Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURÎYET r BtR DAKİKAt Hidrojen «buhranı» vrupa memleketlerinde, hidrojen bombaa ile ilBu münasebetle bir tören ğ güj çahşmalara aruk son verıünesini istijen bir cereyan beyapıkh lirmiş bulunuyor. Geçenlerde Ingiliı kilisesiniB temsilcileri, hidrojenStrasburg 5 (ajı.) Avrupadaki le alâkalı tecrubelerin durdurulmaBu, tstanbul radyosunda slyasî müesseselerin ilkini teşkil t«ını \e bandan bö>le bu sahada e«den Avrupa konseyinin statüsü bir tpor hasbthali. Iışılroam&sını istemişlerdi. Dün dc, Buenos Alres 5 (A.P.) Para r burada yaygın bir suretta başgiö bundan beş yıl evvel bugün WestJaponlardan «vvel bizzat nüfuzlu Jagiüz sendikalarından bi guay başkenti Asuncion'dan Arjan j teren grevler bir çok lanayi mü minster'de imzalanmıştı. Bu yıldöîstanbul radyosu, kendi hasri a>nı talebi tekrarlamıştır. tin başkenti Buenos Aires'e buşün esseseleri ile diğer yerleri felce uğ nümü bugün, konseyın azası bulubıhalcilerini bıraz ciddiye alsa Bu cereyam temsil edenlere ba ulaşan radyo haberlerine göre Cum ratmıştır. nan bütün devletler taraiından kutkılacak ofursa, hidrojen bombası hur Başkaru Frederiko Chaves bir daha yerinde olmaz m»? Arjantinde 3 yıldanberi vukua lanmıştır. 1 daha da tekâmül ettirildiği takdir askeri hükumet darbesi neticesinde gelen bu ilk büyük işçi ayaklanmaBu ne lâübalilik, canım Strasburg'da, 15 üye memleket de, raedeni>etin mahvına sebebiyet Paraguay Devlet Eeisliğinden aül sma 300,000 den fazla işçinin ka bayraklanrun dalgalanmakta olduD. N. verebUecektir! Esasen aynı rihniyet mıştır. tıldığı tahmin olunmaktadır. Grev ğu Avrupa sarayında, konseyin gedeğil midir ki, Birleşik Amerikanın Paraguay Cumhur Başkam, 74 nel sekreteri M. Leon Marchal. rad tanınmış atom âlimlerinden Dr. yaşmdaki Frederico Chaves geçen ler dahs faîla ücret koparmak g« yo üt yajonlanan hitabesinde, tesyesine matuf bulunmaktadır. Oppenheüner'i, hidrojen bombası ağustosta 5 ydhk bir devre için kilâtın bej yıllık çaışmasını irah etrafındaki çabşmalan yavastatma devlet ve hükumet reisliğine seçüDerl ve kereste fabrikalannda ij ederek ezcümle sunlan söylemişir: ğiı sevketmiştir? mlştl. Bundan evvel esasen, 4 yıla ler tamamile durmuştur. Sıgorta (rBırliğin organik bir şekil al\almz bu cereyanı körüklemek yakın bir mflddetle, iktidardan u şirketlerinde, hastanelerde süthane masmı tenıenni edenlerin, bes yıl Başmakaleden devam te olanlann lzaba yeltenmediklerl zaklaştmlan eski CurrJıur Başkaru ve mandıralarda çahşanlar, tfltün içinde yaptıklanmızı az bulacaklaazalır, hattâ n^ntmnl» ortadan bir nokU mevcud: Molas Lopez'in ikmal edemediği nndan eminim. Filhakika yapılan Chaves azneleleri, madenî eşya ve çimen işler yapılması beklenenlere naıa Birleşik Amerika »lsan, tngfl devresinl tamamlamışb. to fabrikaîan işçileri de kısmen Bir sisremden sikâyet ederken tere olsun, hidrojen bombasinı te rejiminde Paraguay iç sükun ve ran çoz azdır. Fakat konseyin kuyalnız kendi menfaatlerimizi dükâmUl ettirmekten. bn sahada ça huzura nisbeten uzıuı bir devre işlerini bırakmışlardır. rulma tarihine tekaddüm eden sebsmaktan vazgeçseler, tecrübeleri için kavuşmuştu. Zira Chaves'ten Bazı hastanelerde ameliyatlar yal nelere kıyas edilirse az da olsa "ir şünmemek, yurdumnznn devamh ni durdarup bekleseler, ne olacak? evvel 20 ay zarfında bu memleket nu âcil vak'alara inhisar ettirlmiş, şeyler yapılmış olduğu kabul edile varlıçmı her şeyh) iisründe tutBun<Un medeniyet btiiade edeeek te 4 Cumhur Başkaru iktidara ge bir takım bölgeîerde süt darlığı ol bilir. Bu arada diğer bir çok fikir mak zorundayizdır. Vıhayet, bütün mı? Ingiliz kiliscsinin papazlan ve lip gitmişti. muş, bir çoklan aldıklan sütlere su ler ortaya atıldı, daha inkılâbcı bir ststemler bjrer fiction'dan ibarettir. y« bahis mevzuo »endlkan, Busfaydalan yanında Arjantindekl grevler kanştınldığmdan şikâyet etmişler çok tasanlar müzakere edildi. Fs Her birinin y»nın demir perde gerisinde ayra Buenos Alres 5 (a.a.) Bugün dir. İcat bugün bütün bunlar hâlâ fiklr mahzurlan da vardrr. Memleket tecrubelere «vnı jekilde w>n ver»..m,ı,ıı,mraiııııımıllIli|l!|i!l|||f||inilll!llinillllllll' lll ll inımıımıiirııım,n».....v» tasan halindedirler. Batı Avru şartlan bakurundan en faydalısnu, •ıesini temin edebilecek v«xiyett* pada su anda Avrupa konseyinden daha doğrusn en *z manzurtasnna midiı ler? başka hiç bir siyasl müessese mev ararken hislerimizden mynhnayı Bir «unanlar, atom «buhranı» eud değildir.» bibneli. objektif bir zihnlyetle ve 4iin\ayı kaplamıştı. Rusya, bundan realitevi g&zöniinde tutarak çalı;Ankara 5 (a.a.) Dış tşleri Bafaydalanmak istemis, Stockhobn malıdır. Londra 5 (Nafeni Sovyet RusRoma 5 (A.P.) Birleşmiş Mil kanı Prof. Fuad Köprülü, Avrupa «sulh beyannamesi» ile ortaya çıkGenel Sekreterin genelsresini hn mıs ve bütiin atom silâhlarmın ya yanın, kutublar bölgeslndeki de letler gıda ve tanm teşkılâtı (FAO) Konseyinin 5. Jcuruluş yıldönümü nizlerin dibinde araştırmalar yap bugün burada yaymladığı bir ra mücasebetile Ankara radyosunda bakımdan ümid verici bulamaddc. aak ilân edilmesinl isteyip durmusNADtR NADİ tu. Eğer Sovyet Rusya idarecileri, makta olduğu anlasılmaktadır. Rus porda, dünyada, istihlâke kıvasen bir konuşma yapmıstır. Köprülü bahriyesine mensub denlzaltılar pek fazla sarab istihsal edildiği ezcümle söyle demiştir: beynelmilel kontrol altında bn yat Avrupa Konseyi yılların, Amerika çalışma gücünün safın tatbiktnı kabul etmi; olsalar buralara gönderibnekte ve bu de~ inancıru ileri sürmüştnr. Yoksa a4ı, o zaman samiml olduklanna ina niılerin altının denizaltı seferleri caba şarab içenler mi azalmıştır? hattâ yüzyıllarm mahsulü olarak üçte birini kadlnlar nüabiUrdi. Fakat Buslar hlç blr ne müsaid bulunup bulunmadığı a Bu cihet raporda belirtilmis olma madd! ve manevi bir çok mânilerin rastınlmaktadır. makla beraber, son yülarda sarab bertaraf edilmesi, karşıhklı olarak teşkil ediyor «»m.n kontrola Tanasmamışlar, azaldığı r« bir çok büyük fedakârhklann ihtiyar olunDiger taraftan mercud raporlara istihlâkinin Ufa dayanan bir rflâhsjzUnmeya Washington 5 (aa.) Iş Vekftgidilmesinda larar edlp dunnuslar g5re, Birleşik Amerika da kendi memlekette çok büyük «toklann ması İle vücod bulabilmif yepyeni leti kadınlar bürostı tarafından hataraftnda bu yolda tecrubeler yap elde kaldığı bilirtilmistlr. Bfa mfl blr varlıktır. dır. zırlanan bir istatistiğe göre bu^ütehassıs: «Mevcud şarab fazlası, ba Hür dünyanın üıerinde azim ve n ün ç a ] ı ş a n kadın tipi otuz yaşını Şimdi de hfir afinya, hidrojen maktadır. Kutub etrafındaki bu faaliyet zı memleketlerde bir göle dökülse, dikiatle durmağa mecbur olduğu asnuş evli kadınlardır ve bunlar bombasının husule getlrdiği psikoüzerlnde harb gemisi filolan yuz blr takım hayatl meselelerin de f meselelerin kazanmak için çalışm*lojik bir buhran karşısında bulun nazan dikkati çekmektedir. sır p a r a Birleşik Amerikanın yaptığı ara| dürülebillr» demiştir. mevcudiyeti unutulmamahdır. maktadır. Atom bombası ile ilgili tadırlar. Çalışma hayatl onlar için Bu müşterek davanın atık mil zevkli değildir. tecrübelerin durdurulması mevzu nrmalar esnasınd» anlaşılıruştır ki, FAO raporuna göre bazı memlennda kampanya Moskova tarafın bu havallde Bd veya üç dağ silsi ketler sarab Isühlâkini artürmak letlerin vicdanında yer almış bulun j Bırleşik Amerika kadın niifusudan açılmıs,, yüriitülmü?tü. Hidro leıi mevcuddur. Şimdiye kadar ku içm her çareye başvurmaktadırlar. ması, Avrupa Birliğıne mevud par < n u n u ç t e blri. takrıben 19 000.000 jen bombası için durum aynı de tub denizlerlnln dibinde böyle dağ Bu rapora göre tspanyada sarab sa lak istikbalin teminatıdır. Şimdiye kadın dışanda bir i? sahibidir ve frildir. Fakat bunun da hür millet silsilelerinin mevcudiyetlnden kim tışım arttırmak için her çareye baj kadar Ide edilen muvaffakıyetlerın, bunlar millî çalışma gücünün yüzler aleyhinde tecelli edecek bir ne senin haberi yoktu. vurulmaktadır. Meselâ bu memle gelecek yıllarda Avrupa Konseyinin de otuzunu teşkil etmektedirler. tlceye Yarması beklenmemelidlr. Bir kachn veterinerirnizin kette lokantada yemek yiyen müs teşkil ettiği çekirdek etrafında ta' Çalışan kadınlardan dörtte biri teri, sarab lçsin veya içmesin, he hakkuk ettirileoek yeni başarıların tezaâhtar olarak, beste biri ise fabBan âlimler, papazlar veya bas Almanyada kazandığı sabına »arab parası ilâve edilmek müjdecileri olduklanna inanıyoruz. rikalarda çahşrnaktadır. 14 ilâ 24 •endikalar hislerl İle hareket ed«tedir. Bu hususta bir kamın mev Bu inanışladır ki sizlere ve bizmle yaş rda olanlar ise umumiyetle bübUir, haldkatleri gözönünde bulunbaşan birükte synı selâmet yolunım yolcu rolarda çauşmaktadırlar. cuddur. durmadan tavsiyeler llerl sfirebU Ankara 5 (THA.) Zlraat V«su olan diğer milletlere bu mesud Urler. Mesuliyet sahlbl kimseler v« kâlettoe gelea malumattan «nlagünün kutlu olmasını candan dileımlâ hatalannm ym toplnlukJar tnee eleyip dokn pldığına göre, Almanyada GiegTEŞEKKÜR rim.» madan bn şekilde hareket edemer sen'de gıda kontrolu mevzuuoda Ivlenmemlı dolayıslle nlkâhımı*a «ebebleri neymU? ler. Bu sebebledir Id, İngillz Par tetkiklerde bulunmakta olan veteWt*at gelmek. çlçek v» telgraf yollaColumbus 5 (a.a.) Oğretmen Ankara köylerinde kızamık mak gıbl nazik alâkalarını blıden eslrlamentosu. hidrojen bombast etra rmer hekim Fahriye Bozkurt, tflgemfyen azİ2 dostlarıımz» ayrı ayn fındaki çaiışmaların durdurulmasnu terküloz hakterileri üzerinde yük ler birliği tarafından hazırlan«n bir etmeye seyahat dolayıslle Jmbtiven, sol cereyanın bir teklifini sek t>ir derec* ile doktorasuu ver raporda imlâ hatalannin dört se •e boğmaca ile mücadele ir Ankara 5 (TJÎ.A.) Şıhhat Mü'f ^ 1 b ? l a ? n a d , l l c en dertndUer, alenl t*bebden fleri geldigi bildinlmektekahlr ekseriyetle reddetmiştlr. Bir mistir. «aygılanraula dlr: 1 Telâffuz yanlışhklan 2 dürlügünden alınan malumata göre, arzederis. leşik Amerika hükumeti y KonBayan veterinerimlzin doktora te îşitme gOçlüklerl, 3 Zihln faali teşkil edilen sıhhî ekipler Ankara Fahameddln, Errmrdar gresi höyle bir tavsiyeyi nasan itizl hocalan tarafından son derece , yetinden daha çabuk yazma itiyad> köylerinde kızamık ve boğmaca haa Artım «lied bara dahl almamıştrr. beğenilmiş ve takdir edılmiştir. talıklan ile sıkı bir mücadeleve 14 Dikkatsizlik. Atom olsun, hidrojen olsun, bu Büyük kaybımız dolayıslle kıymetU girişmislerdir. Bu cümleden olmak tilâhlar üzerindekl ealışmalar, anüzere bütün göyle bu ekipler ta akraba ve dctlarımızın gösterdlklerl cak Ru^ya da. sıkı beynelmllrl konhastalıgı esnasmda rafından daimî bir kontrola tâbi ya>ın alâkav» ve sefkatlle blzleri tedejerli hazakat ve trol altında silâhsızlanmağa yanaştutulmakta ve bazan hastalık aynı selli eden Dr. Nuri Aruntana mlrmet ve tığı takdirde, durdurulabilir. Aksi, gün içinde tesbit edilerek gerekli şukrar.larımızı bıldlrirlz ancak intibar demek olur. Advıye Sa>gut. Nazll Ecevit, müdahale yapılmaktadır. Melchat Sargut, Bülend Ecev'.t Ömer Sami COŞAR Son 24 saat içinde Solfasol. Yakubaptal ve Halksvun bucağında Ah bu bizim sevimli ğl tesbit edilen kızamık vak'alan seFERİD GİRİDLİGİL'in bebile gerekli ilâçlar parasız olaajaıuımız rak dağıtılm^. boğmaca bulunan vefatı dolayısıle cenaze merasfminde Anadolu Ajansı dün gece }5yle bulunan, telgraf ve mekhıblarile blzleri köylerde ise aşı tatbik edilmiştir. kir haber verdi: teselll eden skraba ve dostlarımıza ve merhumun kendi arkadaşlanna ayrı \Vashington, 5 (a.aj Kanu Balta ile yaralama ayn teşekkur etmpğe teessilrumüz mâni mtzt emen yalnız dişi sivrisinekZongu'dak, 5 (Teiefonla) İli >lduğınGan gazetenu vasıtasıle alenen Resmini gördüğünüz Bayan lerdır. Erkek sıvrisireklerin omize bağh Amasra nahiyesinin De teşekkur ederız. YAFA BEHAR. Akbank'ın îs mirciler kdyünde ba'.t ile feci bir ğızlan iyi teşekkül etmemiştir. Grldllgll ailesl A"cak su ve çiçek tozlan ile bestanbul müsterilerinden 21024 •^ralarna hâdisesi olmuşhır. Hâ*** levrler. Boiu chrannda geçı^dlSlmlz feci otoaijenLn tafsilâtı şdyledirNo.lı cüzdan sahibidir. mübiî kazasınd^ \ efat eden samlmî arBiz Anadolu ajansmı haber sjanAmaTanın Demhciler kövünden kadaşım m olarak biliyordiik. Meğer onun Bankanın ikramiyeli Bahçeli Hatice Topçu admda bir kadın. köy YENAL'a bıvoloji dersi vermek gibi bir maEvlerinden birini kazanan Ba ^e sığırlannı etlatırken hayvanlar Cenabı OSMANmajfıret niyaz eder Hak'in nfeti de varmiî. Hele bu yukanki r van YAFA BEHAR'A resimde ?ene aynı köyden MhmuJ Doğa keaerlı allesı ile arksdaş ve datlarına «afırlann bir de (dişi sivrisineklermuteakıb ?örüldügü gibi EV teslim edil mn t;rlasına girmiş. bunu gören ' başsafhğı dılerken kazayı kad^r bana den sakımnız') cümlpsinden ibaret feci durumunda hastane^e Mahmud Doesn, krd«^5İ Abdullah > irdım eiîen vat^rdaslanms ve ayrıca •erlpvhası var ki doğrasu örr.ür... bulunmaktadır. ile birlikte ellerine geçhdiklen bal Boiu memleket hastare«mde tedavıml Acaba sevimli ajansımız bunun ta ile Haticeye hücurr ederek ağır diavet ve hazakatle >apan hastane us"!!erini de biliyor mu? Sivrisibir şeVilde yaralamışlardır Hati operatoru Adnan !:arödonkul ıle gosnegı vakaladıktan sonra dişi ml, ten. ıgı yakın aiâka ve lhtunam ddlacenin durumu a§ır olup Bartın yı^ıle sertabıb Turpud Uran ve aynı zaerk^k ml oldupfuna bakacak ve onMemleket hastanesine kaldınlmış manda <fığer doktorlarla hemşîr*1 ve bildan sonra sakmıp sakınmamaya ka ve Mahmud ile Abdullah kıs bir ı cjrrıle mostanİFm ne alenen teşe:kurrar rereceksek bu pek de pratik takibi müteîkıb yaialanarak ada lerıır.ın iblâğına tr.uhîeem gazeten z;n bir çare değil . Bunun bir başka tavassuümu rıc» ederım lete teslim edilmişlerdir. yolu olacak... Saklaruanın roanası Mecdettln Şerbetçl yok . Hele hele... Lâtin Amerikada karışıklık var Avrupa Konseyitıin yıldonumu Kendisi muhtaç.M fcuzttrunttzeUm: Efendim ba Caponlar yaadamlar, m diyordum feytan çekld gibi herif bunlar, bn berifler* karfi biraz dddi olmabyn, bilhassa kendilerini •evdiğim lçln isimlerini söylüyorum. Adil Atanla Irfan Atan kendilerini son fünlerde biraz perhize çeksmler, ukalâhğı bıraksmlar artık.• Fransız Mareşalı Juin takbih edi ildi Kuzey dün Atlanfik Paktı Kosseyi bir tebliğle bunu açıkladı Mab'usluğa dair maiihulyalar., Paraguvay'da isyan çıktı, Arjantinde işçiler grev yapıyor Bir Genelge : H ! Kufublarda flmerikanRus araşlırmaiart Diinyada şarab fazlalığı var AKBANK'ın Bahçeü Evlerinden birini kazandı TÜRK EKSPRES BANK Bir Amerikan generali Izmîre geliyor Izrair, 5 (Telefonla) Amerikan der.iz piyadesi kuvvetleri komutan: Orgeneral Shepherd, güney doğu Avrupa kuvvetierl komutanlığı Ue temaslard? bulunmak üzere şehrımizde beklenmektedlr. General Shepherd, Türk ordusunda NATO teşküâtına uysun olarak deniz piyadeciliâi sınıfının kurulması husuîtırırI= tetki^'f yapacaktır. ÛSHÛOAR A J A N S I PEK YAKıNDA 'HİZMETİNİZE AÇILIYOR" TE.B öylasem lnanmaz<nnıs| ama şahidli ispatlı bir hâdisedir: Ben İstanbul seçimlerine kazanmıyacağırm bile Paris, 5 (A.P.) Kuzey Atlan siyasetine aykırı sayılm:ştı. Tebliğ bile girdim. Bu bir vazife idi İstik Paktı Konseyi bugünkü bir teb de, bu cihetin Mareşal Juln'e tebliğ tanbuldaki düşünen muhalefet rey liğınde, konsejin, Fransız Mareşali edildiği bildiri'rriştir. Konsey, bir lerinin bir tezahurü olarak ortaya atılmış listede benim de adım varAlfons Juin'i, ileri sürdüğü siyasî takbih takriri kabul etmiştir. beyanat içm alenen takbih etmis Tebliğde şunllr kaydedilmiştlr: dı. Kazansam memnun olurdumj olduğunu, Mareşaîin bu tekdiri ka «Mareşal Juin, konseyin kararmı ama bu kaçıncı ka>bediş.. değiî mi? ! Artık kamksadık. Beni teselliye bul ettiğini ve merkezl Avrupadaki mütt^fik hava, kara ve deniz kuv kabul etmiş ve mskammda kalmış gelenleri ben teselli ediyorum. N« veîleri komutanhâînı muhafaza e tır. Bundan böyle NATO siyaseti bununla geçiniyoruz. ne bununl» veya arzuîarına aykırı herhangi bir övünüyoruz. Bir siyasî maç yaptık deceğini iiân etır.iştir. Mareşal Juin Avrupa müdafaa harekette bulunmıvacakbr. Bu iti ve i\i bir maç yaptık; neticeyî kacamiası hakkında âlenî beyanstta b.ria konsey, hâdiseyi kapannuş zanamadık. Neden kavbettik? Banun tahlilini takım kaptanı, antrebulunmuş ve bu sözleri konseyin =dymaktadır.>. ndrii elbette yapar.. gelecek sefer» daha iyi bir takım veya daha lyl 1 bir taktik koyar.. Şimdi bir ka7anmamış, kazanmamağa alı<mıs bir aday olarak bana rey verdiğir.i gazetelerden öğren Pans 5 (Nafen) Fransada yediçim 156 bin İstanbulluya teşekkiır niden sıyasî buhran tehlikesi be ederim ve kendilerini verdikleri bn Smnlvet S ncı Sube Mjdurluğü »e1 lirmiştır. Başbakan Laniel, Hindi rejlerden dolayı nedamete düşürhlr rrafiğ' İle llgill yeni bazı tedbirler çini mesele^inin mecliste daha son memek için eskiden olduüpı çibi çabaşlamıştır. Bilhassa yaz ay ra göriişülmesini istemiş ve bu tek larında, Bogaziçinde vnku bulan ka lifi etrafmda da itimad oyu taleb lışacağıma da söz veriyorum. zalftra. otomobillerin denlze uçmasına Gerci bu sefer listelerin aldıklnn mânl olmak için yol kenarındakl ba etmiştir. Yann meclisin, Başbakana itimad rejler 950 den bir hayli yüksektir. balara kırmızı reflektörler konmustur Bütün babalar, bu reflektörlerle ısık verip vermiyecegi anlaşılacaktır. Fakire de 950 seçrmlerine nazaran landınlacaktır. Cenevre konferansı devam ettiği 35 bin fazla rey vermişler. Ba lâyık Aynca, Topkapı ve Tedilcul» kapı sırada Fransada hükumet bulun o'madığımız bir teveccühtiir. Buna lanna da blrer ışık tertlbatı yapılır.a mamasınm ciddî bir durum husule lâyık olmağa gayret edecegiz Mîlsma karar verllmıştlr. Yakuıda yerle getirebileceği de gizlenrcemektedir. Icte hizmet yalnız Meclis srralannrine takılacaktır. da deiril her yerde ve her çapta yaBilhass» Tabaneıların »ehlr lçindekl pılabilir. mesafelerl bilmelerl lçln jehrtn muh Tekel Türün İşçileri Sendikasırun Demokrat Partinln de kazandığı telif yerlerine ışıklı l>rtikamel ve meyıllık kongresi umulmadık ve emsalsiz çalebesînsafe levhaları asılacaktır. Bu levhaTekel Tutün tjçUeri Sendikasırun lar. meselâ Takslm ile ŞIşll arasındaki yıllık kongresi, 8 mayıı curnartesl gunü den dola>i Bvünmeçe yerden jfök» mesafeyi blldlrecekttr. Üsküdardakl sendika lokallnd» yapüa kadar hakkı vardır. Bunu da teMira DiŞer t«raftan öSrçndlğTm' >' gör», caktır. etmemek hak^ızlık olur. Talnrz t>n» b!r müddetüenberi şetrtmlzde tetklkKongrede, lsslzllğl Snlemek lçln g»y rada bir noktaya lşaret etmek lede bulunan ve Emniyet Genel M0 rimamul tutun lhracatının ataitlimajl raruretindeyiz. durluğü emrlnde çalısan Amerikalı dilegl üzerlnde de gönlîülecektlr. Seçhnlerin nericestnl tekrar edl trafik mutehassısı Mr. Pat Slavenl, Millî Tesanüd Birliği adına yornm umumt rakareian abasdaa hazırladıgı rapords seyrüsefer memurlarınm alâkv dlkkat, nezaket ve çaradyoda yapılan konuşma tahlile fankân yoktur. Sadecs fnnjı lıskanlıklarına hayTan oldujunu bellrtAvukat Reşad dün bilmek lâzımdrr H: bn >nis«T. Amerlkah mütehas»ı*ın rapo akşam îstanbul Kaynar taraiından Teradyommd* Mlll! rundan son derece mütehassls olan TJ sanud Birliği adına blr konusma yı gören DemokTat Parti «her y«ptı» muro MUdür Kemal Aygün. dün 5ey r pılmıştır. Hatib, mlllet hayatında te ğrm lyi Imiş. Devam!.» dememeHrlisefer Müdurlügüne gonderd'gi bir sanüdun sağlanmasında ad&letln «n dir. Son seçimler jdW mflcadele mektubda teşekkürlerinm duyurulmasını müessir âmil olduğunu bellrterek" plâtformu yanl zemlnl çok rlca ettniştir. « Bir millette adalet hâklm 1» Iemi?, hattâ blr arahk ?ahsl işlere o millette elbtrllğl muhakloıktır. Ada ve karakterlere kadar slrayet etmlf letin hakim olduğu mllletler magluTeknik Üniversite meznnlan blyet yuzü gdrmezler. her zoriuğu yen Wr savaşm nerlcesinl kazanmış olkep ve cübbe giyeeek mak, mnayyen Nleıin tasvîbl mameğe mukledır olurlar» demlstlr. tstanbul Teknik Üniverslteslnd» dennanna gelmıez. Meselâ: Türklyeler 31 mayısta nıhayete erecek ve lmnin çopunluğn hayat pahabhğını tıhanlar 1 haziran salı günu baslayıp beğendiği için Demokratlara rey uç bafta devam edecektır. vermiş, demek tablarl eşraya mulıa Diğer taraftan, hazırlannıakt» olan lif bir Istintae olnr. Halk Partfefnln mezun ogrencllerln Kıyafet Nlzamnakavbetmesindeld amillerhı de »nun mesl senatoca kabul edlldlf! takdirde, Kızıltoprak tramvav duÜnıversıteden bu devre »onunda meeskiden yaptıklarrnı tekrarlamflkra&ı, Sadık Bev köskü, zun olan oğrenciler, Açıkhava Tlyatt*n ileri geldiğini dü^inmek hatahbahce ve dükkânlarile rosunda yapılacak törerde kep v« cübbe dır. satılıktır. 42942 telefona glyeceklerdıı". Nlzamname, Amerika ve Avrupa Unlvesitelerl gözonün» aluurak So^ukkanh polHflca adamhrn •!• "nüracaat. hazırlanmıstır. rak !ki tnrafın da: Ben neye karanflnn acabaT Ben neden kayr^ttrm «ctna? dlye çok sflmlmt olarak düşünmeleH ferekmektedîr. Bu satırları blrlrlrken pene Mr eskl sporcu olarak. kazanmadı&ırBnı blr teselüdn! ske sövieyfan, iste» lnanın, ister bıanmaymî lstanbuldan mchus olmayı g»tçekten ummuvordum ve pek de Istemlyordum. Onun bana yükVyeeeği mesulivetleri ben biraz daha derin ve ağır bulduçum îçin artık yaslanmış bir polirikaeı olarak hayat gidisatımda esaslı bir de<H=iVik yapması lcab edecek bu durumu umuml olarak secimi kazan^^k Isterken endise ile diisıinüyorduın. Bu endişe bneiin rail oldo. Gazetesinde kahkahalarla Hanl şu fıkradakl pibi: Hocanın kapısmı çalmışlar Aokuyunuz. çılmadan biraz önce bir piimbnrü işitilmiş.. Hoca kapıyı açınca pelen adam sormuş: Ne oldn Hocafendl! Bir *ttrültü işittim. Merdlvenden diijtü» galiba? Yook.. 8yle Mr şej olmaıh. Canıro kulajımla Isittlm. Bak östün basm da toz olmuş E canım.. döştihn işte. ne olacak. Z?»on düşmesem de inecek değil mivdim?. Şimdi her ikl taraf da g?lebe ve masrluhivetin sebeblerhıden birini eüne alıp: Ben dememlş mlvdhn? dîyorlnr. Ben de onlara uvarak bir kflçük hanr?mı sövliyeyün. 950 de simdiki seçün kımrına H~îk PRrri^i ittidp.n tarafmdsn h»Tir!snnl;en, her A«k?'ava pidişimde Parti me'ke7İne uğrayıp: Aman ™ yeni kanunn nlsbi sistem üzerine yapını?? Herdim. Haftâ bir def?=ı«da pencl sekreter o'an bir zatta bu mevzuu münakaşa efHm. Nisbî s'^iem r.1»m>iT. Hükumet su: nlur, d' .;>ti. Öj'e i.«« kiicük inrihab dalreleri v"tıniî. <?!' ecek oîdıun. O zstr'sn dı kszp prz;;halcileri merlsi ıf^î^urıır. Mphallî vc m:r.takav? tcs'rler alfinda ?cccrek «eçim, devlet »daroı f3pınr!a kimseyi Meclise göndpremcz. dedi. Arka/n Sa d Sn S da Boğaz yolundaki babalar şenelerî ışıkiandırıiaeak Fransada hükumet gene tehlikede Satılık KÖŞK Bugün ÂKBABA TürkİEkspres Bank PEK YAKINDA HİZMETİNİZE AÇILIYOR 1 YENI AÇILAN K A D I K Ö Y subemiz 'çin hususî ikramiye plânı Ondao Sonra. Her Ay PANOEAMA'yı Arayacak ve Okuyacaksınıı ŞANSINIZi DENEMEK İçin 1 Erenköy KİŞİYE Ethemefe ndi 100 REŞAD ALT1N1 ikramiyeferi çaznlar içindeki APARTIMAN ««faltınd* MuKtelif .ALTIN r ı DAİRESİNE iştirak PARA NICIN ÇIKIYOR ? 5 kaîth, >"rrıea Gün Şubelt m m 17 Mayı» akşamma kadar bir hesab açtnîniz. Ayrıca cazib açılış hediyeleri Her 150 Liraya bir kur'a ımmarası Kachk öy Iskel» Cadcfesi No. 5/1 T1RIİİ1E KREDİ Tttrklye Turirm Kurumu, m«nle fcete, her teyi içln« alaa blr fiknn•trafrnda nesriyat yapaa blr mecmu» kazandırmak icla PANORAMAyı çıkarmaktadır. Hayat. hareket, zerk, eftlenee, heyecan: fryimktıjanı; yeoaekicmek; aaihk, »por, sanat. t»bil ıruzelllkl«r v« Iklim bumulyetleri, ftbid«l«r; T»bancı mubitlar r* tmıgin ufuklar... PAffORAMA aeTahKt Tt turUm anUmuua karrmdıJtı bötfta bu hayat tezahflrlerl ttraimda anulanaıziB T« flklrl«rlalxln tereumaoı. s min TMitaaı olacaktv. PANORAMA, mujtmkbel •eyah«t lerinlzd* glıln rrfıbertnladlr. 7i gezip ıremnlyonaıuı da otn okn yunın. ABMrika re AOanttk KnrulyeriM BİR HSSAB HER 100 ÜRAYA Bir iştirak numaraa tstanbul Bankası Galata, Beyoğlu, Sütliic»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog