Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CÜMEHTTRnTff? ÇIFTE KUVVETLİ Mobilgas ftlne katitmıs oîan teslrll terkipler sayesinde motor > *arııalarının(oğunuönler. Bu gönOn icaplörina göre tekâmOf etrnefrte olon arobo motdrleri. olelâde benzinden boşko bir yakıt kullanılması lüzumunu doğurmuş bulunuyor. Bu ihtiyoç gözönünd© bulundurularok meydana getirilmiş olan YENİ MOBİLGAS ÇİFTE KUVVETLİDİR. çünkü : Benzinle işleyen her türlü nakfl vasıtasımn daha randımanlı ve mükemmel çalışmasım sağlıya bilecek yegâne yakıt. Nihayet... yepyeni bir Benzin YEM HER Ti ESKİ YAKITI ARABAMN Memleketimizde ilk rlefa oiarak YEM VE ESKİ HER T İ P VE MARKA ARABAMN RANDIMANIN1 ARTTIRACAK HAKİKATEN ÇÎFTE KUVVETLİ BİR BENZİN P1YASAYA ARZEDİLMİŞ BULUNUYOR. YEJVÎ MOBİLGAS birinci kuvvetini ea yeni tasfiye tekniği ile elde cdilen ruksfck oktan derecesinden r e bunun motOrflnuze sağlayacağı bir sOrü favdadan alarak, ikinci kuvvetirri de bir çok m o t ö r a n z a l a n n ı Onleyici kimyevl k a i ı k l a r l a kazanarak sice daha u benzinle daha fazla kilometre teghyt' eaktır. YENİ Daha yükselr oktanlıdır. 0 n u n i ( i n her t ü r l ü "arabanın cekisini artırır. Motor vuruntusunu keser. Mobilgas ARABANJZ1N DEPOSUNU BİR DEFA DOLDURMAKLA ARADAKİ FARKI ANLIYACAKSINIZ 1 memleketlmird» muvaflakıy.e*ie fl'len calısmıj Marırf 30NİSMDMITİBAFŞN BÛTÛ/V SOKONİ SATIS YEKLERJNDB 8 gün kâfi . geldi... Saçlarımı daha yumu»alı v« daha parlak gftrınek içip bu kadar /aman y e t i i . mek. muvaf(al< olmak vr »evılmtk fırsatlarını kaçırar n » dlyorum kı UZULMEYtNlZ.»ıx de benım gibi 8 gundt daha talh. daha yumusak. ve daha parlait aaçlara malık olmanıı ICin hrr ııabah uçlarınıza Ro)a Brıyanlını tabir rdil^n »af »fyyal \r fiıalar »açan bu t«bil yaftı püskıirtlınUı {jl taranmıı, taranmısı »ot»7, jrumuısk «açlaj Terkrt)lndekı Hıntyagı »«yeairde ROJA. »açlarınızı yumnaatır. kolayca laranmajına yardım eder, rmzanplının uzun t» mafl muhafaıa »Uınr OndUlflerınlı daha g\izr\ olur rt*ha doljrun olur daha çok olur MAROT marka kalbur maklnelerlnl Israrla isteylnlı I Tttrkiye Umum tthalitçıaı ORHAN KAZANCHAN I Galata. Tünel Cad. 74 Teljrai: KAZANCHAN taUnbul I S ert. kuru v* parlamayan Mtçları bulunan. dtıma »ev Telefon No. sı deerisikliei Doğum ve kadın hasta lıkları mütehassısı doktor EMİNE MUZAFFER USTABASIOĞLU ile Dahilive bastalıkları mütehassısı Doktor ZAHİT USTABASIOĞLU Ev ve muavenehane veni telefon numaraları. 1 1 8 0 9 m olarak deeismistir. • ' Ptrlak, kokulu »e okf»nma{« Bakın. »açlannız n« kadar a»flf. okşanmaga lâyık v« $ayanı hayr»l d(»recpd* parlaJt oluyor. Naaıl »af v« »eyyaJ ROJA Brtyantinı »açınızın 100.000 tflindcn hcr bırini. yailajnaksııın. tor ve güneş şua)an S A TIL I K OTOLAR Hüsuside tenjiz kuJJamlmıs Oldsmobile ve Pon tiak satılıktır. Müracaat: ••• Tel: 22547 « • • KAYIB Türkly» Kredl Bankajından «!mı| olduğumuz 24.4 952 tarlh ve 110 No. lu 563 dolarhk ihbsr mekfubunun 3 ve 5 numar»larım kaybettlJlmîzden yenisini çıkftraca^ız. Esklsinln hükmü yoktur. Osman Altınbozar T« Ortagı HEDİYELİK OMEGA, MOVADO, ETERNA, DAKTILO •^ S A Y I N ARANIYOR SYLVA, ALPİNA, REVUE, VETUR, LONAR, TİSSOT, TECHNOS, ZELMA KEK KOL ve ŞİMENDlFERLl KADIN ve ER LLae merunu datUlo . tekreter bayan aranmakrtadır. higiHac« bilenler terdh «lunur. Taliblerin mektubla PJC. 116 ya v«y« S68O2 No. lu t«l«fon« müracaatleri llan olunur. CEB SAATLE RILE GAYET ZARIF MASA ve GONKLU DUVAR SAATLERİNİ 10 AY TAKSİTLE YALNIZ SARAY SAAT MÜESSESESİNDEN TEMÎN EDEBİLİRSİNİZ. SOGUKALGİE bir Ihtlyat t»dblr1 olank D O K T O R L A R A » NEZLEYE KARSî RAFACILLINE FORTİFİED 400.000 u (Perakende satış fiatı: 85 Krs.) 1 tr. (Perakende satu fiatı: 220 RAFACOMBİNE r.K. Sara * Bütun deDO ve eczanelere tevzi edilmi<rtir. PEDRELLİ TtCARET T.A.O. Tel: 40887 Türklye MOmımuilligi • IEDA TİCARET T . A . O . 164 Şisll Isionbul ROJA NAFİZ FAHİR HAYDAR tftanbul ümnm Sl?orta Han k a t 1 No. 203, Bahcekapı. Telefon: 26102 GRİPİN • 0 •% adet ALMAK FAYDALIDIR Bcria İKRAMİYELİ BUNLA1? GİBİ BİNLEKE LİKAÜK HED/YEYİ SİZE 4/VC/l/rBCrta KAZANDIRIR Bcrta Amerikan J\Q\ Baa, dlş, adale, slnlr ağrılanm te»» kln eder. Grlp ve nezle başlangıcında bir çok fenalıklan önler. Bayanlann muayyen zamanlardaki sancılanna karşı faydalıdır. •idsyl bazmız, kılbl n bitrtltlıri jrtjrmu 4 saaf a r a ile gönde 3 adet âlıriabitir Saflhk v« Sosyal Yardım Öakanlığının rvsmt ruhsatını halzdir.* I ELEMAN ARANIYOR Genis mikvasta makine ithalâtı vapan bir müessese, maeaza organizasyonunda ve pivasa islerinde tecrübeve sahib ve almancava vâkıf bir eleman aramaktadır. Alâkadarların hal tercümeleri ve fotoeraflarile valnız vazıh olarak asağıdaki adresç müracaatleri rica olunur. TAYLAN ETKER Fındıklı. Atlantik han İstanbul «rta TARLAN Knllanınız. DİŞ MACUNU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog