Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

»r rv t 4 May» 1954 V\ TMTfTTR fVPT LEONARP BUZ DOLAPLARI AMERİKAN Jft TURKİYE İŞ BANKASI CLi* sofranızda 3 MAVIS çmll$İNDE KA2ANANLAR eo 1. RAHMİ ÖZERDEM "Denizü" 2. BEDRİ YELDAN "İzmit" 3. SAİME OMAO "Nişantaşı" 1000 er lira kazananlar Daîma VİTA ile hazırlanmış yemekler, SANA fle yapıU mış taflılar bulundurunuz. Lezzetli ve besleyici olur. Sahur'da hafif yemek istersenlz, bol SANA sürülmüş birlcaç dilim elcmek size, iftar'a kadar, lâzım olan kaloriyi temin eder. SüperBH BİSİKLETLERİ Sağlam Nimet HoplaD (Samsun) Fıkri Akan (Karsıvaka) N.Boleül (Namıkkemal) Firdevs Türkffiren (Bevo£lu> 500 er lira kazananlar: Hafîf Zarif A. Erkücük (Tursrudlu) Osman Cadırcı (Urfa) Mehmed Kartocak (îzmir) Necibe Uluö (Bornova) thsan Erdoean (Bandırma) tsmail Savın (Bavındır) Hüsevin Gerid (Cine) Nevzad KarabaS (Lalaoasa) Emin Nlhad Sözen (Yenicami) Hatıce Sevlam (Bakırköv) ö m e r Göçek (Pangaltı) Y. Teodoridls (Sultanhamam). 250 şer lira kazananlar: 0NİL6VER İŞ TÛRK LTD. ŞTİ. İSTANSUL j Bahaeddln Basbulut (Kars) Halld özdemJr (Nevsehir) Zehra Ball (Sivas) Hakkı Gedik (Usak) Allve Binlik (Alsancak) Hakkı BalcıoSlu (tzmir> Yakub Gürkas (Konaki Serife Karar f Ankarai Remzi Kalaofilu (KurukÖDiü) Sükrive Ereun (Aksehir1) Ertekin özdür (Bursa) Rıza Bevsfll (Divarbakır) Kadir Yılmaz (Batman) Nesim Beskenazl CEdirne) Ziva Erdem fHavran) Rızt Yalören (Giresun) tdris Kıhc fl&dır) Fehmi Tuncer (Cebeci) E<=ad Bulunmaz (Samanpazan) îscl Sleortalan (Yenicami) Sazive Gülüm / ' ^ Venets (Savun (B "~"^ T ^rt=ı fGaiata) Rereh Tekbacak (Kadıköv) B Suzenci (Parmakkapı). Bunlardan başka IGMA Muhtelif subelerde S50 «ded hesab Mhibi 100 ve 50 ser liralık ikranjlve ka zanmıslardır. DİKİŞNAKlŞ MAKİNELERİ ^., ^.GELECEK ÇEKİLİŞ: 1 T E M M U Z Bviniz için bt> 1 nimeffir Teskilâtınm icin: 1 Bova. plâstik v t kımvevî maddeler tervisind* çalı«mak üzere Kımya Mühendisi 2 Kimvevî jrübreler ve bitki ilâcları servlsi için Zıraat Muhendısı alınacaktır. Almanca bilmelen sarttır. Alâkadarların fotoeraf ve hal tercümelerile yalnız yazılı olarak müracaatleri rica olunur. AT ASLAN Türk Bova ve Klmva Lirrtfted Sti Fmdıklı. Atlantik Han tstanbul • VHIMI J TÜRK ANONİM ÛRTAKLIĞI Yıkama fabnkasında kırli ve to? 1 " hsblarıniîı u>Vatmız, Bir telefon kâfıdır MM Telefon 12818 • • • HAL YIDİKDLE 50.000.000 T. L. Her Tiirlü SERMAYESi: S A T I L I K Alpullu Şeker Fabrikası Niidürlüğünden: İNGİLİZ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ Taknbî me\cudlan aşağıda gosterüen denler 17 mayıs 1954 pazartesı gunü saat 16 da Alpullu Şeker Fabrikası Mudünyet bınasında «çık arttjrma ıle satışa arzedilecektlr. Taliblerin aşagıdaki temmatlan mezkur ffunde saat 16 ya kadar Fabrikamız veznesıne yaturaış olmalan lâzundır. Değerini bulmıyan derilerın ıstifuu yapıp y»pmamakta Fabrikamız serbesttır (5459) Derüerin dnsi aded Yabnlaeak tennnat 250.250. Hususide calısmıs mukemmel vazivette 1950 modeli 62 tİDİnde oek az kilometre vaümıs luks aksesuvarh Cadillac sa tılıktır. Cumhunvet Cad Apt asma kata müracaat • • • CADİLLAC Hemşire Alınacak Uluda§ sanatorvomu na diplomalı hemşire alınacaktır. Müracaat: Galata Is Bankası han 5 ıncı kat Kovun derisi Sıeır derisi 359 72 t D O G en sacftk çatnaşırarjfzdifk 1B En u B A NK A J A N S ]l cazib A L A T E m r i n i :z d e ı d ı r az 100 liralık hesab açanlara Bankamıza has hediyeler takdim edilmektedir. MIHÇIOĞLU KOYUTÜRK v* ARKADAŞLARI LTD. O. İstiklâ! Caddesl 158 Tel. 42485 Telgraf : Konfor İstanbul KONFOR A ranı yor Türkiye Umumi Mümessilli : BALAT A J A N S I NA Mahsos 100 ALT IN keşlde»! Her kad.n aynaya bakt,Q. t«man dldiftd» Mayıs ikramiyesi 500 D 0 6 1 Açılış günleri gişelerimiz Telefon: u A L T I N'dır. kınşık ve buruşuk bulunmasmdan endişe eder. KREM NIVEA kır.şık ve buruşuklan g.denr. c.ldi besler ve korur, çatlamasmı önler. v«cudun«x» »• b,cki«rm.M KREM NIVEA KREM NIVEA B A N K saal 20 ye kadar açıktır. 11 5 7 3 Taksımde yenı açılacak eczane ıçın parfumer) k da çahşacak ve daktılo bılen bayan ıle tecrubeh eczacı w ™ kalfasi aranıyor. Isteklılerin her gun saat 11 14 araaı 23538 e telefon etmelerı. AC "3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog