ve ailenizin "bu esas besinlen yemesini temin edin. Yemeklermizi bunlara gore tertipleyin. Sizınki gibi, ailenlzin de sağlık ve hayatiyetl bahls mevzuudur. Keza tmutmaym lü hiç bir gıda msddesl jralntz başma bütün fhtîyapnızı karşılayamaz. Siz .ve aileniz bütün bu gıdalara hergün muhtassınızdır. • Squibrj adım eczane raflarında oldugu gfbl, dokto» runuzun yazdıfı reçetelerde de görUrsünüz. Çünkü Squıbb, penıcillin, 6treptomycin vitamlnler, anestetlkIer hormonlar ile, doktorunu2un hayatınızı Jcurtarmak ve Uorumak için yazdıgı dığer bırçok ılâçları istihsal cden dun>anın en bu>uk müesseseler.nden birıdir. 1858 den berı Squibb Araştırma Laboratuarlan dünyayı ıztıraptan kurtarmak ve saglık durumunu yükseltmek maksadı ile ılâçlar bulmakta, ıslah ve UUhMl •ünek. tcdır. Hayahn tadını çıkarınızt Eğer munasıp şekılde gıdalanmıyorsanız, doktorunuzun tavsıye ettığı en uygun beslenme rejımım takıp ettığınız zarnan hayatıyetınızdeki aşıkâr artıştan buyük zevk duyacaksınızdır îyı bır tıbbî muayeneye gırmekte gecıkmenın o kadar muhım olmasının sebebı budur. Bu, kendınizi yorgun, «nırli, muka'vemetıiı hissettiğiniz takdırde bilhassa doğrudur Belkl de doktorunuz size,'yediklerınızde mevcut olandan daha çok vıtamın ve mınerallere zıyadesile muhtaç olduğunuzu soyleyecektır. 6 •¥ s P Y E R DE birden verilmege baflanmiftir. S0 tstanbnnudaa ancak 1 inin gSrebOec«il en moazzam konserierde Karabor sacılar ın H E ME N B ' nen lanatkftr ZEKİ MÜREN Eline etagmeden iyi bir yer bulabilmek istijorsaıuı Açajıdaki yerlere muracaat eduuz. P A N G A LT I î N C I SmenuM KADIKÖY OİLDA MOcevhanl Mağazan «Cadıköy Palag altında Telefon 61653 ŞEHZADEBAŞI N U R Kitabevi BEYOGLU OLİMPIYAD kuraa? mağazan BASrN REKLAM BUROSU Mıs Sokak Tel 49450 ATLAS Sıneması BUYÜK KOLAYLIK SQUIBB İ L A Ç L A R I J 1 İJ68 D£N 6 £Rt t ^ * Arzu edenler 10 hra mu kabilinde elde edecekleri bu davetiyelerin İNCİ ve TAKSİM Belediye Gazinosu kısımları lüe de 1 defa daha ZEKİ MÜREN konserlerıne gidebılırler, kibojlece 10 hra ile 1 konser, I balo ve 1 geceye ve 2 DEFA Zekı Müren konserlenne gıdebıleceklerdır. I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog