Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

4 Mayıs 1954 CTTMHLTllYF.T c c Milletlearası Tiyatr* Enstitüsü kongresinde Türk temsilcileri Uneaco'ya bağlı Mılletlerarajı Tiyatro Enstitüsünön PalerKomşu dflnyalan tanıma, k&ina ı ku bulmuştur. İşte mübadele edil ata kaçmadan şunu soyleyebîlirll mo'da tertibledıği tın yapısı hakkında esaslı bır bilgi I miş olan bu elektron, düşünmüş ol ki, radyo astronomi, hattâ pakongrede, Türkiyeyı, edinme hususunda, astronomi, yeni duğumuz atomun elektronundan lomar teleskopunun bile «ıgöremecuma gunü Sicilyaya hanl et etı bır imkâna sahıb bulunuyor. Bu daha fczla enerjiye sahib ise, ato diğmi», âlımlere gostermeği vadeŞehirlerin cie msanlar gibi bir' âlim inaan rihninin meçhul msğa mış bulunan Muhsin Eıtuğrul, ve imkân, 15 yaşına basmış bulunan mumuz, ya 1420 megasikl üzerinden diyor. Bu itıbarladır ki, toz buluttakım hususiyetieri vardır. Meselâ ralannı araştırmağa başlamıg, ni Lutfi Ay temsil edeceklerdir. Her radyo fstronomidır. Nasıl uaak b:r yayında bulunur, veyahud da lannın gizlediği bölgeleri, radyo Pans ınsam sarhoş eder, Londra hayet şuuraltı denen o dibsiz gölü iki delegeyi Milletlerarası Tiyatro i| yıldızlardan gelen ısığın spektros frekans üzerinden bir enerjiyi mas astronomi, mütecessis nazarlarla, kibarlaştınr. Ne\v York, dehşet' bulmuştu. Sigmund Freud, insan Enstitüsü Turkiye Millî Komitesi kop kullanarak tahlili sayesinde, o seder. karış kanj taharri edebiliyor. Gedüşurür, Stockholm soğuk bir duşruhu üzerindekı kesiflerıni Viyana yollamaktadır. Bu kongreden son yıldızda mevcud atomların nev'ini, aYpılan hegablara göre her sekiz ne bu sayede muhtelif sahalarda, tan farksızdır, fakat Viyanayı hernın ilham verid havasına borclu r* Muhsto Ertugrul, tiyatro tetkık sühunetinl tayin etmek üzere bü çarpışmadan, 3 tanesi, radyo dsl yer almış hidrojen bulutlannın, kes sever. dur dıyebiliriz. lerinde bulunmak uzere Roma, Pa yük bir çığır açılmıs ise, heyette, gaları yaymlayabilir. mevcudiyeti de meydana çıkanlViyanaya yirml sene evvel gelen ns, Londra v« Hanıburga gıde ikinci çığırm açılmasmda rol oyViyana, Strauss'un valslerüe eIşte yukarıda pek muhtasar ola mış bulunuyor. rasında muazzam farklar olduğu cektir, bedıleşmiştir. Komünist ve antıkonıyan da radyo astronomidir. rak tasvir ettiğimiz atomların çarAvustralya da mühim radyo nu belki derhal farkedeceklerdir. Alnuuı tetldk gezisi heyeti munıst kuv\etlerın dort bölgeje Radyo astronomi ilminin teessüsü pışması ve radyo dalgalan yayin astronomi merkezlen arasında olbelhki derhal farkedeceklerdir. ayasrak ıdare ettikleri gunlerdt diin gitti bir tecessus neticesidir. Lâboratuar laması hâdisesi, evlerimızde kullan duğu anlaşılıyor. Filhakika, bu 1947 de şehir yer yer harabe halintıle Viyana eski havasından pek Alman tiyatro ılminm kurucula larında araşürmalarına kendisini dığımız radyo ile takib edilebiUç. merkezde 1420 mogasıkl üzertndeydi, yukarıda da bahsettiğimız fazla bir şev kaybetmemiştir. Virından ve Alman Tiyatro Enstitü vakfetmis bir Uim adamı, radyosun Fakat şunu da hemen ilâve edelim den macellân bulutlan içinde hidgıbi dort muhtelif kuvvetin işgalı yana. kelimesi herkesin gözü önünaltında yaşamamn yarattığı güçlük sü Müdüru Prof. Dr. Arthur Kut da uzun zaman duyduğu ve izah e ki, bu ses, alelâde bir radyo için, rojen gazinin mevcudıyetini kesde mum ışığı altında yenen mükelscher'ın başkanlığında, Alman A demediği bir hışırtıyı, aylarca tet belki de teşhis edilemiyecek kadar fetmışlerdir. içinde bocalayan halk ne yapacağıle fbir yemeği c?r'?r"''nvor Şehir nı jaşırmıs. vaziyetteydi. Bazan ses kademileri Tetkik Gezıleri Cemı kik etmiş. bunun kâinattan gelen zayıftır. Bu maksadla, bü>ük blr Dünyamız atmosferinde serbest sanki hâlâ İmparator François Josiz, sokaklardan birinde yükselen yeti naıruna Dr. K. Brotze'nin da radvo dalgaları olduğuna kana?t çamaşır sepetini hatırlatecak cesa halde bulunmıyan hidrojen gazi, t« sçph'in idaresi altında o eski pünbir çığhk o acı sükuneti bozuveri hil bulundugu 125 kişilik Alman get i"rmiştir. Acaba bu dalgaları gon mette yapılıruş olan radyo teles zanın sonsuzluklannda acaba nıleıı yaşıvor' . Belki de biraz. sonra yor, fakat kimse hâdisenin mahiys Üniversiteleri Tetkik Gezisi adı ^gjen^ verıcı istasyon nerededır? koplar imll edilmis, âdi bir radyo çin bu kadar mebzul bulunuyor?. meçhul bir sebebden dolayı bir tatini &ğrenemiyordu. Adeta Marsilya altındaki grup, meırdeketimızı zi | j ş t e ^u sualin cevabını vermek ü ahizesinin duyabileceği sinyalların Bu hidrojen gazinin menşei nedir? nıdık sizi o muhteşem Viyana orveya Kazablanka gibi esrar dolu yaret ederek tiyatro ve sanat tet I z e r e yapılan araştırmalar. nihayet alb binde birirl alabilecek kudret Dort hodrojen atomu, bir helyum manlsnnda düelloya davet eder.. ' sehirlerden faıkı kalmamıştı. . Vi kiklerınde bulunduktan sonr?, se | radyo astronominin temelini at te olmaları sağlanmiîtır. atomuna inkılâb ediyor mu? Bu v» Evet. Viyana hâlâ eski halini mu yananın bu durumu bir çok sens yahat etmekte olduklan Yugoslsv ı m ış, bu yolda yapılan incelemeler Sepetin muka'ar kısmı Kmanm bunun gibi daha blr çok sullerin hafaza ediyor Bunu şehrin dış ri«te ilham verdi. v« uzun yıllar «Parüzanka» adlı «eyyah gemısıle. i sayesinde, bugün bir çok meçhul muayîen bir bölgesine tevcih edi cevabını ancak lareanla vermak gbrunuşunden de anlamak mümunutamıyacağımız güzel filmler ya Delos'a müteveccihen dün memle ler aydınlatılabilmıştlr. lerek, o kısımlar âdeta taramr. mümkün olabileceğa benziyor. kün. Sokaklardakı çıçek satıcıları, ratıldı. Kâmattan dünyamıza gelen rad Böyle bir ahlze kullanarak, hidrokeümizden ayrılmışlardır. Nasıl ışık ile çalışan mikroskoplar latarnacılar. guvercin beslıyen ha'k, ro d lgalarının mahiyeti hakkında jen atomiannın yayınladığı rad son sözü söylemiş ve elektron mıkŞehir halkı uğradığı bütun felâTevhid Bil?e Opcrcti ( ve he: yerde duyulan tatlı nağmeier ketlere rağmen nornaal hayatını iaDeğerli sanatkârlarımızdan Tev iîk ahmini 1951 senesinde Hollan yasyonlar, 23 mart 1951 gecesi tesbit roskopuna geniş bir rüyet sahaa hep ınsana eski Viyanayı hatırlağistirmemeğe elinden geldıği kadar hid Bilgenin idaresindekı operet dalı astronom H. C. Hulst yapmışll ve bu sinyallarm menşe nasib olmuş ise, dünyanm en bütıyor. Fakat daha baska Vıyanalar gayret etmektedir. Boyle gidene teşekküiu, 4 mayıs salı günunden tır. Adı geçen âlım. bu radyo dalda var bu şehırde Ancak sabır.ı inin 300050T.O ışık setıesi uıaklJc yük teleskopu «Palomar» teleskoeene Strauss devrının o neşe dolu itıbaren Taksimde Maksim Tıyat galannın boşluğu doldurulmus bupunun, bazı mâniler dolayısile, rübir araştırma sayesinde bir şehrin ta olduğu da anlasılmıştır. «arkı ve jarabdan ibaret yeryüzu 1 rosunda. «Seçun anfesı» adlı üç lnnan hidrojen atomlanndan geliçıne toplanan dığer şehırleri farBu ara}tırmalaxın yapıldığı e« yet sahası bir havli tahdide ugram } cennetine kavuşmak pek gecikmiye diğini. 1420 mesrasıkl üzerinden bulunuyor. Hattâ muhtelif vesilckcciebılırsırıız. cek. Şundi bıle eğlence yerlerinde perdehk operetin temsüıne başla yayınlandığını, 21 santim uzunlu nada Van de Hulsfte .\menkaya lerle işaret ettiğimiz gibi, âlimîr 1945 ve 1947 senelerinde Viyananeşeh bır hava esmektedir. Vıyana yacakbr. ğunda dalp?Urdan ibaret olduğunu konferanslar vermek üzere gelroij ayın sathında bir rasadhane kurİkind Türk film festivaH yı mahvolmuş, tam bir umidsizlisje Iılar, işgal kuvvetlerıni bile eğleaileri sürmuştür. Yapüğı bu çok bulunmakta idı. Alınan neticeleri, mağı bile tasavvur etmektedırler; düıı başladı dujmuş harb kuıbanı bir şehır olaE&kideıı l»h\e c>"»ien ı'"an rıî.m ıvan si\asî ;munakaşalar jimdi dırirlerken asla soğukkanlılıklarırü mühim iddiaya ilâveten, bu neşri kendi lâboratuvaruona büdirmıs, bır kaç bin fazla ışık senesi kâinata Türk Fılm Dostlan rak görmuştum. Fakat bir iki sene kaybetmemişler, yapılan her zalimsadece duvar ilânlan bali .ıde şehre nüfuı ediyor yatın sadece yıldızlara yakın bir bunu, dünyanın en meşhur radyo hulul etmeğe mâni olan toz bululsonra Viyana tekrar eski neşesmi Viyanalı, ııze «Harb bana bır ;ey goı vummuştur ama gene d» bir ce hareketi «essiz sadasu »eyretDerntğuain terbblemahalde bulunan hidrojen gazi a astronomi merkezleri, muhaber» larının mevcudiyeti, ve dünyam:buldu. Bu şehrin ınsanlan, indıfaa yapamadı» derken hayatmın tn muzisyen ıçin her bakundan en mışlerdi. dıği ıkına Türk Film tomlanndan değil ve fakat en ücra ederek onda hanesinde farkedeeek n a atmosferinden şıkâyet etmeleHhazır bir vo'.k.ınm ağzında dani mesud dakikalarını yaşar. Festıvali, dün sabah ideal fehir Viyanadur. Burası ayru ve sühuneti çok düşük olan bBlge şekilden, eld» ettikleri neticeler ne, radyo astronomi sayesinde, maBir ak^am Viyananıı» «n pahalı edıp guiüyorlar. saat 10 da Şan sıneHiç bir şehirde Viyanadaki kadar lamanc» romancıların, şaırierin ve gec« kulublerinden bıri olan cOrien lerde bulunan atomların dahl ih den yekdiğerlerini haberdar etmis hal kalmsmıs bulunuyor. ıstidadlar yetişmemıştı • pıyes yazarlannın da beşikleri vt tale» « gitmntik. Biraz sonra dört masmda elemeye kalan 8 filmin, 8 tiva ettikleri enerjiden dolavı. ya lerdir. Keyfıyet llim â'emlnde âde. Acaba bu şehrin esran nedir? büyük Elektron mikroskopu sayesinde, Bir t?:ıhte, meşhur Vı>analı yazar Gerçi Schubert ve Beethoven gibı harb meydanlan olmuştur. I işgal kuvvetınin yüksek subayla mayısa kadar her gün sanat jurı yında bulunduklarını bildirmistir. ta bir bayram havası yaratmışa ilim âlemine meçhul kalmış virüsVe ışte gene Viyanada, genc bir • rından mürekkeb dort ayn grup sine gosterılmesıle başlamış buAnton Kuh, bana şoyle demişti: dâhılerm sefslet ıcınde olmesine Hidrojen atomlarınm bu çekilde benzemektedir. lerin aydmlatılmış mukabil, ^00 «.B'Z Vıyar l.lar kafamızla deg'l kulübe geldi ve ayrı ayrı roasalaıa lunmak tadır. radyo dalgalarını ysyınlaması keyŞimdi, şu saürları okuyan kari santim çapındaki aynayı haiz Parr' lemızle duşumiruz * Hıç şupheverleştıler. Biraz sonra kapı açıldı Cemal Rcşid Reyin eseri Londra f ıye " tirı i kuvanrum naz rivesile islenmızın zıhinlere, «acaba, ilım â lomar teleskopunun karanlık bı^k siz, bu insanterın kendılerıne ve ve önden süâhlı bır Rus muhafızı radyosunda pat etmek mümkün ise de boyle bir lemini halecana dusuren, bu hâdi tığı ilmî hakikrtler de radyoastroiçerl yürüdü. Arkadan çışman tıkdunyaya her îaman gülebilme *aCemal Reşid Reyin izah bizim hududıiTiuz haricinde Bir Güzetük senin manası ne olabılır?» seklin nomi sayesinde ergeç aydınlatıla'oınaıca bir Rus generalı asık >ir bıliyetını trşımaları şehrin «UıtulParıste, İspanyada ve kalacağından, burada sadece rikKraliçesinin kanaati de bir «ual hasıl olabilir. Teferru lecektır. çehreyle salonda goründü ve yan masında mühim b:r rol oynamıştır. Ingüterede evvelce retmekle iktifa edeceğiz. masalardan birme yerleşti. MuhaAsırlarca evveı Tiırkler şehrin kaçalmmış olan «ÇağYapılan araştırm'lar gosteriyor fızlar etrah iyice gözden geçirdıkpılarma dayandıklan zaman gülünlifı adlı scnfonık ki. boşluğun en düçük sühunetll böl ten sonra geldıklerı gibı dışarı çıkvorlardı. Bırind Dünya Harbinden şi'ri, BBC nin programında üçün gesinde bulunan hidrojen atomlatılar. Kumandan yüzündekı ifadçyi sonra açlık ve parasızlık her yerde hiç değıştirmeden programı seyrs cü defa olarak, 7 mayıs cuma gunü rınm bıle muayyen bır enerjisi var kendmı gosterdiği sırada gülüyordiyordu. Bu hal aşağı yukaıı yaıım Tuıkr.e saatıle 18 30 da ve 3 ma i dır Bu atomlar, 1320 megajikl u/elardı, Nazilere guldüler. şimdi < e 3 yıs Turkiye ssat'le sabah 3 te BBC ' rinden hem enerji neşrederler, h=m 1 saat kadar devam etti. Derken gene Sovyetlere gulüyorlar. . Viyanalılanin deruzaşın yayınında, kısa dal de başka atomlar tarafmdan neşdışarıda motor sesleri duvuldu ve rm en fazla gururlandıklan gey de. 13.97 olan enerjiyi msssederler. o Üti muhaftz salona «eldiler. Geharbden sağ çıkabılmelerıdir. Bır den, Walter Goehr idar^sındeki ı Mutlak sıfırın, yani 273*C ün • neral derhal ayağa kalkmıştı. Muhafızlarla beraber o da çıkıp KitH. Phılarmonia orkestrası tarafmdan pek yakmmda, hidrojen atomlarının nasıl olup da bir enerjiye sa\ Orada bulunan Viyanahlar büfân çâlınacaktır. hâdiselere hiç aldırmadılar, sankl hib oiacağı keyfiyeti âlimleri blr 'Cuido Agosti bu gece resital ı Rus Ker.erali oraya hic uğramatruşhayli düşündurmuş bulunuyor. Faverijor tı. F?kst yüzlerinde okunan ifadeTanınmış İulyan pıyanisti Guido kat bunun da bir izahı yapılmıştır. den Vıyanahlarm. ona içten kah Agosti, Ankara ve Izmirde kon Şoyle ki: Bir hidrojen atomunun kahalarla güldüklerini anlamamak serler verdıkten sonra şehrimıze boşlukta, s?ğa sola uçtuğu farz ve kabil değildi. Dl« »a§ltğı sahasında yapılan, Tıbbt gelmıj bulunuyor. Ayru ıamanda bu »ıtomun yoluna devam ettıjrini. Filiro yıldızı ve Tür1 Viyana, ıstırabla neşeyl Mrbirine bestekâr olan ve Roma SaintCe boşlukta saniyede 4 5 kilometre sür kongrelerde uzun Incelemalcr ve araf* kiye Güıetı BELGİN bağlamayı bildiğı muddetçe « k i dle Akademısi ve Floransa Che atle sevrettiğini ksbul edelim Bu tırmalar neticeslnde ^ DORUK cilt bakımı Viyanalılığını kaybetmıyecektir. rubıni Akademısi azası, armonı v« atomun, hemcinsi ile çarpışması içbı i (İngiliz basuundan) piyano tekâmul kurları nrofesörü en az elll sene kadar yoluna deiçİD Puro Sabununu olan pıyanist. şehrimizde Kontiya vam etmesi lâzımdır. Demek olutavtiye ediyor. Puro, nın tertibledıği tek resıtalini bu yor ki, nazarı itibara slmak lstedicildi besler... korur... yugece Saray sinemasında saat 21.15 gimiz hidrojen atomu, aseğı yudlş etlerlne ve ağıı kokularına karşı temuşaiır. tajelestirir. Puro te verecektır. Piyanıst bu resita karı hâlâ denilen boşlukta yoluna »irinin fevkalâde yüksek olduğu ispat «ixi casip ve giizel yapar. linde, BachBusonı'den «Choral», devam etmektedir. Fskat böyle bir edilmiştir. KLOROFİL dişlerln çürumes». Beethoven'in «La bemol mator Op. mıntakada olraasına rağmen, bir ne sebeblyet veren asid ve bakterila110 sonat», Chopin'den «Sol mi tek hidrojen atomıle çsrpıştığuu dü rln tesirinl bertara» eder. nör ballade, Berceuse, Sı bemol ] şünelim. Bu takdırde, muhasım aBUyük çapta şöhret yapmış, blr çol» minör Scherzo», Maliuieronun t o m j a ç a rpı Ş ma neticesinde, raklbeynelmilel sergilerde albn madalyalar «Olülerin gecesi», Dcbussy'den binin yegâne elektronunu almış ve kazanmı*. memleketımizln en büyük «La cathedrale engloutıe», La j kendi elektronunu derhal iade etdlf macunu fabrika» olan puerta del Vino, Mınstrels, Feux mis olsun. Bövle bir çarpısma, ed'artifices, Liszt «Harmonies du lektron mübadelesi geklinde vusoır», WagnerLıszt aYseult'ün olumu» eserlerını çalacakür. kü Türk nesri» konulu bir konfeÜlkü Delman Ferdi Statzer rans verilecektir. resitali yurdumuzda bu yenlUğl ilk olarak tatbık Edebiyat matfaıesl Viyolonist Ülkü Delman, piyaetmektedir. Ola etlerinlzln ve dişla İ. T. Ü. Sanat Kulübü S mayıs nist Ferdi Ştatzer refakatıle, 5 marlniztn aıhhatı Için, yıs çarşamba gecesi saat 21 de Ku 1054 çarşamba günü saat 17 de Bol köpüklü Nefis kokulu KLOROFİUİ RADYOÜM KULLAHINIZ cük Sahnede bir resital verecektir. Gümuşsuyu binasındaki konferans Sabah, ö^e, alcsam, her Edebiyat Fakültcsinde konferans salonunda «Bızden Sesler» adını verdıği bir edebiyat matıresi teryemekten »onra dislenmıi Bugün saat 18 de tebılmistir. Bu gunde Teknik ÜniRadvolınle hrçalayınn. Edebiyat Fakültesı Opera binasuıın dışandan görumışu versıteli gencler kendi hikâye \a 2 ncı kat 3A anfiBir vakitler burası genç â^ıkların Val§ krah Johann Straass'ıın şiirlenni okuyacaklardır. sınde Peyami Safa ve manzara düşkünlsrinin Viyana parfclarmdan birindeki Sebni ANDAK tarafından «BugünTUVALET SABUNLARI 100 DE 100 SAFTIR uğrak j eriydi hejkeli Harblerin öldüremediği ehir: Giizel Viyana | ı İ K T İ B A S L A U { ı FENNİ BAH1SLER Kâinatı tamtmada yeni bir vasıta: Radyo astronomi Yazan: Rıdvan Tezel "cildinize ne kadar iyi bakarsanız cazibe ve güzelliğiniz o derece artaı!,, KLOROFIt ın RADYO Lİ PURO tUMHURİYET'in Macer» Romanı: Aniadn^ diye mırıldan'iı. Washinal ^ndaki oeyler, sıfırın altında kırk ioıece soğuk bıı ıklimde Freud konıplek"î!erinin \asavabilip yoc?,. "madığını oçıenmc'j istiyorlar Doğru^ıı bu merakı cok garir b ' i ' u n ı r Allfh muvaitak etsın! Hubert kalkarak: Tesekkür er!^r;m. dedi Şimdı Beîtj Donovan'ı goıcb'ür miyim'' Bprikı s'kıntılî bir eda ile: Bv"un pek mümkün olacağını &< rmıyorumHubert tadtcubla seıt bır taızda sordu: Npdpn? I)u uv bırsz tered''Kidden «onra: Z.ınrıedivorum .. Polis kendi sini ihtı'Sttpn rnenetti. Ben hic zannetmivomm. LCtfen Ds'lec Ver'e ?oraı IBIÎIIII? anla Doktoı 6nce elini telpfons U7al mi'l'en birdenbıre gekti ve dostarı* bir ta\ıtla: Ne olujsa olsun ben polislerden pek hoslanmam Hele Dedec | Dci askeri polis 1 duruyor, Birisi IHuber yatağm ayak ucunda dur 1 Nefesi kesilen Hubert bu bak^ın | lenir. Ben burada fen namına }ar ' konuştu: ' manasıru derhal anladı: Imdad ıs latanlık vaptırmam. I du Kız ona baktı; fakat tanır gibi Hayır doktor1 Sırtından bıçak temek! Doktor kapıyı kapayıp tek [ Huber tebessümüne biraz daha corünmedi. j lanmış. Altmcı sokakla B bulvangaddar bir eda vererek: Bonjur Miss Donovan! Sizi rar kilıdledi ve Hubert'le bırlıkte Ha! Bakın bu sbzünüzü evvelâ nın köşesinde 51ü bulduk. oklamaya geldim diye yüksek ses [ yürüdü. Doktor biraz kısık bir Bır hastabakıcı geldi. Doktor emderhal geri almalısmız Sız eski 'e konu^tu Ama bu SÖÎÜ kızın İ51Hİ sesle: 1 ! rettı: Dün akşam bir kriz geldi. Geç papazlar gibi konuşuyorsunuz. *ınden emin değildi. Birdenbıre ki2 me?ini beklemek ve arasua teskin Ve bu rozu soylerken işaret par |1 Şunu soyunıu! ^nüne doğru bakıp: Hastabakıcı masaya yaklaştı. Po edıci ilâclar venr.ekten bajka yapı mağile doktorun göğçünu itti. Du Yck babacğım, yok Olmaz hsleıden biri sokuldu ve mânı olacak bir şey yok! ruy muvazenesmi kavbettı. Az kaldiye bagııinaya başladı. Ondan son larak: sm düşecekti. Doktor: Hubert. Türkçesi B F. ra edzlerir.den ya^lar boşandı Bır Cesedi sovınak bize duşer. Üs Bence yapılacak başka şeylet I Hayır . Ben .. diyerek keketünde buhınanlann muhafazası biker'den. Zaten kat'î bir emir de ısteri krizi geçirdiği belli idi Hu var, dedi Bu kız isteriktır Isteri de bert, Durny'e baktı. Genc doktor benim ihtısasım dahilindedır. Emı leyerek konuştu. Biraz sinırliyim ze aiddir. dedi. yok 0nun ıçin zarınederim... I de. onun icm istemiyerek. böyle ! Doktor cevab verdi: Hubert, hıç istıhza edası göster bu marazî muşahededen büyülen nim ki bır psikanaliz tatbıkatı... konuştum. Affedersiniz. Ben ciddî m;s gıbi gdriinuyordu. Gozleri fal Belki henüz ölmemiştir. Tfiiyerek' Zannederim, şaka ediyorsu I etüdler vapmışımdır. îsterinin uzvî taşı gibı acılmıs ve kemikli çeneAskerî polis gözlerini açarak: Haa! Âlâ . Demek maksad hanuz! ' tababetin dışmda kaldıe nı ve psi Pekâlâ doktor bey' Öyle ol1 smin altındakı sıvri gırtlak kıkırsıl oldu, dedı. Hubert bu cevabı bekliyordu. Sa kanaliz sahasma çirmiş olduğunu sun ama on senelik hizmetimde dağı süratli bir şekılde inip çıkı kin, fakat hâkim bir tavıra; Ber ae geliyorum. bu yolda çoçk ivi netice alındığmı ben o!ü ile diriyi birbırinden farkeOdadan çıçktılar. Asansörle ikin yordu. Pençe gıbı elleri sıkı sıkı Ben bövle mevzularda şaka et 1 bilirim. Ancak Mıss Donovan'ın isdeeek kadar tecrübe edindim Eğer ci kata vaıdı'ar ve bir uzun kori tuttuğu karyola dem»rınin üstün mem. delikanlı ve saka etmek ısterik olmadıgında ısrar ederim. ölmedığinden zerre kadar şüphem dordan geçtiler de morarmıstı Hubert bu odada ter^em . Huber: olsaydı, morga getirmezdim, dedı Durup cebinden bir anahtar çı daha fazla kalmaya tahammul eSörüne istiyerek devatı etmedi Isteriktir, isterik! diye ısrar ve arkadaşına dönerek: kardıktan sonıa: dcme^ı Doktor onu tahrik ettı. ettı. Öyle değıl mi, Toto? diye «or Burada, dıyip kapıyı açmaya Pe.:â'â! drdi Kadını rahat bı . Ş^ka etmek tsterseniı? Genc doktorun benzı sarardı. Tit du Oteki debaşladı. Biraz 2?ddarane bır gulüşle tebes rakalım daha ıyi! reyen elıni gomleğınin yakasına Şüphesiz! dedî. Kıüdli mi duruyor? Doktor beKİemedığı bu sozden sum etti götürdu Tam konuşmak ıçm ağzıDuruy omuzlarını siltki ve ısrar Tabıi Sız de şımdı gorünce u\anır gıbı sıçradı ve sakm bır hal Mevzudan uzaklaşmıyalim. dok ını açtığı sırada hoparlör bağırdı: etmedi. Biraz geride duran Hubert 3nla>acaksınız. aldı Yuzune biraz kan şeldı Kızm tor. Eğer sizee bir mahîur yoksa Baştıekımı morgdan ıstiyorla' lâfa kanşmadı. Sadece hâdiseyi mü Girdller. Oldukça kuçük oda Bir yorganını astüne çekti. Betty'nin tedavisini üzerime almak Başhekiml morgdsn iîtiyorlar. şahedeye devam etti. Öltinün üze Çıkahm! Birazdan teskin edi istiyorum. tpk yatak Yatakta Betty Donovan Robert Duruy hemen döndü, me rindeki paltoda hiç blr rütbe işayatıvor Gfceükle. saçları dapnık ci ifne yapacağım, dedi. Duruv <;iddetle mukabele etti. divene doğru seyirtti. Hubert sakn reti yoktu. Demek ki alelâde bir İıir halde etltPİ üniformasile ol Buna sureti kat'iy^de muarı Hubert t'apıvı açfı. korldora çıknpf*rdi. Yalniz gofsündekl istihadimlsrla arkasmdan ?itti 1u6urır1<ıı Hahi aıi«eldl Dızlertnlrı tı ve donüp arka^ına baktı Doktoı 7im Ben bu ha^tanenin hashfkimi Zemin kata irrtliler. L'zun korıdc kam kıt'ası i^areti hüviyetini büsii"ti'me la'lsr c>ktit!i vatnk oıtüsii da kapıdan çıkmak uzeıe icli Bıı yim ve t?t'avisi bana tevdi edilmi= lpı, sürgülü kapılar. beyaza boy,n bütün meçbnl olmaktan kurtanyor ^Ö5iı« Wı«minı acıkta bııakmıştı «ırada doktorun omzu üstünden 1 olan hastnlarımdan vegâne mesul du Maskesı vüzünden çıkarılmışbir salon. Ortada mermer bir ma GöS'ü büvük ve sert Eorıüıüvordu îördüfiü Bettv'nin çehresinde ken adamım. Betty, isterik degildir sa. Mermerin üstünde bir cesed tl. Çehresirıdc hiç bir ıstırab ifadesi Çok hc.>ccMnh bır halde idı An'.a disıne doğru anlayışlı ve manab bir Dün akşam bir sinir buhranı geldi Kutub teçhizatı giyimh bir cesed. goıulmüyordu. ;ılmaz lâkırdılar nurıldanıyordu bakış sezdi. Bu krix ancak uzvî tedavilerle 00 ı ğu yüksek V ^ a y 8 doğru yollandj. Askerî polis arkadasuuı; Bıçsğı arkasıııdan yemi», diy» Hubert, hakiKÎ hüviyetini açıklaİzah ederken kendısine yardım et mak maksadil» albay Hilon'dan I randevu almıştı. Gerçi asıl hüviyemesinı işaret ediyordu. Kaülaşmış olmasına rağmen cese ' tini kimsenin biİmemesini teTcih din elbiselerinden çıkanr | çok I etmişse de. Mosyö Smith boyle ol1 sürmedi Bıçak, sol kürek gemiği masım arzu etmişti. Haydi öyle olnin altından kalbe doğru vurulmuş sun. Hubert, yanlış bir yoldan gittiği tu Yara kanamıştı. Iç çamaşırlan kan içinde kalmıştı Dci poh3 me için kapalı bir yola vardı. Burada muru cesedi doktorla hastabakıcı bir takım toprak kazma ve asfaltya terkederek elbiselerin ccblermi lama makineleri büyük projektörboşaltmaya başladılar. Bulduklan lerin ışıklan altında çalışıyorduşeyleri Hubert'ın gozleri önunde bir Arabayı gerıye aldı. Yarım çark yere yığdılar ve bir listesini yap ettı ve yolunu oradan geçen askerî I maya başladılar. Bu iş sonunda tut polis koluna sordu: tukları zaptı Hubert'ın de imza etKızın odasından çıkarken Betty mesinı istedıler. Hubert teklifi ka Donovan nazarlarındakı istımdad bul ettı. Liste haylı uzundu ve çe edasıru bir turlü unutamıyordu. şidlı eşyaları ihtiva ediyordu. Blr Bunun muhakkak bır yardım ısteaziz resmi ile üç tane çıplak kadın mek manasına geldığınde şüph» resmı de vardı. Bır deste iskambıl etmiyordu Demek ki: isteri krizinkâfcdı, bir de NewYork otobüsle den evvel cereyan eden seylerıa rınin aktarma bileti bulunan eşya hepsi komediden ibaretti. lar arasında idi. Neden boyle hareket ediyordu. Adamın ısmi Charles Plaster Yeni bashekımden niçia bu kadar imif. 22 yaalarında ve Amenkanın | korkmakta idı? j Minnerota eyaletinin Duluth bolI Bunları duşünürken az kalsin içi gesindenmiş. personelle doîu bi YA^^ kav etl Hubert, doktora veda etmeden hastaneden çıktı. Arabasını mey kamyonuna bınıverlvordu. $u birdanda buldü. Bir tayyare alçaktan : kaç dakika içinde asla dai;tr>İ!ğa şehrin ü£tünden uçuyordu. Hubert ' düşmemek lâzımgeldi^ini hemen ! süıatle seyreden tayyarenin kırmı ı^rak ettı. Zaten beynin'n eski ':ozı, veşıl ve beyaz ışıklannı bir an , layhk ve kuvvetıle çalı^madığın'n [ takıb ettı. Arabasını harekete getır farkında idi di ve umumi karargâhiD bulundu l (Arka»ı V8r>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog