Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

DÜKYA KLAKİKLCKİ Turk klâsıklerı gtbı okuyuculftrdan buyuk rağbet gorcn Varlık Y«yınevınm Dunva Klâ«ikleri sertei yenl Ud eildlc zengınleşmıştir Bunlarda» Mri ÖMER HAYYAM'dır. Ajaf Halrt Çelebının hazırladığı bu kıtsbda Hayvım hakkında etraflı bir ettıdl» 400 rübtiıimn guzel tercumeleri vardır İkinel kıtıb Decameron'un olmeı yarataeıcı Boccaeio'dur. Dr Ferıdun Tımurun h«rırladığı bu cıldde Boccacıo "hakkında bir ctudle Decameron'un italyanea •*ltndan çevrılmıs 12 guzel hıkiy» jr»r Her kitab 1 lıradır » „ ,ı , ift £«•> IIKI 7II » y l J 1(1.09) umhurİYet KUSUCUSU: TUNtTS T f ASf < Tdfnf v» BMktub adrMİ' Ctmlımtr* tfltnbal Port» Ruturu tftubal Ho. M8 N«tal*rı Omtmü tetıtal taMsiı MW !•* t|l«iı M31V. Matbu: I42M farcamrHI S IİAV1» DÖNER AY Tarıesı 250, cilı AHMED HALID Kitabçdık ve K •ALİDE EDİB ADIYAR*!» en son romanı C.H.P. dün teşkilâtına bir tamim yayınladı Kasım Güleğin imzasıtu taşıyan tamimde bugiine kadar olduğu gibi mücadeleye devam olunması tavsiye edildi Parti içinde bcliren fikir ihtilaflarını halletmek üzere Parti Meclisi toplantıya davet ediliyor Ankara, 4 (Telefonla) Cuna netlee«i karfisında tMİimiyet g5«hurıyet Halk Patın Genel Sekr* terarek gelecek fünlerdt bütun terı Kasım Guleğın fanzaul* bu partilere svkunet leuıd* çı ısmak gun teşkilâtına bir tamım yayın tavsiy» »ttığı halde, Genel Seklanuştır Dun matbuata verılen reter teıkıUta bugüne kadar olteblığın U^ıdıjı Ifad* T« mina duğu gibi hareket edılmed ve dan farklı olan bu tamım Anka mucadcleye devam olunması yora aıyast mahfıllermd* (enif bir lunu gostermektedir Habn aldıJıma gore, bebrtn bu hkir ıhtiuyandırmifbr Arkan S<ı *, Su 4 te FıLhakık» duaku t*bbS »ecinun Mısırda yeni tevkifat «Elmıtrî» (uetoıinin tahibl 10 yıl haptt mahkâm olsı Hükftmerl devlrm*k Içbı kompU hanrbyan hir •uHay frnpn daha tevkH •dildl Kahır* 4 (Anka) Mınrda yeni rejımi baltalamak, ratana hıyanet •• faynmcfru yollardan kazane t»min «tmek ruçundan ihtılâl mankemeci tarafından muhakema edilm*kte olan mülg» Vefd Parüsl or(anı «El Mısr» gazetesı aahıbı Mah mud Ebu El Feti hile kardeşı Hü»eyın Ebu El TVtıh hakkındaki ton karar bugun Terılmiîtır thtilâl mahkeme»! halen Avrupada bulunan El Mısrl gazetesi *ahıbı Arkası S. f Su 7 A* Seçimin heyec havası zail oluyor Yurdun her tarafında, başlanılan işlere hız verilmesi ve kaybedilen zamanm telâfi olunması hususunda temenniler izhar ediliyor hlerdetı ahnan son »cticelere göre Denokrat Partinin Mccüse 500, C. Halk Partinin 30 ariUetvekili ile gireceği anlaşıldı Ankara 4 (Telefonla) Dünya olçusündt genış bır alâka uvandıran seçimin D Parti tarafından ka | zanılmasından »onra yurdun dort ' kös.e«ınden hukumet merkezıne gelen aksı sada, arhk seçim* mah«us elektrıkll havanın terkedıler»k başlanılmn ve devam etmekte olan i?lere hız verılme«l ve kaybolan zamanm telâfi olunması merkezmdedır CHP nln en mufrıtleri bıle avlarda ^inirlerı boran efkân bulandıran havanın durulmasını ıstemektedır Arkan S T Su 7 de Tehlig effloknt Parti ile Cumhurıvet Halk PartMİnin teçımlere dair yayınladıklan teblıglen okuduk Her ıkı teblıeın de olgun ve ağırbaşlı Wr Hsde taşıdıgını gormek vatandaşlan herhalde memnnn edeeektir t k gıın nnceki buvuk raferin altında «aklı duran m«n«yı Demokrat P«rtı «orumluUrı butım derinHjH 0* kavradıklannı millete bildirmeM»dirler Halk, Demokrat Partiye V8yuk hir itımad eo^termijtir *B»non sukran borcunu odiyehilmek •neak bu ıtımada lâ^ık olmakla mumkundur» dıyen baskanlık teblıgı. onumuzdeki dort fil bo\unca iktidara hâkım olması gereken xihnı\eh veciz bir şekilde orta>a kovmaktadır Asrımız btıgun her Mtnandan zıyade bır surat »srıdır. Ka^ bettıeımı/ vıIUn telâfi etmek, millerımizı bır an once hep »zledıgımız ustun havat »evıye*ı»e •Belgrad 4 (A P ) Komunıst tetmi ber fevden evvel Almanya la;tırmak içın gecevi cundoze k«bır rejımle ıdare edilen Yugoslavya meselennın geçenlerde Berlındt tarak calısmak rornnda olduğumuvapılan konferans mrasmda halleza bır an bıle unutmn acağızdır. bugun t devletten muteşekkıl bır Avrupa Mudafaa Caraian kurulma dılemey ışınaen doğduğunu §oyl«Turk milleti, Demokrtıt Partiye i«tikrarh bır huknmet knrmanın bu n tasavvunma taraftar olduğunu mi| vt demıştır kı « Aneak ve yalnız mflttehid bir fun imkânlartnı Kelki Iıızumundaa ve bazı şartlar altında bu ramıaya fazla bir comerdlikle bol bol «*f katılmak istedıgıni yenıdan beyan Avrupa, Alman mıhtarızmımn yenıden hortlanuuını v* Fran»tz • laımştır Bunun »hkran Aor«B»u odnebılmek, tebhğde 4e va'dedildi Devlet Renl Trto'nun «vvelee Ahnan hununetının gona crmesini pı gibi «beser takatinin ustunde» ana hatlannı belırtmı? bulunduğu gerçekleştırebılır » memleket uğruna gayretler harea bu Yugo«lav coruşü bugun parlaPopoviç, Yugodarya II* Italya mağa bağlıdır { mento Dıj Islerı Komısyonunun arasında yıllardanberı bır anlaşbır toplanbsında Dı; Bakanı Koca mazlık konusu teşkıl eden Tneste Arkada bıraktığımır MİIar rar popovıç tarafından etraflı bır se ıbtılâfın» temas etmemekle berafında Demokrat Partive zaman »» kılde ızah edıimLştır b«r cArrupa mudafaa eamiasının tnan msafsır hucuml«r yapılmıs, Popoviç, memlçketınm yenı »ıya Arkan S 6. Sü. 3 d« ~ genc iktıdarı tuttuğu »îimli yoldan çevırmek, ayağına eebne ttktp «tıı du«urmek icin bazan pek haksıı. ppk aşırı taktıklere ba^vurubnu»tur Bunların ıktidar bunyeslnde arasıra kosteklevıo tesirler y»ra«madısını ıddıa etmek belki fiıctıır Henıı? \tter dcrecede teerube whı hi nlmıyan huknmet, bu hucumlar karsnında raman zaman fazlaca «1 | nırlcnmu. bunun neticesı olarak da hir aıalık a^ıl vazifelenni bırakıp «nasi rakiblerinin oınnuna telir pbl olmuştur Fakat ne denır« densın, son dort yıl idnde soz ve lazı hurnvetine yurdumuzda en geniş olçude savgı gosterilmiş, tenkid sınırını çok «şfin soğme^e ve hakarete kadar \aran taskınlıklara bıle eoz yumulmııştur Şimdıye kadar hıç bir iktidann vurdummda gosteremcdiği bu tahammul zihniyeri benee Demokrat Partinin en PART1CILER ARASINDA KAVGA Dun Çemberhtaşta C H bu\uk me7iyetlennden bıridır Son P. lı Mehmed Onsal adında bır gabıkalı D P tarafını tutan Dervi} »ecımler. bir bakıma da hu taham Maslo Cemal Maslo Kemal Majlo adında üc kardejle munakamulun bir mukâfatıdır Turk vatan şaya tutuşmuşlar ve dovuşmu$lerdır dajı insafsız hucumlardan ht^lanKavga sonund^ yaralanan ıki taraf da Cerrahpaja hasta mıyar, tezvire ve iftirava vnı ver nesıne gonderılmiîtır Polıg hâdıseve el koymustur mı>or Hakareti bır polıtika âleti Yukandakı resım dövuşte yaralananlardan ikısını gösterolarak kullananların ardından V* mektddır. mivor Bu hakıkati bovleee mıışahede etmek, Turk demokrasısınin AMERİKA İNT1BALARI: 7 istıkhalı bakımından iftıhara değer bir olaydır Demokrat Parti ıktidan, onıımu7dekı dort vıl zarfında her"hansi bır muhalefetin başvurabıleceı «ıddet eostprılerıne H»h» hnjuU bir kolavlıkla haHa hıc kendiııi zorlamadan rahat vurekl* tihamınul edebılecektır Bu htıstısU gereklı tecrnbe devresini 0 bajan ile atlüttığına gore bundan Vnvie Ynzan Omer Samf Coşar onu daıma gulervuıiu gormek ist«m^u ,>*anHa«lsrm hakkıdır Belgrad, Avrupa müdafaa camiasına katılmak istiyor Yugoslavya L Bakanı Popoviç, Türk Yugoslav askeri edeceğini belirtti ittifakına Yunanistamn da iştirak Şeçimlerin haricdeki akisleri NewYork Tirnes ncşr*rtığri makaled« Turktvedeki •cçımlerden »itavisle bahsetti Sehruniz il teeım karulu aon tasnifî >aparken New York, 4 (a a ) New York Tıme« gazetesı, bugunku sayısmda, Turkıyede yapılan seçımlerın netıceguıı alkışlamakta v« feylt dtmektedır «efsfctrinhu» "*OW91 Bayarın Demokrat Partısının |Un.ııUü jeçım zaferı, Bırle?ık Amerıkada umumî memnun yfetı mucıb Blr «andık ba?kanı rey olmaktadır Keısıcumhuı Celâl Basandıçını kacırarak ortadan jar geçenlerde Amirıkaya vaptığı kaybokdu zıysıette gerek kendıjıne Rerekse Ahna, 4 ( T H A ) Yunan hu mekte ve Kıbns meselesınl BırTtrkıyeye bır çok dost edınaıış bu kunvetı, hummalı bır faalıyetle iesmn Mılletler onune getınldıği Malatva 4 (Telefonla) Bugua ArfcMi Sa. S Su 1 dı vabancı devletlere muracaat et Arkast Sa. S Su. 2 dı ogrendıgıme gore 2 mayıı gunii ılımızd» garıb bır hâdıse cerevaa etmış+ır Şehrımıze baglı Çelıkan nahıve^ı sandık başxanlarından oğretmen Rauf Başbus Çelıkan seçımlermın C H P alevhıne donecegını anlar anlamaz sandıkla beıab«»r sandık alanından uzaklaşmıştır Ilçe seçım kurulu bu yuzden kat i netıcevı tesbıt edememektedır Yugoslavyadaki Türk askerî heyeti dönüyor Orc«ncm1 Tunaboyhı. temaslanndaa momnını «ldu|unıı w»ledi Belgrad, 4 (a a ) 26 nısandanberı Yugoslavyada bulunmakt» olan Turk askerl heyeti dun Belgrad dan Üskube hareket etmıstır Heyet, Uskubde kısa btr muddet kaldıkrtan tonra bugun Turkıy»ve müteveccüıen vola çıkmıjtır Yugoslav askerl kuv\etlerine dostane bır dyaret yapmskta olan Turk askerl heyeti Makedonva \e Sırbistanda ban askert bırlık ve tesıslerı gezmışhr Heyet bır mavıs Arkat\ Sa S Sn S da Yunanistan Kıbrıs için taraftar arıyorî Avrupa memleketlerinden bazıları Atinaya vaidlerde bulunmuşlar Malatyada garib bir seçim Cenevre Konferansı Dunkü toplanhda Rus\a ve peykleri jiddetle tenkıd edildi Cenevre, 4 (a a ) Bugun oğleden sonra vapılan toplantıda ılk sozu Kanada Dış Işlerı Bakanı Le«ter Pearson almıstır Pearson'dan »onra Hollanda Dı» İslen Bakant Joseph Lundt ve onu takıben de HabesıMan Dıs Ijlerı Bakanı Zaada Aklî muvazenesının bozulduğu tahmın olunan Rauf Başbuğ butun aramalara rağmen henuz bulunamamıştır Ankara ve Izmir Demokratları dun da fezahürat yaplılar Arkara 4 (Telefonla) Ankarı Demokratlan, 149 526 ya karşı MEYDANA ÇKARILAV MOZAIKLAR BeledıyeSarayının ınsa edıleceğı mahaldt kazı 185 588 reyla ieçımi kazanmanıa lar yapılırken Bızans devrınden kalma mozaıklara tesaduf edıldığı ve bunun uzerine kazıların verdığı haklı sevmçle bugun şehısdurdurulduğu yazılmıstı Yukandakı resım. bu kıymetlı mozaıkların bir kısmını gostermektedir Arkası Sa 6 Su S da Arkası Sa S Su 4 te Istanbul Boğazına köprü ıtıü, tünel mi yapacaksımz? Lıbyamn yeni Dış Bakanı Ankara 4 (Telefonla) Uzun muddettenbeu Dı} Işlerı Bakanlığımızda çalışmakta olan Abdusselam Busejıı, oğrendığımıze gore, do^t Lıbya Krallığı Harıcıye Nazırlığına taym edılmıştır Yakın zamana kadar Dıs I|len Baksnhğında OtadoSu memlsketleıi masaana bakan E3c6İins Abdu;=elâm Bu«sjr> bundan bır mud dst onc« Lıbyaya davet edılmıjti Bu «bebl» memleketınmden ve buradaki vtzıfeunden aynlmiftı Bıza verilen malumata nazaran Ekselân» AbdusselSm Buseyrı, IJb >adaki temasları netıcesindt orada kabnaya karar vermif ve kendısın« derhal Kral tarafından pa^alık unvaru tevcih »dılmıjtır Bundan B«d*OB «*kri UtEıtrinr pblmı* k«prU«rı<«fi Mri t Arkaıt Sa 9*SİL 3 t* (Ysauı 1 aci tahjfedı 1 r« I sei Hifualardjt) Türkiye basketbol birincilikleri Modasper dun akşam çok he\eeanİ! bîr martan lonrt Fen«rbahç«vi 5451 yenın«ğ« muvaffak nidu Türkiye baıketbol bırtacıhklerın* dun de saat 19 30 dan ıtibaren Spor ve Sergı sarayınd» devam edılmt?ur. Ilk olarak oynanan maçta, Ankaragucü, Mulkıyeyı 5947 mağlub etmıştır. Ikınci karştlaima bt=nbul ve izmır |ammyonları arajında yspılmıştır Galataaa'ay tikımı genc elemanlardan mu^ekkil kadrosı'e Sa S, Su 5 te Lâle Bahçesi thya Edildi CHP teblijpne gehnce, buvnk ka*bın acısını sabıria ve eesaretle tasıma>a karar vermış bir ruh hali »e7iİ!\or satnlar «rasında. Yırmi b » otuz kı«ılık. hir Mecli» jrnpu «« ıle murakab* va/ıfe«ıni hajarmanuı ETirlukien elbertf ınkâr edilem« Fakat bn vazıfe^ı ba?armsva karar ^ rrtni» olmak bile ba«İ! ha?ma takuir* dreer bir harekettir. Cuırdıur^Et Halk PartİM. geçen dort vıl icınHe tuttuğru hatalı vola tekrar ».tpma/sa. kendınden bekledı?imi/ mıııakabe va7İfesini jnph*8'* h*knetıresındrn »onra memleket Için «ııkım^flı bır Hevrin telmiş "'nıası Iâ7imdir« di\en tebliğı. t H P hltrr dtkka*Ie \e buna ij»m;»'»'ını t«»*ı^» înâfl sccımlenndeo hemen aonn gırınlen \e dtırt vıl ^urutule^^ kavıd;ıı «art«tt hucum »o'Jhkası mHletı bıktırmu1 vatandasa nssne geHrmisri Muhslefet »artisl «ten* C HP kenıli pren«p1erini ajırb.^lı hir iKsluhla «avıınmalı nutlıdiü hitjlan k(ifıırsıt7 knadsıı hlr dılle sojlemeli, sıraM geldiğf Htman » " t,|» Mtmtı>İMİe«ektıı < Setlıııl'rîıı Mehmed Özdemir Evliyazadenin duruşması Coınhur Başkanuu Usanen hakmtetten sâîuk bzdemiria 1000 Hrt kefaletls Ankara, 4 (Tel»fonla) Cumhur Btjkıını Celâl Bayara lbanen hakaretten sanık Mehmvd Ozdemır Evlıy«z«d»nİB dıırufmBiina bugun Arkıuı S*. t, SiL I t* Topkapı Sarayı Müzegınin bahçesınde «üj^ılı; ltek!l#C»9rfı il* y«tı*tirileıı lâleler gelısmif v« burası bır lâtt&fa&ısMnlmı almıstır. Rengtrenk lâlelerden vucude gelmış olan v« KeTHAs^^Jaı ıhva eden bu lâle bahçesi, zıyaretçılerın gozunu ve gonlunu tarıh' bır devre doğru suruklemektedır Hazırlanmakta olan yenı seksıvonlarıle ve yukarıda resmınl gorduğunuz zarıf lâle bahçesıl* Topkapı Saravı MuzewniB ç*hre»i eıınden eıuıe dcğışmekte ve muzeya karşı halkın rağb*t rm alü.a»ını genı# mıkyuU «rttınnaktadır. NADİR NAD^ Arkan Sa. 3, 5u * M K*v York
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog