Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet KURUCUSUrYUNTJS NAD? K avan in'nin 34'»% Cildi T I Fıatı İyâ'dasöiı li): 13 liradır, • Satıs yfrîV «gffi^ Vı> kltabhanesi. Anlİri^cadde^ 1(A. İstanbul s icı LLİ 29 uncu nl sayi : lO.f 94 Tel^raf 'e mektub adrtsi: Cumhuriyet. İstsrbul Posta kutusu İstanbul No ?46 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298 Yazı İşleri; 24299. Matbaa 24290 M inei C. H. P. Meclisi acele foplantıya çagır "C.ILP.» Nedisinde bazıüyelerin,İnöıtii ile Nihad Erimin istifalarını istiyecekleri şayialarmı dün "Anka» A jaıtsı da yayınladı Genelğe Ankara 5 (Anka) Bütün i] sebeblerile bundan bbyle tutulauyelerinden teşekkül etmekte o cak yol görüşülüp tesbit edilecssl lan yüzden fazla üyeli C. H. P. tir. meclisi. Genel Merkez tarafından Diğer taraftan C. H. P. mecii. bugün acele otarak toplantıya sinde bazı üyelerin tutulan siyjçağırılmıştır. set dolayısile Inönünün ve Nihad Söylendiğine nazaran. toplantı Erimin istifa etmelerini istiyecercj ,da umumi seçimlerin böyle umıi' leri tahmin edilmektedir. Ayrıca, Arkası Sn. fi. Sit. 4 te mı\an bir sekilde kayhedilmesinin umhuriyct Halk Partisi Gcnel Başkanlığının va•^^^r ynladığı heyannameden bir gün sonra aynı partinin Genel Sekreteri de teşkilâta bir tarnim (genelge) yayarak son seçimlerde alınan neticeler karşısında düşüncelerini bildiımiş. bundan boyle partice tutulması gereken yola dair hazı direktifler veımiştir. Doğrusm, hiz. C.enel Sekıeterin geneİKesini, Parli Baskanının bir gün önceki demecinde ileri sürülen temennilere ııygun bulmadık. Genel BaşkaYeni milletvekiHeri 10 mayısta Ankaraya hareket nın dcmecinde. jjüriıltiilü bir seçim mncadelesinden yeni çıkan memleeriecekler ve garda tezahiiratla uğurlanacaklar kpliıı sükuna olan ihliyacı belirtiliyor, Halk Partililere bıı ajjır yenilII seçim kurulu yeni milletvekil derhal Viiâyet kapıyına astırmak giyi rentilmence kabul etmcleri lerinin mazbatalannı evvelki gece suretile kanuni vecibeyi yerine 4etavsiye olunuvordu. Genel Sekre saat 2.15 te hazırlayarak Vali Prof. tirmiştir. tprin »cnelgesi ise, bugiınkü duru Gökaya tebliğ etmiş Vali de listeyi Arkas\ S. 6. Sii. 3 te mıı yüriirlükteki seçim kanununıın bo/uklıığuna atfetmokte ve Mecliste sosini duyuranııyarak ola n Halk Partisinin (sinei milleO te vazifeyp dovam edeceğini söyliyerek teşkilAtı kanuılamaya çalısmaktadır. Bir giin önceki demeçle taban Jabana zıd bir zihniyet taşıyan. heHÜ7. bir ynrşııııluk kahvesi içmelerine vakit hırakrnaksızın partili arkadaşlarına kalk borusıı çalar gibi ha>ktran bu genelgeyi bcğennıediSrimİ7İ hurada hıilutıtiyir. .Ywirliikteki seçim sistemi vaktiie Halk Partisi rarafından kabul edilmiş olmasaydı. Genel Sekreteıin şimdiki tıptire karsısında hayıflanmasını bir deteceye kadar mazur gormek miimkiin nlal>iliıdi .Sayın Genel Sekrpfpr bu noktayı işaıellemese hic liizıım jrnrmüyor, sanki çnjunInk sistcmini uzıın hesablar sonunda hpjçnip yüriirliiğe koyan bıiîiin kıı iktidarını; gibi doğrııdan Hııj ÖĞRENCİLER ORKESIRASI Gelenbevî ve Kaıagümrük Oıtaoruva sisteme çatıyor ve bu sistenı kulları 167 öğrenciden müteşekkil karma bir orkestra krumuşlardır. den şikâyet ederken kendi partisiBlokflüt ve ağız armonikası orkestrası. 19 Mayıs Gençlik bayr sinin iktidarı yıllarında memleket amında istanbul Radyos ında yayınlanmak üzere bir konser hazırlaşartlarına daha elveıişli bir ıısııliin maktadır. Resim. Halid Ozan idcresınde çalışan öğrenciler orkestraniçin aranmadışını izaha hic yasını gösteriyor. • nasınıyor. C. Hnlk Partisi nıüfritleri 1H."O serimlerinden iki ay sonra milletin pişman nlduğu. Demokrat Partiye pozü kapalı oy verenlerin Halk Partisi devıine ha^ret çektiklerini yazmağa haşlamışlardı. Aralıksrr bir şekilde bir kaç. ay öncesine kadar devam eden bu propaganda şayed nıii'spet bir netice 1954 yılı Türkiye basketbol şam I musabakalarla sona ermiştir. Bu verip de seçimleri Halk Parlisi ka.. dün gece Spor ve Sergi 7ansa ve Meclise beş yiiz iiye ile piyonası J . ; ,...,.«. c««, .. c«»™i müsabakalar neticesinde Modaspor Eİrse idi. acaba Genel Sekreter ço Sarayını tamamen dolduran mah takımı averajla Türkiye şampiyon Arkası Sa. b Sü. 2 de E»nluk sistemiııden geııe şikâyet şerî bir kalabalık önünde yapılan rdebilpcck mi idi? Şüphesij; etmiypcekti. hattâ olmemck şöyle dur AMERİKA İNTİBALARI: ı s.un bu sistcmin memlekete istikrar ssğladıjını nne sürecek. ıtıilli iradenin Demokrat Partiyi yere vurdu^unıı iddia ederek se\incinden m'ihakkak zıpzıp oynıyacaktı. Ma}'lS 1 H D 4 Malatyada Yeni Kabine hakkında kaybolan ileri sürülen tahminler sandıklar Hükumette değişiklik olacağı, Hazım Türegün, Fatin Sandıklardan hâlâ haher yok. il seçimlerinin bozulacan rivayetleri dolasıyor, S«çim Kurukı Başkanı ve C.H.P. Başkanı demeçler verdiler Rüştü Zorlu, Mümtaz Tarhan ve Fuad Zincirkıranın kabîneye girecekleri söyleniyor *•*> 'i İstanbulun seçtigi yeni milletvekiHeri bugün ıttazbatalarını ahyorlar I Malatya, 5 (Telefonla) ŞehrıMeclis 14 mayıs cuma giinü mize bağlı Petürfie kazasında kaybedildiği iddia edilen 8 sandık hak toplanıyor, aym 1 2ve 13 j kında bugün de bilgi ahnamamışiinde de D.P. Grupu iki tır. Bu yüzden Malatysda seçim neticeleri kat'i olarak tesbit ediiemetoplantı yapacak mektedir. Ankara 5 (Telefonla) Demokİl seçim kurulu tasnif ameliyerat Partinin 2 mayıs seçimlerini sine devsm etmektedir. Oğleden sonra üç sandık daha gel ezici bir çoğurlukla kazanıp iktimiş. C.H.P. nin aidığı rey miktarı cîarı yenilemesi üzerine şimdi bütün 107.320 ye, D. Partinin de 83.509 a naz&risr Bakaniar Kuıuluna çevyükselmiştir. Merkez ilçe seçim ku rilmiştir. Şehrimizdeki siyasi çevreîer karulu öğleden sonra tasnifi bitirmistir. Neticede en fazla oyu CH.P. dar muh^lif, muvafık ve tarafsız den Inönünün 5İdığı sabit olmuş vatandaslar arasında günün başlıca tur. İnönü 38.836; D.P. den de Do konusu üçı'incü Adn.=n Menrieres bükumetinin hangi zcvattan teşekğan Doğan 19.550 oy almışlardır. Bundan başka Akçadağ kazası A r k a s ı S a . 6, S ü . lde halkından tarafsız olarak ilimizden adaylığını koyan bskkal Duran Hay dar da yalnız 16 rey alabilmiştir. Arkan Sa 6 Sü. 6 da İtalyada Sovyet casusları NATO karargâhının bulunHııînı Napoliye bir Sovyet eemisi daha peh?rck. ha\uza girdi Napoli 5 (a.a.) Napolideki tersanelerden birınde bir kgç hafUdanberi tamir görmekte olan «Andrei» adlı Sovyet gemisi dün bıı» radan ayrılmış ve «Kuban» adh diğer bir Sovyet gemisi hemen b j nun yerine havuza Birmiştir. NATD Güney Avrupa bölgesi genel karargâhmda, bu suretle daimi olarak Arkası Sa. 6. Sü. 5 te Resmi seçim neticelerinin yarın ilânı muhtemel Ankarada setiıne iştirak nisbetinin yüzde 9fi oMuğn tesbit eriildi Ankara, 5 (Telefonla) Adalrt Bakanhğındaki Seçim Bürosu seçim tasnıflerine busün de devam etmiştir. Oğrendığimize göre. dün bi!dirdiği.jı jneticglerde her hangi netıcelerin yarın ilânı muhtemel görülmektedir. Ankara milletvekilliğine seçilen D. P. adayları bugün saat 15 te Cocuk Esirgeme Kurumunda bulu Arkası Sn. 6. Sü. 4 te Dulles. Cenevreden B.vrılmadan önce Fratısız lemsilcilerile bir (tezinti esnasında Eisenhovver, Dulles'ı şiddetle destekledi Başkan Amerikanm Asya siyasetini de izah etti Washineton. 5 (P) Başkan Dulles. Cenevre konferansından Eisenhower bugünkü basın konfe bugün dönmüş ve derhal Beyaz Sagörüşmüştür. lansınria. Dıs İ^lsrı Bakanı Dulles'i rayda Başkan ile Başkan 'amamile desteklemekte olduğunu Bu görüşmeyi müteakıb Arkası S. 6 Sii. 7 de söylemiştir. İki yeni C.H.P. mebusu D.P. ye girdiler Ankara. 5 (Anka) Umumi ?e« çimlerde 31 mebusluk elde edebilen Cumhuriyet Halk ParîUi dün gece bunun da ikisini kaybetmı? bulunmakt = dır. Tuncehde CH.P. adayı olarak seçüen Aslsn Bora ile Fethi Ülkü, dün aksam C.H.P. den istıfa ederek D.P. ye girmişierdirTuncelinde kazan n rliğer mebus da D.P. den Bahri Turguddur. Böylece DP. Tuncelinden de tam liste olarak kazanmıştır. Amerikan basınının Türkiyedeki seçimlere dair mütaleaları New York, 5 (Anka) Bu»ün de Amerikan gazeteleri. memleketimizde yapılan seçimler hakkında j'azılar neşretmişlerdir. Siyasî çevreler. Demokrat Parti nin kazandığı bu ezici galebenin Türkiyede muhalefete hiç yer vermemis olmasmı biraz endişe ile kar şılam?ktadır. Fakat Bayarı son Amerika seyahatinde şahsan tanımış olan bu çevreler. iktidarın ezici çoğunluktan istifade ederek otoriter bir rejime kaymasına imkân görmemektediıler. Bellibaşlı gazeteler. yazdıkî?rı baş makalelerde. Türkiyenin son döıt senede iktisadi bakımdan hür dün Arkası Sa. 6, Sü. S te 954 Türktye basketbol şampiyonası sona Amerikada da hususî tesebbüsün basderdi olan devletcilik Yazan: ömer Sami Coş.ar İstanbul Kız Lisesi Mezunları Cemiyeti 19 Mayıs Spor ve Genclik Bayramında, Dolmabahçe Sarayında, Atatürkün yatağı başında ihtiram nöbeti tutulmasını ve muayede salonunda günle ilgili konuşmalar yapılmasını kararlaştırmıştır: Diğer taraftan muhtelif mekteblere aid öğrenciler dün idman şenli ği provalarına dpvam etmişlerdir. Kanserle mücadelede 19 Mayıs Los Ângeles gtizeli evvelki başansızlık lıazırlığı gece şehrimizden geçti Kanserin mikrob veya «Dünya ticareti haftagi» münasebetile uçakla 6 günde diinyayı dolaşacak olan «Ticaret Kraliçesi» Vali Gökaya bir mesaj getirdi vihisle alâkalı bulunmadığı anlaşıldk Hamburg 5 (a.a.) Almany» kanserle savas dernefi merkez komitesi başkanı profesor Dıetrch, Hamburg'da toplanan kanser kongresi onünde konuşarak şoj'le de» ', miştir: j «Kanserin muhtemel mikro'ou j veya virüsünü tecrıd edebilmek maksadile yapılan bütün araştırmalar başarısızlıkla sona ermiştir. İlim dünyası bu hsstahğın başka bir sehebi olduğuna artık iyice inanmıştır.» Arkajı Sa. 6 Sü. 8 de r Ayıb Biz hyle yapmıyoruz. Ço^ııııluk sistemiııin Demokrat Partiyo sajladığı ezici zafer karşısında muıakabe rejimini daha verimli bir .ekilrle yiiıiitmerrin imkânları iizerinde kafa ynruyoruz. Bu sanıldığı tjibi kolay degildiı. Çoğunluk sistemiııden a> rılıp nisbi sisteme geçivermekle fcer Şey düzplmez. Nisbî sisteınin mahzurlan rlaha büyüktiir. Bu sistcm'küçük parrileıin çoğalmasını. bunlann Mecliste fazla yer almasını teşvik eder. netice itibarile istikrarlı bir hükıımel kurmak. memleketle verimli iş görmek imkâııla NADİR NADİ Arknst Sa 3 Sü. 5 te Otuz Yedinci Tarih '. sahifelerimiıde Tennesse ııclıri kı.vılarınıUki olcklrik HniıalUıından birinin, heı biri takriHcn 80 metrcyi bulan Ij^tülart ma sahıiede i v« 2 nci «ütuniordâj Gazetemizin evvelki güvkü sayısvıda verdiğitniz bir Ankara haberinde, seçim neticelerinin uyandırdığı hayal sukutu karşısmda. bazı Halk Partıhierm Genel Başkan İn. önünü istifaya davet ettıklerinin .bir şayia halinde dolaş. makta* oldıtğu da yazıhydı. Bunu ele alan C.H.P. nin İstanbul sözcüsü Dünya gaze. tesi bizi .kasdı mahsusla neşriyat. yapmakla itham ediyor. B^r defa Cumhuriyct'in siya.fi olan veya olmıyan hiç bir haberinde kasdı mahms yok. tur. Bu b'r. Snnrn. daha üç gün evvel. | mület huzıırunda mah'tm akıbetle karşılaşmış bir partinin nesine kasdı mahsusumuz olacak? Bu iki. Daha sonra, her partinin iç'.nde sefi sevmiyenler olduğn gibi C.H.P. de de İvnnünü ıstevıiyevicr, evlcvyetle ve AÇIK HAVA RKSİM SEKGİSİ elbctt.e vardır.Bu üç. Kaldı ki C.H.P. nin. hattâ Londrada Victoıia Embankmert son vmnmi kongresinde. İn. bahçesinde bir açık hava resim öniiniln başkaıthktan çekümesergisi açıîmıç ve büyük alâka topsmi ist'yen hntibleri. beJki j Ismıştır. Yukarıda, sergiye iştirak Dünya pazetesi duymadı arna, eden iki ressam kadın görülmekbir 'jı'iırf; kulaklarımtzla ıliııhdik. Biitiin hu)iUır pek tabi'ı haller iken bu acayib telâşın ma. ııasını anliyamadık. Eğer Dünva gozetmi illâ değişvıcz başknnmn unpış'p kalmnk heves'"de ise, bu kendı b'lecegi j Mai^tva 5 fTelefonI?ı) Bu =a•St'T. bah, sehrimize bajh Peturae kaiaC.H.P. nin seçim propagan. I sına yağan yağmurlar. öğlpden sondasında k'illnndığı yanhş taki"«, karla birlikte düşmüş. fakat tik seçimlerden sonra da hıç yerler tutmamıştır. Civar daslar olmazsa bazı orçjanlarında if• u"nılıey;!7. olnuıMur. t'ıra ve ıv.vir şclAhulc devum Gerıe bugün ii.Qlet.len sonra şılıedıyora beır.ıyor. Scçnnlerdc ' i'inu'ze yaıım saat kadar sağan.ıl C.H.P. miUetvekilleri sayistm balinde dolu yapmış, şehıin ıımı: 30 a indiren bu hal bundan mi caddeleri bir deıe halini al soıırn dahn dn qcrileıvrqr. scını alm: tır. Dolunun meyva aacJİftna hrh ol»ırf"i rl'iır. korkıcjovv: . mîla )iai iği bildınlmektedır^ Atina, Kıbrıs meselesinde fikir değişfirmiş Paris, 5 (Anka) Yunan hükumeti. Kıbrıs ihtilâfını Birleşmiş Milletlere götürmekten vazgeçmiştir. Dun gece geç vakıt Roma radyo5U tarafındsn \erilen bu h^ber bugün tahakkuk etmiştir. İlgili çevreierden öğrenildiğine g o r Ç ] Birleşik Amerika hükumetın e Kıbnsm Yunanistana ilhakı için | Arknsı Sa. 6. Sü. 4 te •.i Los Angeles jrüzeli jtşilköy hava alanında 16 mayıs 1954 tarihinöe Birleşik caret Odası taraftndan dünya nıDevletlerde Los Angeles şehrinde runa göndsrilen 24 yaşındaki esm^r açılacak olan «Dünya Ticareti Haf güzeh hostes Mary Whitney. şentası> münasebetile, Los Angeles Ti Arkası S. 6 Sü. 7 de Malatyayâ kar ve dolu yağdı GAZKTECİLEK SKNRİKASIMN AKDF.NİZ GEZİSİ Gazetcciler S c n d | ^ s , , Y i l | ) | K o bir AMeniz zczjîi teHiblendişi ınalumdur. Bu eeriye tahsi. nhmsn TarsMsviaDuru' Z ' ı " olarak. ^hrimizc'en hareket etmiştir, Resım.bugeziye . i5tar«k .edeaierd^ Wİğiifcyi göİ^Z*™* >' a r a '' ı n »
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog