Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

4 Mayts M5« CUMHUKrrET r BİR DAKİKA Dulles'a hücumlar irleşik Amerika Dış İşleri Bakanı istifa edeDerken, bugün Mecliste 500 Celâl Bayarm da Karaşlye cek midir? Amerikan ga küsur mebusluk bır muazzam Bunım ucuza mal edildiği ve Amerikanın iına} ettiği gideceği bildiriüyor «etelerl, bakaıun, Cenevre konfeekserıyet oldu. Bır köşecığe ransmda uğradığuu ileri sürdükleri bombaya göre daha basit oiduğu bildirilivor Karaşi S (TJI.A.) Pakistan «gtnnnj da 20 30 muhalif. hezimet dolayısiyle kendisine gaBaşbakam Mehmed Ali aylık mesayet ağır hücumlarda bulunuyorlar. Bu gidişle, korkanm, v^tîLondra 3 (Nafen) İngiltere gibi, normal hidrojen infilâkmın jrnda müslüman memleketler araHatta, İsviçredeki konferansda A nin yeni tip bir hidrojen borabasını kudretini de geride bırakrrustır. den bir »dört ko/ıraman» a smda son zaraanlarda vuku bulan merikan diplomasi tarihinin ea «ka hazırlamakta oiduğu bildirilmekthtiyac olacak. Şimdıki halde bu keşfin ne Ame yakınlaşmalara temas ederek Curara haftası» nm açıldığını yazıyor tedir. Hattâ şimd'den aramah m» J rikalılar ve ne de Ruslar tarafın hur Başkanı Celâl Bayann Karalar. Daily Express gazetesinia ver f dan bilinmediğı kaydedilmektedir. şi"ye davet edildiğini ve kendisinin D. N. Bilhassa Hindi Çini meselesinde diği tafsilâta göre, bu İngiliz hidAtom şuaları hangi cîbiseleri de T^rk hükumetinin misafiri olaIVaşhingtonun takip ettiği istikrar rojen bombası, Amenkan hidrojen rak Tiirkiyeji ziyaret edeceğini bil tutuşturuyor? sa politika böyle bir havayı yarat bombasından çok daha ucuza mal Londra 3 (Nafen) İngiliz ilim dirmiş ve Urdün Kralı, Mısır Cummış, bu neticeye varılmasına sebeb edilmektedir ve ona göre de basitadamlannın kaııaatıne göre, bir a hur Başkanı, Bırmanya ve Japonolmuştur. Hindi Çini'de Fransız mü tir. tom bombası, infılâk ettiği nokta ya Basbakanlan ile Endonezya Cum dafaa hattı çöktüğü veya bunlar Bu hidrojen bombasının, îngilte dan 3 kilometre uzaklarda bulunan hur Ba^kanının da Pakıstana getamamiyle bu topraklardan çekilelbıselerini derhal lecelkerını ilâve etmiştir. meye karar verdikleri taktirde Was renin ve hür dünyanın müdafaası bir kımsenin Biündsğı gibi bundan bir müddet hington ne yapmalıdır? Eisenhower ru esask surette takviye ettiği de ateşleyebilir. Yangınla mücadele mpvzuu üze evvel Ink Kralı Faysal ve Suudî hükümetine mensup resmi şahsivet üave olunmaktadır. Bu İngiliz hid Başmakaleden devam r o e n bomb ler. boyle bir durum husule geldiği j ' a s ı . Avustralyads yapı rinde yapjian tecrubeler sırasuıda ATbistan Kralı Ibni Suud Pakis tan nnsuriar arasında gunımn ve l a n &i a t o m tanı ziyaret etmişlerdir. bu gorüş belırtilmiştır. takdirde. nasıl bir hattı hareket J infilâkı arasmHa g e kendini büyük görmenin önemli Türkiye Pakistan Paktı Bu tecrubelerd?n 5u r.eticeîer aittihaz olunacağinı müştereken çiz j pştiriuniştır. Bunlardan bılhassa bir rolti vardır. İkinci defa millememislor , birbiri ile texad teşkil; ikincı tnfilâk bu hidrojen boraba Lnmıştır: Ko>u renkh ve bilhassa Karaşi 3 (T.H.A.) Aylık radyo ti n güvenini kazanarak işbaşma pamuklu elbıseler çok daha atom konuşmasında Türk Pakistan an gelen Demokrat Parti trblikeli bir edecek demeeler vermeğe koyulmuş smın temellerini atmıştır. lardır. Daily Express'in kaydettiğıne şualanmn tesiri altıııa düşmekte laşmasına temas eden Pakistan Baş Kurura kapılmaz da halkı daima Bir zamanlar atom mevzuunda göre, ingiliz atom âlimi Sir Willi ve tutuşmaktadır. bakanı Mehmed Ali dünyanın en kendinden üstün gönneğe devam da rcsmî şahıslar bu şekilde sık sık am Penney, atom sahasında ıhtilâl Yakında, atom tehlikesine karşı büyük devletlennden bırı olarak ederse, önümüzdeki ddrt ^lın Tiirkonusuyorlardı. Başkan Eisenho yapacak bir keşifte bulunmuş ve ne gibi elbiseler gıyilmesı lâzım vasıflandırdığı Türkiye ile vanlan kivcmizi daha parlak basanlara wer. talimatla bu duruma son ver bu da 26 ekim 1953 te tatbık sahaanlaşmanın dünya sulhu ve Birleş ulsşhrmaması için ortada hiç bir geldığıne dair bir broşür neşredımekten başka çare bulamamıştı. sma konmuştu. Yeni infılâk mad lecektır. Aynı zamanda, atom teh miş MılletJer idealine hizmet ede sebeb yoktur. 1954 seçimleri vatanceğini söylemiş, tecavuz gayeleri İlk olarak Birleşik Amerika Baş desi bidayette gayet az mıktarda lıkesının mevcud oiduğu devirler giitmıyen bu paktı ber devlete a daşlara kullu olsun! kan yardımcısı Nixon. Hindirini cep kullanılmış. fakat elde edilen infin NADİB NADt hesinin tutıılması için araya Ame lâkın kudreti son derece büyük de evlerin ne şekilde doşereceği de çık olduğunu hatırlatmıştır. anlatılacak, bu hususta izahat venkan askeri gönderilraesine taraftar olmus, atom kudretini çok aştığı rilecektir. olduğnnn açıkladı. Arkasından, •™'"»i'«tmımmi!iııı«|!iııiHnnmiffi!||ii!!nııııiHiı«ıım.ı« Başkan kongreve teminat vermek lüzumunu hissetti ve böyle bir karar alınacaksa, bunun kongrenin tasvibi ile tatbik mevkiine pirebileceğini tasrih etti. Fakat, Hindiçinî mevztıunda BirParis 3 (a.a ) Bu sabahtanberi Şam 3 (T.HA.) Suriye Ziraat Atina 3 (a a.) Tesalvada vuku leşik Amerikanın sarih bir politika Bakanlığı bugun bir tebliğ yayın . bulan zelzeîe felâketine uğravan sa Fransarun Manş kıyılarında şiddet„ ya sahib olamad.ğı bu hâdise ile de layarak, Ortaşarktaki çekirge teh j halardan ahnan malumata göre. li bir fırtma hüküm surmektedir. Viyana, 3 (Nafen) Sovyet Ru«anlaşılmışrt Bunun tesiri, Birleşik hkesinin bu sene geçen senelere zararlar her türlü tahminlerin fev Br'tanya kıyılarında rüzgârlann yarun. peyk memleketlerdeki gizli Amerikanın, bHhassa Asya mesele nazaran daha büyuk olduğunu bıl kindedir. hızı saatte 80 kilometre aşmaktadır. polıs tejkilâtı mümessilliklerinde elerile alâkalı dış politikasma da tc dirmiştir. Hükumete gelen en son mslumat Bır çok gemi imdad işareti ver saslı değişikhkler yapmakte oidusir etti. Cenevre konferansmda, mıştır. Fırtına yuzünden devrilen Suriye. elindeki raporlara istina tan anlaşıldığına göre insan kayıbRusyaya karşı takib edilecek politi«Sea Lion» adh İngiliz yatmdaki ğu bildırilmektedir. kada tam manasile muşterek bir den Urdün. Irak. Türkiye ve İran ları ve hasarlann tam bilânçosunu altı kışi «Fort Dauphin» yük ge Moskovada yapılan değişikligi mü ile temas ederek, bu âfetin önlen yapmak şimdilik imkânsızdır OIü eephe kurulamama^mın. Amerikan j teakıb esasen bu da beklenilmekmisi tarafından kurtanlmıştır. Yegöriişüne İnKİI'ere ile Framanın da mesi ıçin yanLm taleb edecek ve sayısınin 25. yaralı sayısınm 150 yi teydi. dıncı şshıs kayıbdır Fırtina davan çizmelerinin me^uliyetini. şim adı geçen memleketlenn muşterek geçtiği sanılmrktadır 20S5 ev yıMalenkov, Beria'nın tasfiyesinden di New Tork ve Washinjrton basını. bir mücadele kampanyası açmasıru kılmış ve 1767 si yıkılacak hale g?ı hilde de hasara sebeb olmuştur. sonra gızlı polis teşkilâtı başına geisteyecektir. Foster Dulles'ın sırtına yiikliivor. miştir 1071 ev de hafif hasara uğ Havre fuarı sahasında 20 metrelik tırilmış olan Kruglov'u bu vazifebir kule devrilmiştır Yolların bir den almış ve yerine İç İşleri BaEsasen, Ortaşark devletleri ara ramıştır. Batılı büyük devletler, elbirliği çoğunda devrilen ağaçlar ve dırekile, komünist manevralarına gayet sında bu mevzuda işbirliği yapılSon 24 saat içinde yeniden 6 zel ler yuzünden seyrüsefer durmuş kan Yardımcısmı getlrmişti. Şimdi bu yeni polis reisinin, peyk müsaid bir zemin >aratmakta ol dığına işaret eden Suriye Zira»t zele olmuştur. tur. Rouen'da da bugün açılması memleketlerdeki temsilcilerini (!) r duklarının farkına acaba varmıyor Bakanl'ğı sözcüsü, muşterek gayDevam eden zelzeleler halkı ko Iar mı? retle çekirge tehlikesinin önlene ku içinde bırakmaktadır. Halk ge gereken fuardaki bir binanın danıı değiştirmekte oiduğu VB bazı tasçökmüş, fakat yaralanan olmamış fiyeler de yapıldığı oğrenümektedır. ceglni söylemıştir. Bir ara, Hindiçinide komünistlere celeri dışanda geçırmektedir. ür. Bilhassa, Batı Almanyada bir Sovkarşı savaşmakta olan Fransi7İara yet gizli polis teşkilâtı yuzbaşısının silâhlı bir yardım bahis mevzuu Amerikada fırtına devam ediyor iltica etmesi ve gayet mühim veolmuştn. Fakat. Wüshineton'un ileri Şikago 3 (a a ) İowa, V.'ısgon sikaları ve malumatı Batıhlara tevsürdüğii bu plânı İnpiltere tasvib sin, İllinois ve İnd:ana evaletlerın di etmesi, ortalığı karıştırmıstır. etmemij, Dulles da bundan aynlmak de fırtına üç gündenberi şıddetle Moskovarun, demir perde dışında lüzumunu hissetibişti. Amerika l>ıs. devam etmektedir. bulunan gizli polis teşkilâtı temİşleri Bakanı, sert bir politika takib Birleşik Amerikanın merkez e silcileri arasında da tasfıye bajlaedilmesini de tavsiye etmişti. Bnyaletleri kar tabakası ile örtülü mak üzere oiduğu haber verilmekIfiin bn politika ile taban tabana dür. Yukan Missisipi'dp se! felâ tedir. Bunlardan banları Moskovaya zıd bir yol üzerinde bulunuluyor. ketine karjı bir çok evler tahliye çiğınlmışlardır En ufak şüphe uHindiçinideki komünist hükumetln edılmıştirt ^ » yandıranlar derhal gerı alınmakta•nümespllleri de Cenevreye davet j dır. Esasen bu teşkilât içinde mevedilmekte, bu Fransız miistemlekeBetı eysletlerde karla karışıfc j cud itimadsızLğın son hâdi^eleri sinin ikiye bölünmesine dair İngiliz şiddetli yağmur ddft kışınin olü müteakıb daha da arttığı anlasılplânına yanaşılmaktadır. mune sebeb olmuştur. mıştır. Bir taraftan Batılılar arasında geAynı zamanda, bu teşkiiâta, SovMaliye ve Bayınchrhk nişliyen bn ihtilâflar, diğer tarafyet konsolosluk ve sef ret mensubtan Hind. Pakistan. Birmanya, Vekilleri Ankaraya larını da daha sıkı bır şekilde konSevlân ve Endonezya Başbakanlan trol altında bulunduımaları husudöndüler konferanstnın dağınık ve hayalî na sunda talimat verılmıştir. Rusyanın, zariyelere dayanan, yeni anlaşmazEskişehir 3 (Teleforlai Şehrı gazeteci veya aj nsçı diye grinderIıklara gebe tavsiyeled, hür milİLK KURULUŞ YÎLINDA :nizde bulunan Maliye Bakanı H=ı diği kimseler hakkında da ayrıcs letlerin Cenevre konferansından san Polatkan ve Bayırdırhk Bakanı tahkikat yapılnaktadır. Bunlardan zararlı çıkmalarma sebeb olabileKemal Zeytınoğlu buşıin motorlü çoğunun da değiştirileceği anlasıleektir. Bu tehlike mevcuddıtr. trenle Ankaraya gitmişlerdır. mıştır. Ömer Sami COŞAR ÎKİNCİ KEŞİDE Ingilterenin yeni hidrojen bombası Pakistan Başbakam geliyor Perşembenin gelişi GHtnün bırinde, CurrüiHriyet Halk Partisinden dört kahraman çıîcft. Demokrat Partiyi kurdular. Buyüdükçe büyüdü. Büyüdükçe büyiidü... Mısır Cumhur Başkanı dün takbih edildi Basbakan Nasır, Hacı Nagibltı hiç bir roln olmadığını açıkladı Mahalül Kubra (Mısu) 3 (A. P.) Basbakan Abdülnasır düa gece verdiği beyanatta 1 mayıs günü kargasalıklar çıkarmağa hazırlanmak suçundan tevkif edümiş olan ordu subaylarmm layısının 25 e çıktığını bildirmiş ve daha başka gubayların da takıbata uğrayarak tevkif edilmelerinın muhtemel bulunduğunu ilâve etmiştir. imall Mısırda Nil deltasındaki bu sanayi şehrinde bir tetkik gezisinde bulunan Basbakan AssicUted Press'e bu hususî beyanatt* buiunmuştur. Mısır, suçlan sabit görülen rubaylara en şiddetli eezalann verilecefini ve bu şekilde bunun, ordu içinde kanşıklık çıkarmayı düşünenlere bir ibret olacağını söylemıştir. Basbakan bundan sonra sözlerin« şunlan ilâve etmiştir: * Nagib gımdı kendisine en uygun bir mevkide, devletin sembolık şefliğuıde bulunmaktadır. Son gunlerae plyu&da par» dnriıjı raujahede «rlmektedir. Bu durum karfiıında, tüccarın d»h» ıly»d« bono tlzcrine If yaptıfı gorülmektcdir. Neliceden sonra., D.P. nin Zaferi Piyasada para darlığı Orfadoğuda çekirge lehlikesi büyük Yunanisfandaki zelzelelerin tahribafı Manş kıyılarında şiddetli fırtına Rus aianları arasında tasfiye var Afyon ihracatında artış Bn sene afyon Ihracatınds büyuk btr »rtış rr.ujahede edilmektedır Toprak Mahsıılleri Ofısmden vertlen malumata gore, muhteliî yftbancı mealeketlere an'.asmR geretinc« 199.S29 kllo afyon satılmıstır Bu miktardan nlsan ayı nlhıyetlne kadar 151309 kilosu teslltn edılmiştir Geri kalan kısım da Bnümuzdeki Istlhsa] mevsimlne kadar sevkedümıj olacaktır. çekilmekte olan darlık zail olacaktır. kinci serbest seçim d« dün bitti. Bugünlerde neticeîerin kat'î rakamlari bağlanmak üzeredir. Demokrat Parti ummadıjp kadar kahir bir çoğunlukla gene Memleketin idaresi ile hiç bir ali ikridarda kaldı. AUah yardımcısı kası yoktur. olsun. 37 yaşmdaki Basbakan îon haf Ben bir Istanbul adayı olarak talarm hâdiselerınden ve kargaşa i seçim günü yer yer sandıklan gezlıklarmdan dolayı Nagibi takbih I dim. Halkta bir gizlilik vardı. Bu| nunla beraber sandık başında baetmiştir. lunan gözu açık muşahidlcr. daha Basbakan, yakalanan bazı suj sandıklar açılmadan oramn vaziyebaylann kanlı bir darbe hazırla1 üni tayin ediyorlardı. Çünkü sandıklannı hattâ, ordunun ıkiye tydık aralığından zor giren zarflarda nlarak dahilî bir savaşın eıkmasıru D P, kolay girenlerde C. H. P lisbile göze alddclarmı ıtiraf ettik tesi olduğunu herkes anlamıştı lerinı söylemiş ve *bu tertib be D. P. listesi daha buyük ve kalm nira için bir sürpriz olmajnıştır» kâğıda basıltnı; olduğundan dort demıştir. bıiküm yapılraadan zarfa giremivor Nasır, bu subaylardan baalan ve zarfı şişiriyordu tilâl Konseyı arasında çıkan ihtiSeçim esnasmda kale alınacak lâfın bir neticesi olarak bir aydan bir hâdiseye rastlamadıra. Yslnu fazia bır zamandanberi hazırlan bir îki yerde sandık başı hidisesi makta olduğunu söylemiştir. çıkarmak niyetlisi bırkaç kişiyi zaNassr, bu subaylardan bazılan bıta bemen bertarai etti. nın «Kızıl Bınbaşı» lâkabıle tanıBir seçim bir nrilletsı vajnı* nan ve general Nagibın tekrar hangi partiyi rutmak istediğini gosCumhur Başkanlığına getirilmesini teren bir olay değildir. Onun tazyıkleri neticesmde temm etmı| memleket idaresile kendi iradesi olan Halid Muhiddınin komutası arasındaki münasebetten doğacak altındaki suvari birliğine mensub neticeleri hesablayıp hesablamadığını da gosterir. olduğunu soylemiştir. Gerçi ekseriyet denilen sistetnia Fındık ihracatı Türkiye Parlâmentosunun çehresiY»baneı menlcketlere fındık îhracmtı ni {innekte büyük tesiri vardır; dev«m etmektedir. ama milletia bürüa Türkiyed* Son 24 saat zarfınd» lunanunızdao C H P. Uler de dahU okhığn hald« muhtelif memleketler» « bta llralık T muhalefetin nfıra yakın (32 koltuk) fındık aevkedllmlstlT Rumanyadan yapılacak tthalât bir rakamla 504 den fazla milletG«çen «y İçinde Imza edilen ticaret vekili bulunan hükumet partisini ve ödeme anlaçmajı jereğlnce. Ru murakabe etmesini istemediği d* manya ile memleketimız anuındaki tl muhakkaktır: fakat netiec bn oldo. cart munAsebetleriıı lnklgaf yoluna girG*ne muhakkaktır ki parti olarak diğl gorunmektedir. Iktisad ve Tlc«ret Vekâleti Bum»n muhalefet jruplan 1950 den daha yadan ;thal edılmek üzere 15 mılyon kuvvetlidirler. Seçim kampanyaUralık bir dovtz ayırmıstır. Bu P«J» suıdaki faalryetkTİ banu gostarile Rumanyadan kereste, am, çlmsnto ve muhtelif boyalar ithal edilecektlr. miştir. Netiee bununla mütenasik Bu mallar plya«ımıza geldijinde çıkmadı. Fakat netiee, ne oiursa oboa mnhaMet partilerine düşea vazifa zaten kanunlarla hudndlan çizilDIİ9 olan politik faaliyetlertne fena bir dürüst fporcu olarak devam etmektir. tktidara gelinee; tkmal edeme<9ğini söylediği memleket hizmetl*rini önumüzdeki dört sened« bitirmeye çabsmak tornndadır. Seçim esnasmda birbirlerine kargı tenkidler yapmıs. olanlann bundan dolayı yekdiğerine mnğber olscakUn hattra relmez. Tenkid hududunu geçmiş sözlerin de iğbiraruu unubnağa çalışmak bir memleket evlâdı için karşılıklı bir zarurettir. Ba «aürlan bitirirken her ıaman »oyledlğimu birşeyi burada, va gtlebe mestisi geçmiş ofanası lâzım gelen Demokrat Parti erkâmna hatırlatmayı bir gazeteci vacifesi biliriz. Türkiyede iktidan bir devlet, bir saadet vc bir nimet; muhalefeti bir külfet, bir mihnet hattâ bir kabahat halinden çıkarmadıkça, insanlar da karakter za'fa nğratacak teşebbüs ve tedblrlere başvurmaktan vazgprmedikçe deıcokrasinin normal bir sistem obnasına ve hepimizin maddi ve manevî sükun ve hıızura kavuşmamıza imkân yoktur. B. FELEK a " " ••% GENEL SİGORTA Biitün sigorta işlerîniz için emrinizdedir. 200.000 LİRA İKRAMİYE 3 5 . 0 0 0 LİRAUK PARA İKRAMİYELERİ Kayterid« feci bir kaza K a y s e r i , 3 (Telefonîa) Ş e h r i Biizde b u a k ş a m saat. 20.15 t e m ü essif bir kaza olmuştur. D . Parti il binası ö n u n d e , s e ç ı m l e r l n n e t ı c e »inden d u y u l s n m e m n u n l u ğ u izhar lçin D e m o k r a t l a r havaî fişekler a t m kta idiler. B ü y ü k bir y e r t o p u fişeğini k u l l a n m a k istiyen D e m o k rat Parti odacısı Derviş Aslanm hatalı ş e k i l d e hareketi v e fişeğı a vucunda patlstmağa kalkışması y ü r ü n d e n e l i feci şekilde p a r ç a l a n mıştır. Ş e h r i n muhtelif s e m t l e r i n d e n d u y u l a n şiddetli bir infüâkı m i i t e s k ı b parti binajının ö n ü n e k o ş a n lar, Dervişi, k a n l a r içerisinde y e r d e yatar bir v a z i y e t t e bulmuşlardır. Derhal h a s t a n e y e kaldırılan o d a c ı n ı n s a ğ eli operator tarafından bileğinHen kesilmiştir. P a r t i odacısı 30 yslarmdadır İO MAYIS 1954 AKŞAMİNA ENAZ KADAR 100 URAUK P»R HESAB AÇTIRINIZ HER 10< .IRATA BİR KUR'A NUMARAS1 I. \ KÖMÜR ( L İ N Y t T K Ö M U R Ü ) Fabrikatör ve diğer ihtiyaç sahiblerinin emrindedir. TELEFON: 47472 ^ bina Trakva Yüksek Tahsil ögrenci Yurdu Başkanı Dr. HALİL DERMAN T Ü R K İ Y E K R E D Î BAN KASTNIN son kesidpsinde vurdun mevduatrna isabet eden Uvacları arasında bir vurd binasına kavuşmalarmdan genç'erin sevinc içinde bulunduldarını bildirmistir. için Banka Müdürüne tesekkür etmiş, en mfibram lh Kızıltoprak tramvay durajh, Sadık Bev köskü, bahce ve dukkânlarile satüıktır. 42942 telefona Tiüracaat Satılık KÖŞK D U N 30 Nisan 1954 keşidesi lalihlileri Bu keşideye konulan Hizmetiniz* ginniş olan ÎSTANBUL BANKASI GALATA. BEYOĞLU. SÜTLÜCE Atatürklü Cutnhuriyet alhniarından KADIKÖY fubemlı Içln husust ikramlyt pliru r 300 ALTBM Bahçekapı Aiansımız mudilerinden Bugün bir şaheser çıktı! Güzeller Güzeli Leonora Rııffo'nun Boğazicinde ve Büyükadada cekilmis hârika fotosrrafları ve en srüzel İtalvan vıldızlan.. A YD A i 100 1269 M. MAY AITIM » P • Merkez Midürlüffümüz mudilerinden 1 Kijiye 100 REŞAD ALTINI Muhtelif ALTIN ve PARA ikramiyeleri Erenköy Ethemefendi asfaltında çamlar içindeki APART1MAN DAİRESİNE i5tirak 9152 H. ÇİLÎNGİR 50 AHIM Merkez Müdürlü&ümüz mudiîerınden Ayrıca cazib açılış hediyeleri > Her 190 Llraya bir kur'a numarajı îngilterede bir avda onbir kere basılan citab: Sıkılmıvan cıplaklar!.. k Bes davikada hamal. dilenci, kadm olan oolislerimiz!.. k Server Bediin, Muazzez Tah ün'in ve Somerset Mauçham'ın en eüzel hikâveleri + Faruk Naiizin sarkısı: Notasile k Üstad Mithat Cemalin, tzzet Melihin. Yusuf Ziva Ortaçın. sair Fevzi Calıcının yazıları • Kuslann petirdigi mektub, bu vazın en sık mayoları... Hesab 3811 41633 3432 2229 15096 10452 11924 2566 12940 10775 9518 15070 32916 30554 40264 No. Mudi sdı C.T.Povrazoğlu M. Dura M. Akca H. M. Erkson P. Parjazoelu R. Teksöz S. İzmir K. Okan M. Tunca M. E. Gezer N. Aldoğan V. Hızrr R. Levi S. Panavoüdi» F. Baedadh 4324 S. MALKOÇ kazanmıslardır. Aynı keşidede çeşidli para ikramiyeleri t zananlar şunlardır: Kadık oy lskele Caddlesi No. 5/1 Manisada Mesir töreni! Bir ay zevk ile okuyacağınız mecmua! Bundan başka 40 mudie 50 ser lira isabet etmistü Kevfivet talihlilere vazı ile bildirilmistir. Arzu edenler neticeleri Sube ve Aianslarımızdan her zaman öerenebilirler. tkramiye 500. Ankara Merke; 500. Adana Subesi 250. Bahcekaoı Aians 250. îstanbul Subesi 250. Bevoâlu Aiansı 100. Ankara Merkez 100. Ankara Merke? 100. Ankara Merkez 100. Bahçekapı Aiansı 100. Bahçekapı Aiansı 100. Îstanbul Suberi 100. Beyoglu Aiansı 100. Beyo?lu Aiansı 100. Beyoglu Aiansı Adana Subesi 100. TÜRKİ1E KREDİ UHABA EmrlnizdedİT. Ankarada her nevi Banka işleriniz için Işte Emniyet T * Sür'at (Her ay çekllen ı«ngin ikramiye keşi delerlne, posta ücreti bankava ald olarak, posta ile 150 lira göndermekle dahil olabi lirsiniz.) MUHABANK. vatan hizmetinin sanlı Türk ordusu saflarındaki kısmını taniarnlayan ESKİ MUHARİBLERİN kurdukları Banka'dır. SÜMEEBAMK ANK A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog