Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

AMERtKA İNT1BALAR1: ı Amerikada da hususî teşebbüsün başderdi olan devletcilik Yazan: Omer Sami Coşar Birleşîk Amerika, husust teşebbüsün tam mânasile yerleştiği, muvaffak oldufu, itibar gördügü bir memlekettir. Hattâ orada işçi sendikalan dahi onu destekler, devletçiliğe yanaşmaz! Bütün bunlara rağmen, htısust teşebbüsü rahatsız eden, zaman zaman ürküten bir lcuvvet var. Buna kısaca TVA diyorlar (Tennessee Valley Authority). Her taraiından husust teşebbüs ile kuşatılmı» olmasma rağmen, devletçiliğin bir bakıma eseri sayılabilecek olan bu teşkilât. kendisini kuşatanlan endişeye sevkediyor, korkutuyor! *** Tennessee, Birleşik Amerikanın güneyinde genif bir kavis çizerek akan ve Ohio yatağına dökülen büyük bir nehrin adıdır. Uzunluğu 1000 kilometreyi aşan bu nehir, asırlar boyunca dolaştığı havaliye zarardan başka bir şey getirmemis, sık sık tafip, ekili araziyi ve mah«aılü mahvetmiş, köyleri, kasabalan basmifc nakliyat işlerinde kendisinden faydalanmağa teşebbüs edenleri devirmis,tir. 250 sene bu nehrt kontrol altına almak lçta sarfedilen «jayretler neticesiı kalmıstır. Bugün ise Tennessee, yer yüzünde, boydan boya zaptedilmif tek nehlr olarak gösterilebilir. Bu hedefe vanlmasında devlet baş rolü oynamıjtır. 1933 yılınd», Roosevelt idaresinin «New Deal* programı dahilinde v« Kongrenin tasvibi ile (Tennesse* Valley Authority) kurulmus,. bu nehir üıerinde seri halinde barajlann tnsası, bol miktarda elektrik istihsall, IU baskuılannın kontrol «ltın» alınması, nehir üzerindeki nakliyatın iemini için projeler hatarlanarak tatbik mevküne konmus.tur. Bidayette buna «tecrübe» diyorlardı, hususî teşebbüs de bu devletcilik teşebbüsünü hakir görüyor, dayanamaz diyordu. 1954 yılmını nisan ayında Tennessee eyaletinde dolaştığım »ıra!arda, Washingtond'a Kongred» d* bu tek devletcilik ldaresinin bütçesi müzakere ediliyordu. Bazı senatörler, Başkan iEsenhower tarafından istenen tahsisaü mümkün oldugu kadar kısmağa çalısıyor vt Tennessee vadisl ldaresinin bir «komünist tecrübe» oldugunu llerl eürüyorlardı: Bunlann baskisı altında, devletin Tennessee vadisi idaresine yapacağı yardımdan 38 milyon dolar kesildi! Bazı senatörler, bunu da kâfi görmemişler, teskilâtın tamamil* dağıtılmasnu, husust tefebbus* devrini isteyip durmusjardır. Nashville şehrinde, Kongredeki bu tarbçmalar ve ithamlar hakkında ne düşünHüeünü sorduŞum bir (Tennessee Valley Authority) tem8İİCİSİ, gülmüş ve demişti ki: Onlar, hususî elektrik ılrket lerinin tavsiyelerl (!) l!e konuşan kimselerdir. Gayelerl bizl boğ»aktır. Ylrml tenedtr ayaktayız, tecrübelerimiz, faaliyetimiz ile kuvvetlendik. Bir zaman'ar bizimU alay ediyorlar, dayanamaz dtyorlardı, şimdi ise korkuvorlar. *** Bu nehrta tamamile kontrol altına alısmafl ve bu febekenin tek bir idareye ve Sevlet Idaresine baglanma» üe nt gibi neticelere vanlmış: İkid« bir tasan bu nehîr arhk taşkmhk eseri gösteremiyor, ziraate »arar verecegi yerde yeni yenl imkânlar «ağlıyor, istihsalin arttınltnasma yardım ediyor, subma geniş ölçüde tatbik ediliyor Bu nehrin dolaştjğı yedi eyalette hay&t «tandardı bu sayede birden yükse!»iş, en küçük köylere, çiftlikleıe elektrîk ulaşmış, elektrik >$me h.ılkın rshahnı sağlamış, onlar da, şehirlerdekiler gibi elektrikli süpürge, elektrikli çamaşır makinesi knllanıyor, etleri büyük buz do Selıir I =haberleri 1 CUMHURÎTFT «MayuItM 1 Kıbrısta en eski tarih kalıntılan laplar.nda saklıyabiliyor, Yazan Ege medenij'etine aiddir. Yirminci D:i"er taraftan. yola getirilen neyüzyılın başlanna kadar bu Ege hir kuzeyin sanayi bölgelerinden nıedeniyetl hakkında hiç bir ?ey güneye, muazzam mavıına kafi'elebilmiyorduk. Eski Yunanlılar da ri ile fabrika mallarını, otomohilbu hususta bizimle beraberdirler. lerini, kamyonlannı, ziraat makive Venedikliler Dalmaçya hududlanelerini sevkediyor, buğday da, Geçen sene memleketimiz Basit bir efsaneden başka eski Gi bunlar ayn ayn kabilelerdir bu yolu takib edeıek iniyor. Böy den Ingiltereye 7.747.500 rid hakkında bilgileri yoktur. Yir tarihin hiç bir devrinde Kıbrıs sda rında sınırlarımrza tecavüz ediyorminci asrın başlangicında yapılan sında bu göçmenler müstakil ve lardı. Vencdik korsanlsn Şap delece nakliyat masrafları esaslı susterlinlik mal sevkedildi kazılar bizleri hayrtler içtnde bı müşterek bir hükumet kuranıa nizinde, Akdenizde licaret gemilerette kısılmış oluyor. Sulana konraktı ve muhteşem bir medeniye mışlardır. Milâddan once altıncı a rimizi rahatsız ediyorlardı. Buratrol altına alınması sıtmayı da otSon seneler içinde İngiltere ı'e tin enkazı ile karşılaştırdı. Bu me sırda Med muharebeleri lamanm larda ele gtx;irdikleri eşhası Kıbrua tadan kaldırmış. memleketimiz arasmdöki ticar nıü deniyetin eski Yunan medeniyeti da Ada İran hâkimiyetine geçer. getirip satmışlardı. Bu türlü anva*** nasebetierde büyük bir Inkişaf ile hiç bir rabıta ve alâkası yoktıır. Dördüncü asırda Makedonyahların le •tahammül edemiyeceğini eğer Tennessee Valley Authority a kavdeHilmektedir. Harsbelerde eski Yunan sanatını üçüncü asırda Mısırda hükumet Venedik cumhuriyeti dostluSu isleyhinde cephe alaeak, rey verecek Verilen malumata göre, geçen kuran Batlamyüslerin idaresinde tiyorsa bu ihtilâflan ortadan kalbir devlet idarecisi veya senatorü, sene meıneke*imizrlen tngiltereye andıran en küçük bir çfcgiye tesadırmasını padişnh sarahatle istiyorgüneyin yedi eyaletinde bir tek 7,747.500 sterlin tutarında mal sev düf olunamaz. Bu rabıta şüphesi bulunur. rey alamaz, bütün bu havalideki kpdilmiştir Bu miktar bir evvelki ni büsbütün silen eski Girid yaası Ada milâddan 59 yıl önce Roma du Sokullu, Kıbrıs seferine museneye nazaran 183 bin sterlin faz oldu. Eski Yunanca, en küçük he istilâsına uğrar. Roma hskimiye arızdı. Ilıtiyarlamış, sulh ve sükuseçmen'eri kayoeder! celerin» kadar mükemmelen bili tinde beş asır kadar yaşar. İlk nu sevnıeğe başlamıştı. Lala Musladır. Şu istatistıkler ne kadar hakll İngiltereye «evkettigimiz mallar nen bir lisandır. Öyle olduğu halde hriitiyanlık nüvesini SenPol bu tafa Paşa. Piyale Paşa harb tarafolduklannı gösteriyor. arasında biihnssa pamuk, yapafı, bu yazıyı bugüne kadar ç^zen ve rada tesis eder. Roma İmparator tan idilcr. Yeni iklimler. kıt'alsr 1952 yıhnda bu vadiys bakan tütün ve hayvan yemi başta gel okuyan olmamıştır. Eski yunanca luğu dördüncü asrm son çünlerinde zaptetmek, şan ve seref knzanmak havalideki halkın umumi şeliri 5,9 mektedir. veya ona yakın bir lisan olsaydı ikiye aynlınca ada Bizansın payma azminrle idiler. İkinci Selim onlann mi:yiır dolan bulmuştur. Halbuki Geçen sene İçinde tngiltereve derhal okunur ve anlaşıhrdı. Ada düşer Bir çok mııhtelif krallıklar birincisini ordu, ikincisini de dobu bölge, memleketın diğer yerle 2,5.'Î3,O26 sterlin değerinde yapağı lar denizinde, Akdeniz adalarında teessüs eder. Nihayet yedinci asır nanmı kumnndanı tayin ederek rinde kaydedilen tempo il« inkijai ihrac edilmiştir. Bundan başka en eski medeniyet tabakası Egeye da Fatih islâm ordulan adada gö ilkbah.ırda üç yüz altmış yelkenlietmis dsaydı bu yı'.'iK umumi •• 1,855.140 sterlin pamuk, 530.725 aiddir ve Kıbnsın be? bin senelik »rünür. Haçlı seferler adada kral den mürckkcb donanmasını ceste lir 4 n.ilyardan biraz eksik olurdul sterlin tütün ve 469,166 sterltn hay tarihi bu Ege arkeolojik eserlerile ceste Ak'lenize çıkardı. Dcvrin tavan yemi sevkedilmiştir. Alâkadar başlar. Ege medeniyetinden son lıklar vüouda eetirrni?!erdir. Bizim 1933 yılınrla, bu teşkıl^bn Umel lar önümüzdeki ihrac mevsimlnde Bursayı zaptettiğimiz sene Ceneviz nınmış diger on paşa sı da orduya leri daha yeni atıhrken. bu ytdi bu mallann artacağını söylemekte ra, Asurilerin, Geldanilerin, Mısı liler, İkinci Bayezidin i!k saltanatı iltihak etmişlerdi. A*ustos ayında rm, Suriyenln, nihayet Finikenin zamanında 1485 tarihinde Venedik ânî bir bnskm yapıiarak karava eydlet halkı, menıleketto 5den dirler. eserleri topraklar altından çıkar. liler tarafından 7.apte<lilmit;tir. İkin asker çıknrıldı. Türk'er ilk tesadüf mekU olan umumi vend miktanBulunan ilk yazı nümunelerine bu ci Selim zamanında, Malâzkird ettikleri ada ahaüsinden olan asr.ın vütae 3,4 ünü veriyordu. 19o2 Orçeneral Baransel kalıntılar arasında tesadüf edilmiş muharebeslnden tam bes yüz yıl kerleri muknvcmpt etmedik?pri için yıîmda fcynı havali iki misl' vtrp Paristen döndtt şekildedir sonra ada Türklerin bâkimiyetine küyicrine yollanıışlardı. Vfnedikli öieyebLecek kadar zenginleşjniştir. Parlsteki NATO hırb oyunun» TUrk tir. Yazılar hecai bir cskeri heyttl başkanı olarak katılan ve yunanca ile izah ve tefsiri ka geçer. Kıbrıs seftrinin açıîması kumandanlar bu adaletin asker.'eri**• N.ıreddin Baransel, bir tsvlçr» uçajl lie bil değildir. Bu devirlerde Yunan için zahirî bir çok sebebler 8">ste ni bozaca.ümı ümid cttiklcrinden Husust firketlerden yan yanya evvelki gece şehrlmizc donmüştür. kabilelerinin Balkan yanma.iasın rilir. Fakat hakikatte Türk akın mukavemet etmiyen k.iylüleri kâHava alanında. generaller, allesi ve daha ucuz« bir kilovat elektnği teda YuTıanistana muhacerct etmeğe milen kılıçtan geçirdilpr. Türkier min etmekte olan (Tennessee Val dostları tarafından karjılan&n Orgeneral başladıklannı görüyoruz. İstilâ on dalgalarının devam eitiği devir Bransel, bir haflaiık harb oyunu çalışiçinde bulunmakbSımızdır. îkincl öncü askerlerinden ^onra karaya ley Authority) idarecileri, hususî malarının verimli ve lyl bir tektlde Selim Vene<lik şehrine bir elçi yol büyük muhasara toplannı çıkard:şiıketlerin ithamlarını | u lekilde sonuçlandıtım b«ıirtnılşttr. ikinci yüzyıla doğru çıkar. Vakıâ Bir Amerikalı kadın gazeteci bu istilâyı pek eski zaman'.ara ka layarak şikâyetlerini bildinnişti. iar. Adanın hükumet merkezi reddediyorlar. memleketimize geldi «Bizim için, devletten para dar çıkaran müverrihlere tesadüf Blrlesik Devletlerde merr.lekettınlze aiıyor, yergi vermiyor diyorlar. 1952 karjı gUnden güne «rtmaku olan alâ olunur. Fakat arkeolojinin son ve yıiındn, «lektriji bu kadar ucuza ka üzerlne, ctünyanın en çok catan Biec kat't hükmü budur. Eylülde ttmin etrni» vt dagıtmış olmam:za muası tReader's Digest» ln muharrtrleYunanistan, topraklan ltibarile rtnden Miss N. G. Singer, dun akıam rağmen S milyon dolara yakm KLM uçağile şehrimize gelmlştlr. O pek fakir ve verimsiz olduğu için bir çelcilişte hediye edeceğimiz kâr sağladık. Bunun 4 milyonunu &IİSS. N. G. Singer, mecmuaâina mem nüfus çoğalınca üç dört kayıklı eyaletler* vergi olarak verdik. Bi leketimlzl tanıtıcı makaleler yazacak rloksan, yüz kişilik muhacir kafitlr. za ?6 milyon kaldı. Federal devlelerinin kıt'adan aynldıklan ve Şişlide dün sabahld yanguı let» vergi ödemediğünii doğru. FaDün tabah saat 4 20 de Şışllde Hacı Akdeniz kıyılarına yayıidıklan gökat ldaremix, bütün kânnı hüku mansur aokafında 58 nunuıralı Suad rülür. Milâddan bin vıl kadar once met* devrediyor, borcuna mal.su Soyluların lahibl bulundugu üç katlı ilk Yunan göç kafilelerinin Kıbng alt katında yangın ben yktınyor. Halbıkt hususl bir ahjab «vingayretile eırafa airdyetçıkmıj. adtsı sahillerüve çıkmafa başladıkltfalyenln etmeşirket oîjaydık, kâr fiz«nnden ge den Bbnd"ürıilmüstıır. Zararıa 30 bin ılra lan anlaşılıyor. Yunrnistan, birraken vergivi ödeseydik gene bize olduju tahmln edilmektedlr. Savcılık hirlerine muarır ve rrnıharib ytiztahkikat .V3pmaktad:r. lerce sitelere ayrılmış bir kıt'a ol6 milyon dolar kandı. Şimdikl Llmanımızdakl faaliyet duğu için biz kısaca Yunan keüha'd» biz bunu da hükunıete veriBu sene ihıınım.zda Turk ve ecnebl mesini kullanıvor\i7:. Ilakikatte yonıı.» gemüerlnln ticiret ej>ası clarak yiıkleyip boşalttıkl&rı tr.p miktarı gecen seHusust teşebbüg korkmakta haklı nelere nazaran çok farkhdır. Bu stntÇünkü Tennessee nehrin» 1933 te nin nlsan ayında S4 Türk gemlsinc Dr. Mehmed Karail BERK ha« 8ybn tecrübe vtn derece muvsf 18691 ton, 31 ecnebl gemistne de 19r62 ve BERK Sağlık Enstitüsü fak oîmuştur. Şimdi de Birleşik ton ticaret eşy3«ı yiıklenmİMİr. Ayrıca 116 Tıırk gemilnden 26 584 yeni telefon numaralan AmerJksıun diğer büyük r>e'\rle ton ve 76 ecnebl gemisinden 47707 ton 13915 14331 rinde aynı sisteme gidilmesi düşü eşya boşaitı!mi;t.r. Yekun olarak 3M5.1 Telgrrf adıesi: r.ülüvor hattâ projgler btle var. ton yükleme. 84291 tcn da boşalmıa ytpılmıı olup, bu yekun geçen seneDOKTORERK İstanbul Aslında husust teşebbüsü d» kor nln aynı ayına kıyula buyuk biı >rkutan bu cereyandjr... tıs föstcrrr.ektedir. Her gön soot 1 0 1 6 orosınder Ç A Y Muse\i lisesi öğretmenlerine Jiponvaya atılan ilk atom bomKodıköy şubemizin önünden Erenköv Kiz Lisesini ikramive verilmedi ba!an. bu muazzaıo barajlardan Bitircnler Dern?ği Bazı musevi okulları. ^relır;eri)erine •M» ef»ilen bol elektrik layesinde, her saat başı kalkan otobül ikramive verdlklerl halde HaharrbasıKORDON BLÜ bu havalid» kurulmoj olan rAtom lığa bağlı musevi llsesl öirpt ntnlerine 8.5.954 cumartesi ziyaretçilerin emrindedir. şehri» Oak Ridge'de hazırlanmıştır. ikramive verilmeyisi DU öşretmerler saat 15 1930 Genij oir havaliye elaktriğin ay)'. arasında teessür uyar.dırmıştır. Bun'.ar ilgili rv.akitı.lara müracaatie (lksyette rruı CJJZUB. bir bakıma buua! şir bulunnıuçlardır. keter» faydah olmus, bunlann elektrik makineleri »atışı büyük ı KUCÜK HABERI öljfid» artmıştır. Bunu inkâr »t* İSTANBL'L Telefon İdaresi ijçl• mlyoriar zaten. DOKTOR VE ECZACILARA : leri ikramiyelerini alamamışlardır Bunlar muhteltf makanjara başvuraDiğer taraftan, nehrin bflyük bir yol hal'Tii alması, kıyıluuıia fabri rak sikÂyette buiunmuşlanhr. # İSTANBUL Kız Lisesi n.ezunlakalann kurulmasına yol açmış, sa nnın an'anevi toplantısı 9 mayıs parar nsyileame bile bundan L<=tifatie et günü saat 1430 ria okulda yapılnc.iktır. * MİLLETLEKARASI Din HürrlyeMni Miidafaa Cemlyeti Reisi. sehrimiz• •• de bulunmaktadır. Reis Winsmcun. dm Mkte Ulseri. duodenum aiserl piior Nashville lehrinden, askerl bir sabah Vilâyeti ziyaret etmi; ve Vall lle muhlelil mevzularda goriismüstıir. hipertrofık gastrtt tedavıslnde yenl uçakla, Tennessee nehri ve cnu • BEYKOZ bulgesinin 12 llkokuluna zapbrapt altına almıs dev barajla bajlı !80 vavrukurrt, diin saat 14 t* hicoiytjque «e anticholinergique w rın üzerinden uçarak V'irjiniya eya mahallî spor »aha=ında kır füisterileri yapmıslardır. letine doğru giderken Kızıhrmapı, • DENİZLİ Kiiltür DerneSinln teSakaryayı, Yeşilırmaiı ve memie hir edilmlş olan knn^erl. 9 mayı? papiyasaya arzcdilmiştir. saat 21 de ketimin hayat standartını yüksel zar günüyapılacaktır. Ni;.intaşı Işık Usesinde tebilecek daha bir çok nehirlerini düşünüyordum... MAYIS 6 RAMAZAN 3 ' İngilizlerle ticaretimizde gelişme Kıbrıs Hakkında I ı T A R • H VE B U G Ü N Teknik Okulda dersler 5 ekime kadar siirecek Teknik Üniversite RektSrfl, fantihanııım öğrend «eviyesl üzerinde büyük tesirl olduğunn »öyledl îstanbul Teknik ÜnlversHesbM bağlı olarak on gündenberi faliyette bulunan Teknik Okulun durumu hakkında Hektör Prof. Ahrced ÖteJ dün kendisile görüşeı bir arkadaşımıza izahat vermiftir. Okul tedrisatı, bir sene kazanabilmek içte 5 ekim tarihine kadar devam edecek, ekim 25 te yeni talebe kaydı yapılacak, sömestre başlıyacak v ondan sonrakl devrede dunım normal şekle sokulup tedris devrelerinin başlama ve bltme tarihleri Üniversiteninkln» uydurulacaktır. Relrtör demi|tir ki: «Okulda vazife alan oğretfan fly«!erl, talebelerta dikkat ve çaltjmalanndan çok mensnun görünmektedirler. Giri? imtihamnın öjrend seviyesi ürerinde büyük te>siri olmuştur.» tktisarl Müdür1ü|ü esnal tarifelerini yeniden inceleyecek Belediye tktlsad Mudürîüfü. WM0a esnaf tarlfelerlnl yenlden tetklke karal vprmirtir. Bilhnssa mshsllebici esnaftmn zsm taleblert üzerinde duru'.acaktır. Bunlann tarlfelerlne bir miktaı zam yapılması rn'Jhtemeldlr. Bu arads Irakanta ve içklü yerler tarifelerl d* ehernmiyetle gözden geçlrJecektir. Bir komisere ikraıniye verildl Bundan bir kaç ay ewel Gaîatada Tekel Tütün Satıs deposunda vukubulaa tabancalı gangrterlü: hldlseslnln <Jört falllnl yakalamakta trUyük baçsn gi*. teT#n Emnlyet tklnci Şube koiElserlerinden Ali Eren., Emniyet UDTUÎB M Ü . dürlugıjnce bir maaj nifbettndt ikrtmlye üe ta^tif edilmlst'.r. Entin Ali Çavh olan Lefkoşe muhasara altına alındı. Piyale Paşa ise Magoeayı tercih ediyordu. • Muhasara yedi hafta sürdü ve şehir umuml Mr hücumla zaptedildi. Fakat Magosa mukavemet ediyordu. Kısın muhasara ile vakit geçirildi. İlkbaharda Lala Mustafa Paşa ordusuna bir re?mi geçid yaptırdıktan sonra muhasarayı şiddetlendirdi. Venedikliler müdafaayı ağustos ayına kadar uzatmışlar ise de nihayet teslim oldular. Magosanın teslimi Ue muharebe sona ermij, ada Türk hâkimiyetine girmişti. 15 eylul 1S71 tarihinde Lala Mustafa Paşa adadan hareket ederek mütrıiş bir lafer alayıie İstanbula döndü. Ada üç asır kadar doğtudan dcğruya "ürk hâkimiyetinde kaldı. Adanm zaptı tarihi olan 1571 tarihinden bir yıl sonra Fransada Sen Barteiemi kıtalinde bir gecede Fransızlar kendi vatandaşjanndan orıa bin kişiyi protestan olduklan için öldürmüşierdi. Biz adayı zapt«ttigimiz zaman böyle hareket ermi| olsaydık bugün adada bir Rum bulmak mümkün olmıyaeaktı. 1877 1878 Türk Rus seferinia akabinde İngilizler adayı «idare etmek üzere işgal ettiler. tngilizler hiç bir zaman Ruslann Akdenize hattâ Karadenize müstevli olmasını istememişler, Ruslann Hindistan yolları ürerinde hâkimiyetlerine razı olnıamışlardı. Ruslann. Kafk s ^ istikameunden ılerlemelerini katfyyen istemiyorlardı. Akdenizin doğusunda hir hareket üssünü temin etmişlerdi. 1P14 tarihine kadar bu müphem vaziyette kaldılar. Ve bu tarihte bizim Umumî Harbe girmemiz vesilesile adayı ilhak ettiler. 3925 tarihinde ise adayı himayelerine almıs oluyordu. Adada İngiliz valisinin nezaret etti^i icrai ve teşriî iki meclis mevcudflur. İngilterenin Akdeniz h'tkimiyeti, Oebeüittarık ile Malta ve Kıbns adalanna dayanır. Bu üç mevkii tahliye etmesi tngilterenin Akdenizin mavi dalgalanna son vedaı çokmesı demrktir. ÖLÜM Jozef B. Venrurtnın atl, Slraon v« Klara'nın anneleri, Max Biler.in kayınv»lldesl, Bayan Lidie Venraranm kızkardeçi. Bay Ezr» Venrara. Bay ve Bayan NİKİm Ventura. Bay Jak Ventur», Bayan dul Jüdlt Ben?u$an ve Bay Mardo Ventura'nın yengeleri Bayan OLGA VENTUP.A (Dog'isu Berkmitz) kısa bir müdd'ettenberi nmstarib buliaıdufu hsstalıktan knrt'j'amıysrsk ev\'«l» ki gfce vefst etmiçtir. Cenaze meraslml «/51354 tarlhll persembe tünil saat 1330 da Büyük Hendek. Neve Çalom Sınagnirunda lcra kUınâcagı ' te^ssürle hildlrilir. Kerüstnl tanıyan akrab» v« do«tlarının tesrifleri rica olunur. **• Dul Bayan Yervantuhl Saroyan. Bay v» Bayan Dlkran Saroyan. sevglll ect ve pederlert olan Bay ZAKAR SAROYA.Vaı <Çakmakçılar yokusunaa e'.bise taclrl) vfat etüglnl derin tees»ttr!e bildirirler. Cenaze merasıml ytnn cuaoa T rftayn 1954 taat 15.30 da Beycglu Bahkpaza» 0çHnran Ermeni klllseslnde lcra olu« nscnktir. tsbu Utn htıaust daveöy» yeıine ka. iıtıdir. Cenaıe Levazımatı ve Servis tçleH Garbl! CelU Tel.: 4274« DÖŞELİ 10 EV ziyareCe açıldı. YAPI ve KREDİ BANKASI Ada)«t Sarayı hıjaatı nıuyor trtanbiıl Adalet Santyı blrlnd bloku tnaaatının ItonaH Içtn hartcden fetto!me«l fereken b«ıı detnlr tJuamı, dörU verilmedlflnden el'an ithal cdıl. m«roi»tir. D«vlx feclktlgl takdlrde bin»nın açıhfi eylul aym» kalacaktır. AVRUPA GÜZELLERİ YALNIZ 6 7 ve 9 Msyu AKŞAMLARI YENİ BİR MODA DEFİLESİ YAPACAKLAR ve TEŞEKKÜR Sevgıll esim ve kmmız Sevim Irkaslanın dogumunna defterli mud'ahaleslle bizlere sevgili Niyir Hah»amm:zı kazandıran dogum ve kftdın ha«Ulıkları mütehassısı Dr. Operatör Burhan Öncel'e ve dogumu sırasında kıymetli jardimlan olan sayın Dr. Yaşara ve Pak'.ze Dogumevtnin hastamıza b»k/n hıuusurtd göstcrdigi kıymetli alSkava en ya!tın 5t)kT«nlarımızı suntıaj» gızetenlzin tavassutlarını rica ederiz. Aılesi adına baba=ı kıdemll Yarbay Avni Başyıgit Efl: T. Mühendis A?ml Erk»rslan PLÂJDA KARNAVAL ismi alrında s**> Centrine Yeni bir Mayo ve Bikini serisi göstereceklerdir Taksim Belediye GAZİNOSU Tl KIİIY E KREDI 0 S M A N B E s u b e s i Orijinal acılıs hediyelerile v Y A RIN Dokuznrıcu yazı: | t M e. k g * 17 Mayıs Pazîrtesi günü hizmetinize giriyor. Eski bir şehrin derdleri v~ E. 451 12 10' 16 04 9.41 5 00 8.S4 19.10 20.56' 2.5J 12 OOI 1.46 7 44 Gitti. Duvar gibi düz kayanın yfi CUMHURlVrrtn CUEBl riüfKlKASI sünden yürüyüşun» hayran kaldılar onun. Yarım saat kadar sonra geri gel di. Gözleri gülüyordu: «Bir evden dsha iyi. Daha sa% lam. Yanmda da kartallann yuvaları var. Kartal'arla komşujnız.» Hatçenin elinden rutru kaldırdı: «Sen gei Iraz teyze beni bura da beklesin. Seni kartallara yem dıye götürüyorum.» Hatçe: «Bu duvan mı çıkacağrm?» diye korkuyla sordu. Memed: cam bardak, bir tencere, bir saç, ı lar da sürüm sürüm sürüdüler fıka Memed: tSen duvardan değll, bendei tBuraya tnsan ayağı basma un. başak da can sağlığı, gerisini rayı. Eunu hep o keçi sakallı ediyor. Oldüremedin gitti. Durnıuş Ali sen düsün.» tutarsnL Yürü!» nştır,» dedi. emmine senin yerini sordular. BilMemedTırman'îılar. Hatçe. gözIeTİ kara Iraz: mem deyince fıkarayı bir ettiler, kıp, bir iki kere çığlık attı. Memed «Daha iyi.» «Sağhcakla kalın » tersledi. Çıktılar. Hatçe: G^ceyansı Durmu» Allnln evine bir ettiler ki, daha yatıyor. O gündenberi yataktan çıkamadı. Beni de «Bizim köyumfiz.t geldi. Kapıyı kadın açtı. Memed ol Iraz da Memedi beklemeden kalk | dövdüler. Her yerim kara kara. ÖlIraz: » duğunu anlayınca: h. kayaya tırmandı. Korktu. Eüeri dürsene şu gâvurıl.» «Susss!» dedi. «Susssss!» «Bizim evimiz.» düsecekmiş kadar yoruldu ama, Memed: Memed içeri girdi usuldan. Hatçenin sevinçten, gözleri ıskk Memed çeri dönrl'ığünde onu kaya «Topal Aliden ne haber?» • «Ne var Hürü ana? Noldu?» slaktı: nın bisında buldu. Kadin kızdı. Sesini yükseltti: Hürü: «Haydi evimizi temizliyelim.» «Sen ezelden eşkiyaymıjsm «Sen yok musun sen! Ah! SaIraz: «Sussssst!» Iraa teyze!» Memed bir daha agzıru açmadı. na ne deyün? Seni kör bıçakla bo «Ezelden » «Ya.» dedi. Kadın çıralı^ı yaktı, pencereleri ğazlamah. Eline düştüğünde, onu Memed: Mağaranin agzı biîyük değiidi o «Ben köye gidiyorum. Ahn şu sıkı sıkıya kapadı, dışanya çıktı öidür demedim mi sana? Onu ölkadar. Üç insan eövdesi girecek 1 Damın arkasını dolandı. Kimsecik dür. Şimdi Aü'nnın alamı oldu. Sibüyükliikteydi. M a j ' " '•»•indi. U tnbancayı Evinize ne gerek?» ler göıtmedi: zin damı da Abdi Aga ona vermiş. Hatçe: zundu. Tabanı un gibi yumuşak. «Yavnım> dedi. nsen nasıl ol Ya sözümli tutsaydın da gebertsey «Bir ayna» dedi. kömür tozu gibi kara bir topraklo d " geldin? Köyün Içi jandarrna din onu. Aaah! seni. Şimdi iandar> Iraz güldü: b. Toprağm üstü kug güb" Tİ]e doıu Durmus Ali emmini döve dö malanrı önüne düjmüş dolaştırıyoı Hevgidi genclik hey!» doluydu. Duvarlar, damar damar M n i lürüyot. Abdi Aianın rfki mindtr, iki yorgan. Bir ve bir hal ettiler. Sakalından tuttu Senin beyaz çizgilerlt örtülüydu. ^ yeıile j^umaşacık yumuşacık bir şeyler okşadı «Ali Ağ'a. Ali Ağa!.» Sesi dujTjnca *li yataktan hopladı. «Bu adam delirmiş» dedi, için den. «Mutlak delirmiş.» Telâşla dışan çıktı. Eliyle ağzını kapadı. Yük sek sesle: «îyi ki geldin. Sağol. Iyl ettin kardaç. Ince Memed mi? Akçadağa mı gitmiş. iyi ki geldin. Biz Akkaleye kadar yorulacaktık, Yaşasm.» Kulneına eğildi: «Sen git Durmuş Ali emmlnln Yazan. YAŞAR KEMAL evine. Ben şimdi gelirim.» îçeri girdl. Jandarmalara: alacaklarını o topladı. Çok ntçun «Arkadaflar, herif almif başıvar Memed. çok!» nı Agçadaga çckınis. Orada onu «Şimdi nerede yatıyor, • To keklik gibi avlanuus. Şimdi bir pal. > adamım geldi. tıleri kolaylaştı. tziKadın gürledl: nl dogrulttuk lnc« Memedln. O m«J «Nered» yatacak? Sbrln «rd«. unuo. Onu akçadağda knkıvrak M DOn evinl getirdl yerleîtirdi. Be rarsınız. Oldu gitti. Ben ftmdi gidlp nim güzel Dönemln «vtne piı Topa de haberi Abdi Aganın karuına lın, pasaklı kansr yerleftl. Ben de müjdeliyeceğim.» oturdum seyreyledim. Yüreğimden Çıktı. Gec* karanlıktı. Memedln kan gitti. Öldüm. Kurudum kal cesaretin* haynm kaldı. dım.» Topal içeri girinc* Hflrfl faprdı. Memed: Memed» tcn t m baktı. S«md« d« «Ben oraya gtdlyorum.» l» yokmuf derc««tn« baktı. Kalktı. Memed: Kadın: «Hörfl ana konufaeaklanmız «Orası jandarma dolu. Şöyle var» dedL u?turuplu var, öldür kâfiri, kaç.» Hürü: Memed dısan çıktı Kendi evleri «Konuşunn dedi. «Zaten o Tone vardı. Burnuns koyu bir süt. pa] domuzun pi? vüzüne hasret debir busafcı kokusu geldi. Bahar ot ğilim, Konu}un> . CArkı>« « r ) J |lan kokutu geldi. Arucunun ort» hanımlarımıza 2 . DUnya Harbi sonrası Alman EndUstrlsln'n en büyük keşfi. fevkalâde dayanıkh ve lüks gösterişli (pettlon İPLİGİNDEN MAMUL ÇORAPLARI PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİRI ÇORAPLARI, CORAP FABRİKASI MAHUlAtiML KOMUR ( L İ N Î İ T K Ö M Ü R Ü ) v dfğer ihtiyaç sahlblerinln emrlndedİT. TELEFON: 47472
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog