Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Cül 4 May» 1954 D.P. ve C.H.P. seçimlere dair teblîğ yayınladılar I Baştarafı 1 inci sahifede borcunun ödenmesini en kudsl bir Baştarafı 1 Ind »ahifede camilerde mevlidler okutulmugtur, Atina S (AP.) Basbakan Pa Ür. Ibaseo neticeya tesir etmiye Kazaiarda ise, yüzlerce helva karıılan gazete muhabirlerine birer vazife saymaktadır. Seçımlerin I Hafta sonunda 300 kişi pagos buffün Büyük Britanyanm cek olan bu sandıklar uzak köyler zanı kaynamakta ve bunlar köylüm=tbu tebliğ tevdi edilmistir. Bu kat'î neticesile mazhar olduğu muKıbns isini karşıîıkh müıakereler de bulunmaktadır. tebliği büdiriyorum: habbet ve itimad karşısında jüktevlcif edildi lere dağıblmaktadır. Kesilen kuryolu Ue hılle yanaşmadığı takdirde, CBP. nin tebliği ran duygularuıın muhterem umuml Diğer taraftan Adalet Bakanhğın banlar faJdr halka verilmekte •• Yunanistanın Kıbns meselesini Bir da müsteşar vekili Rüştü Uskentm C. Halk Partısi Genel Başkanlı efkânmıza bu suretle arzını, De Kazablanka 3 (A.P.) Hafta solefmis Mılletler G«n^J Kuruluna baskanığmda kurulan 6 kişilik se halk davul zurnalarla millî oyunğından tebliğ olunmuştur: mokrat Parti Başkanlığı Anadolu nunda vuku bulan tethiş hareketaksettiriceğeni resmen ilân etmiştir. çim bürosu ilçe ve 1 seçim kurul lar oynamaktadır. Şehirde tam m ı len neticesinde Fransız polisi 300 1 «1954 mılletvekıileri seçimi neti Ajansından rica etmektedir.» nasüe bayram havası hüküm lürPapagos, bu konuda yayınladığı larından gelen resmj neticeleri taskişiyi teşkif etmiştir. Hüviyetlerieelenzniştir. Oyların taksimi şekli Neticenin Ankarada partilerdeki mektedir. Hemen hemen bütün fayanlı bir beyanda, Yunanistanın nif etrnektedir. i ni ispat edemiyen Faslılar ya mahve nisbeti tabiatile henüz ilân edılakisleri aliyetin seçim zaferinin kutlanma; girişeoeği bu hareketin »orumlulukemeye sevkedılmekte veya köyKurulda 18 kişilik bir istatistik meırıiştir. Belli olan neticelere göAnkara 3 (Telefonla) Seçimğunun İngiliz hükumetine r»ci ola ekipi de vazife almıştır. Bütün yurd sına hasredilmesi borsaya da tesir re 500 küsur azası olan iktidar par leri D.P. nin büjuk ve ezici bir lerine gönderilmektedirler. cağuu, zirı Yunanhların müzakere daki nihaf neticeler almdıktan son etmiş, ve bugün hemen hemen hiç Dün de Kazablanka'da bir hâdise tisi karşısında G.H.P. 28 milletvet farkla kazanması bilhassa C.H.P. bir muamele kaydedilmemiştir. olmuş, Fas televizyonuna aid seyra iştirak nisbeti, partilerin aldıklan kili ile Büyük MUlet Meclisinde genel merkezinde sürpnz tesiri blŞehrimizdeki C.H.P. liler ise. neyar verici istasj'ona ates edilmiştir. BÜYUK ALMAIs S1BKİ Apollo adlı büyük bir Alman sirkinln oy miktan ve çıkardıklan milletmuhalefet ve murakabede buluna rakmıştır. Bu akşama kadar gerek Kakat her hangi bir zarar olma memleketimize geleceğini yazmıştık. Sirk, dün Selânikten sehrimize vekili sayısı resmen ilân edilecektir. ticeden çok müteessir gözükmekt» caktır. Vazifesinin hakkile ifasında radyodan, gerek seçim bürolarına nııstır. mü/fc'veccihen yola çıkmıştır. Yukandaki resim, Apollo'nun her gittiği ve ağızlarını bıçak açmamaktadır. Istanbulda durum her bakımdan küçlük meydanda gelen haberlerden 60 vilâyette D. İspartada Fastaki Fransız umum! valisi Ge yerde gördüğü alâkayı göstermektedir. L bu konu İstanbul seçimlerinin sonu ancak dır. C. Halk Partisi kendisine dü P. nin kahir bir çoğunlukla seçim neral Augustin Guillaume radyoIsparta J (Telefonla) Isparta da takib ettiği kesin siyaset hak dün öğleden sonra saat üçte ahaaşen vazifeyi Büyük Millet Meclısi leri kazandığı behrtılmis olduğu dan halka hitab ederek sükunetin kında Londrada herhangi bir tered bilmiştir. Buna sebeb Beşiktaşm seçimleri tamamen Demokrat Parti içinde ve dışında ciddî bir mesuli halde C H.P. genel merkezınde geç muhafazasmı istemış ve rizamı kodüt olmamalıdır.ı yedi sandığı ile Beyoğlunun bir ve lehinde inkişaf etmiştir. DP. y» Baştarafı 1 inci sahifede sma dayanmaktadır. yet duygusu ile ifa ebneğe çalışa vakte kadar teşkilâttan sadre şıfa rumanın fedlerin değil hükumetin Papagos, ingiliz Müstemlekeler diŞer bir kazanm da eene bir san 53.201 seçmen, Halk Partisine is« ra etmiyeceğini ifade eimekte. asıl Ortaşark memleketlerrnde cakbr. verici haberler bekleyenlerin sayısı vazifesi olduğunu hatırlatmıştır. Bakanının 28 nisanda Avam Kama dığının tadadmın ikmal edilememiş 31.100 seçmen oy vermiştir. mühım meselenin Türk milletinin Kahire 3 (T.HA.) Türkiyedeki rasuıda verdiği beyanata da temas olmasıdır. Çünkü bu sandıklaria Seçim neticesinde şımdilik par hayli kabanktı. Daha dune kadar Seçime iştirak nisbeti yüzd» ' demokrasiye olan bfğhlığını bu umumî seçimler bütün Arab âletimizuı idaresine hâkim olan dü «ıktıdann devir ve teslim günü etmiştir. İngiliz Bakanı bu konuş fazla miktarda karma oylara tesadüf 90.4 ü bulmuştur. kadar kuvvetle göstermesinin Batı mınde çok büyük bir alâka ile tasünceler şunlardır: Partimiz. seç yaklaşmıştır» diyen CH.P. sbzcümasında, Yunanistanın, meseleyi edilmiş ve bun'ann tadadı ise za Malatyanm Petürge kazasında âlemi icin ne derece memnuniyet kib olunmuştur. B. Milletlere aksettirmekte serbest mana ihtiyac göstermiştir. Bütün menlerin oylarından yüzde 40 ın leri kadar mühim bir CH.P. li ekseçim ihtilâfı veuci bir durum hasıl ettiği azeBugün bütün gazeteler Türkiye olduğunu söylemişti. dan fazlasını kazanmıştır. Memle serıyet de bu seçimlerde iktidan sandıklar tadad edildikten tanra Malatya 3 (Teîefonla) Petflrrinde durulmaktadır. deki seçimlerin neticsfini büyük kette varlığımız bu büyiık oy almasalar bile 200 milletvekili çıPapagos şunları yazmıştrn «Kesin netice şudur: ge kazasında dün yapılan seçimler Amerikada başlıklarla bildirmişlcrdır. o.arak şu eiheti beyan ederim ki, 686,947 seçmenden 500,310 u oya esnasmda bir ihtilâf vukua gelmif nisbetinın himayesindedir. Büyük karacaklarına inanmış bulunuyorWashington 3 (T. H. A.) TürArab Birliâi. Türkiyedeki seçim Yunan hükumeti, Kıbrısta yasayan iştirak etmişlerdir. millet Meclisinde sesimiz. oy nis lardı. Bu bakımdan Halk Partisi ve alınan tedbirler netieesinde her kiyede yapılmış olan milletvekili'ği lerin yalnız Türkive için değil, bü 400 bin Yunanlının arzularına biDemokrat Parti: 327,202 betinin manevî ağırhğmı taşıya G. meıkezine yakjn çevrelerde nehangi bir hâdise çıkması önlenseçimleri Amenkan bassmında ve tün Ortaşark memleketleri ! çio gâne kalarnaz. Bu halk, mukaddeC. H. Partisi 137,155 caktır. Seçim sistemimizin duzel tice bir sürpılz olmuştur. Şu anda Amerikan halk efkânnda büyük ehemmiyet taşıdığını ifade etmiştir raünı Anavatanla birleştirmek istemiştir. Hâdise şudur: „„ ., 1 ivd sahifede C. Millet Partisi: 35.953 tilmesi lüzumu 1954 seçimleri ıle sorulan yegâne sual, ızhar edilen bir ilgi ile takib ediîmiştir Başlıca Mısır gazeteleri ise, Tür mektedir.» Seçim kurulu başkanı etraftald Oy almışlardır. Bundan başka bıricik endişe şu olmuştur: «500 onar kişi'ik olmaya başladı bir daha meydana çıkmıştır. Bellibaşlı Amerikan gazeteleri, kiyedeki Demokrat Parti hükumetSaat 18 den sonra sandık başlaPapagos, Yunanistanda, umumt müteferrik olarak az sayıda oy a sandıkları tadad edılmek üzere kaküsur milletvekilliğı ile iktidarda Esasb bir nokta da şudur ki: Seza merkezine göndermiştir. Halburında bulunanlar neticeyi bildirme Türkivede cereyan eden seçiml ?rm lerinin şimdiye kadar Ortaşark po efkâr arasında İngiltereye karşı lanlar vardır. çimlerin neticesinden sonra mem bulunan bir parti ve ona dayanan tam bir demokratik hava içinde litikasırun Arib memleketleri üzeBeşiktaş kazasındi Demokratlar ki kanuna nazaran her sandığın hükumetin muhalefet karşısındaki ğe başladılar. Hava karannca Ge geçtiğini ve Tüık milletinin de rinde yaptığı tesirleri tahlil etmn* hisler kabardığını ve bu hâdisenin leket için sükunetli bir devrın gelnel Başkan İnönü parti merkezine 20.773, Halkçılar 9659, Millet Parti bulunduğu mahalde tadad edibnemij olması lâzımdır. Vatandaş an kararlan ve durumu ne olacakür? geldi Muhalefet lideri mütebessim mokrasiye olan kuvvetü bağhlığını te, Tü^kiyedeki seçimlerin gene ay Atlantik Müdafaa Camiasının «nazik» bir kısmında yer aldığını söy si 3131, Köylü Partisi 48 oy almış si iktiza etmektedir. cak bu suretle seçimde verd:ğı ka Muhalefet bukadar az bir sayı ile bir çehre il* teşkilâttan gelecek seçime yüksek bir nisberte iştirak nı parti tarafından kazanılmasından Başkanın bu hareketini Demoklemiştir. Tebliğde funlar kaydedil lardır. rann neticelerini müşahede ve mu mıllî vazifesini yapabilecek midir? haberleri bekleme§e başladı. Bu etmekle ispat ettiğini tebarüz ettir sonra. bu polHkanın devam edecemiştir: rat Parti İl Başkanı protesto etmif Adanada durum ği kanaatine isaret etmektedirler. hakeme imkânını bulacaktır Biz 1950 den bu yana yapılan işlerin, sırada ilk telefon MalatvaHan eel mektedır. Adana 3 (Telefonla) Dün ya ve seçimin feshıni istemışür. Bu arada New York Times gare Mısır hükume*>nin organı olan «El siyasî hareketierimızle vatandaş alınan kararların bir tasvıb ve te di G.HP nin daha ilk sand'kta Diyarbakırda pılan milletvekili seriminin tasnifi va'ni'iariıSı bir ma Cumhuriye» eazetesi ezcümle şöymuhakemesini kolaylaştırraağa ça yidini teşkil eden 1954 seçimleri ileri bir duruma geçtiği bildirildi. tesi bu Diyarbakır 3 (Arkadasınuz Cedevam etmektedir Merk°zde acılkarşısında gönül diler ki iktidar. O esnada radyoda D.P adaylannın kalede ezcümle şöyle demektedir: le demektedir: ugacağız.» maırış pek az sandık kalmış. O m i nab Ozankan telefonla bildıriyor) «Türk seçimleri. Tüık miUerhvn milletın verdıği bu karara dayana ileri dunımda olduğu söyleniyordtı. «Türk milletinin Demokrat ParD. P. nin tebliği niye. Bahçe ve K&rahisarlı kazas'n Diyarbakır merkez ve mülhakatınhürriyet ve demokrasiye olan bağ ti iktidarm'n iç ve dış siyasette tarak muhaîefete karşı şedid oimaDiğer taraftan D P de A.A vaGenel merkeze Maraştan eski Bastarafı î inci sahifede dan da seçimin kat'î neticeleri he dan partiierin aldıklan kat'î oy sın, onun da fikir ve görüşünden Sağlık Bakanı Dr. Kemali Bavizi blığını bir defa daha k?t'î olarak kib ettiği hattı hareketi kat'î ola«Jtasıle şu tebliği yayınlamıştır: ortaya koyrr.uş bulunmaktadır. Tür rak desteklemesi bizim için çok Dün gece geç vakit bildirdiğim nüz gtlmiş değildir Maamafih 3iı miktarı belli olmuştur. Bun« göre faydalansın.» Demokrat Partinin teşekkürü din kazanmakta olduSu telefonu kiyedeki seçimler, bu memleketin büyük bir ehem.miyet taşımaktidır. gibi Halk Partisi 3 vilâyette D P . yi kazplardan ve merkezdeki sandık'ar Diyarbakırda D.P. 73.519, C.HJ». da gelince. parti merkezinde rad«Demokrat Partı Başkanlığından DP nin 1954 seçimlerinde kademokrasi hayatında ileri bir mev Türkivenin sivaseti belli olduğuna geçmiş olduğuna nazaran kazandı dan alınacak netice ne olursa <»1 44.117, TJC.T 3886 ve müstakUler bildirilrruştır: zanacfğına inananlar ise bu ka yodan verilpn haberlere bir itımad kide bulundujunu ispat etmekte göre, bizim hattı hareketimizi ayar ğmı kabul etmek lâzımdır. Bu vilâ srun, D. Partinin kazanma şansına te 119 rey almışlardır. 1954 mebus seçtmlerinin kat'î dar ezici bir ekseriyet bekleme sızîık havası esmeğe başladı. Nite dir. lamağa mecbur olduğumuzu anla yetlerde geri kalan bir kaç sandığın sir edebilecek değildir. Seçimi 7000 Kayseride netıcelen büyük ve asil milleti dıklerini de açıkça ifade etmekte kim. vakit ilerlcdikce yurdun muh küsur farkla kazanmış olan Demok neticeyi değiştirmiyecegi kat'idir. Türk milleti Demokrat Partiye mamız lâamdır.» Kayseri 3 (Telefonla) Bu g»telif yerlerinde C.HP. teskiiâtındirler. mizın partımıze karşı olan muhabCumhuriyetçi Millet Partisi da ratlar sabahtanberi davul ve '.ur ce aluıan son seçim neticelerin» Pakistanda memnuniyet dan seçim rakamlan bildirilecegi • tam olarak itimad ettiğini son sebet ve itımadının ne derecelerde ualarla senlik yapmakta, yer yer D.P. çevrelerine gelince neticecimde bilHirmis bulunmaktadır. göre, Demokrat Parti 119 922, CHP, Karaşi 3 (Anka) (Hususî mu Kırşehirde aynı vaziyettedir. Yalyerde şu sual yağdı: büvük olduğunu açıkça göstermek den tabiatile memnun görünmekte, Aynı zamanda Türkiyedeki seçim habirimizden) Türkiyede yapılan nız, ücer mebus cıkaracak olan 60.258. C. M. P. 10 018 oy almıslar<r Radyo doğru mu söylüyor?» lerin neticesi bu memleketin Batı tedır. Bu hal partimiz için emsalı esasen boyle bir neticeyı beklemck Şehirde D.P. bayraklı kamyon : umumî seçimlerin Demokrat Parti Tunceli ve Bingölde Demokratlann iştirak Genel merkez hemen hemen bü devletlerile sıkı b?§lıl:ffının ve Birlara bindirilmiş kafileler dolauj | görüLmemiş bir mazhariyet teşkil te olduklarını ilâve etmektedırler. mebusluk kazanmalan, diğer tarafından kazanılması Pakistan &i98 dir. Seçmenlerir. yüzde 62 sl ediyor. Bunun şukran borcunu ode «Yaptıklanmız, yapacaklanmızın tün illerde mağlubivete inanama leşmiş Milletler prensİDerme daya yasî çevrelerinde hiç bir sürp.iz birer mebusluğun müstakiller veya maktadır. Demokrat Partiye: yüzde 31 i C. H. yebilmek ancak bu itıraada lâyık teminatidır» ibaresini tekıarlayan dığı için. «daha netice ahnamaz, nan siyasetinin tasvibi demektir.» tesiri yaratmamış, fakat me.muru Halk Partisi tarafından paylaşîl | Ancak bu kamyonlardan blrisile, radyonun söylediâi kat'î rakamlar üzerine C H.P. yazılmış ve baş ta P. ye, yüzde 5 i CMP. oy vermisması ihtimali belirmiştir. Resmî ma olmakla mümkundur. Demokratlar şöyle demektedirler: İngilterede yetle karşılanmıştır. lerdir. kamlara göre, geri kalan 18 vilâ rafma altıoklu bayrak asılmış bir Bu itibarla partimiz, şimdıye «Büyuk Türk miîleti verdiği rey değildir» cevabını verivorduHükumet çevrelerinde, bu netir?Londra 3 (THA.) Türk senisbeti, gereks* GH.P. Genel Başkanı Inönü kenyette Demokrat Parti kuvvet'i bir tabut. şehrin bütün mahalle ve a Gerek iştirak kadar olduğu gıbi önümüzdeki 4 lerle yaptıklarımızı tasvib, yapaçimlerinde D. P. nin ezici ekseriyet , lerin bu dereoe kahir bir ekseriyatDemokrat Partinin aldığı rey sana caddelerinde dolaştınlmıştır. yühk iktidar devnmiz esnasmda caklarımızı teşvık için itimadın» disine müracaat eden eazPtecilere le tekrar iktidan kazanması İngü | le olmasa bile beklendiğine işaret ihtimalle tam liste halipde kaz^nabeyanat vermedi. Netice ve seçimcaktır Bir aralık Uşakta mevcud j Tarpfsız vatandaçlarla mutedil yısı ve nisbetinin 950 seçimlerin» ş da tam bir hulus ile ve beşer ta yenilemıştir.» edilmektedir. nazaran daha yüksek olduğu ilgililerin cereyan tarzı hakkında bilsi terede bir sürpriz tesiri uyan UrSiyasî çevrelerde hâkim olan ka dört mebusluktan birini Halk Par ' Demokratlar bu hali pek de iyi ierce bildirilmektedir. katının üstunde çalışarak şükran tlhan ÇEVİK sahibi olmadığını ileri sürdü. Sa mamıstır. Bununla beraber, İnei'iz naate göre. Demokrat Partinin bu tisi adayı Uşak Belediye reisinin [ karşılamamışlardır. Tabutu hazırlıbasını ve siyasî mehafil muhalefeKocaelide at 22 de de otomobiline binerek e' siyasî mevta manasını J . 1 » *:/ tin daha büyük mebus sayısile par başarısı, bilhassa Ortadoğu paktı ve' Vazpndi"! haberi vavılmıss da. son İzmit 3 (Telefonla) Kocaelid» vine (rittiYakmdoğu güvenlıei bakımmdan iki sandıktan çıkan reyler Uşak etmek üzere bu tabutu CH.P. Gelamentoya gireceğini tahmin etmfkseçimin kat'î neticesi almmıjtiT. Partide Kasım Gülek fle Mümbüyük bir ehemmiyet taşımaktadır. seçiminin mukadderatını D. Parti nel Sekreteri Kasım Güleğin evite idi. taz Ökmen sabaha kadar kaldılar. halletmistir. Bu vilâyette nin önüne koymak istemişlerse de D. P. 115228, Halk Partisi 5755«, Zira bu suretle Türkiyenin dıs lehine İngiliz gazeteleri Türk milletinin D P. lilerdpn bazılan buna mâni ıl Cumhuriyetçi Millet Partisi 10.614, Geceyansına kadar resmî neticeler tam bir hürriyet havası içinde ta siyasetinde hiç bir değişiklik olmı iki parti arasındaki rey farkı çok Şehir metrosunun etüd ve muslardır. Bu defa da aynı tabut D Köylü Partisi 719 rey almışl?rdır. radyoda tekrarlanırkpn Kasım Gürihte ikinci defa olarak reyini kul yacağı da katilesmiş bulunmaktadır. azdır. kat'i projesinin tanzimi hususunda Konyada tasnif neticeleri lek su fceyanatı verdi: Ankaraya gelen malumata naza P. binasının yan tarafında ve dört njöoâopy rumT landığını zıkretmekte, bu "seçim'îe yapılacak sondajlar için dün saat Konya 3 (Telefonla) İlçel«r« D.P. r?dyoyu hâlâ partizan alınan neticpnii her ne kadar muran bu secimdeki iştirak nisbeti yol »('•'înd» bulunsn İnönü mpvda17 buçukta Mecidiyeköyünde ilk 950 ye nazaratt çak yüksektir. Va nına götürülerek bir ağaca asılmış den henüz il seçim kuruluna resmî Türkiye basketbol şampiyonası ca kullnmaktachr. Hangi ilde D P . halefeti memnun etmedivse He, kuvunun delınmesi ve açılması totndaslsj. tam. ,bir^ olgunlukla he ve alttnda senlik yapılmıştır. Dür» tasnif gelmemiş olmakla beraber, maçlannın üçüncü gece karşılaşma lehine oy çıkmış sandık varsa onu Türkiyedeki muhalefet partilerinin. renı yapılmıştır. Bu münasebetle lan dün gece Spor ve Sergi sara sövlüyor.» : men her yerde rey sandıklannın kü seçimlerin tasnifi sırasmda da 14 ilçeden telefonla edindiğimiz Türk mil!etın n hakikî görüşüni k=labalık bir davetli ve halk küt yında çok kalabalık bir seyirci kütSucu mahallesinde 1 numaralı san malumata göre, D. Parti Konyada Saat ikiyi bulduğu sıralarda tesbasma koşmuşlardır. lesı onünde söz alan Tramvay ve lesi onünde oynanmıştır. Gecenin kilât «kaybettik». "kaybediyoruz», izhar etmesi karşısmda milletin Seçime aid gelen haberler ara dıkta D.P. rey puslasına topluiğne liste halinde kazanmış durumdabu arzusunu saygı ile karşıladığına Elektrık Umum Müdürü Kâmran ilk karşılaşmssmı İzmir şampiyo «ümirîimiz yok» gibi radyoyu tas=ipHa dîkkati cpken bir noktalarda ile tutturulmus bir 5 liralık çıkmış dır. İl dahUindeki 1353 sandıktan işaret etmektedir. Baştarafı 1 inci sahifede Görgün eakil vasıtalarının önemi ( nu Altınordu ile Ankars ikincisi vib eden haberleri aksettirmeğe bas, Icel, Niğde ve Çanakkalede müsta tır. Bu rey puslasının arkasında: 1261 inin tasnifi bitmis, yalnıs 92 Rusyada teşarı Robert Murphy'nin halef oni belirtmiş ve 1860 da ilk olarak ı Mülkiye takımlan yapmıslardır. Çe ladı. Partinin içindeki iki telefonkillerin oldukca rev toplamalan «D.P. ye kurban olsun» cümlesinin sandık kalmıştır. Tasnifi biten sanLondrs 3 (TH.A.) Buradaki lacağım bildirrr.ekte ve demektedir dır. Icelde D. Partiden istifa eden yazıh olduğu görülmüştür. Seçimi atlı tramvayır» 8 sene sonra da kişmeli bir şekilde cereyan eden bu dan birinin başmd? Kasım Gülek, dıklardaki neticelere göre, D. Parti buçanlerde elektrik cereyanile iş j karşılaşmayı Mülkiye 5346 kazan birinde de MiimUz Ökmen bulu siyasî müşahidlerin kanaatine gö ki: Salih İnankur. Şahab Tol ve HaHl kazanmış olmalarından dolayı DP. re. Türkiyedeki secirrleri dışanda ..John Foster Dulles'ın Cenevre Atalay grupu 15534 rey almıştır. il idare kuruluna ve yeni mebus 170.846; CJÎ.P. 111.952! C.M.P. leulmesine başlanacak olan bu mağa muvaffak olmuştur. nuyordu. Binanın içi ve bahçesi 33,499; Köylü Partisi 5.057 rey alr, ı p . ^ L , ı jvı<ııay grupu lijao* rev aımıstır. en büyük alâka ıle takib eden devharla müteharrik tünelin yapıldıyoklamasuı, kazana lara gerek teşkilâttan ve gerekse mıştır. Merkez ilçe tasnifi dt hâlâ İkinci maçı İstanbul ikincisi Fe yüzlerce Halk Partili tarafından dol letlerin biri de bilhassa Türkiyenin den dönerdonmezBaskanEaenhonvhtelif yerierden tebrik muğmı, 40 sene evvel de atlı tram nerb?hçe ile Ankara şampiyonu An durulmustu. Sinirler son derece vver'e istifasını verrnesı beklenebı l milletvekillerinin her vaffakiyet telgraflan yağmaktadır. devam etmektedir. Merkezdeki 137 komşusu olan Sovyet Rusyadır vaylann elektriğe tahvil edildiğini karagücü takımlan lir. Dulles, Washington'dan ayrılyapmışlardır. gergin, sigara durr.anından ne oe yakın rey kazanmıştır. e sandıkta Demokrat Parti CJLP. den Rusvadan buraya g?len haberlere madan evvel İngiltere ve Fransanın son sen lerde buna otobüsün ilâve Bu maç da çekişmeli bir hava için dalar, ne de koridorlarda gözleri kıs İzmirde durum Çanakkalede macerası dillere des6658 rey ileridedir. aöre. Sov; »tler hükumeti. Türk se kendisini desteklemiyecegini pek edıidiğıni, fakat bugünkü trafik de cereyan etmiş, neticede Fener madan b=kmak mümkün değildi. tan olan eski Matbuat Umum müİzmir 3 (Telefonla) D. ParErzurumda cimlerinin neticesine çok büyük bir hesablarına göre şehirde 10.000 den bahçe, maçı 4637 galib bitirmisiyi biliyordu. Saat üçte C.H P. ancak Sinob, Ma dürü Halim Alyot ancak 3423 reyle tinin 2 mayıs zaferi bu sabahehemmiyet vermekte idi Seçimi Erzurum 3 (Telefonla) Seçimfazla yolcu caikledilemiyeceğ!ni, tir. latya, ve Kars listelerinin kazanBinenaleyh böyle bir vazifeyi fcuvvet tezahüründe bulunmuştur. tan itibaren şehrimizin her taDemokrat Parti iktidprınin kahir lerin kat'î neticesi şudur: 98885 Dehalen de idarenin 9000 yolcu adebaşlangıçte kabul etmemesi gere Eğer beklenmedik bir vaziyet zu rafında büyük coşkunlukla kutGecenin son karşılaşması İstanbul dığını öğrenebildi. ekseriyetle kazanması, Sovvet res M mokrat Parti, 46523 C.HJ».; 23611 dine vardığmı, troleybüs servisile şampiyonu Galatasaray ile İstanbul hur etmezse D.P. yeni Meclise 508 Kasım Gülek boyunbağını çözkirdi.» lanmaktadır. Şehrin hemen her C.M.P.; 498 bağımsızlar. de bu şehir trafik işinin halledile üçüncüsu Modaspor arasında ce müş, gömleğinin yakasını açmıs bir çevrelerinde m«mnuniyetsizlik uDiğer taraftan Londra gazeteleri, üye ile katılacaktır. Bunun 9 yandırmışür. Her ne kadar dış po John Foster Dulles'ın Dış Işlen Ve | yaru bayraklarla süslenmiştir. Gün Tasnif için 22 sandık katraiftar. ıriyeceğıni, bu itibarla Istanbul reyan etmiştir. Bu maç ilk dakika halde Adana neticelerini bekliyordu. , l kP a r t i s i ^ C u m m ü s t a k i ] d i r H düz yapılan şenliklere ilâveten ge 50 bin oy farkla Demokratlar kametrosunun inşasına hesabsız ka sından »on saniyesine kadar bü O sırsda iktid^nn değişmediği ve litikada muhalefet partisi olan C. kili olarak son seyahatini yaptıgını | h u r i v e t c i M i l l e t p a r t i a l 5 m e b u s ] a ce de fener alaylan tertib edilmiş, j zanmıştır. rar verümemiş olduğu yeraltı nak [ yük bir heyecan içinde geçmiştir. C.H.P. nin daha küçük bir grup H. P de aynı politikayı takib ede belirtmektedirler. | iştjrak edeceklerdir ceği Sovyetlefe bilmmekte ise le, liyatuıa muhakkak lüzum bulunDiğer Amerikan gazeteleri, Ce | „ „ s e ç i m l e r i n d e z ^ ^ ^ p a r t i Puan puana çekişmeli bri şekilde ile muhalefette kaldığı anlaşılmış Demokrat Parti hükumetlerinin eedtığu bu »uretle bugünkü nakll geçen maçın ilk devresi Modaspo tı. Bunun üzerine kendisinden be487 mebtısluktan 415 ini kazanmışyatm üç mislinin yapılmasına im run 2927 g;libiyetile sona ermiş yanat istedik. Sadece: h devletlprile geniş ölçüde i ;.Dulles'ın Cenevre konferansında | ^ Sonradan partiden istifa veya kân hasıl olacağını söylemiştir. Ge tir. tkinci devrede mücadele devam « Seçimin neticesi ne olursa r a c | edümek suretile 18 mebus ue bu izahata göre Yetıikapıdan etmis ve Galatasaraylılar oyunun olsun. vazifemizde devam edeceğiz» yapması Sovyet hükunetinın ho j uğradığı hezimet tarihte Amerikan i * şuna gitmiyen bir keyfiyet idi. | s i y a s e t i n i n e n k a r a haftası olarak I aynlmış, buna mukabU 9 mebus da Mecidıyeköyüfte kadar yapılacak hitamına 7 saniye kala Cemilin faul dedi. J Sovyet ıdarecılerı, Turkıvede " ' . , ... , . 1 inci sahifede "*•"' " en D. Partiye geçmişti. metronun uzunluğu 105 kilo atışından yaptığı bir sayı ile 4544 Sabaha kadar İnönü, parti ile sık , . j . . .. ... , , . . . '..., i I kavdedılecektır." Washıngton Post Batı Almanyanın, Türk mallaD.P. den ayrılan 3 mebus Türkimetre olacak, 700 metre aralıkh on kazanmağa muvaffak olmuslardır. sık telefon muh=veresi yapıyor ve ufak degısıkhkledfn bile ıstıfane ı Amerikan , etmeyi düşünmektedirler. Baştaraf\ 1 inci sahifede • rını daha fazla • ",. . mağ ye Köylü Partisini kurmuşlardı. Bimiktarda alarak beş istasyonu bulunacak, Halicden sıyasetin! büyük bir ,. prtisinin alevhine olan neticeleri Buradaki .. . j . umumî j . , , kanaat SovyJı lubiyete uğr:tmıştır.» "Cenevre konferansının ilk haftası lâhare iki Yozgad mebusu da bun nü seçilmemiş olsaydı C. H. P. nin transfer borclarmm erimesi mevözel bir köprü üzerinden geçecek Ankarada bu işi takib ederek hal öğreniyordu Saat 4 te parti hemen j lerin bu ıraidlerinin yersiz olduğu kapılannı kapamaktan başsa çare zuu üzerinde önümüzdeki günlerde ve 180 milyon liraya insa edileceklara katılmıstı. lini rica ediyorum.» demiştir hemen boşalmıştı. Nitekim Kasım merkezindedir. Çünkü, Türkiyede kalmıyacaktı» demekte ve G. M. P. kat'î bir neticeye vanlacağı ümid tir. KAYIB tstanbul Ticaret Yeni Mecliste Köylü Partisi tek ile bir anlaşma yapılmadığma tees edilmektedir. Vali bundan sonra iik deliğin Gülek ile Mümtaz Ökmen de par iktıdar partisi kadar, muhalefet : Bundan sonra söz alan Vall Prof. açılacağı büyük baskıya vurarak tiden ayrıldılarpatisinin de. diğer muhalefet grup Odasmdan 29.3.1954 tarihinde bir '•ondsl'e s h b i dahi olamamıs süf etmektedirler. Buna mukabil Batı Almanya ticaret müşavirlitır. En ook güvendikleri Sevhan Demokrat Parti mahfillerinde büGökay şunları söylemiştir: j yerinden oynatmıştır. Davetliler bu Binanm üst kattaki salonun ze lannm da, So/yeıler karşısındîki v e 9121 n u m a r a a l t m d a aldı dan aldıklan rey miktarı 7000 i yük bır memnuniyet havası esmık ğimizden alâkadarlara gelen rapor« Haydarpaşa rıhtımının te işi deruhde eden Fransız firmasının mini düz renkte musambadır. Saat vaziyeti kat'î olarak bilinmektedir. ffımız m e n s e s e h a d e t n a m e s i n i lara göre, son seneler içinde Batı melatma töreninde Sayın Cumhur j Başmühendisi ve mümessili Mösyö 4.15 te biz de çıkarken yer âdeta Bu her ne pahasma olursa olsun kavbettik. Yenisini cikaraca bulmamaktadır. te ve kazananlar birbirlerini tebrik Almanya ile olan ticarî münasebetGeçen devrede tek bir mebusla etmektedirler. Başkanımız açık bor bono imzaladı ' Uralixs iîe Hukuk Müşaviri İsmail beyaz bpnekli bir zemin haline gel j Türkiyenin hürriyet ve isıiklâiin | &ımızdan eskisinin hükmü lerimizde bir gerileme kaydedildiği Mecli?e gelen Millet Partisi grupu lar o da asma köprü işidir. Burada ' Kemal Elbirç muvaffakıyet temea mişti; sigara izmaritîerinden .. den en ufak bir taviz vermemek . olmadlğl İlân Qİunur. Dün müfrit Demokrat Partililerevvelâ 3 mebusa yükselmiş. sonra den mürekkeb bir grup önlerinde belirtilmektedir. bulunan saym milletvekillerinden' ni etmJşlerdir. Bİrol Ticaret L i m i t e d Nııyan YİĞİT nrenİDme k^t'i ol?rak baflıuk esabunlardan Arif Hikmet Pamukoğ davul, zurna, ellerinde bajTaklır Rapora göre, Batı Almanya İle Lefabre'leri orada bıraktım ve, lunun istifasile iki kişi kalmışlardı. ve bir de ufak tabut olduğu halde memleketimiz arasındaki mal müTabn ben de gu'.umsuyordıım, öy«t unıhunyet» in Cdebi Tetrıkası:63 le ki dudaklanm ağrımağa ba^iadı. hiç yakışık almadı ama, koşa koşa Yeni Mecliste C M. Partisi 5 kişi şehirde dolaşmışlardır. Bu ırıevan badelesi 1952 senesinde 1 milyar D. Ama. nihayet albayın yanına var eski yerime gittim. Murat, Julie .l<î, den ibarettir. 8 inci Millet Meclisi da bazı muhalif gazetelerİTi idare Marka yaklaşmış iken bu miktar d'rr Taşrlı kadm kocasımn k'ila İmparator, Madam Berthire ile, b"îa ne 63 mebusla gelen, Meclisin ka hanelerine, bu £rada C.H.P. mer geçen sene 756 milyona düşmüştür. ğiRE ı.Demek Clary'lerin kızı bu!ı» de Josephie dans ederek baloyu pandığı tarihte üye adedi 52 ye kez binasına gelerek gevinclenni Buna göre memleketimizden vâki açacaktık. Ben Joseph'in yanına gel düsen Halk Partisi grupunun 28 i^har etmişlerdir. diye fısıldadı. ithaîât 393,1 milyondan 327,4 mildiğim zaraan dans başlamıştı ve \ mebusla zayıf bir hale düştüğü kaŞehrimizde milletvekilliğini ka:a yona ve ihracat da 570.7 den 428,6 O 7aman hatırladım! Marsilya ka zavallı sahada durmus beni beknaati umumidir. nanlann mazbatalan iki gün zar milyon D. marka inmiştir. lesi komut;nı idi bu adam! Hiç liyordu. Erzincanda fında törenle kendilerine verilecek yon D. marka inmiştir. değişmem;5ti; yalnız, bşşında peCanı sıkılmıştı. Erzincan 3 (Telefonla) 2 ma tir. rukası yoktu. On sene önce tevkif «Neredeydin, Desiree?» diye yıs günü yapılan umumî seçimde Milletvekilleri ayın onun'u günü rttiğ: o esamisi okunmaz General Ya/Hlgerek merkez ve gerekse kazalan Ankaraya gideceklerdir. Aym o ı > Çevırer Vahdet GÜLTEKIN ş'rr.di Fransız İraparatoru olmuştu. sordu. «Affedersin» dedim, dans a mızda seçim sükunetle devam et ikisinde Ankarada Parti grupu, Kıminle konuşursa hepsi, sanki ziyetini soruyordu. Fransadaki bü «Beni hatırladmız mı, albay başladık ama, kızgınbğı daha bir miş, hiç bir hâdise vuku bulma 14 ünde de Büyük Millet Mecl.fi İmpaıatoriçe güulerdenberi onunla tün kışlaların içini, dışıru biliyor muştum Arkasında albay elbiiesi Lcfrbre?» diye sordum. mıştır. İştirak nisbeti yüzde 80 dir. toplanacaktır. vardı. muddet devam etti. görüşmekten başka bir şey ouşün gibi idi. Taşralı kadın şaşkın şaşkın iğiİmpsratorîçe: "Le Roy'un diktiği İki dans daha edildi, sonra her Halk Partisinden Hüsnü Çanakçı, D. P. il başkarunm demed memış gıbı bir ıntiba altmda kalıBen de bir yandsn: «Ne yapsam yeni elbiseleri soruyonım» hürmet ederim, kes büfeye yürüdü. Napoleon dans ı D P . den Sadık Terincek, Veysel Baştarafı birmcı sahifede diye ierek ve: «Ara Demokrat Parti il başkanı Necmi yordu. da onu 17 numara'u locaya götü tekrar ettı. M:came la Marechale!» diyerek sahasınm arka tarafına doğru çe Varol, Mehmed Tevfik Şenocak, getHeceğini, Adliye Bakanı Osman Atej seçim neticeleri dolayısile dün Hanedsna menfub prensesler Jo rebılsem?» diye düşünuyordum. Ni Şevki Çiçekdağm ksbine dışı kalakilmi, Duroc'la konuşuyordu. U Ramiz Sanalan, seçimi kazamnıs bir muharririmize şunlan «A. evet. evet, çok memnu beni selâmladı. sephıne'in arkasından geliyorlardı. hayet kar rımı verdım: Her şeyden cağı haberleri de tahnunler arasınnum» deIim ve gene o ablak çehAblak surat: «Tanıdım; François şaklardan birine şampanya ıle be lardır. tir: Eiiza ıle Carolıne'in pek czametli önce ona bir ksç kadeh şampanya raber ark?mdan gelmesini işaret Seçim günü sandık baakanlanna CİErj'nin kizi» dedi. «1954 seçimlerine girerken dır. bir hali vardı; Polette'in fazla tıka içirmek lârımdı. Ondan sonra işe reve baktım. Yanında esvabları ve hali, tavrı Sonra ikisi de benim konuşmamı ettim ve İmparatora doğru gittim. ve seçim kurullanna hiç bir sikl muhalefetin topluluk hayatımızda Kabine tebeddülü bugün için erba«a yemek yediği için sıkıntı çek girişebilirdim... Napoleon beni görünce hemen ke yet vuku bulmamıştır. ile, taşralı olduğu muhakkak bir bekliyerek sustular. i esine asla rastlıyamayıcağamız bir ken olarak ortaya atılmış bir hatiği belli idi Hoıtense ahbabça gönusmasını kesti. Şampanya gezdiriliyordu. Na ksdın vardı. «Yıllardır Marsilyayı görmeşekilde konuşması milletimizi ''z v»ciis mahiyetini taşımaktadır. rünmek için ne yap=cağını bilmi «Siztnle bir sey konusacağım, İçimden 'Kadını değil ama, ada d.m» dedim. müs ve Türk milleti bu üzüntüsüyor, bu yüzden gülünç hallere dü poleon istemedi. Krndisine mahsus nü, 2 mayıs 1954 taribinde partimıKadın: cHanımefendl orada müt Madanr.» dedi. şüyordu. Bizim Julie ise, betibenzi | olan yüksekçe yeıde durmuş. Tal mı tanıyonımıı dedim. «Taşra garNapoleon da, Duroc da birer kaze gösterdiği teveccühle ispat etmiş kül kesilmiş, sıkılganlığını belli et j leyrandia ve Joseph'le konuşuyor nizonlarından bhinin albayı, fakat his sıkılırlar, pek sönük bir yer» o nisbette temsil olunacak| du. deh şampanya aldılar. nerenin? » bulunmaktadır.» dedi. memeğe çalışıyordu. tır. İktidar belki bundan rahatlt* İrrparator, gayet nazik bir ta Kahire, 3 (A.P.) Sabık KraliBiraz sonra bir yolunu buldum, Bu sırada Josc'phin* beni yanına İlhami Sancarm demed «Başka yere nakledilmenizi isduyacak ama memleket için, muOnde Murat ile Jos^phine, arkavırla: «Şerefinize, Madam» dedi ve çe Neriman ile îskenderiyeli Dr. o tarafa doğru gittım. Bu adamın tıyorssmz albay Lefalerç» dedim C. H. Partisi il başkanı İlhami h;.lsîstin aldığı ıeye nazaran btj da Napoleon'la madam Berthier, çağırdı. kim olduğunu niçin bir türlü ha Karısı heyecanla: «İmparatora bir yudumcuk içip kadehi tekrar Ethem El Nakib bugün öğleden az Sancar da, şunlan söylemiştir: nbbtte Mecliste teTisüi hpıhalda balo salonunda ılerliyorlar, biz de 'Le Roy'un diktiği elbi?elerden tırlıvamıyorum diye canım sıkıl söyler misiniz bizim için?» dive tepsiye bırakü. «Evet, Madam, si evvel nikâhlanmıslardır. «Elimizdeki bütün imkânlar îEt'.ratlı olacaktır. Cünkü bu kadar arkalarından gidiyorduk. Josephine memnun musunuz?» diye sorduzinle konusmsk istediğim su...» de Keyfiyeti bildiren Nerimanın da la, medenl bir zihniyetle ve kanun mı'yonun sesi Mecliste duyulraıya» mıçtı. Kimseye belli etmeden yanı sordu. arada bir durup iltifatlarda buluCevab vprerredim. çünkü birdenna kariar gitmeğe çalışbm. Fakat tHayır, İmparatora değil a di, durdu ve beni tepeden tırnağa yısı R. Aliye göre sabık Kraliçe ile ! lar çerçevesi içinde mücadelemizi rak, sokakta bırakılmış olacak'jr. nuyordu. Napoleon daha ziyade er bire dikkatim başka yere çevrilyanından geçtiklerim hemen açılıp nıa, Mareşal Bernadotte'a iöyliye bir süzdü. «Aklıma gelmişken so 27 yaşındaki doktorun nikâhları, yaptık. Aldığımız netice bu, mille Seçim sistemİTiizin haşın kaideler* keklerle konuşuyordu. Bunlarm a rrşti: bana yol veriyorlar ve adım du buırim» d d rayım, Madame la Marechale ne Nerimanın villâsında bir imam ta timizin takdiri bu... Bunu tabil ve boyle sürprizler verebilir. dedim. bli rasında taşradaki alaylarm mümeskadaT 1 Salontın öbür ucunda, kalabalık daktan dudasa dolaşıyordu. Suf?* °W"lunuzu ben »i*.rafından kıyılmıstır. Törendt gelin muhterem sayanz. Albay: «Babanızı fayet iyi t a . . . Yeni iktidann memlskete hayırb süleri de vardı ki İmparator onlara aıasında kırmızı ve ablak bir surat baylar yerlere kadar iğilerek »elim nırdını»' diyordu, orkestra Polonez] ' s mi?» v* güveyin mahdud sayıdı, en ya Memleketimlzde muhalefetin M olmasmı ve muvaffak olmalânm emirleri aitmdaki kuvvetlerin va gözüme çarpnuşü: Tanır gibi olveriyor, kadınlar gülümsüyordu. ç«Jmağa başladı. (Arfc«ı n t ) ku akrabalan bulunmuftur. hakkındaki telâkld ne 'se, Fasta tevkifler yapılıyor Kıbrıs Büyük şehirlerde dün adası ve kat'î neticeler de alındı Yunanistan Seçimler ve dünyadaki tepkiler Seçim neîiceleri belli olurken C.H,P, genel merkezinde neler gördüm D.P, Meclise 508 üye ile katılıyor «Uefro»nunilkkııyusıı diin törenle açıldı Tttrkiye basketbol birindlikleri Dulles'ın istifasından bahsediliyor D.P, liler dün sehri Almanya ileBonn'daki mizde yer yer senlik ticarî görüşmeler yaplılar SARAYLARIN Kabinede değişîklik rivayetleri Eski Mısır Kraliçesi evlendi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog