Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURtTET • May» lfSt Yenî kabine hakkmda ileri sürülen tahminler Baştaraft 1 inci sahifede şılmaktadır. Grupun bu toplantılakül edeceğidır. Başbakan Adnan rında Grup Başkan ve vekillerile Menderes ve kabine arkadaşlanmtn idare heyeti ve haysiyet divanı seAnayasa huküm'.eri gereğince isti çimlerinden sonra Meclis Reisile fa edecekleri 14 mayıs günune ka reıs vekılleri. divan üyeleri, idareci dar daha 9 gunluk bir zaman bu üyeler ve nıhayet Cumhur Başkanlunduğımu dıkkate alanlar şimdi' lığı seçimlerinde gösterilecek parti den kabırıe hakkınüa bir takım cdaylarmın seçımleri yapılacaktır. tehminıere gırişmenın isabetsiz ola Söylentıler hilâfına Meclis Reiseağı kanaatındedırler. Bumınla be i liğıne D P . adayı olarak Refik Korrsber yeni kabinede bazı değışik altan rakibsiz namzeddir. Reis veliklerın bekleneceğj de ılâve edil kıllıkleri için de Fıkri Apaydın, me<tpdır Bu arada Çshşma, Ulaş Tevfik İleri ve Muzaffer Kurbantırrna Ekonomı ve Tıcaret, Dış İş oğlunun yenıden aday gösterilmelen, Millî Eğitun, Adalet Bakao leri muhtemeldır. Meclısın ılk ıçtimamda milletvehk cn zıkredilmektedır. Aynı zamanda uçüncü Aanan Menderes killeri yemın edecek, bunu mütehukumetınde vazıfe alacaklar me akıb riyaıet divanı seçimlerine geyinda Hazım Türegün, Fatın Ruş çılecekür. Bundan scnra Cumhur tu Zorlu, Mümtaz Tarhan, Fuad | Başkanlığı seçimi yapılacaktır. Ne7'Tırırkıramn ısimleri kuvvetli söy tıce aLnınca Cumhur Başkanı sa1 lona guerek Başkanlık yemini edeleılp arasındadır. D.ğer taraftan 10 uncu Büyük cektir. Bu andan itibaren BaşbaMı !et Mechsı 14 mayıs cuma günü kan Adnan Menderes ve kabine artaat 15 te en yaşlı üyenin riyasetin kadaşları istifa etmiş olacaklardır. de ıîk toplantısını yapacaktır. Bu Bundan sarıra Cumhur Başkanı, top'antıdan önee D. P. Meclis Gru yenı Başbakanı seçerek kabine kurpunun bın ayın 12 siııde, diğeri mak vazıfesini kendısine verecek13 ande ıkı içtüna yapacağı anla tır. Cinsiyet değistirmek istiyenler Danbnarka. bunlann Istilâsına nğradığmı ilân ederek, tedbir •lacağmı bildirdi Kopenhag 5 (AP) Adalet Bakanlığının bir sözcüsü bugün hükumetin, sırf cinsiyet değistirmek maksadile Danimarkaya gelen Amerikalılann bundan böyle memlekate »okulmıyacaklannı bildirmiştir. Sözcü: PBU garib Istilânın durdurulması lâzrm. Bu hususta ne yapaesŞımızı henüz kararlaştırmadık, rakat çaresini anyoruz. Danimarka, cinsiyet değiştirraek istiyen gahıslann kendilerini ameliyat cttirmek üzere gelebilecekleri bir ver olarak söhret kazanrnamahdır. Bunu îstemiyoruz » demiştir. Gazeteîer bu sabah. yeni bir cinsivet dejhstirme haberi verraiş ve Adalet Bakanlı&ı sözcüsü bunun >tzerine bevsn?tta bulımmu'îtur. H^be^e eöre, diğer bir Amerikalı, bu sef°r 50 yaslsrmda San Francisco'lu bir miiyoner Danimrakaya gidecef : ıı ve ameliv^t neticesinde kadm o1 ı'fŞını ilân etmiştir. Bu milynnfHen evvel 2 Amerikalı, Danimı kada kendilerine yapılan ameli><=*'^" neticF=inde erkek iken kadm oM'iHinnı ileri sürmüşlerdi. Bu Ml'selenn en meşhuru Christine Jo çensen hâdis°sidir. Diğer AmerVoJı ^ R Ch?rlotte McLoed'dir. Her l':ı a"ie'.iyatı yapan Danimarkalı h'r dcktor gaz°tecilerin kendisine m jracaati üzerine, artık bu isten gına getirHiğıni, bilhassa bu gibi rfVl'mlardpn kacındığmı söylenvs, i=*nmın vprjn?maimı rica ederîk demi"t'r ki: cSan Francisco'lu mılyoner buraya gelecek olursa. kendı^ini gmelivat edecek bir doktor bulnvkta müşkülât çekecektir. Eınl?n sövlerken. bütün Danimark^h d^lc'TİTin hissivatına tercıimar olduğıımu zannedivorum. Dar:rr^rkalı dcktodann başarabilec» l iermi, herhangi bir memlekettî, he'hansi bir üstad mesledaşımız da Vs<;sr?balir Fakat cinst t e s e v v ü ş l o düsen bu gibi insanlann Danimark " =Î akın etmelerl üzücü bir hâdi 1954 basketbol şampiyonası sona erdî Ba?taraf\ 1 inci sahifede luğunu kazanmış, Fenerbahçe ikinci, Galatasaray üçüncü, Ankaragücü de dördüncü olmuşlardır. Gecenin ilk müsabakasını Ankaragücile Izmir şampiyonu Altuıordu takımlan yapmışlardır. Ankara şampiyonu bu maçı rahat bir oyundan sonra 75 37 kazanmağa muvaffak olmuştur. Günün ikinci karşılaşmasuıı Modaspor ıle Mülkiyeliler Birliği yapmışlardır. Bu karsdaşroa büyük bir heyecan ve çekisme içinde cereyan etmiştir. Karjıhklı basketler arasında geçen maç 47 47 beraber* bitmiş, temdid devresi 4 9 4 9 berabere neticelenmis ve üç temdidden sonra Modaspor Mülkiyeyi 59 50 mağlub etmeğe muvaffak olmuştur. Ysni Bursa Belediye Eaşkanı seçildi Bursa, 5 (Telefonla) Belediye RI^clisi bugün saat 15 te toplar.mış, mı'.letvekilli|ine seçilen Ali F. Yücelden inhilâl eden Belediye Baş kankçına fabrikatör Reşad Oyalı •eçmiştir. Yeni Reis, kendisini ziyaret eden gazetecilere, yegâne gayesinın hemşerilerine hizmet olduğunu bu hizmetl yaparken de fcütün vatandaşlann nıüsavi muamelt göreceklerini sSylemls., buna nıuk"bil kendisinin de Bursahlardan mukabil dileklerl olduğunu, yaz mevsiminin devamı müddetinee ?eh rin temizliği hususuna itina etmeleri ricasmda bulunmuştur. Yeni Reis bugünden itibaren vazifeslne baî'amıs bulunmaktadır. Baştarafı 1 inci sahifede timizde seçimierin bozulm,aaı kendilerine gönderilecektir. hakkmdaki rivayetler hâlâ günün VaU yenl milletvekillerile görüştü dedikodusu halindedir. Bu meVVali Ord. Prof. Gökay dün sast zuda kendisindea izahat isted ğim 12.30 da D P. il merkezine giderek il seçim kurulu başkanı Enver Dayeni İstanbul milletvekillerinin zi Baştarafı 1 inci sahifede Gecenin son karşılaşması sampl yaretini iade etmiştir. Bu ziyaret Baştarafı 1 inci sahifede • bir Rus gemisinin Napolide bulun yan şunkrı soylemiştir: « Bu mevzııda biz sahibt sayonluğu tayin edecek olan Fener esnasında Vali, milletvekillerile şe Parti organı olarak bir gazete çı duğu belirtilmektedir. lâhiyet değilız. D. Partinin yapmış bahç« Galatasaray maçı obnuj hir işleri etrafında hasbıhalde bu karılması ve vatandaşlann istediği Torino 5 (a.a.) Demir Perde olduğu itirazı yüksek »eçim kulunmuştur. tur. şekılde ağırbaşh bir muhalefet ya gerisindeki memleketlerden birne rulur.a gönderdık.» Seçbn bürolan personeU takdlr Galatasarayın iki gece evvel Mopılması ve tYeni Uîus» ile Parti askert mahiyette vesikalar vermek C.H.P. il başkanı ve mebus seedildi dasporu yarun basket farkla yennin alâkasmın tamamen kesilmesl ten sanık olan şahıslann muhakeçimlerini kazanan avukat Nuvit Seçim bürolannın çok muntazam mesi ve Modasporun da FeneTbahve bunun memiekete ilânı da görü mesi dün Torino askert mahkeYetkin de aynı mevzuda şu beçalışmasından dolayı Vali Gökay, çeyi bir buçuk basketle mağlub şülecek meseleler arasmda bulun<ı mesinde neticelenmiştir. Sanıkkryanata bulunmuştur: «Seçimierin dan beji 1 ilâ 17 yıl hapse mahkum etmesi bu karşılamaya ?öyle bir şe Vali muavinlerl, Belediye Yazı İş caktır. bozulmsı için ortada hio bir seleri Müdürünü, Belediy» Masraf olmuş, diğer ikisi de beraet etmişkil veriyordu. Fenerbahçe 8 puanİstanbul C. H. P. çevrelerind» Müdürünü ve bürolarda çalışan tir. Mesele bundan bir kaç ay önre beb yoktur.» la Galatasarayı yendiğl takdirda C. H. P. İl Başkanı İlhaml Sanpersoneli birer takdimame ile talşampiyon, 5 puan v» daha az puçar, teşkilâta dün bir tamim gön' meydana çıkanlmıj ve bazı İtalyan tif etmiştir. birliklerinin hareketine ve muhtelif anla yendıği takdirde Modaspor Aston Villa turney« dererek sandık başlannda yapılan askerî üslerin teçhizatına aid maşampiyon, Galatasarayın galibiyetl vazifelerden dolayı teşekkürleroi Turpin yeni bir maça çıkıyor lumatın yabancı bir devlete satıldıbalinde ise, sankarmızılılar sampibildirmiştir. ğı anlaşılmıştır. hazırlamyor Londra, 5 (SH.\) rngilterenin yon olacaklardı. C. H. P. nln bütün ocak, bucak maruf futbol takımlanndan Aston Londra, 5 (SHA) İtalyan Mit ve ilçe merkezerinde partilıler setki takımın taraftarlannın eojVilla bu ay turneye çıkacaktır. riy» yenilerek Avrupa orta sıklet çim mevzuunda tenkidler yapılkun tezahürab arasında başlayan Bu program gereğince Aston Vilelinden kaçiran maktadır. Bu arada yenl oyun ilk dakikasından itibaren Fe şampiyonluğunu falıjma la Almanyada 3 maç yapacaktır. Randolph Turpin, bu defa da İn sekflleri düşünülmektedlr. nerbahçenin flerl geçmesil* lddialı Diğer memleketlerde yapılac?k obir şekil aldı. Fenerbahç» zaman giltere orta sıklet jampiyonluğunu Üniverslteliler inkılâb ocağı faBingazi 5 (Nafen) Son hâdi lan maçlar henüz tayin edilmemişmüdafaa edecektir. Rakibi Johny külte dallan acmağa karar vermi}zaman aradaki farkı hayli açmağa seleri müteakıb, Libyadaki Mısır tir. muvaffak oluyordu. Bu fark bir Sullivan olup evvelki akşam Fran tir. rüfuzunun süratle azalmaya başlasız Gaston'u nakavdla yenmiştir. Teşkilâün yeni bir çalışma tarzı buçuk basketten aşağıya düşmedL Bu müsab3kada Sullivan sekizinci için İld* ve Uçelerde toplantalar ya | dığıi görülmektedir. Aynı zamanda " t 5 »»•»""«" " ' 7 " * T ; " ~ l İlk devrpvi Fenerbahce 27 16 önde ç, j j.:...ı i.*^4ı. ! D l r Ç°k Libya eevrelerinde Mısır raunda kadar rakibinl zorlıyarak bitirdi. îkind devreyi de sarılâcialevhind* d* bir cereyan belirpuan toplamış ve sekizinci raundda pdması da düsünülmektedir. verdliler bastan SC|T kadar önd« Kasım Giilek Savcıhğm miştir. da rakibini, çeneyi bulan tam bir götürdüler. Son üç dakikada FeKahirede bu durumun endişe doİst. Borsasımn 5/5 1954 flatlan celbedildi kroşe ile nakavd etmiştir. nerbahçe 5554 önde idl Ankara 5 (Telefonla) C.HP. ğurduğu da anlaşılmaktadır. Amerikan atletlerinin • «tvUD n*. «• Oyunun son saniyelerinde lanSon hâdise, Libya âli mahkemesi ] [ Gsnel Sekreteri Kasım Gülek bu100 Dolar 280.30 2S0.30* kırmızılılann yaptıklan bir basket, nin bir karan ile çıkmıştır. Bu , gün Cumhuriyet Savcıhğına davet fevkalâde dereceleri ıU(i eruı^.12 tr<ns> o.SU ij&.~ şampiyonluğu Fenerbahçenin elinarasında j t4JM 44JH. too ulraı New York, 5 (SHA) Dallas'ta edilerek Tarsusta yaptığı blr konuş mahkemenin hâkimleri den alıp Modaspora verdi. San !8m l«vıv»« fftmngı 64 03 «4.U3 (Texas) yapılan Teksaı v* Güney ma münasebetile malumatına mü Mısırlı olanlar ekseriyeti teşkil et100 riorin 73.68 40 T3.SS 40 civerdliler Galatasarayı 6 0 5 5 mağ mektedir. Bunlar geçenlerde, haKaliforniya üniversiteleri atletizm racaat edilmiştir. 3«C »60 ım BejclKa trangı lub etti. karetâmlz bir lisanla hazırlanmış (M Oranm, njt* **M Maçtan sonra, karşılaşm'lan ba müsabakalannda 25 yaşındaki Stan i Hatırlarda olduğu uzer* C H P . bir karar vermişler ve Libya Kralı luu veK<j«ıu &ut MJ8S.HI Si.aajd şından sonuna kadar büvük bir a ley Lampert gülle atmada 18.13 lük G e n e l Sekreteri Adanada bulundu aleyhinde bulunmuşlardır. Bu kaıW I^ve<, Kul M li al =4 li 31 blr derece yapmıştır. Geçen müsa ğy s l r a d a bazı gazetelerde resml lâka ile takib eden İstanbul Vali ve rar, Libya ile Mısır arasmda ciddî lliîHAft) ve İAMVILAI Belediye Başkan vekili Fahreddta bakalarda 17.34 lük bir derece ya neşredılmişti. Bu resimde Güleğ n bir soğukluk husule getirmiştir. % 1 FAIZlJ I A H V I L U K Gökay, Modaspora birincilik, Fe pan Lampert O'Brien'ın 18.23 lük kucağında bir kadın görülmekte I â ^ ^ ' Belçika bisiklet turu 20 &5 Sıvas . Erzurum 1 i d î . K a s l m G ü l e k b u n u n nerbahçeye ikincilik, Galatasaraym derecesine yaklaşmaktadır. 20 6J* Aynı müsabakalarda atlet Dean Tarsusta yaptığı sert konu=mada Sıvas Erzurum 2T Paris, 5 (SHA) 26 mayısta yada üçüncülük Tiükâratlannı verdi. 21.90* 1941 Demiryolu I bir fotomontaj olduğunu pılacak olan «Belçika turu» bisikve Türkiye basketbol birinciliklerl Smith 9.3 lük bir derece ile Parton K s m i n 1941 Denııryclu II 20 9 5 * ve Hoganinin 100 yarda dünya re belirterek bazı telmihlerde bulun let yarışına dünyaca meşhur bisikde büyük bir alâka içinde kapan2190* 1941 Demiryolu Vü korunu egale etmiştir. muştu. Savcılık bu telmihlerden letçiler iştirak edeceklerdir. M.lli Müdafaa I • 22 15 • mıs oldu. Charley Thomas 220 yardayı 20.5 n e y i kasdettiğinl Gülekten sorMııL madafaa II 21.45 • Bu yarış 26 mayıstan 30 mayısa Maçtan sonra takımlar aoyunma 2165 MılM Müdafaa m j muştur. kadar devam edecektir. odasma giderken Galatasarayb Sa te koşmuştur. 2185 Mılll Mudafaa IV Ernie Shelton, yüksek atlamada , di kazaen kapıya çarpmış ve kınlan Zıraat Bar.kası I 21.50 2.07 De Koch disk atmada 51.81; ' Zıraat Bankası II 107 50 camlardan elinin daman kesilmisGross da gülle atmada 16.01 lik bir ı ' tir. Sadi Beyoğlu tlk Yardım has* " f Al/ı i I A M V I L I &h derece yapmışlardır. tanesine kaldırılmıştır. 1941 D. DemırıoUarı VI 103 30 • BaştaTafı 1 inci sahifede nan Ankara İl Seçim Kurulundan Resml Yeni nülletvekillerinln aldıklan mazbatalarmı almışlardır. oy miktarı dün basına yanlıj ak neticelere gore D. Parti Ankarada setmiştir Seçim mazbatalarma 30 1855,588, C. H. P. 149,506 oy almışre yeni İstanbul mületvekilleri • / tır. Ankara milletvekillerinden en • e fazla rey alan Profesör Muhlis Etealdıklan oy miktan şSyledir: dir. Aldığı oy 186,343 tür. En az rey Celâl Bayar: 351437 alan ise Aliy» Tunuçindir. Aldığı 349857 Adnan Menderes: oy, 176.507 dir. Ankaranm 421,625 346215 H. Suphi Tannöven seçmeninden 366,256 n reyini kul343154 Ali Fuad Cebesoy: lanmıştır. İstirak yüzde 96 dır. 342227 Tahsin Yaneı: Seyhan miHetveküleri mrabatalannı 342067 Kemal Atay: 341934 Nuri Yamut: aldılar 341443 Nadir Nadi: Adana S (Telefonla) Seyhan 340212 Fuad Köprülü: milletvekilleri bugün dördüncü as339654 F. Nafiz Çamlıbel: liye hukuk mahkemesi salonunda 339233 J yapılan merasimle mazbatalannı Lutfi Kırdar: 338040 ı almışlardır. Milletvekilleri pazar Fahri Ulaş: 337444 ; günü saat İT de Inönü meydanınNazlı Tlabar: 336908 j da yapılacak mitingde ieçmenler* Mükerrem Sarol: Celâl Fuad Türkgeldi: 336812 hitab edecekler, pazartesi sabahı o336154 1 tomobillerle Ankaraya gideceklerNizameddin Ali Sav: 335521 Ziya Köktürk: dir 335009 Nazım Bezmen: Seçimi liste halinde kazanan De334741 Füruzan Tekil: mokratlar jenliklere devam etmek334592 Naci Kurt: tedirler. 334328 Ahmed Topçu: DiŞer taraftan. daha şimdiden, 334198 Necmi Ateş: eylulde yapılacak belediye seçıra333604 Seyfi Gögens 331791 Zeki Sporel: 331244 Zakar: 327741 Hanri Soryano: 327286 Hâdi Hdsmen 327044 A. Haçopulos: 324501 Emin Onet: 10 uncu devr* Buyük Millet Mec Baştarafı 1 inci sahifede lisine kaülacak olan Istanbulun veYunanlstan, ni milletvekilleri bugün iaat 11 4e müzahereünl istiyen O Seçim Kurulundan mazbatalan bu memleketten tahmin ettiği alâkayı görmediği için Tngiltere üe onı alacaklardır. 10 mayıs pazartesi günü de saat lan ihtilâfmı Birleşmls Milletlere 20.05 treni ile İstanbul milletvekıl arzetmiyecektir. Aynı çevTelerin ilâve ettlklerine leri toplu olarak Ankaraya gidegöre, Yunan hükumeti, gerek Aceklerdir. D. P. liler ve İstanbullular millet merikanın müzaheretine sahib olvekiflerine Haydarpaşada bir uğur maması ve gerekse Türkiye ile olan dostluğun bu yüzden bozulmalama töreni yapacaktır. Yalnız, İstanbuldan milletvek.il ması için şimdilik bu iddlasmdan seçilen Cumhur Başkanı Celâl Ba vazgeçmiştir. Öğrenildiğine göre, Yunanistan, yar, Basvekil Adnan Menderes, Dış İşlerl Bakanı Fuad Köprülü Anka şimdilik Kıbnsta bir plebisit yapılrada olduklarından mazbatalan masmı istiyecektlr. İstanbulun seçtîğl yeni miüetvekilleri bugün mazbalalarını alıyorlar Resmî seçim neticelerinin yarm ilâni muhtemel Baştarafı 1 inci sahifede leri için hazırhklara başlanmış bulunmaktadır. İzmlrde İzmir 5 (Telefonla) 2 mayıs seçimlerinin İzmlr vilâyeti kat't neticeleri bugün alınmıştır. İştirak nisbeti 1950 de olduğu gibi gene yüzde 89 dur. Demokrat Partinin C. H. P. y» sağladiğı üstünlük bütün vilâyette 85695 tir. Yeni İzmir milletvekillerine bugün raazbatalan 1 leçim kunılu 1 tarafından merasimle verilmiştir. Yeni Zonguldak milletvekilleri köjleri dolaşıyorlar Zonguldak 5 (Telefonla) D. Partinin 73 bin rey farkla kazandığı seçimleri müteakıb şehrımizdeki siyasî hava, normale avdet etmişdr. Yeni milletvekilleri vilâyetimize İ bağlı ilçe, bucak v» köyleri birer birer dolasarak hem teşekkürde bulunmak ve hem de halkın dileklerini tesbit etmek üzere bugün şeh rimizden ayrümıslardır. Milletvekilleri cumartesi günü gehrimıze avdet ederek mazbatalarmı alacaklar ve pazar günü akşamı da Ankaraya hareket edeceklerdir. Hâdiseler ara*ında Felek Meb'usluğa dair malihulyalar.. (Üçuncü sahıjeden devam) tşte bugün hükumet istikran var dır. Kaza arzuhalcileri girmiş midir? Onn bilmiyornm; ama Mecliste devlet adamı çspında adamlar da yok değildir .. Fakat muhalefet Ifirememistir. Bunun günahı varsa bu sistemde ısraı edenler ellerini kaldırraahdırlar. Dün bir mektub aldun. Bir okuyncum, benhn mebus seçilmediğime üzülmüş. Hulâsa olarak diyor ki: «Canım, biz sizi Millet Meclisinde görmek istiyoruz. Bu da C. H. P. nin makus talihi yüzünden bir türlü olanuyor. Bâri başka partiye girin de mebus olunuz.» Bu okuyucumun hakkundald dfişüncelerinden ötüru çok mütehassis oldum. Hakikaten kendisinin işaret ettiği yolda gitmekle insanın mebus olması ne kadar kolay olduğunu benim gibi olamamışlardan bazılannın karşı kaleye geçince mebns oluvermesile garmüş bulunuyoruz. Lâkin o zaman mebus olan, «Burhan Felek» ten başka birisi olur. Çiinkü insanlann ismini ve şahsiyetlerini karakteri yapar. Bunun en ibret alacak bir nümunesini son seçimler verdi. Feridun Fikri Düşünsel Demokrat olduğu halde seçimi kaybetmiş. Bir Halk Partili olarak secim kasbetmek kolaydır. Demokrat Partili olarak bunnn ne kadar zor oldu&ann, aksi mefbumu düşünerek bnlabilirsiniz. Halbuki kendileri 950 de C. H. P. 1 olarak seçümiş ve 1 sonradan «temini istikbab eayesile D. P. ye girmisrir. Hanl kimsetjin nikbetinden memnun olmak istemem ama bazretin haline hlç de acunadun. B. FELEK Los Angeles gizeli evvelki gece şehrimizden geçti Baştarafı 1 inci sahifede rimizden geçmiştir. Miss Mary Whitney, evvelki gün saat 23,05 te PAA uçağile Düsseldorftan şehrimize gehrds v« gene PAA uçağile geceyansından sonra saat 00,15 te Beyruta müteveccihen şehrimizden aynlmıştır. Hostes Mary Whitney, beraberinde Los Angeles eyaletinde faaliyette bulunan 11.000 fabrikarun mamullerinden eşantiyonlar ve bu mamullere aid broşürler taşımaktadır. Miss Mary Whitney, dünya turu jnu 6 günde tamamhyacak ve günde vasati olarak 22,000 mil katedecektir. Kendisi 2 mayıs günü saat 10 da Los Angeles hava alanından hareketle sırasile NewYork, Londra ve Dusseldorfa uğramak suretile şehrimize gelmiştir. îstanbuldan sonra Beyrut, Karaşl, Rangoon, Bangkok, Hongkong, Tokyo, Wake Island ve Honoluluya uğnyacak ve 8 mayıs saat 10,30 da Los Angeles hava alanında olacaktır. Hostes Mary Whitney, her uğradgı jehirde, mülkt ve ticarî erkâna, Los Angelea jehri mülki ve ticarî erkânının dostluk ve iyi niyet mesajlannı tevdi etmektedir. Misa Mary Whitney, Yeşilköy hava alanında Vilâyet temsı c si j Orha n Volkan tarafından karsı'BnJ mış ve kendisine bir buket tak nx | edihniştu. Bilâhare hostes ^îay Whitney, Ord. Prof. F. K Gok* a nakledilmek üzer», Los Ange«« ! Belediye Başkanı Korns P>ul1 son'un mesajuıı okumustur. Orhan 1 Volkan. bir hatrra oîarak M » Mary Whitney'in beyaz getnici »ap kasmı imzalamıştırKendisine «Ticaret Kraîiçesi» un vanı verUmiş olan Miss M=ıry Whitney, bir arkadaşımıza fur.lan söylemiştir: « Meslefim ieabı blr çck bflyflk lf adamlarMe temas etmis buîunuyorum. Onlan ziyaret ederek Los Angeles piyasasile al^kadar olup olmadıklannı soracağım. Eğer menfi cevab verilirse bunun sebsh lerinl öğrenmeeg çalısacagım » AEina, Kıbrıs meselesinde fikir değîştirmiş Amerikan basınının rürkiyedeki seçimlere dair mülaleaları Baştaraf\ 1 inci sahifede ya memleketleri arasındaki mümtaz mevkiini belirtmekte, iktidann en cesur karan olan Koreye asker yollama lşini habrlatmaktadırlar. «New York Times» bu sabah yayınladığı başmakalede «Türkiye hür dünyanın sağ ucunda ehemmiyetl gittikçe artan bir dostumuzdur. Türkler kahramanhklarına güvenilir bir dost olduklarını her vakit ispat ettiler» demektedir. Diğer taraftan Basvekil Menderesin 3 mayıs günü vermi? olduğu beyanat burada gayet müspet tedrler yaratmıştır. Malatyada kaybolan sandıklar G.H.P. Meclisi acele loplantıya çağırıldı İtalyada Sovyet casusları İS Batı Avrupa memleketinde» Bastaratı 1 ınc» wh>1ede gelen 800 hekimin katıldığı kans»r basm konferansma gelerek yukakongresi pazartesi günü acıhnışttn ndaki beyanaü vermiştir. Stockholm'den gelmif olaa proSon günlerde gazeteler, Dullea'ı fesör Van Euler de ksnserle «ava?itham ediyor ve istifa edeceğini yata biosimik ara>stıiTnaIar v« 8n«ni zıyorlardı. üzerinde durmustur. Diğer taraftan Başkan EisenhoMayenoe Üniversitesdlnden Pover, Birleşik Amerikanuı GüneyDoğu Asyada emniyet Bebekesinia fesör Long ise kanserin gelışra.al kurulması için çahşmaya devara e için elverişli olan veya ohmyan bir deceğini açıklamıştır. Dulles tçln beslenms tam ayırd efcnenın 1TH« «Amerikan Dış İşîeri Bakanlannın kânsu olduğunu belirtmiş v» ladeen büvuğu» dıye bahseden Bas ce normalden fazla tisman olanlakan, CenevTede takib edilen siya rm ağırlıklan normal olanlara .sseti de müdafaa etmiştır. Başkan, zaran kansere yakalanmaga dah» «1 GüneyDoğu Asyanın emniyetini verisli bünyeler* sahib oldujurm sağlayacak plânlar üzerindeki çalış ileriye sürmüştür. malann ilerlediğıni de ilâve etmişBeyin rümörfl ses dalg*b«tW tir. tedavi edillyor Anterika, Hindiçinînm takshninJ St. Louis (Missouri) 5 (a.«.) reddediyor 5 Washington, 55 (AJ .) Güve Dr Peter Lindstorm, beyin tümörnilir bır kaynaktan bildirildığine lerinde ameliyat yerin» ültrasonilı gore Başkan Eisenhower Hındiçinî dagaları ikame eden yenl bir teharbıni sona erdirmek için bu davi metodunun jelistirildığini amemleketin taksiminin sayaru ka çıklamıştır. Bu suretle tedavi beyin kanamabul bir çare olarak düsunmediğini Fransız ve Ingilız hükumetlenne larını önlediği gibi hastaya ıstırab vermeden mevzii anestezi !!• h»ıi1 bildirmiştir. Başkan Eisenhower'in buna dair bir klinikte yapıîabilmektedlp. gizli bır mesajı geçen cuma günü Cenevreye gdnderdiği bıldirilmektedir. Anlaşıldığına göre Eisenhower bu mesajı doğrudan doğruya Dış İşleri Bakanı John Foster Dulles'a göndermis, o da muhteviyatmı Fransız ve İngiliz delegelerine açıklamıştır. Cenevre konferansm» ara verildi Cenevra, 5 (Nafen1) Cenevr* konferansı iki gün devam edecek bir «duraklama devresine» ginni;tir. Kore ile alâkalı görüsmeler cumaya Hindiçinî meselesi etraimdaki tartışınalar da muhtemelen pazartesi başlayacaktır. Cenevreye gelmesi beklenen Hindiçinîli delegelerin müzakereler* katılacaklan «nlasılmaktadır. Hadyo dalgalan kafatasında «ftIan bir delikten içerl verilmrirta T« tümörü imha etmektedir. Ameliyat]» tedarl »»ur(kx*» htçak, beynin inc* damarlanai kaaerek ekserlya bunama r» aşın »•• yusiyet gibi hastalıklam ıetx« «imakta idi. Eisenhower, DulJes'i siddelle destekledi > KanserJe maaadelede başansızlık Baştarafı 1 inci sahifede Mssır ile Ubya arasmda gerginük 16 yafindaki karutm bcJl* ile öldürdEI Bafra, 5 (Telefonla) Şehrimte. de feci bir cinayet işlenrrüstir. Mehmed ismind* birl, başkalarü» mün» sebette bulunduğundan füphelendiğı 16 yaşmdaki karısı Fatmayı gece uyurken balta ile öldürmüstür. f SA Dünya hafif sıklet boks fampiyonluğu Roma, 5 (SHA) Dünya hafif sıklet boks şampiyonluğu 9 mayısta Milanoda yapılacaktır. Bu şampiyonlukta meşhur boksSr Loi Visentin ile karşılaşacakto. Fransa lspanya juniorlan maçı Satılık Büyük Gazino Eşyaları Paris, 5 (SHA) 30 mayısta Bayonne şehrinde yapılacak futbol ma çında Fransa juniorlan, İspanya juniorlan il* karşılaşacaktır. Aynı gün Brükselde Belçika Fransa maçı yapılacaktır. Hastanelere, mekteblere, otellere ve büyuk lokantalara mahsus mutfak tckımı, büyük dökmeden Avrupa yemek sobası 270x1 65 ve büyük ızgaralık, bahk ve etler için ve Fransız bakır tencereler, gümüş çatallar, Avrupa sandalya (Tonit) masalar, avizeler, tavan vantilâtör (Msrelli) vitrin ve antre kapılan vesaire. Tepebaşı Meşrutiyet caddesi No. 155 de Tütüncü Bay SAFFET KALPAK Kalkınma Kalkınraa II Kalkınma i n 1943 istıkrazı I 194S lstıkrazı H 1943 ta>vili 194S ıkram.yell 1941 M. M. Ikr. Demlryolu IT 1933 tahviU Ikr. 1941 D. Yolu V 1951 tanvllt Zıraat Bankas m Zıraat Bankası IV Zlraat Bankası V % it 949 tahvıll H«nKh H'^eıer» T C Merkez Bankası Garanü Bank. H. Obllgasyon And. Yaoı ve Kredl Bank. tş Bankajı Aıîlhnn 1 A O Yapı ve Kredl Bank Sanayi Kalkınma B. Aslan Çlmento Şark Değ;rmenl«r1 O^manb 8 % 80 Hisse And. T Tıcaret Bankası 103 30 • 103 40 103 40 • 103 30 • 103 00 102 40 • 22 00 23.40» 108 50 • 100.S0 • 109.50 100 40 100 00 103 63 • 103 60 • 106 50 • r .Maoen ^5ir^*ı e n 260 00 • 12S00 160 00 18 50 54 00 • 1320.00 18.50 98 50» 45.00 S9 30 11000 »5 ıx; 6 50 S60 Fr 41S000 Fr. 1550.1575 100 % •> VAIZLI TAHVILLth umhuriyet» in Edebî Tefrikası: SARAYLAR1N AŞR İLÂHESt Çevlren Vabdet GOLTEKtN Murat'nm aldığı kokudan gözü 8\ 'e dcnmuftü kı birdenbıre salonu dolduıan şaşkınlık sessizîığini farkedemedi. «Localardan birini kasdediyorum, madam .. Imparator Tiazretlerıru goturdüğünuz locayı » «Ha, 17 numaralı loca mı?» dıye bir kahkaha attım. «Orada olup bıtenden JeanBaptiste'le İmparptonçe niçin haberdar olmasınlar? Bjtıın salon biliyor artık » Yüzu gbrülecek şeydi. Başını kaldınp şoyle etrafına bakındı, kalabal Sn baktığı tarafa dondü \e tara Imparator locanın perdelenni açarken gördü. Madam Lettia Napoleon'un yatundaydı. Despreaux orkestraya işaret etti, •elâm marşı çaldı, arkasmdan bir alkış tufanıdır koptu. Murat «Caroline bilmlyordu annesinin Panse geldığini,» dedl v« |â»n«ll fOpheli baoa baktt. «Bana kalırsa Valde Hanımefendi kendisine hangi oğlunun daha fazla ihtiyaa varsa onun yanjna gidiyor,» dedim.» tÖnc« sürgünde, Lucien'in yanında kaldı, şimdi de Napoleon'un, İmparatorun yanına geldi.» **• Dans safak sökene kadar devam etti. Son valste JeanBaptiste'ei cHanover nerede?» diye sordum. «Almanyada,» dedi. «İngıliz hanedanı oradan gelir. Harbde, Hanoverl'iler çok kötü günler geçirdiler. «Orasını Fransız valisi olarak kim idare edecek dersin?* diy» sordum. «Hiç bir fikrim yok,ı dedi. «Kim idare ederse...» Cumlesini ve valsi birdenbire keserek yüzüm» bakü v« sadece: cSahi mi?» diy* »ordu. <Ben onlara gösteririm simdi,» dedi ve dansa devam etti. «Kime ne göstereceksin?» diye fordum. tMemleket nasıl idare «»dilirmis, onu göstereceğim. İmparatora v« generallere göstereceğim. Bilhassa generallere. Hanover'i hallnd<n memnun bir ıncmlGJcfft Kalin# getireceğim.» Çabuk çabuk konuşuyordu. Yıllardanberi ilk defa mes'ud, haklkaten mes'ud olduğunu hissediyordum. Tuhaf değil mi, kendisini bu kadar mes'ud hissettiğini o anda Fransayı değil, Hanoveri', bir Alman devletini düsünüyordu. tOrada taki bir kral |ato«unda oturacakmıjsın,» dedlm. tHakkjnı» varmif, Albayım,» cTahmin •derhn v« «a iyisl dedim. «Hatırlar mısınız? Bonaodur,» dedi. Şatoda oturacağını düşünerek parte'lardan hiç biri François Claheyecan falan duyduğu yoktu. O ry'rün kınna lâyık bir koe* olazaman anladım: JeanBaptiste da maz, demlîtiniz.» M « i f i y«rl«ri ktndUaa \ijık Karuı bir tuhaf okiw. IftMt 7» görüyordu. Vaktile çavuşluk etmiş olan Bemadotte Hanover'de İngilız krahnm jatosundan daha aşağı yere lâyık nu idi hiç! İçimden: cOnun bu hali bana niçin bu kadar fena bir jeymiı gibi görünüyor?ı diyordum. tBaşım dbnüyor, JeanBaptiste,» dedim. «Başım dönüyor.» Aldırmadı ve dansı ancak crkestra toplanmağa başladığı ve mareşallann balosu sona erdiği zaman bıraku. * * * JeanBaptste Hanovere' gitmeden benim istedığimi yaptı, Albay Lefabre'ı Parise nakletü. Napoleon'un çamaşırlan hikâyesini duyunca, bundan akhna gehnis olaeak, albaya an uygun vazÜ* olarak da bölük eminliğini gordtt. Burada Albay Lefabr* aade askarlarta ••vabı, çizmesi v* ynnafirian il* meşgul olacakü. Albayla kansı bana tejekkür* geldiler. Albay: «Babanızı çok iyi tnnırdım. Çok dürüst bir adamdı babanız,» dedi. Görlerim jafardı am*L, ffilüzo re dokunur lâkırdı etmytim. Albay da bozulmuştu ama, gerilemedi. cDoğru, Madam la Marechale» dedi. «Eminim ki babanız da, sağ olsaydı, Bernadotte'u tercih ederdi.» Yüksek rütbeli subaylann nakilleri daıma Napoleon'a bildirilirmiş. Kendisine verilen b!r nakil listesinde Albay Lefabre'ın admı görünce önce şöyle bır düşünmüs, sonra hatırlayarak kahkahayla gülmüş: (Benim çamasır albayı!» demis. «Dtmek Bemadotte kansının hatın içjn ona bütün ordunun çamajırlanna bakma vazıfesini vermişî» Napoleon'un bu sozleri Murafnm gayretiıa mejhur oldu. Şimdi zavallı I^fabre'dan herkes «Çamajır albayı» dıy* bahsedivor. Hanovsrie Paris arasında arabada; ejlul 1805. (İmpa rator Cumhuriyet takvimmi yasak etti. Annem •ağ olsaydı kimbilir ııe kadar memnun otardn, y* ni takvbne bU tflrltt ali|* mamıjtı zira.) JeanBaptiste, Oscar, ben pek m n udduk Hanover'de. Aramızda tek kavga şatonun o paha biçilmez park« döşemesi yüzünden çıkıyordu. JeanBaptiste kaç ker*, bafmı ••!layarak |öyl« demiftirt FAJZlJ rAHVILl.lP »*• 1AKtS BORSASJ Al 11N FIA1 Tl (1) Dolu (i. küo ıltıa Sterlln «fekttf Frâniiı frangı M Dolar Efektif Dolar N W. tsviçre Franfı Turkicsh Accorrt •5ARRAFI ARDA Cumhıniytt At». SEHHBS1 PİYASAD/» nftvı/ı.EH «8810 632634 147148 1650116SO AITIN 4*4* «1J0 TJ« NİLGÜN filmini çevirUzere memleketimize gelen Alman filim yıldızı Erika Remberg "memleketinizde kaidığım müddetçe cildimi PUROnun ihtimamına bı* raktım,, diyor. "PURO cilde fevkalâde iyi geliyor. PURO gibi güsel* leştirici hassa!ara sahip mükemmei blr tuvalet sabununa sahip oldukiarı için bütün TUrk hanımlarını tebrik ederim. tnfula Külf. Oulda u.m 4«.« Refad Hamld AzU 425O043000 S5200S54O0 M200S0400 Ttrfl f« ptoM», |enç n gOzei flllm yıidıılan t U tort PURO Hbunun» u n f y « •diyof OnUrın taytlytstndM Istifıd* «dinlı PURO kullı oınız. Dah» cazlp olursunuz. ( » ImntiUm Ummi • Saat M (• tmmtt «MiİL Ifl ktmmflsn f otanfmdaakuMtınUıı tuvıM labunudur./ PURO (Arkası vatj
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog