Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

CUMHntfYFT f Man» 8 Mavıs 1954 Cumartesi Yeşılköyd» Turk Dıkij Sanatının Genc Yıldızı Yugoslavya ve ttahada bir ture e ' " | neye çıkacak olan mı'l! volevbol Profesvonel küm» he maclannın açümijlar, fakat bır netıce dcrdıncu hafta karşılaşmalarından edememışlerdır Zamanla oyunda takımım'zın hazırhklarıfca devanı ı'kı dun Mıthatpaşa Stsdında Ve kı haKimıyet Istanbulspcrlulara ' edılmektedır muha ' On eundenberi memleketunızde fa Istanbuhpor ara'inda yapıl 2eçrrı<= fakat sansıvahlı cımler de ayakla'ına geçen fırsit bulunan Yuîoslav antrenor Dr mıştır. Kadıkov SUREYYA Sınemasında ardan f;ndalanamam slaıdır De\ Panıto Pozar Ankara \ e Izmırde ı Arutaralı Hakefn Zulbahar SağBu aksamdan ıtibaren 2 bu\uk fılm bırden renm somarına dogru Kâzım E«zel dorder jrun kaldıktan ve bu arada ' n a k n ıdare etLgı bu raaça takımlar bır şutla tajumına ıkıncı golu ka volevbolculanmızin antrenmanlan1 ARSL<\N KOFS\M*R (Oriimal) çu kadrola'a çıkmışlardır zandırmış ve devre 2 0 Vefanın nı soyredıp, bazı notlar ald*ktan j Ettore Mannı Maro Lewrence Vefa Fuad Fuad Rahmı sonra dun şehnmıze gelmışür Şeh ' lehınde nptacelenmıştır Gaiıb, Tarık, Kenan Kâzun, Alı, runızde de voıevbolculanmızın ça ' 2 ÇEL1IC ADAM (Renkli) Iitanbulsporlular ıkınd devrede Garb s, Ismet K Garbıs euzel bır oynn çıkarmışlar \e bu lişmalarını takıb edecek olan =»nAnn Sherıdan John Lund btanbulspor Osman Alâ»ddın guzel ovun ne*ır°s,nde 4 uncıı da tr>»nor Pozax, bu çal sms'arı rnuteMefın Kenan, Merıh Kasım I kıkada Cafer takımımn ı k golunü akıb te^bıt eriecegı ıs mlerı AnnaH lmı Aydemır, Actaan, Cafer, I ç karmıştır İstanbulspor baskısınm ra \e Izmırdekı ça ışmalar esnatslâm âlemının en meshur yazı üstadı Ha^an Rıza mer sında tesbıt ettısh ı^ırrlerîe bırlıkE'dogan arttıâı bır s rada ^ efa kalesı onun te bu a\m 9 un ia ılâr edecek ır humun \azdıâı acık duzgun \azıh ve herkesın kola\hkla Bu maç çok çekışmell bır ?ekıl de v?kı bır karambolda sansıvahlı oku\abılece£ı Avm dokuzunda cagırılacak m llî takım beraberhk golunu tFrran et takım namzedlenrrıız antrenor Dr df rer<=\aa etmı;tır MEDDİ KASRLI KIR'4N1 KERIM yüksek takdırlerınıze arzedılmi' bulunmaktarlır. "I^ÇID sekızına daklkasmda Gar mış ve maç bu netıce de£ışmedı«n Pozar ın nezaretı altında çahşmaSarı \e bevaz kââıdlısı tefrık edılmeksızin hedıvesı perab • Vefava bır gol kszandırnuştır 2 2 beraberhkle nıhavete errnış lara başhvacaktır , kende 375 kuruştur Toptan ve perskende satıs 1 0 galıb vazivete Beçen Vefalı'ar tır Bu çalı^ms'ar nebcesınde te«bıt H M Is'.anbul Sahaflar çarsısı No 1 AK Kıtabevl edılen 12 kn lık kadromuz ıkı ıdareci ve antrenorun nezaretmd* bu avm 23 veva 24 undp Sernplon efcspresıle Belırreda muterecdhen yola çıkacaktır Bugunden ıtibaren 2 buvuk fılm bırden Mıllî volesbol takırr mız 27 29 Beden Terbı>«sı Bolge MödurSpor Oyunları A]anl*ndan ve 30 mavıs çunleri ıkı«ı B°lgradda Kıgunden bıldırıldığıne gore bu hafI^tanbul 4 kume ve gencler ba«' Korkak Kafıramanm Oğlu (Renkli) ta cumartesl, pazar ve sak gunlerl ketbol »ampıvonası maç'arına bu v» bırl de îubıana da olmak bzere Bob Hope Roy Rogers Jane Ru3sell Yuga^lavvîida uı; maç vap^ktJ^n yapılacak maçlar şunlardır hüfta m m a r t e ^ ve parar gunlerl sonra Ital\a\a eeçecektfr VolevProfesvonel ve amatdr 2 DP \JZ V LDAILF.Rİ (Orıjınal) Kadıkoy ve İ T Ü salon amda debolculanrıız îtalvsda d» uç maç İ1H mıçaln vam edilecektlr oınadıktan «rmra rremleket mıze John Wavne Patrıcıa N»al 8 Mayu cumartesl: Bu haftanın mtçlan pı şekıl avdet edecekleıdır ( S H A ) Mitbatpaşa stadındv dedır15 00 Adalet Emnlyet fP ) 8 mavıı eumartesi. 17 00 F Bahçt Kasımpa$a (P ) t T Ü: Şeref stadında: 19 30 Moda Kadıkoy (Genci Iino E T Istanbulspor (A) 20 30 p Saray B Spor (Genc) 1R00 Buyukdere Darussafaka 21 30 Fenerbahçe Vefa (Genc) Fenerbahçe stadında* S mıvıs 1954: 16 00 Denızgücü Anadoluhlsar Kadıko>Vefa stadında: 13 30 Yoldeğırmenl Nı^anta» 13 00 Vefa Galatasaray (4 kume) 15 00 Rarm Hasköy 1445 Tepebaşı Ferftöy (4 K ) 17 00 Bozkurd BakırkSy lfiOO Cıhaninr Langa (4 K ) E\uh sahasınd»: 1715 Y S Sehra Gedıkpaşa 14,00 Kalespor r"atfh (4 kume) 16 00 Istıklâl Kuçukpazar % Mavıs 1954 pazan 9 mavıs 1934 pazar: I. T U: Mithatpaşa stadında 1 9 30 Cıhangir Tepebajı 17 00 Be.ıktaş G Saray (P ) (4 kume genc) 10 45 Fenerbahçe Kadıköy Ş*>rrf stadında: (4 kums genc) 9 m Aoalet Defterdar (A) 1145 Modaspor Galataıaray 1100 Be\.koz Beyoğluspor (P) (4 kums fenc) 13 00 Beykoz Sumerspor (A) 12 45 Be>oğluspor Vefa l'on Adalar A'tınay (4 kume genc) Fenerhshre stadında " Ma\ıs 1954: » 11 00 F Bahçe Kasımpaşa (A) Kadıkov ]"on Ort^>v Be\l°rbejı 930 Nışant; Langa (4 kflme) \ (a stadında. 10 45 Y S Sehm Ferıkoy (4. K ) " "r T neq 1 ( Mavıs 12 00 Yeıdeeırmenl Langa l 1 10 Emnıvet ' Karagumruk (4 kume) 1" ff\ Cıhaneır Kuıtulu» İstanbulsporla 22 berabere kaîdı Millı voleybol takımımızın hazırlskları Azize OTEL K. Demirci PARK'm En son tlkbahar Modellerinl DENİZ c: RADYO Bugünkü program ^ İSTANBUL Büyuk Adli Hatalar KATİL KİM? m a u rmrr Saat 21 den itlbaren tertib ettıği cÎLKBAHAR GECESÎ> nde tesnır edecektlr. l Ayrıca Tr este radvosunun sevimll jantozu Gt G L t O L A lle akompan\ator pıjan'st en son repertuarıle bu geceye ıştırak edecektır Masaların evvelden metTdotele avi'tılması rıca olunur Telefon 18815'16 12 5T Açl ıj ve prograra IS M H«beıer 13 15 Keman melod leri Pl j 13 V> Şa kılar okujan SabiU Tur 14 OOSevllırı» orKestra perçaian (Pl ) 14 20 şarknar 14 45 Ttlrkç» dans paxçalan (Pı j 15 00 Kaptnif. • U 00 Açlll» v* turkOlar, 0ku7*a Azlzm Tfcem 18 20 Zlraat watl 18 30 j Celâl Inceden « v d ı g ^iz «arkılar 19 00 HaoeleT 191S Herke» içla muz^k ' Pl ) 19 30 \ \olonut Darvaj 19 45 I erı Turk Mus KISI Konservatuan Derrjegı programı laare eden La ka Ka ! abev '0 lo Rauvo Gazete«l 20 30 K 5a jehır haberle 20 35 Glaude Debussv (Pl ) 20 50 Dün>aca bu a*i I ta hazı r lavan Hanaı \ arog u 21 uo Şarkılar o^avan Safıjs Ay a 21 30 i Sevdıklerl 1 kralar 21 40 Muzfk Mecmua.ii 22 00 Şarkılar okuyan Muziiler Bırtan 22 3J Buyuk vırtuoıı»r P 22 45 Haber'e' 23 00 Kamb vo t>orsa ve PTigramlar 23 07 Karısık haiıf j«rk \%ı 23 30 D«jıı ve c<ız m m g . P ı 2 4 00 Kapanıj ANKARA 7.28 Açı 1} ve prcgraır 7 30 G Jnavdın PI 7 45 Hab«r er 8 00 Kar ma a»b«h mva±tX ı Pl ) »00 Çapaııı; 11 58 Açıljı v« prugram 12 00 AJ «er saatı 12 20 Ora jdan haberler 12 30 Se\jn Tan Urek 13 00 Haber'er 13 ^5 Radvo aftlon orkestrmsı 13 30 ö g l t Gtzetesl 13 45 Raa>o »alon orkestrasınıa devamı 14 00 Kapanıj 16 58 Acılıt •• program 17 00 Genc lerın beğendıjfcı ptân ar 17 30 Ulvıje H"kımc Solmaz Dolen Gıll Batu \lı »t?'a Se\randan beraber }arKi ar 17 45 Serb«rt saat 18 W Operet rrvrr er » saatı (Pl ) 18 2r çje fajıl ( S j taı vesah Yegih fa=ıllan 19 Oo Haber er 19 15 Ta' 1 en bir \ap ak 15 'O Turku er 19 15 Dlni ahUkı t ı a sahnbe 19 55 Taksım (Pl ı Zn 00 Çaplı trloîundan ^e\Jt;ls me od ler 20 15 Radvo Gaz»tesl 20 30 Vesrin AKı,an 20 45 P vano lle Turk mü^ t l 21 10 Kahramanlar geçıyor 2115 Ma ,1ar (Pl ı 21 30 Soor G«letes^ 21 45 Esen Altan 22 00 S«rbest saat 22 13 Opetava d a v f 22 45 Haber er 23 00 Progıaiı ve kaparıj • Bu hafta yapılacak 4 iineö kiime ve gençler basketbol şampiyonası maçlar Beyoğlu ELHAMRA Sinemasmda îkırcı celse esnasında heyecjı veren bır hâdıse cereyan 'Sorgu hâkımi K O T U i u n mamunun hemşi""e«i Madam Dp« UKardeşınızin beraet etmesi mümkündur Benim d« «amlmî arrum * oudur Jed.gı ^ • BULMACA • « • fT 8 M M 1 1 \m ! •1 1 1 1 •1 m* I 1 1 \m\ w\ ı »\ 1 I 1 1 • l«! 1 I S Bu jekılde lsmt ortay» at!İ»n sorgu hakiml Kornu hldiseyi )şo\ t^e ızah eltı «Ben bu ışın tahkıkatını aıamî dıkkatle yapümjVazıfemden »vıılmadığıma kat ıyen emınım. Fakat bunu yaparken jzalımce davrarmamaga g=>Tet ettım Brier'ın hemfireal gelıp kar[deşıle goru^mek ıstedıgını bana sovledıgi laman yanınaa maınunun kızı ca va dı O da bdbasını gormek anusunda ldi. OnM T'in ıstedıkle^ı bu musaade ı %erdıra v» zavalhlan kapıya ka|dar teşjı ederken kendKerını tesellı etmek istedım. Her halde Lbu bedbahtlara «Buer katıhn bırıdır, başmm ke«ılmesınl ümld [ve tcnennı edeıım» dıvemezaım Vâkıa belki d» onlan te«ellJ [etmekle yalan so>luyordum arr.a gen» de bu hareketimden nafdım degı ım, Ben s«dec« insan Oımağa çahjtım » m Sehmlje SehremlrJ 17(11 İngiüz (A) takımı Ccncleri yendi Lonrira 5 (SHA) Evvelkl gün BevoSluspor (A) Hghburv da Ingıl ere rrıHl taJcmı, 2°ı c I n c tere takımı ı'e japtığı ma çı 2 1 K= rtmi5tır 44 000 kışının TEŞEKKÜR «p\ e RI bu TUsab kada A takımfrptela nidvıjhı mı g=vet hakım bır o\\m jıkartarak scMrclerı coşturmuj ve bu ile kiırtaran ve anem*^* pMjnu\la Du\uk tezahurat jaratg«tlren Fsn«iz PasMr m r Ha ta>esi DıektorJ ve Oj>*raton) PiBu msrta A. takmı Bortron v» E»~izes ve Dr Ha»«ı B?v ve trk=rja iaı ile bs ı n » i l n rfl?»* fNrlerm» Mozltn Smıth John'ton, Leutv, Cockbuıu Matthews, ManrdorL, rrı blldırlrlm Lawton Shackleton, Longton Babuı Kâzım Şencr Genc takırr Sıms SıH=t, Bvme> ficcvrtcm, Smıth, Ed «ards Hoo* * * per, Guıxoll, Hıkes, V olett, Pıl1 t sabun köpüğü gibi sönmeyen bir \ H1 \ 1s H SOLDA\ 1 B 'hkte ve otakii'î'a yspılan Sıore b*\le o e i 1 r 2 Pana ı aşı BMna r"î.fcjT>en "* emem^z!^ Pd"med £ v nı £. bır so u a i i s nın ' e m 3 B r has aneye . e . a stlraiat yt'int çek.lerek vapılan ters taze ve korperm tamami e ijfî'd • ' 4 FeTran ve k r n dınıenez so\unci«n 5 Uctıza satılan deIz nayvanlar ndan t Guıel sa nat ınsanlarm açtirv'arı »u yollarınaan 7 CanMZ vvud nota 8 Bu>uk l^Vr y a prri3 oHnların kazandıklann da•İLKARIDA% A$1ĞIYA 1 Baıı resml dalrelerde vaıı lsler e uferaçnn kı<;mın jef 2 Terı ve en fazla 1 ır ımlu a et erden Boyutlarcian T ÇeM'lınce ell h ç blr jeye ^aI^ı«Tnax k mc<* rreydana çıkar 4 ^ K ~n ninnnh ' rln k ba c ı b r va^ımn konvaiı 5 Spnrculardan raate<e] k 1 taf m 6 ^ ran\flln b r havza blr çc= d i l n r v a «ı 7 Bnrsakl r te*ki ııs\ı ço^ul) 111er mizd^n bırl 8 B r takı bazı vTjfka vı rpkllîer on ı <ıt n p n c^ı nte ba\ıl rl^r % Bu sözlerden aonrâ maznunun kuçuk kızı «orgu hâkımine doğru koşarak ayaklarma atıldı ve aglıyarak «Hâkım b«y b«ria babamı verın, o bana ne kadar ıyı bkmiî, neler almıjtır» dedı Hıkım çocugu yerden kald rdı v» teyzesıne gotuıdu O u m ı n ılk defa o arak Brıer sogukkanlılığını kaybederek hıçkır» bjjkıra aglamağa bşiadı Bi' erl «onsuı »cılar lçmdt bırakanüt ebprfıvete tatik»l *d*n n v g i U T » kıvme"ı aüe trj}T.ğuı^üı C c r r ı h n i t hwtanps Vereın c v K o n u rBnteen müteha. sı Şekhndekl tertlble ovnamıslardır Dr. ERREM BALTAC1 B n f f n ı « rrerasımlne katılarsk btrieri tr meftar bırskan cok («vdlğl mMİ«k »Tkadaslarına G»Iata»»r»y Ll«esl değe ı MıidUnJ Madd Sar)er« ttgretmenleme lzdlerln» ve BJrencüerlne bütün «kraba dc«t ırkadaj v» dln kardegl«r n l z e t»7İv« etmek lutfundfc bulunan w v ı n t«t»ihu] Vallal ve Beledlye Rel« •veklli Ord P nt Dr Faheddln Kerlm Goka>a Beled ve SaS ık I*>rt M duru !'• but'an Beiedlve erkâmna Turk Rad« 1 " ı Cemıvettne ve telrraf telefnn mestTjbla buyuk »cımızı pavlssan bütun muhterem jevat» ve hastalıjı wr=> nda. en vakın a aka ve ihtiTiami fo •PTTI Ce'rahpasa h3(ane^t k vmetli Esth^kiTi^ Dr Murtafa Saban Frdene ^o^ol il klınlgl ooçpntl Dr Kpnpn Tukere kıvme*lı e^i'itanı Dr G seie bııtjn hat»ne arkada'larma Fnel Povmsn Suhevlâ h»mşirelere Ha^tnbakıcı«ı Huwv)n ve Havdsra bütui Cerrshpasa aılesine ve hastahjının başındsrhel b'r an sefkat ve alSkadinı e«ı g«mıven çok muhfrem Dr Şukru Hazım Tınere »Jener teşekkurj blr boıc bt! rl? Fransa çekiç atma rekoru kinldı ParU S (SHA) PVanssda yapılan atletızm mu^abakalarında 954 seneslnin llk Fransa rekoru kırılmiîtır Atlet Pıerre Legraln, çeklç atmada 53 30 luk bır derece japarak Osterberger'e aıd 52 95 lık eskı Fransa çekıç atiıa rekorunu kırmıştır VOG ve BALİ, seneler... ...uzun seneler dayanan ve artık münakaşa edilmeyen bir şöhrete sahip en yüksek kaliteli çoraptır! • V O G BALİ, m e m l e k e t ı n en R L \ t K t,orap edılır kulla 7en'in .*? 4 1 4 Vs fabrıkımda hu«u«ı bır t e k n ı k l e ıınal 9 VOGBALI tııldiı ıhçlar «jOraplarının sılıın? ve ıııa< bo\dımia ıııatf m v \ ı EİC " RİA Y İL|f F U KİA İ SİAİB Y A N! E RİA M EIM I c \i m ^ 1 F N Z E B R A E T F * İL K 7 R A A H * L 1 AK E \T Fransa kupası final maçı Paris, 5 (SHA) Fransa ş^mpıjon sı futbol maçla'ina de\am edılmektedır 9 majısta Reıms Lılle ile lb mavısta Bordesux Re>ms takımı ile karşılaşacaktır A\ın 23 unde Colombes stadjomunda japılacak Franca kupası fınalınd» Marseılle, Nıce ile k o rşılaşacaktır Harlem basketbol takımımn l)ir r r n k ç e T ı d ı a i İ J r • kHi l ıııa>mı o ı 1'r V O G B A L İ , Fİınkıvrl < ı c İ 4 i u l ı k ı e i t İ Memleketımızın medarı ılıihoiı Guzel ^ Kra temız A1TEN A K Y O L'un farvir cocı <lar menfaatııe Fahrıyen tertib \e tak m edecegı BIIYCK KONSER TepeDa',1 Komedı T yatrosurda 11 maus 1954 Salı saat 21 15 te SAFİYE AYL \e NECMI RIZA AHISKAN konserlerı Bıleüer Necmı Rıza ma ğazasmdan ve\a tn atro ql idbıl r VE E,I OE u kardps'ei fizmk tnc«ı iegenı ve enıs*e,erl 11 B I U U K dof.iüi!dila mui<ı. avukatlar arasında uzun bır münakaşa başlaaı Doktor Dudfu., katıhn gubre >ıgını alLna aklacnaı \elektek kin lekojeııle cınayet gecesı gomleg»nde ve kollarında bulunan lekelerın aj.ni cınsten oldugunu ıddıa ettı Eır k mjaeer, «fp^n kanı^sının us'andekı murekkeb lekelerhe o ^ smulpn le\e e:ın ajnı cınstm olougunu «o>ledı, fpkat b j ı uıclkebın her tpafta bu'ı ndugunu, butun ko'lerde bu cınmurekkeb kullanı dıp n c"a ılave ettı B ? I P gel pfA T ,eo avnı cev bı vermeVte ısrar eHıvnrriu «Bılmıyorum Oldurmedim Ma^umum» dıyordu Savcı da nıaznunui paıaco çok muşj ul bu duıumda buıu 1 au^biıu z rgın oıan Jeım'n Luben'ı akl ğı tokdırde ışleun n vol gı TIŞ olabı °ceğını soylıveıek yen bır ıadıa ortava aıtı Fakat sorr<ıdan anlaşıldıgı gıbı J"rmt i ın servetı yoktu ( \rkaM l a r l B" v dv»rırda geçırdıfün fed otomot 1 M a ı^dan tiolayı uzun yollar k«" t " 1 » 'tLre1! e gerfk b zrat ha'taneve k.dsr z* Tek u t»unda bul Jnan \e gexrk n ı m < ınaazama b zzat geltıek su ret le veva telefon te grafls hati'im *<iı ^^k lutfunaa bulurarak se\gı ve aUkalarını EO teren oı tjn arkadaş ve <i"<; larııra a\rı a>rı teşekkure busurkj sı'Tnı djurn ır'kân v s T e ^ t n ^ n bu a muhterem gnzetenlz n deJâletinı enm *** Avrupada yapacağı maçlar Lordra, 5 (SHA) Mavi' ayırda yapıîacâk en muhım basketbol karşılaşmslan me^hur zencı ba^ke'bol tk mı Ha lem Gl^be Tro ıra lerın A\rjpada japacak an mFclardır HarleTİıler 16 m Msta Lılle de 23 mau»ta Mulhouse de, 17 19 ma\ı=ta Par le Belçıka I=\ıçre ve 25 30 mavısa k#d?r Mılano şehrınde bır çok basketbo rraçla r ı }a ŞOHRETİNİ 24 SEN6LIK ŞEREFLİ MAZlSlNE BORÇLU O'uAN ÇORAFf.R TürİDyede n^ri halfö yajfciz Smema >sana\ ııırit n sah'^nan bır har.ka Fılm dunv.aain.in en parlak /afcıı Bugün Matinelerden Erdoğan Beşiktnşa girdi Aranıyor M rurka alafrarıga ıvı yemek ıı ırmesını bıien orta yaşlı bır T yan aranrrak*adır Istıklâl 186 Kapıcıja rruracaat Almanvada >apılan genc mılli t k mlar futbol >smpı ona=mda bsşaııh o>unldr çıkaran haf Erdoaan Guhan dun Beşıktaş kulubu A" K I senelık bır mukavele ımza'cmıctır Erdoğan onumuzdekı me\sırrden ıtıbaen S13 ?hbeyazlı takımda ver ktır fSHA) Ramazanı Şerif memasm Münasebetiîe a\ ınlerımızı suzel bır fılm \ T N A K I D S E 8 1 O Ü R. I"ük fılm İtibaren Herkesin Kadını RUHANÎ ÂYİN Sevg lı bpbamız Bav LEON HISSARLI'nın \ < f tınm biıırıci senel devnjesjıe rast= ^n cumarte^i gunü 8 mav ıı 19T4 «nat 1 de Bevog'u Balıkpazsr t)çHo r an c n~enı kı ı^e nae â\i"i ruhanl vapılnLP2ırdTr dost ve akrabaiarın teç'if^erı ı ca olunur E lâcrirı Artnaa T » Roi» H l s f l ı ( O r ı l ı r a 1) (The V orran In Que t on> Jean Kent Dıık Boearde Bu aksamdan ıtıbaıen L â 1 e ve A r Sinemalarında Bu ak3amdan itibaren YEIYİMtZ Her cmg balık bılhassa kılıc ve kalkan bol ve ue ızd > r Aîen ııblanna \emek vcrtn mue^ese fabrıka ve mf' tcb<=re Balıkhanede tootan fıatına temin edılır Busunlerdekı fırsattan ıstıfadp edınız En kuvveth cıdadır ••MBgm îtarbu' . . \ ISTÖNBULBA RAMA7AN Tarıhi mabed \ e âbıdeTerımızı b u ' u n ıhtısa mı ile canlandıran dını şekılde kaydeden her Turkur gurur \e ıftıharla sevrcdccegı emsalsız b r nazırhyan H A F I Z S A D E D D t N K Dlnî mcraslm H A I U NECAT1 SENDOĞAN Mevlıd H<\FIZ M K Sozİ S M A I L H \ B I B S E V U K Korolar Fatıhlı Hafız Ahmed ve Kardesleıı Korosu Bir Fransız bayan bğrtemen Fran'jca, almanca denltr rerl\, or Carfamba, cumartesl 14 19 arası Teş\ıki\e Kuyulubctan tokak 29 1 Basan ve yavan Cumhurhet Matbaacılık V Gazetec'llk Turk Anonim 6ı ketl Cagoloğlu Hslkevl aokak No 30 41 Sahıblerl Kadıkoy OPERA Sinemasında 2 bu^ uk f lm bırden ı 1 S a h t e M i l y o n e r (renkli) Baj ( T h e Mıllıon P o u n d n o t e ) Rolde G R E G O R Y P E C K \AZIME NADI \e ÇOCUKLARI Yaz) islerml f en ıdare eden Mes'u] Mudur 2Aşk • • Bas Rollerde Adası (Türkçe) CFVAI) fFHlVll BAŞKIIT Konne Sanson Alberto Farnese Bn Sahifcyi Saklayııuz, "CUMHURİYET,, Sizc CUdleyip Verecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog