Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CTJMHURİÜET 4 Mayıs I»M Türk binicilik ekipinin Romadaki müsabakaları M31.V. İstanbul Temsi! Bürosundan bildirilmiştir: Türk binicik ekipi Nisten sonra 19 mayıs günleri arasmda müsabakalar yapmak üzere Romaya gitmiş bulunmaktadır. Romada dot,ıudan doğrtuya Nisten gelen Türk, Fransız. İspanyol, ] Portekiz. İtaiya, İsvçre. Belçika ve ! Mısır ekiplerile Romada iltihak j eden İngiliz ve Holanda ekiplerinin de iştirakile (10) milletin U14) . atı yanşmaktadır. Müsabakalar heyeti umumiye itibarile Marsilya ve Nisten çok daha çetin ve güçtür. İlk iki günde ekipimizin katıldığı müsabakalarda alınan neticeler jöyledir: 1 mayıs cumartesi günü: (76) atın katıldığı (Prix Esquilino) müsabakasında Yüzbaşı Salih Koç, Başak isimli atile hatasız olarak parkuru bitirmiş ve birinciden ancsk saniye farkile altıncı olmuştur. 2 mayıs pazar günü: Üçer kişilik ekipler (Prix Pincio) müsabakasında muhtelif milletlere mensub (25) ekip arasında Yzb. Salih Koç, Yzb. Cevdet Sümer ve Üsteğmen Arslan Güneşten mürekkeb Türk ekipi üçüncü olmuştur. ( Ayru gün yapılan 6 sırık (Prfc* j Viminale) müsabakasrnda ekipimit , den yalruz iki subayımız girmis ve neticede bunlardan Yzb. Bedri Bö ı ke Haydi Ue beçinci, Yzb. Kemal ı Özçelik de Domino ile onuncu ol i tnağa muvaffak olmuşlardır. Ekipimizin müteakıb günler mu | sabakalan için büyük bir azimle çalışmakta olduklan öğrenilmiştir. i • " " ^ ~ ~ ~ I Turkiye Turizm Kurumundan: \ v\ \ MEKTUPLARI Gene kumar oynarken yakalanıp teşhir edîlenler meselesi tmzMinı mahfuı tuttuğumuı bir okuyucumuz yanyor: «27 n l » n tarlhli nüshanızda (Cürüm T « Cez») •erlevbasmı U 3 l y a n fıkr»nıxı büyük bir dikkat ve »lAka ile okudum. 3 e n de suçum kendl p a n m ı harcetmekten ibaret bulundugu h»lde bir katll, bir hırsıı, bir yanke«ici gibi resml gaıetelerd» tejhll edilen Irumarhanede yakalanmış bir kiraseDevlet* lenede Ud y ü ı bln llra verfi v»rlrim. Sabıkalı dejilim. Herke» tarafmdan hürmet ve itibar görürüm. Yegâne la'fım nyun oyr.amaktır Kanun bunu bir ıuç »ayıyonnus. Saysın. Tayln ertijl cezaya razıyım. Fakat zabıUrun resimlerimtzi alıp gazetelere daSıtması ne demek cluyor? Acaba bizi ailelerimlz, doslarımız arasmda küçük düsiirmek, ticari ltibnnmızı zedelemek mi istlyorlar? Zabıta erkânına •orarım: Kanunda bu da yazıh mıdıi ve zabıtamız bundan ne fayda ummaktadır? Gazetenizln gösterdiğl haktinaalığ» tekrar teşekkiir ederken alakahlann artık bu UJUIJÜZ v e kanunıuz lçe bir nihayet vernıelerlni temenrıi etnjekteyim.* r RADYO Bugünkü program İSTANBUL Bttyttk Aıflf fiatalâr KÂTİL KİM? Çrrtren: H A Z B A B KUNT 12.57 Açılıj ve program 13 00 Hmberler 13.15 Dans müzigi (Pl.) 13.30 Şarkılar; okuyanlar: Ayten A n kan ve Kasım Ünal 14.00 Küçuk Bgle konsert (Pl.) 14.20 Şarkılar; okuyan: Nigâr Uluerer 14.45 Hafif farkılar (Pl.j 15.00 Kapvuı. • Geçen yaz Batı Akdeniz sahillerine oaşarılı bir propaganda seferi tertib etmif olsn Kurumumu7. bu sene için aynı mak sadla bir AMERİKA ve ATLANTİK KPUVAZtYERİ hazırlarmştır. 14 hazıraıı lo ağustos 1954 arasında yapılacak olan bu 63 günlük seyahatin AFRİKA, ATLANTİK, AMERİKA ve AV F'fPADAKİ uğraklan ve kalınacak müddeüer şunlardır: Gidişte, Casablanca'da 2, Kanarya Adalannda 2, Cuba adasınjn merkezi Havanada 3, Amerıka limaniarın dan Miami'de 3, Charleston'da 2, Washington ve Philadelphia'nın iskelesi Bal t'more'da 4. NewYirT:'»a ,\\, r : örü?te ise Portekiz'in merkezi iazbon'da 3 ve A! denizde Fransanın Cote d'AZUR sahilinde Villefranche'da Cannes, Nice ve Monte Carlorınn zıyüret ediiebılmeaı ıçın i s un.,. Bu emsalsiz seferin seyshat ücretleri de emsalsiz derecede ehvendir. 1650 liradan bajlayan bu ücretler G taksitte ödenebilir. Seyahat esnasında yolcular limanlarda gemide yatıp yemeklerisl de gemide yiyebileceklerdir. AMERİKA ve ATLANTİK KRUVAZİYERİ buyük raSbet gormektedir. Arzu ettiginız şartlarla seyahat edebilmek için biran once müracaat ediniz. Pmzardan başka her gün saat 9.30 12 ve 14 18 araunda gtrru plâıunj görerek yerinizj ayırtabilirsiniz. Fenerbahçeliler otobüs istiyorlar Fenerbahçell okuvucularımızdan a'.dıgımız bir mekttıbda İstanbu'.un bu güzel ve turistik köşesine Belediyemizin dah» fazla alâka göstermesl ister.ümektedir. Bu semte giinden güne raibetin arttığını ve yeni evler yapılöığım bildiren okuvucularımız yapıl&n trarnvay seferierinin ihttyacı karşılamaga kâfi gelmediğini ileri sürmekte ve buraya serbest otobüslerin işletllmesine müsaade edilmesinl Uleb etmektedirler. 18.00 Açılt} v» daıis muzlgl fPl.) 18 20 Konujma 1830 Memleket havalan ae< ve s u blrliği 19.00 Haberler 19.15 Karıjık akjam müzigi (Pl.) 19.30 Keman melodileri 19.40 Rfdyo lncesaz heyeti fSuzinak) 20 15 Radyo Gazetes! 20.30 Klsa ?ehir ha.berleri 20.35 Küçük orkestra 20.50 Hepimizın aaati 21.00 Şarkılar ;okuysn: Şükran Özer 21.30 Şiir dünyamız: Behçet Kemal Çağlar 21.40 Şarkılar; okuyan: Salih Dizer 2200 Semt semt İütanbul 22.10 Plyano tîünyasmda gezintiler 22^0 Şarkılar; okuyan: Selma Köpriilü 22.45 Haberler Î3.00 Kambiyo Borsa ve programlar 23.07 Dans muziği IP1.) 2330 Ca? saati ıPl.j 23.45 Haf'.f farkılar (Pl.) 24.00 Kapanış. ANKARA 7.2S Açılı; ve prograın 7.30 Günaydın ıPl.) 7.45 Haberler 8.00 Karma sabah mütigj (Pl.) 8.30 ş a r k ı ve d&jıs progranu (Pl.) 9.00 Kapanı». 11 58 Açıls? ve program 12 00 A<ker saati 12.30 Sad, HOŞÎH 13.00 Haberler 13 15 Radyn saion orke=traaı ıs.30 öğle Gazetesl 13 45 Radyo »*lon orkestraıının devamı 14.00 Kapanıj. H 5* Açil'.j ve pıogrun 17.00 Oda müzigi konseri ;Pl., 17 30 Radyo ile ingi:izce 17.45 Muallâ Aracı Sevim Erdl Görıüt Akıncıdan bcraber 5arkı!ar 18 19 Beraber türkül'r 18.J0 Dinleylel lle hasbıhal 18.40 Yaşar Güvenir ve arkaflsslarından dans m\ı7iğ1 1900 Haberier 19 15 Tarihten bir yaprsk 19 20 Nevin D«mirdövenden »arkılar 19 45 Dinl ve ahlâk! musahabe 19 55 Yaylı tamhur taksirnl (Pl 1 20.00 Virttiozlar ıpı.ı 20.15 Radyo Gazetesl Î0.S0 Yegâh faslı 21.00 Temsü 22 00 Emniyet sastl 22.15 Saz eserleri 22 30 Lâtin Amerika dnns orkestra!aı ıPl.) 22.45 Haberler 23.00 Kapanış. ÖLÜM Ut»nbul B«W<lly««l H e « murlarından rerhunde Belerin ve Teknlk (Jriiver»lte Elektrik kısmı ton nnıf talebeslnden Pulat Ozlnin v« îktlMd F»kült»i talebelerinden Şener ö»rün v« Suiar İdaresi memurlarından Mehmed Pertev Özinin kıymetli babaları v e Beledlye H e » b İsleri kntrolörlerinden Ferid Belerln kaympederi ve Rana özinin eş: mülga Av verrlleri müdürlüğü başmiimeyyizi Yavas vavaş, bizzat Brier'in ika ettiği iddia olu nan bu besizli cinavete bir de sebeb bulundu. Ciftcinin dört senedenberi genc bir metresi vardı. Bu ka dınla alâkası. karısınm ölümünden bir sene kadar evvel baslamıstı. Jermen Lüben ismindeki bu metres facia aksamı Brier'e bir kadeh şarab ikram eden Lüben'in kızıvdı. Brier, dostunu cok sevivordu. Hattâ karısı ölür ölmez onunla evlenmek istemisti. Fakat ffüzel Jermen: «Avol deli misin? Senin bir sürü çocueun var. Bu vazivette nasıl evleniriz?» demistL . V*™ AMERİKA « ATLAVTlK KRüVAZtTZRtSt Urtt, « ittCS numaroya telefon etmeîerirtcaolunur. S A L A H A D D İ N ÖZİ mlibteîâ o'.dugu hastalıktftn kurnılamıyarak Irtlhall darıbeka eylerr.ijtir. Cenaresi bugün Teşvlkiye Camiinden öğle namazsr.ı müteakıb kaldırılarak Feriköy meîarlıgına defnedilecekttr. Cen»bıhak kederl! ailesln» ssbır v t kendl•Ina ntaınet v* migfiret lhsan «yleıin. AHeıl Fransız kuülblerine girecek Avusturya futbol yıldızlan Viyana, 3 (SHA) Avurturya Futbol Federasyonunun büdlrdiğlne göre, Avusturya futbol takımından Ocwirk, Rapid futbol takrmından Hanappi Happel dünya futbol şampiyonasından sonra Fransaya giderek orada yerleşecekler ve Fransız futbol takımlarından birine sireceklerdir. Ocvirk, Happel ve Hanappi, mem leketlerinin onlara veremediği refaha kavuşacaklarım ileri sürmektedirler. Beynelmilel futbolculann bu istçŞi Avusturya futbolunun istikbali için bir darbe sayılmaktadır. Avusturya futbol otoritelerinden rlnktor Alfred Frey. profesyonel fut bolcuların transfer yaşlarım 24 veya 27 ye ir.dirmek kararındadır. T.igrıf : •rnnrTnD TÛRKİYE TURİZM KURUMU <",»l«U«ar«yd» Po»taHane TUKNlUK B«yo|lo t86 »anıar. 2 k.t 49842 Telefon : • •• S*bı Sadarct Ivrak Müdürti merhum Rılat Oluıyın reflkası. Müzeyyen. Öracü, Mutaffer Uı. Muazıeı Uçar, Kemal Okayın annelerl, Reşid Örücü, rnerhunı Halld Vz. General Asım Uçarın kayınval'.delert. Mübeccel Uluğ. Kemalât Örüeü, Cüneyd Okay ve rüsun Uçarın büyiikanneleri «allhatı nts\andan BULMACA 11 1 1 1 • 1• 1 1 » : 1 1 • 1 1 I 8 Bedava Balo ve Konserler Oreanizasyonu bashyor .. Bedava Büyük Balo ve Ordulararası boks şampiyonası Londra, 3 (SHA) Ordulararası beynelmilel boks şampiyonası haziran ayında Lyon (Fransa) şehrinde y;pılacaktır. Bu şampiyonalara Birleşik Amerika, İtaiya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Mısır iştirak edecektir. Danimarkanm iştiraki kuvvetie muhtçmeldir. BEDAVA BAL ve KONSERLER Bu aksama kadar Büromuza mijıacaat ed enler verecekleri 10 llra mukabilinde Alüminvum üzerine k? bartma olarak basümıs I ıW ZARÎF FATtH P L  K A S I alacakları eibi AŞAĞIDAKİ 4 KONSER T« BALO'ya da B E D A V A (ridebileceklerdir. 1 (Atlas'ta) ZEKİ MÜREN Konserleri (Yaşar Güvenir Balarüarı îbrahim Solmaz Taki Cenerini Elfv... Elfv... Corradi Kuarteti. 2 Taksim Beledive'de) FATİH Baloları: (Celâl Ince 3 orkestra 3 büvük atraksivon 30 sanatkâr. S (înci Sinemas'ında) tspanvol müzigi eeceleri (28 kigiük 4 büvük müzik erupu 6 maruf solist Dansöz îllizvoni st. 4 Bu aksam (4 Mayıs) FATÎH Baloları G A L A Gecesi. 72 müzisven 3 Orkestra ve Z E K Î MÜREN Mühim Not: Büromuz tarafmdan 1 av müddetle devamlı olarak tutulan vukarıdaki 2 sinema ile T. Beledive Gazinosuna sadece FATİH PLÂKASI alan davetlilerimiz bedava girebilecekleri ffibi bu yerler de konsümasvon mecburiveti de voktur. Her türlü müracaat ve izahat icin: BASIN REKLÂM BÜROSU... Bevo&lu Mis sokak No. 16. Tel: 49450 Bedava Balo ve Konserler Orsranizasyo nu baslıvor. . Bedava Büvük Balo ve masta hakikl durumu belli olacaktır. Reklâm Gayesile i FERİDE OKAY Hanımefendi | HaUcın nüımetlne kavu$mu$tur. Cenaıe»1 «5 954 gtrnii Beyazıd Camiinden ögle naır.azını müteakıb ksldırılarak Merkezefendl aJle kabrine defnedilecektir. * * * ; Emniyet Sandiğı emeklt jube müdürlerlnden FerH Özgeçin eşi. Divanı Muhaaebat murakıblarından Murad Özgeç ve Emniyet Sajıdığ? raemurlarından KAmran Ma'.koç ve Akay Öıgeçtn M V gili »nnelerl, Emniyet Sandıgı memurlarından İhsan Malkoçun v e Yekta özgeçin kayınvalidelerl. Merkeı B«nkası İıUnbul Şube?şi Bajve^rıed'arı Osmtn Özgeçin yeğeni ÖZGEÇ mübteli olduğu aıuaıuız hutalıktan kurtulaır.ıyanüt 3.1.95* tarihinde Hakkm rahmetine kavu;mu$tur. Cenazesi 45954 tarihinde KarUl Maltepeai Gülsuyu mahailesindekJ evlnden alınarak Maltepe Camiinde ögle namtizır.ı müteakıb namazı kılındıktan tonra Maltepe kabristanına defnedl>c<ktlr. Mevlâ rahmet ryliy». tngilterede maç hastalan kapıları kınhlar Londra, 3 (SHA) Dün aksaın yapılan Everton ve Oldham maçında, her iki takımın bir çok Uraftarlan stadda yer olmaması yüriinden dışarıda kalmıjlar v t takımları lehine büyük tezahürat yapmışlardır. Gittikçe kslabakklasrp layılan binleri bulan bu taraftarlar, nihayet bir hücum yaparak kapıları kırmışlar, fakat içerideki polisler tarsfından tekrar dıjarı püskürtülmüşlerdir. Maçı Everton 40 kazanmij ve birinci kümeye çıkmıştır. MEVLİDİ ŞERİF Valideml» NAŞİDF. KILIÇÇrnnı vefatının kırkıncı gününe ve pederhnl» EMİN KILJÇÇrnın ölümü senesinc müsadlf 5 mAyıs 9S4 çajamba gUnu ikindl namazını müteakıb Bejıkt»? Sinanpsşa Camllnde ruhlarına ithaf olunacak Mevlidl Şertfi arzu bu>'urulvın teşrifıerı ric» olunur. SOI.DAS SAĞA: 1 Şlmdl kıthgına k u a n flrmiş oldugu için a^ayıp ajayjp bulamadıgı11 mi2 «ah« * AJ» ^» k M a b u m z m » k l adı. 3 Tersl İngilU mebusîar kamarasının adıdır. etlerin ılrürsız ve kemlksiı yerl. 4 Tavuıflan aşagıya sarkıp nuç, »açan. h»yret edatı. 5 ÇevriUnce" ctek» olur, b«zı kıymetli taşlann dlçüsu. « GlıU olmıyarak ve herkesin önünde. bir aoru edatı. 7 Bir harfln okunuşu, çevrilince esklden postacı ve haberci manafina kullanılan bir kelime meydana çıkar. 8 .Sspla v e dik! manasına rour«kkeb bir emlr. YVKARIDAN AŞAĞI7A: 1 ApUlhk. 2 Sonradan yapılan eklemeler içofJl). S İkt çizginin vücude getirdiği köşe (eskl terlml. 4 Çevrilince Merkeı Bankası ldar« mecllsi relsinln adı ohjr. tersl devamlı azmini bellrtlr. S S « l e n m e edatlarınrtan. llâve parçaaı fazla değil (iki kelime). 6 Madenden ip. on İH ayın yansı. 7 Bir noktasını kesip çık» j rsn. 8 •"Delillerlni orteya koyup 4 ddîa ett:ğin şey^n dogruluftınu meydana çıkar!» manasına mürekkeb bir emir. I J» Zabıtava göre zamanla cahil kövlünün dimağında sabit bir fikir ver elmişti: Övle va. onun Jermenle evlenmesine ve?âne mânii cocuklar teskil edivordu. En kestirme care bu çocukları ortadan kaldırmaktı. Bu iddia karsısmda Brier evvelâ Jermen'in hic bir zaman metresi olrnadıâını ısraria sövledi. Fakat kız, hakikati itiraf edince o da kabul etmek mecburivetinde kaldı. Artık dedikodu alıo vürüdü. Brier'in karısı kocasımn bu halini bildiğinden ümidsizliâe düşerek öldü&ü. hattâ ölmeden: «Cocuklarım cok bedbaht olacaklar... Bu evde kimbilir ne cirkin hâdiseler cerevan edecek» dedi&i sövlenmeğe basîandı. istanbul boks birincilikleri İstanbul, 3 (SHA) İstanbul boks birincilikleri 8 ve 9 mayu geceleri Spor ve Sergi »arayında yapılacaktır. Müsabakalara Galatasaray, Elektrik, Şi;li, Bejiktas, Güreg, Fenerbahçe, Beykoz, Karatngilterede kral kupası gümrüğe mensub 100 kadar boksör maçından sonra bir ailenin iştirak edecektir. TEVHID BILGE O p er e ti Bu aksamdan itibaren MAKSÎM ' de SEÇİN ARİFESİ Operet 3 Perde J TİAİBİE|LİAİ*İA EİKİdİNİOİM't'K KI ı t  IİNİAİYİEİTİ'İK DİNİAhlylCİAİM GİAflİMİEJRJAJL TEŞEKKÜR Halkah Ziraat Mektebl »ÎİEİnin ilk mezuıüarıııdan ve son Rektöru baba Bu sözler ölüm döseğinde bulunan bir zavallın.in açı düsüncelerinden ibaret mivdi. voksa korkunc bir önsezinin tesirile mi sövlenmisti? Orası belli olma makla beraber bu ifadeve davanılarak Brier'i itham etmek herhalde dosrru değildi. Esasen arnelerinin ölümündenberi üc sene eecti&i halde cocukîar babalarile eavet ivi eecinivorlardı. Fakat Brıer alevhine bazı deliller vardı: Mürekkeb hokkası. kanlı velek, bıcak bu kabildendi. Bundan baska hâdiseden iki gün sonra evin arka ceohesindeki olueun altına saklı bir de sapan kaması bulundu. Bunun üzcrinde de mürekkeb lekeleri bulundupuna göre cocuklar bu nunla öldürülmüs olabilirlerdi. tglE yapılan Eral kupası final maçmı mü teakıb İskoçyaya otomobille dönmekte olan bir ailenin bindiği otomobil, kamyonla çarpışmıs. ve içinde bulunan 5 kişi ölmüştür. Aile, kan koca. 16 yaşında erkek çocukları, erkeğin refikasının kız ve erkek kardeşlerinden müteşekkildi. Irlandaya karşı çıkacak Londra, 3 (Anka) Vembley'de İngiliz genc takımı seçildi Londra, 3 (SHA) 8 mayısia Beifost'ta Irlandaya karşı çıkacak İngiltere genc takımı seçilmiştir. Kadro şu oyunculardan müteşek kildir: Cokebread Platts, Fargey McGuiuness, Lompe. Lil! Forrold, Charlton, Barton, Gregory. Rucker. Yedekler: Higgsve, Gonlden'dir. beş ferdi öldii a k Biçaci Balesi Zühre Babus Ekrem Kolcak Triosu ve Elen sanatkârı NANA. Biletler cisede satılmaktadır. Bu aksamdan C A II CİM«iMa(»ınfl« itibaren RİCHARD CONTE JT L Î A A D A M R mız Japon güreşçilerinin muvaffakıyeti Manila. 3 (AP.) İkinci Asya Bern, 3 (SHA) Bu yıl İsviçreolimpiyrcllarında Japon güreşçileri, ikinci defa büyük bir zafer kazan ', de yapılacak olan 1954 Avrupa atmıslardır. Japonlar ysptıklan kar jletizm şampiyonssı hazırlıkları sür atle ilerlernektedir. şıla^maları 60 kazanmışlardır. 28 milletin iştirak edeceği sampi52 kiloda Yushu Kitano Çinli Lim Fanh Chien'i 538 saniyede, 62 kilo yonaya bine yakm atlet katılacakda Minuro Nizuki. Pakistanlı Mu tır. Atletlerle gelecek olan idareci hammed Emini sayı ile, 67 kiloda ve yabsncı seyi'.cilere yer tfmin: Shigeru Kajhsmara Seylanlı M. S. için lâzım gelen her türlü hazırlıV Ameen'i 1 dakika 51 saniyede tuşla; •irrr'iden tamamlannustır. 73 kiloda Takeo Shimatori, Filipinli Krikette yeni bir rekor Mateo Tatıpqui'vi 2 dakika 48 ssniLondra, 3 (SHA) Kriket oyede; 79 kiloda Uytaka Kamako. Hindli A. B Bhargava'yi sayı Ue vununda Nattineham takımı 15 dakikada 55 sayı vaparak bu oyunda yenmişi=Tdir. yeni bir rekor tesis etmiştir. DerYunan atletleri byshire'a karşı yapılan bu müsabakada Nottingham takımı, vaziyet iiçlü karşılaşmaya 89 sayıdayken son 15 dakika içinde hazırlanıyorlar 55 sayı yaparak krikette ulaşılrr.ası Atina. 3 (SHA) Yunar st'et güç bir rekor tesis etmiştir. Boyleinden bzıları bu sene çok iyi lece Nottingham 100 dakika içinde bir form gostermektedirler. Bil 144 sayı yapmıştır. hassa sürat koşularmda yetişen genc istidsdlara; Yunan atletizrr i Philips marka, Standard mehafili «büyük ümidle» bakmaktio 100 minî amperlik t=dır. Yunanlılar bu sene Belgradcok az kullanılmı=; da vap'Hck Türk Yunan Yugo«;lav kars'1"•"'1İ nnı ka7anmat< için sis'emli bir şekilde hazırlan maktadırlar. ı SATILIKTIR. or T.nkrnan lerde Mısır ile yapacsğı milli te , Avnıpa atletizm şampiyonası hazırlıklan ilerliyor Ş A N Smamasında Höllywöod*un t FAİK BAŞAR 26.4.1954 pınü bizleri keder içinde b\rakarak aramudan ebediyen ayrılrmştır. Bu acı günlerimizde yefcine teselliıniz. ebedi istlrahatgâhna tevdiine kaI dar yanımııdan ayTilmıyan. cenazesine ı çelenk göndererk. telefon. telgraf. : ! mektub ve btzzat ziyaret ile bizleri i taziyet eden dostlarımızın. babamızın ' • hatırasma griste'dik'.cri büyuk hürmet • ve d*rin acımıza tşUrskleridir. Keidi! lerire teşekkür etmeyi borc biürîz. | | Evlâdlan: Vedad Basar, Hcdiye | j Kapancı Suad Ba?ar. Reşad Bajar * * * ; Vefattle bizleri «ınsuz «lemlere gark ; eden aile büyüğ'imüz ı İçyüzü (HollvwOod Storv) Seanslar: 3 5 " 9.30 ? Telefon 86792 Gelecek T n D MVI DADA JOEL Mc. CREA 4 W B nrosram ^ ' ÖR!îfi WANDA HENDRİX fSadrlie Tramn) R E N K L İ • Filme ilâveten: WOODG. HERMAN Orkestrası H l Satılîk Binek Otomobili AMERIKAN BUJİLERİ 1950 model'. 4 kaoılı Ford. cok ivi durumda. radvo ve kaloriferli. Görmek icin Macka. Emlâk Cad No 44/12 de Yb. veva Bavan WRİGHT'a müracaat. I Nihavet Brier'in Daralarını muavene eden adli tabib Düdfua. kövlünün kendi kandini vurmus ol ması ihtimalini ileri sürdü. Brier tevkif edüdi. Kövlü kendini adamakılh müdafsa etmivor ve bu vüzden anticatik oluvordu. Brier: «Bilmivorum... Haberim vok... Havır bu isi ben varjmadım... Masumum... 1 ı 2 I I • • • • • Steyşîn Vagon 1952 Modeli Plimut Kapiıkactı Amerikadan hususî petirilmis vepveni vazivette radvo, kaloriffr. deri doşeme. Görmek için: Avazoasa Garaiı. TEL: 33634. I L Anl marş Uzun ömUr Yumuşak çabsma Fazla kuvvet Benzln tasarrufu Sağlayan yeg&n» AMERİKAN BUJİLERİ I • j | I . I Kimseyi öldürmedim... Aniamıvorum... İzah edemivorum...» demekle iktifa edivordu. Zaman sectikce NACİ EKER'in | cenaze merasimlne gelen ve acılarımızı ; ,{ daha büvük bir ısrarla inkârvolursa samvnrd'j. Fakat ne vazık ki kendini temize rıkarabiîecek bir delil paylaşan Çamlıca Kız Lijesi. Erenköy I Kız Lisesi. İstanbul Erkek Lisesi ve eösteremivordu. Hâdiseler iddia ett:«i <?ibi cerevan Karta! Ortaokuiu. Miidür Öfrermen ve etmisse esasen kendini baska türlü müdafaa etmesiöğrencilerine, diğer dostlarma, telgraf. ne imkân voktu. (ArkEsı VE r) telefon v e mektubla taziyet gönderen muhterem zeva f a en derin minnet ve şükranımızı arzederlı. Kkcr aile«l TSHdrı U m r i MtneaOi MB Tüfkiyede neşri yaînu aksamdan itibaren BAHRİİŞMEN MÜCSSCSESİ ı Imtr. t ttriM N Ta **• Alle büyüjümü» NACtYE DRAMAU'nm vefatı dolayıslle cenaıeaind* bulunan ve telgraf. telefon T J nıretle acımızı payla|«n akrabtltrırou ve dostlarırrmt buyük acımız ayrı ayrı te$ekkure mtni elduSundan gazeteniı vteıtasile teşekkürlerimlztn dujrurulm&eını rica ederiz. Kızı. Yeğeni Bacan T » y»yan Cumhuriyet MttbMSihk n Oa».»t*elll)c TUrk Anonlm Cagologlu rla'kcvl ıcRak No 30/41 Sahlblerl SÜMER DAVİD (JOE) WAYNE Sineması ve TOM EWELL (WİLLİE) | , t i u • M«2 IZMIR Kahkaha ile ve bavılırcasına ?ülmek fırsaUnı verivor BÎLL MAULDİN'in romanından sinema va alınan ve KİRALIK ™ KAYIB T. C. Merkez Bankasından 23S43 Vo. lu 23.12.1953 Tescll târlhli Almanya menseli J 2016.50 bıymetindeki ihbar mpktubıımın (5) No. lu nüîbasını kaybetik. Yenisini alacagıraızdan eakidnln hükmü yoktur. tbrahim Öztetik Çirketl Abdülhakhâmid caddesf No. 27 Taksim T«l; »3414 .»tnri • M M M , lıkflkifi T« • ttlMZMIT t Hu 7 DENZE NAZIR KAT Kadıköv. Mühiirdarda 3 oda. penis hol. eenis balkon. denize nazır bir kat kiralıktır. Müracaat. Tel: 60417. tarafmdan harikulâde bir tarzda varatilan Makinesî lltjr ı M*«M« Oi»»rtamr. NÂZİME NADİ ve ÇOCLKLAKI Iki Kafadarlar Cephede Güzel ve hos filmini takdim edecektir. ÎHOR ett iifibujîdir! Yazı i;l«ıin! fl lcn t d a n edea U M ' U I MUdttr ATIF SAKAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog