Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

• Majns 1M» CUMHrRÎYET Sehirden Röportajlar l Beynelmilel Portreler Eski bir celeb, et muammasmm kördüpmünü çözüyor Röporiajı yapaıt: Reşad Enis Atalanmız «Et şriren yere derd girmez» dernişler Et lokması. can safası «Et mi yemeli, ot mu?» Bu bana fılozof Ziya Goka'.pın (i'rini hatırlatır: «Otu ata yedirdim, eti lte yedirdim.» Pardon demeğe ne lüzum var? Şehrin her «emti tet yemez»; hepimiz «et yemez»! Bu şehirde «et» meselesi niçin çözülmesi güç bir eşek davasıdır? Tesadüfün önüme çıkardığı eski bir cfl?b. büyük bir hayvan tücca'i, bana bu sırrın kördüğümünü çözdürdü gibi... *** Muhatabım M. Ö/.çelik. «igarssırın riumanını tavana üflpdi: Ben. derii; eti beş liradan yiyecpgimizi bes sene önceden biliyordura! Deme yahu! Peki, be§ sene gonra? Onu söy!?mege dilim varmıynr, dedi Et neye bu kadar pahah »atıhr bu şphirde? Çünkü Beiediye ujten anla Bertrand Russell 82 yasuna hasti 2 nci TUrk film festivali eıunarted netice)eııe««k Geçenlerdt ıekı«n !kl basmıı ol«n B«rtrmnd Rujstü, y»nm ajırdan daha fatla bir x«m»ETürk Tüm Dostlan danberi durmadan konıntıyor, ymD«rneğinin tertibledi zıyor ve ögretiyor.^ 1950 de Nobel mükâfaruıı kazanği ikinci Türk film 5 festivaiinde, 48 Türk m:ştır. Eski kral ( cı George de mü filmi aıasından ele teaddit defalar Eussell'a takdirnarr.eye ka'.an 8 filmin sanat jürisine meler vermiştir. Fakat onun çahjj gösterilme?ine sabahları Şan sine maları yalnız takdir uyandınyor sa m?sında 8 mayısa kadar devam e nılmasın! Bir taraftan da düşmandilecektir. Güzei Sanaüar Akade ları onun kıymetsiz bir arlam oldu! * misi profesörlerinden Zeki Faik gunu ileri sünjyorlar. Mes*Ia 1940 İzerin baskanlığında Max Meinecke, da yazılannı okuyan hir hakim RUJ Burhan Arpad. Asude Zeybekoğlu, sell'in kolej hocahğı yapamıyacaguu Mina Irgat, Azra Erhad, Sabahad söylemişti. din Eyiiboğlu, Şakir Sırmalı, H3Maamafih, Bertrand Russell. bu j yati Görge, Zahir Güvemii, Altan nevi hücum ve ithamlara çok alış• Erbulak, Semih Tuğrul. Orhan Bo: rar, Tunç Yalman ve Hüsameddin kmdır... 1918 spnf\<=nde yazdıâı bir I Bozoktan müteşekkil jüri, "Mahal makaleden dolajT dört buçuk ay ' lenin r.amusu", Aitı ö\ü var». «01 Brixton hapisanesinde kalrr.ıştı. Mej düren şehir \ Bir şehrin hikâye hur (ilozof, Brixton günlerinden bah si\ »Leylâklar altmda», «Salgın'), sederken şöyle diyor: .'Öiüm saati», "Eoi ile Büdü tiyatrocu» filmleri arasmdan. beşinciye karia", en başarıh film. rejisör. artist. senarist, operatör, fon müziği be«t=cisinl »eçecektir. «Bu dört buçuk ay. hayahmm er güzel aylan oldu sayıhr. Çok iyi Ç» lıjabiîij'ordum. Telefon yok... Mek| tup yok... İşlerimi aksatan başk» her hangi bir mani de meveüt değnldi. Fllocof dördüneu kAnalla birUkt* İkinci Türk film festivali neti Hücreme kendi eşyalanmı gotürm« zun 1713 lenMİnd* yani aniajmanın det ve kacunlaruıa tttra» tdan tüoceleri, 8 mayıs cumartesi gecesi Li me müsaade etmişlerdl, onun İçin Imzalandjgı aent balık aayildıguu zofun batüılarla hfnflktr «Uuju tek msn Lokantası talonîarında verile hapisanede kendimi hiç yabancı hi* ileri «tirdüler. Vaıii«nla fi« ayhk şey, kocnunbnnm lafiııljal İçin t«k cek film dostlan balosunda, saat 24 setmedim. Elektriğimi d» gec» aaat müddeti »ona erdlfi vmlrit bOyfli bu lUcaU bir idare fekU aayüaoagıdı». tp Vali tarafından açıklanacaktır. ona kadar açık tutabillyonım. Ev tevinçl* memleketiTn» dSnup »vlen Soo yularda ]rasdı|ı, tisdhraf ve Türk Film Dostlan Derneği, bu veia John Dewey hakkmd» bir m ı dim.» Ahlak» U m l i mm, ra»afe«fa»aalan Anlamaz olur mu? Bunca m'Jbalonun bilhassa muhteşem bir san kale yazdırn. sonra da cMatetnatikl 1907 (§• kanssnm da yardımtjrla utançtan kızartnuftı. Bartraod Ruatphassıs, bunların başında da ıir at balosu mrhiyetinde olması için Felsefey» Başlangıç» Isimli kitabımı kadınlann »eçlm hakkıaı kaıanraala aell, kendi huauat hayafenda 4a t«İktisad müdürü... geniî haurlıklara giriîmiştir. De hazırladım. Hapisaned» Istedigl y» n için mucadelajr* girifU. Doftruau dhra« hakkmdaU Mrb«at flktrlarina Bu iş nazariyatla yürümez, korlan v» kotiyonlan Güzel San meklerl jiyebilen tek mahkum b«n h«r arkek bfiyl* blr har«k»<« ş/^rv ysaaBEkaya bakrj^'* " " » ' " ' y kaj bey... Her işin baş/.na erbabını oatlar Akademiji mensublannm ha dtm.» hayvanUr, ^ n»ı••••••• •• n Mezbanada cclrblecden komisyonculara, koruisyonculardan toptancı kaaablan turtmalı... nrlıyacağı v» Orhan Borar idareperakendeci lere dağıtılm&k üzera hazırlanıy Filoıofun, hflcreel yanm aatrhk mcslek a€ fl* d« gıaa» aatM «riandL Meselâ bir «Et müdürlüğü» sindeki orkestraıun katıUcagı bu da canlı hayvan azaldı mı. tıatı yıyebileceğınde benirn jüphem var.' medeniyet be^igi olan Asyada bajbiraz daha büyük olduju Vate ay hayatırun «n mühim hidigeleTİndeB Ih^as pdip... • baloyı, çlmdiden, »ehrimizln l«nınlamıjiır. Asyadan göç e<lip Avru Sebeb, sebeb? nca blr miktar kira da Sdflrordu. biri d* Lenini* karıtlaşmasuiır. L» hala rtnçlifrİTHİen hJç kayb«t Basına da bir celebl getirme yükseltiverirler. Anadoludaki c«paya yerleşen insan )rüt!eleri bera mı; perde ve «ahne «anatkirlan Russeii, ince |aka!ariyle kıaa «aleblere telgraflar, telsizler çekerler: Havvancıiık ölüyor! n l n i ı 1921 dt KremHn'in glzU odali... nm, sanat munekkidleri, baiin men Neden? Niçin? Kim öldüru berlerinde eJıll havvanları getirdi F»na fikir dejKl... Churchill de Fiatlar arttı, hayvan yollayın!» jublan v« sanatseverlerin ljti'ak t manda o asık yüzlfl gardiyanlana lanndan birind* kooufta. Bof Mradarnlanndatı bJrfczir. Takmt ler.» hepsine kendini arrdirmifti İkinci Dünya Savasında bir ma£*za diye... Çok geçmez, celebler lürü ; yor? odada, koeaman btr yazıhaDanin badecekleri Ö T K Hayvanlan ehüloftirmeğl İlk djTraktöri tezaâhtarını Ticaret Nazırı vapmıs.. lerini İstanbula sevkederîer. BaBertrand Rııssell, bu fakaa ra ama oturmus, ufak tefck alelade bir o!amaya«a#ı manlaat A ileri förürenler Sumerlerdir. u Kongervatuar öğrencl kons«ri karsınız. Mezbaha canlı hayvan u Ne münasebet? Kaç türlü et bilirsin. bey? hunu bakaa Vlskant Amberley ve insandı L«nin.... Rıu»*ll Jç«ri glrtn nfls btr kararm nnlııaaılı, r» b«tSumerler kl, inek tağar, süt «üzer, Kıvırcık... Efendime söyleyim. tilâsma uğramıştır. Uğramıştır ama. Münajebeti | u : Çlftçly», köylfl annesinden almıştrr. tkisi de küçtik c* blr gSrunfi kapayiy BbOrüyl» ki de KTUB raftddet *«rüaakaya«ah. fiatlar da birden tepetakla olmus ye bol bol traktör veriyoruz. Hetn yağ yaparlardı. Koyun, sığır ve K» 8 Mayıs cumErteıl sadaghç... Bertrand daha dört yafina baama misafir» bajrb. YMatal* onu fay«t tur. Toptancı kasabın plâm zaten de uzun vadeli kredilerl*. . Hayçiyi tanırlardj. O Sürcerler ki. hay at 15 te Dram Ti Daha' dan ölüp gitmislerdi. Onun için ço n«çeli, »amlmi bir iruan oldugnı flkvan yetiştiriciliğinde olduğu kadar, bunu icab ettirir. Başlar. ucuz fıyatrosunda verilecek Kızıl karaman. van yetiştiricileri de bugün bu ziraatte de yeryüzü insanlarına büNATO cruk büyük babaaı Lord John Rua rtn» kapılmifb. Fakat koDUsma ara Bir ttkırt hmr* attan mal alıp, kestirip buzhaneye Daha? yardımdan faydalanma yolunu tut yük hizmetler ifa etmişlerdir. Dic Konservaruar öğrenkamrgâhknnda tetldkkt sell'ln, Viktory» devrinin meahur nnda *3t komönlrm» r* ıJraata Inistife. ci konserine Ali P u Kars .. muştur. Hayvan yetijrjrmektens» le ve Fıratta kanallar açmışlar, bartttj bajvekilinln, yanmda büyfldü. Ylr tikal •dlae* 1| değlftl. Lanin. faktr Celebler için biçare demekte Daha? devlet babsdan traktör alıp trazi rajlar yapmıslar. bu »uretle ıira»t lat (plyano); Engin Eralp, Sinan ml yasmda, Cambridge OnİTerıite hakkın varmış: bizse onlara atar ifçüart, ı«ng1n!ertn« kar»ı fabnty* Dayıyan »ini lürüyor, ekip biçiyor. İstanbu mühendisligini dünyaya ilk ögre Yayalar (kemaa); Arpi sinden mezun olmak flzaraykea naaıl «orladığını anlabyordu. tV« 4 ki«lllk bir hatari hmrtta^. *tta tutarız Yüzbasıoğlu wıı? Fçek, kartr. at... lun, Ankaranın et ihtiyacını temin ten onlar olmaşlar... Etilerde de (viyolonsel); Şükrfl Alys Whltall Pearsall Smith'le ae kuta bir zaman sonra» diya «kladi, »30 d» BKA uçaJU* Napolly» roCtevec Celebin çektiği bu kadarla kal dhen Behrlmizdlen agrnlmııtır A«kerl Bir He morkoyun var... Kaeden Karapınar kazasında (Kon liraat ve hayvan yetiştiricüiğine (Fagot); Vasil Anfilo. Türkan Orvlşmeğe basladı. Kızın aileai F1U «fakir köylüler, zengin hemjeril» fveyeömlz. »ırmill» NATO"nuı> Nspoll, sa gene iyi... Getirdiği mala komis•sbdan koyun alırken ne dersin? b i r verilmij... kon (şan); Obualı Kuartet; H. Gür delfiyadaki Quaker tarikatine men *eV ' a\Tiı ölçüde ehemmiyet , „ , ,. • " rlni «n yakın ağaçlara a*ıverdil«r, Parl» »• W4»hlngtoo karargâhların» ses idaresinde soîfej ıınıfları k o Aman. derim. gözünü seve yoncular ve toptancı kasablar do.<, ba(lı hjva kurvet!ertnd« tetkiı ve teIstan Profesör Pittard'a göre. her munyim Kokrmış olma^ın. hanımdan san dokuz kulp tak.rlar. Bilerek kalmadı. Bundan oturu kı,ve Sö tazam sosyal hayatta iki ana elerosu iştirak edecekler; TürkSn Or suptu. Ailenin lnanıılan Bertrand'm hah, hah.» mu!u J bilmiyerek mesul sahıslar c'a bulun bu mevsimde Aydın felsefesine hiç uymuyordu ama aşk yedirtme bana. keden alacağı koyunlardan çoğunu man olan ziraat ve hayvan besle kon ile Güîseren Göker ve Türkân ta da felsefenin »özu olur muydu Korgmtral Ajum B*rtrand Rusaell, bu htkayeyl doot güçlüğü arttınrlar. mi istersin, Toklu mu* rtndeldîsr. htradan aonn Hava KurvetAnkara çekti ve İstanbula pek azyicilik, Anadolu yaylalarında e».<l Orkon İle Gülten Tnnceli san düM. Özçelik acı acı gülümsedi: hiç?... RusseU, büviik babaaını kız lanna anlabrktn Lanin'in i» tak l«a KnrmrUnllfjmn da*«t!lri olar&k etlerf söyllyeceklerdlr. Anlamadım! bir şey kaldı... devirier ziraatçiliginin ve hayvan Her et pahahlıftında belediy»•daecklardlr. dırmamak İçin dügunü birkao ay lidlol yapıyordu. Batuun bfltün a Koyunların iki çesid oidugunu Hükumete dnşen vazife şu: Canlı yetijtiricilijinin tabi! bir devamıy 19 lar erupunun 8 hMrl serjrM tehir etti. Bu arada dellkanlıyı ataHlmezsin demek .. Koyunlar > ; r nin başvurdugu, fikir danışüğı. *e.l dı. hayvan bölgeleri tesis ermeli... Çift aelikle Parise göndermlşlerdi. Franyas'na girince IîHiş pttiriHr. Iğ'l'S bir *ordujhı adamlar kombvoncuDünkO c#leb, Mîyük blr derde Kunıcularının on ki sanın ona herşeyi lar ve toptancılardır. Yahud. ekmek \ çiye traktör verirken. hayvan ;e: unutturacagıru prtirppn koyun etlenir. spmİ7len r. si olmasından adını zannedlyorlardı, fakat ne mümmesetesi. ekmek kavgası bu .. Ted | tiştiricilerinin de »îıllarını mo parmak basıyor. Mesele, bir rriporEğer bu yıl çoktajm hududunu çoktsn aşmıştır. alan bu gr\ıp, «D» kün?.. elÎTİle yaparlarnvs: bueiin hu«j«t birini söyleyip gelirinin kayna*mı M. Öıçelikten aynlırken; aybaşıhayvan öldüyse vasıtalarımızin 'T>grupundan sonra yekunıtur mu? rmkinpleri varmış!) Toklu koyun tisen en değerll reı Bu bir kaç tontarcı kasabdan tidailiginden Sldü... Hayvancıhkla dır, belki yolum kasab dükkânını «Eçillkteki vazlfem, daktllolaım isp cı'ızdır, etsizrür. yağsızdır. 3ir düşer diye; gordum: ziraati atbaşı götürmek gerek... samlarımızdan bir kısmını bir ara verilemlyen bazı siyas! dokrömankurtulmanın çaresi? k'lo toklu alaca^'na 250 gram iğ İyi eti nasıl anlamah kuzum? ya toplamı^tır. Grupun, Amerikan Orta Asyanın yeryüzünde en eski Celebî k»r>di malının sultanı lan kopya etmekti. Karsılastığım diş al. daha İyi bey... Leş gibi kıpkırmızı ete yanaş Haberler Bürosunda 13 mayısa kaziraat ve hayvancıhk kaynağı ol Bu'ünden tezi yok. kasab; yapmak . ;Bırak. mahnı Anadoiuduğunu bilginler söyler. Koyunlar, ma... İyi et bemheyazdır. baktı§:n dar sürecek olan bu seneki sergi tek zorluk da ıstakozun balık olup dan getirs n... Nakliyatta c ona koma... olmadığını bulmaktan lbaret kaldı. sinde, Mehmed Pesen, Fikret Elpe, laylık göster: Vagonunu marşan keçiler. öküzler, sığırlar M'lâddın zaman arası daima yağlıdır. Alaycı alaycı yüziimp baktı: 6000 8000 sene evvel Küçük AsYavan etin SIJVU siyahtır. beyim; Naim Fakihoğlu, irısan Şurdum, Utrecht anlaşmasına göre FransızlaT eünleree f?diş ptini zor buhırMm kasao dize bağlayıp yollarda N?vin Demiryol, Cafer Yazdıran, Newfoundlandde balık tutma hakbekîetmp... Hıvvanmı Mezbahada j Vada ehlileştirilmiş. De Martonne simsiyahtır... da... Onu herkes yiyemez! Neyleyim kl etin beyazı da kara İlh n Ugan, Oktay Günday, Özden kını kazanmışlardı. Anlaşmanın ıadında bir âlim şöyle demiş: Ercökçen, Vivet Şöef in eserleri bu takoz.lan içine almadıSı hususunda «Hayvan ehlileştirilmrsi. evveli. borsada! bırak... : Cel»b] Hikâyp.'i p"k uzun lunmakta. bılhajsa İhsan ŞurHum'un mürakaşa ettik. Fransızlar, ıstako Ya on liraya çıkarsa? Şehir hatlan vapurlan grcpn yıl Peynir Jacirlerinin toplantısı ler koyun sürülerini Merbahav» oKurban» tablosu ile Nevin D e B'jjfün saat 1.V30 da Beıed:y« TKt'.vad Arz ve taleb kaidesini bilmez Itibaren halka 65.480.263 yolcıı petirince. komisyonculara satarUrmiryolun eserleri üzerinde durul cuma gününden İstanbul Mezbahasında fi M.ıdürliijvind. bir toplantı y.pıiaeakŞehir Hatları İşietmesi yapurlarlle gösterilecektır. mıs. ^Bu hir kac komisyoncu »ra a t l n makt=.dır. ve komısvonserbest oldugunu eoren celob. llr. Toptancı , peynir ta'cır i»mn!i, yer.i geçar. 3«ne fi5.480.263 ve araba vapursmda milyonerler varmış!) Kom'i j c u l a r l n m k l t l a c l | , h u i. on !arilt d* 859.011 va.«lta nakTedilm!;tir. Jean Richar'nln konferanslan yoncular. aldıkları hayvanları. sa malını buraya getirecek, mal ço t^tihsa) mevsimlne ghlldıği I Dört «ene »vvç! i*? aynı varurlarla 51 tranh rfssamın sergisl Taksimdeki Fransız ğalınca rekar>»t başlıyacak. hiç hir ı dde npeynir fiatları ve stok cTurumu *Ö7 mllyon yolcıı. 366 bin vasıta taşınmı; yısı beşi. altıyı eecmiven toptancı kâr yoluna sapamıya | e «»ctrîlecek. fiatların r.ıuıyyrn blr bulunuyordvı. Konsoloslujru saloMisafir olarsk şehrimizde bulukasnblara satarlarmış. Bunlar h^yıına sapamıya : iyede tutulmaM için pereken tednunrîa Prof Jesn RiBir kaç stne Kindf yolcu trafiâinin ran İranlı resçam H Minasyanın vanlan kestirir, iğdiş cinsini k a n cak. ; birler alın^mktır. yüzde 36 ve a^aba vap.ırlarile tasınan cher trafından 7 borsaya. tokluları piyasaya «ürer Celebin keseceği eti şehirde ( vaslta trafifi'nin ytzcie 429 ar!tl*ır>ı ı resim scrgisi. hugün saat 17 de Fran mayıs cuma eüni : lermiş. Mubaresin toklusu bes. liıa kime sattıracagız? Perakendeci ka B°ğ™ tr»t\ğ\ sayımı vapılacak goyömine alan Denlîyolları tsl^tm#^i siz Konsolosluğu kütübh = ne sa!osaat 18 de "Banvjup devri edebiysypni bir tarife yapmak hızumunu hîs I nunda basına açılacaktır. yi) satılırsa. iğdisi karaborsada k> sab toptancının emrinde olduğuna ÎM.anbulun An»dolu y»ka«ı il# Rumrii teîmistir. tı» konulu bir konferans verüecekça satılıyor. eavn niz hpsahlavın . göre? vakusı «rasıno'akl jehir dıjı irtibdtım İ«kelrler!n ynlcu miktarı gööıVLin» tir. I«bıt mak=ad!lt Karayolllrı Umum alınarak hazırianan 19i< ya* 1a:fesin!n Bir öğrrtmenin şriizel toçchhiisü Et pahalılıâına sebeb olanlar Perakendeci kasab da bu işt»n MüdürlüSü b'.r etüd progr»rr,ı hazırla taîblkına yakmdA bajia^ar*knr hıı iiç zümreden hangisi? Celeblcr ekmek yemek ister. Dükkânını <»Koy çocuklarımızın fedakârca ça Çamlıca Kız Liscsi nğrenrilprinin rr.ıstır. İKRAMİYE' "^ mi? payacak değil ya... Celebin kes*iği temsiii Kordon v* geçıd »nallzleri »»fhaları Teknik Universitoflp meteoroloji hşır,alar! sonunda elde eîtikleri ba Bırak biçare adamlan .. malı alacak ve satarak... nı Ihtiva eden çahîmsnın birinci kısm; kursv açılu or jarınan bir örr.ek vermek Rayesile 7 mayıs cuma günü Knmisyoncular mı? tstanbui Tekr.ik Ü:ı^ ersiıesi Elektrik Aydın Ortaklar Öğretmen Oku Bu yıl kış şiddetli eeçti: hay ikmal enilmek t'7ere bu'undugundan. program. sar.«ce geçid noktalarj iue Fakilltesinin sçscajı Meteorolrji kursu saat 20.30 da Cağal Onlar aracıdan başka bir şey van telefatı fazla oldu. Et pahalılu rps;miş öğretmer.i Ömer S ü rindekl ftüdlere Inhisar etm^kt^d'r ha7ir!ık3qrı hitmf^tir. Öniîmn'Hek': h^fin oğlu öğrenci lokalindtğil... lığına bir sebeb de bu imiş. Oigııilaşma Enstitü^ür.rle Memlfketim:7de ilk de'a yaoıl^cak bu fna'iyetr gececek n'.rri metefJ^^^l^,ii merin <1P, son sınıf öfirenci O halde toptancı kasablar... Muhatabımın viizii kırıştı. Anla nıpbde mınıpha etüdu il«. Bcjiazın kursunn miiteakıb rontren «f rariyo serpi armak tpçebbiisü Maarif MüSolf l»ara Y a t ı r t n a T a r i h i 8 M A V I S leri farafından, I G ' Elbptte onlar... Piyasava h i dım ki mevzuumuz daha da cid.'i iki yakası üiası.ıci» nakleflilen tps»n ve elekt'ik k'jr^'arı da a ç ı ^ c ^ k t ı r . ^'ürlüCTİncç müspf?t kars'lrsnmıçtır. va^ıla arfrrii !#jbit «iilmlş vt hnylrce Kv.lar eğlcniyo: =dh Avrıca. MP'CO'n[njl F.'l"':' ^'îrK* N*:ğh kim nlanlar onlardır Celfbler. :>e lesiyor. Ömer Siımerin aönderdiği rcstmişsrhir dl^l v "Uarın çfhrf tn iyt sfkilHp ıskpnHpci kasablar onların emrın BPŞ sf*ne sonra pti k"i«*a viy: bı»E!»nm»M ımk^rlsrı anUçılmı; nla olnrak l:nivprsted«» hîr He nı*tp<>rotrji l"r. Olsurlasm ETititiiii MiıHürista^ynnu ktını'ariVi^r" Bu '5 ıç'n o> SHmi ANDAK dıvp snıHıın. hpv On lirava ...ktır. 1 »ARIGiBi, SİZDE ARTTIRIN '£• F kişîye l O O O A I t s n , 25O EMNiUTSAMPİĞI' CUMHURİYET in Macera Rununı: 3 Hııbert subaylar mahfilinde bu yiik yemek salonunun eşiğincft iur du. Oeleden yarım saat geçmiş olduğu halde rmsaların dörtte '\ü boştu. David Bernhadt bir köşer'p yalnızca oturmus. somurtkan vs diişiinceli bir halde vemek yiyordu Hilton'a, «Amerika hava şartTürkçesi: B. F. ları bürosu» L>asmüh*ndisinin vaziyptinden bahsetmevi unu'rauş olMaktullerin sicil fisleri Ü7<>rinde 1 mesler. Çünkü kızın vücudü degil duğundan dolavı H"b»rt'in c»nı ki aile adreslerini kopya ettikten ' ruhudur. hasta olan. sıkıldı. Belki Hilton henüz bürosonra dosyayı k;ıpadı ve birderbiHilton mınldandı.. sundan çıkmamıştı. re: Doğru.. bilhassa 36 senedir bir Geriye döndü Telefon dolablarıT Hubert: Bett\ Donovan'oan haber alerkeği yakından tsnıvamamış oldu nm bulunduğu hole geldi. D0U0 Hayır: ama bu işi idare rtmedmız mı? fu için hastadır. Eğer yakında da lardsn birine kapandı ve umıımi nizi istiyecektim. David Bernhardt1 Hilton mtiphem bir jest yaptı: buna muvaffak olamazsa büsbütün karargâh binasını iîtedi. HiUon m burada kalması... Evet... Durney bana telefon çıldıracagına jüphe yok! düşündüğü gibi henflı bürosunda m Faydasız... Benlm kimseden eHi. Bir buhran geçırmU » a *8 Ben bu çarenin kızı tedavi e imiş. Hiç mukacH*me yapmadan emlr »lmaga ihtiyacım yok. Slze de saate kadar «yaca kalrlınrım diyor. »ordu: Huhert kulsgının arkasını par deceeini zannptmiyonım. Ne ise ?iz Duyulmak Ihtimall olmadan ancak imkân derecesinde yarci'm bana o emri verin! edebilirim. Göriiyorum ki istedieim^âile kaşiysrak: görüçebilir miyım? nix çeyi yapmama imkân yokrur. Durney limdi öfkesirden deli Simdi sizden bir şey istiyeceHiltor. cevab ,erdi: Bu »on sözünüz mü? ğım ki; belki de hayret edeceksiniz olur. Bir laniy». hattımı syırsyım. arna sebebsiz de?il: Betty Donovan'ı Evetl N t ehemmlyeti varT Bir kaç saniye liikut. sonra blr hastanede bırakmamak lâzım. HubarVin tt* Kumandanll» b« Hiç.. takırtı.. Hilton şaşaladı: O hald».. mutabıkız.. bir da Çlmdi konuıabiKrıtaiı. Kims« zujmasında hiç fayda yokru. Onun Niçin.. Hastaneden daha mü tU burada iken bana, sicil fişlerinın lıitamas. içbı Bfkeaini y«ndl. Tükrtgünü nasib nereye gönderebiliriz? bulunduğu dair* d* dahll oldugu Gtizel... Siz» DaTİd B«mhard yuttu va c«vab verdi.. Hastaneden başka bir yere.. Pekalâ... Btr daha bundan halde Thult'de her yere girebil dan bahsetmeyi unuttum. Geç«o neresi olursa olsun. Simdi bana kımem için bir umumî Laissezpasser akşam geçmiş olan hidiseden »on bahıetmiyellm. zı oradan çıkarmama müsaade oden Telefonu kapadı v« yemek salo(umumî müsaade kigidı) verin. ra variyet ne oldu? bir emir veriniz. Bana gelmedi. Ben da feri ça nuna döndil. Bu arada Karin ile Ama bunu Bill Botsford adına yaz Güzel ama.. ne sıfatla size bu keean Olt Wlnter de gelm)?lerdi. mayı unutmayın! Baskalan beni btı tmlmasım Washingtona yaıdım. müsaadeyi vereyim? Yarılanna kadar gltti. D»nimxrk«Hubert içini çekrl. iıünl* tanıyor. Hakikl hüviyerlmi Bet+y Dnnnvan hiftsrik bir kadın h fene kadın iiyah kadlfeden bir Mektub gitti mlT sizden baska bilcn yok. Bilmesini dır. Ben dp psikanaliz mütehassıpantalon T « gSzlerlnln rengile Postayı götüren t«yyar»nin sıvım. Hekimler bu kadını iyi ede istemem. on ikiyi on üç geçc Liçmıı^ r'm^sı ! asorti ycşil hir süeter ciymişti l'"k l.îzım Hubert kcyfi ksçrr.ış bir ta güzrHi. Selâm.laştıl.Tr. Karin tpk! vırla: ', lif ett:. Hay Aüah! Ne.len bu kadar Beraher yiyelim.. acele ettiniz? dedi. i Hubert kabul etti ve ma^alaHilton sert'akle: I rına oturdu. İri ve şska~ı Ole ka Burası bir arpalık. bir «eçim hn sesin; avarl.iyarak konuştu: yeri dpğildir. Eğer otoritcme 1,nrşı Stan!ev Normin'ın öV'ii'TÜ olan pn ufak harcketİPrp k^rsı mü hrkkında bir şey!i?r işittik. Bize samaha etsem hpn bura'ia dura biHiklerinizi anlatır rms;rüz? mam. O zaman NevaHndaki e"ime Hubert, diin 2ece mahfüin kadöner. bahçemde turp yetiştiririm. pısında aynldıkları zarririndan itiBtınu söylemek için mı telefon et baren olan biteni bütün hakikati tiniz? ve tafsiiâtile anlattı. Hikîye bittıji zsman güzel Karin'in ren»i sararmıştı. Masa üzerinde duran clleri de titriyordu. Felâket.. dedt. Demek Betty hastan»de.. gidip voklayayım bari. Hubert sıkılarak konuştu: Burada nerede ikamet ediyorunuz? Biraz hayret etmekle beraber Karin c^vab verdi; C caddesinde 24 numarada blr pavlyoniımm var. Yalnız ciz ml oturuyoraunuzT Ole oevab Terdi: Evet! Damında da Danimarka bayrağı çekllidlr. Eğer günün birinde zabıta sizi takib edecek olursa bizim eve gelin. Polislerin bizlm eve girmege haklan yokrur. Bu sözden sonra katılarak güldü ve t*kln duran Hubert'ln ornruna da şakıdon vurdu. Mlsafir odsnız rar mıT hir mpsele çıkarmsk ıstempnı. Ooo.. David.. biz sana ne \ i p Hubert,' elındeki kiğıdı g^ile.ı tık ki böyle selâm?ız zecivorsTin JÎ! rek: Dondü ve zoraki tebessümle: Müsaadcsini aldım. Affedersiniz.. busrn birnr daiDanimark^lı zahi* kâöıdı <!ikkat!» gınlıjım var. DediktFn sonra h=pokudııktan şonra sünbp i'o :=ordu: sinin ellerini sıktı. Hubert: p SinHi b=>«hpt'! n kinr'ir? F.Şer k'jm«nîq«ı1a nlai hgdK»O'e hu so7P î" eii'm^CP harla'1 Rrhert Hı 'unv. cirr lH"n Hs ye sıkıldınızsa, üzülmeyin hprş<>y K^rin so7İprini ncsrnk kirp^ını Pvine davet etti. Hubert sözüne de ber verevim kı; o bu işe maşkülât düzelir canım. dedi. MühPndis bavam etti: çıkaracsktır. şını saUadı. N=?3rları sertîeş;i. Ole g^gsür.ü gercrek söyledi.. Sizden büviik bir hizmft Hc« Hiç bir şey düzp|m?z. Bana da Ben sevmOT bu adamı.. ona vızaelir. Hecp&im. Bir kaç gün için Be'tj' Donovan'ı sizin eve »labilir misi haktıkça. tahtakuvusu görmüş gibi Hubprt ısrar etti: olııyorum. niz' Kumandanı bu snbah gflrdö'n. Ve sonra kalavım ç.atarak: Ksrıkoca bu söz üzrrine şaş'?Sizr'en bahsetti. Hâüse ü?eri,ıe Miiskülât çıkaracaâmı bana lar Hiç bir şey söylemediler. Sonsünfer çekecek . Çünkü hurada siz neden haber veriyorsunuz. B?na ne? çok lüzumlusuT'iz. ra Karin başladı: Oyle dcsil.. 5İz de alâkahsı Hastanede değil mi? Kirr.se lüzumlu dpŞTüir. Kunız.. çünkü Betty'yi hastanedrn alHubert: ma§a siz ve Madam Winter'l» ber? mandanın da, onun gibilerinın de, Evet hastanede. Bu çabah 0giydirmek tcpumın... rada ziyaret ettim. Lâkin.. nasıl ber gideceğiz.. kadını Ol»; için. anlatavım? ysni.. eŞer size bu <ı Te;eVk'jr edenm, sözİPrintze! T\n tehliked? oldueunu söylers?m Danimarkah subav bir kaç saniye nan» Inanır mısınız? terHdüd »tti ve karısına baktı. dive müdahale etti. Bıı suallerın sebpbini merak eHen Karin cevab veırli; İki odamız var. Birisi kic»mın. birisi benim 'va Mraz kızararak) ama yalnız hirisinde ydtıyoruz. Karin sarardı. Koeası Ole başını Heyecanlanmış olan kansı parlak dikip sordu: göz'.erile kocasmı başile tasdik etti; Hayata mı t«hlik«dtT e da: Ivatl PekaU dedl, giderlz. Doğrusunu «öyleyim, henüz ne yaptığınızı Karin korkak bir t e t l « pek anlayamadım ama size karsı Müthiş blr |oy, d « * . «empatim var. Karin'in de öyle!. Ole sordu: Hubert hararetle: Bunun Stanley Normnn'ın i lümile blr münasebeti var raı? Bu sempati karşılıktır. Çok te«#kkür.ederim. Şimdi yemeğimizi Süphesiz. O halde.. getirebillrılnlı.. ama bitirelim. acele etmeyin.. Albay Hlltonun buBu nrada David Bernhardt, tena musasH» ermed Uzun, Çimdi vaklcuf etmeden yanlanndın geçti. durup dunırken bu jrflzden siyasi Karin leslendl: Affedersiniz Ole. Siz ç?k eentilmen bir zatınız ve sizi çok :>everim. Kabalık ettim. . Kusurnma bakmayın! Yalnız eger ben buradan aynlmağa mecbur ciurssm gitmeden evvel hürün çirkin ikıeri meydana vuracağım ve temir pderim, bu çirkef patlarsa hiç de yl kokmıyacaktır. A!lahai5marHdık. Çıktı gitti. Karin mühendisin uzaklısrrmsını fözile takib ettikten sonra Hubert'e hitaben: (Arkası var) Bu Sahifeyi Saklayınız, CIMUIRIYET,, Size CUdleyip Verecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog