Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

4 May» 1954 AMERİKAİNTIBALARI: 6 Ah bu hüknmet parasile gidip de yurda dönmek istemiyen Türk genderi Yazan: Omer Sami Coşar Yanm saattenbcri münakaşa ha | ğım sırada Türkiyenin de bir nevi lindeydik. Ben onun sözlerine bir «teknik yardımı» oldufunu, Birleturlü inanamıyorum, o da benim şik Amerikaya doktor ihrac etmekbu sözleri hayretle karaılayıs.ıma te bulunduğumuzu hayretle mtişahede ettim. gülüyordu... Amerikalılar son seneler zarfınBirleşik Amerika dahilindeki gezi sırasında bir aksam oteldeki odamın da, memlekete gelen yabancıları telefonu çalmıs, günlerdenberi :şi sıkı surette elekten geçiriyorlar. temedigim bir ses, bir Türkün sesi Bilhassa, Amenkada yerleşip, orakulagıma gelmişti Biraz evvel de da çalışmak istiyeııleri reddedivor, süratle lade radyoda, feci Adana uçak kazası yakalayabildiklerirH nm haberini almış, onun üzüntüsü ediyorlar. Fakat, Amerikaya eelmek içİBdeydim. Otelin salonuna iner istiyen doktor, mühendis ve müken bu a d haber etrafında derdimi masili meslek sahibi kimselere kapaylasacak blrtnl buldum diye i ü pılsr açık, hattâ bunlan celbedebilmek için de çalşılıyor... şünüyordum. Yalnız Nevr /ork'ta bir çok genc Bundan alb veya yedl sene evvel devletin parası ile Birlesik Ameri Türk doktonuu rastladım, hbbiyekaya tahsile gelmişti. Tahsilini ik yi bitirmişler, ihtisas yapmış veya tnal etırüs, memlekete olan borcu yapmamı; bir halde Birleşik Amenu Sderaesi içtn de geri eagnlmısrı. rikaya gelerek, iş tutmuşlsr. Bu«iFakat bir törlü oralardan aynlmak lardtn birini tstanbulda görmü«tüm, kırk kadar mektub hazırlamiş istettıiyordtl! Mevru degistirerek konusmaya' tı, bunlan muhtelif hastanelere gön d«vam edelim, dedim Fakat ko deriyor, is Istiyordu. nuştukça hayretim artb. Sanki MI Anadolu da sizleri bekliyordu! del&anlı memleketinden aynldılı dediğim zaman tevil yoluna saptıgünden Itibaren hiç bir haber al lar, Birleşik Amerikanın en ızak mamış, Türkiyede neler olup bltti&i köselerindeki kasabalarda bıle dok hakkında merak edlp hiç blr şey tora sağlanan imkânlardan, rahatöğremnemiş! 1950 de bir iktidar tan bahsettiler, bilhassa şark vilâdegişiklifi olduğundan haberi yok, yetlerimttle mukayeselere kdkıstıtnetnlekette başbakanın kim oldu lar. . Jurru da bflmryor... Birleşik Amerikanın bahsettiînsan gayrifhtiyarl, talay mı edl ğiniz bu kasabaları da bir zamanyorsunuz?» sualini soruyor. Fakat lar müşkül durumda idi ve doktoro, w a r ediyor. gazet» almıyono, lara hiç bir İmkân ve rahat SağUrtdyo da dinlenemiyor, ne yapalım mıyordu. Şimdiki imkânlar gbkten bir günde inmedi, bu memleketin diyor, çalışarak, fedakftrlıkla Ben bugön bila, ba mühendlsin evlâdları dogru »Syledigin* inanamıyorun. oralarını o hale getirdiler... Hâlâ, acaba mı, diyerek bir bahane Bo» yere dil dökmüs olursunuz! anyorum. Fakat o kadar ciddt ko Milll davaları dahi o kadar uzun nusuyor, o kadar alâkasıziık gös vadeli ele alanııyorlar, mütalea edetcriyordu kjj miyorlar. Bahis mevzuu ettikleri, o andaki nhatlandır... Memleketin *•* sıhhat davalannı halletmesi için Bazan ju ntal aonıluyor: doktora sujamış v*ziyette oldui" Blrlefik Amerikaya Türkiyeyi nu, üb fakültesindeki tahsillerinin tuutahm derken, bu yolda genls. memlekete ufak veya büyük ölçüfaallyet sarfedilmesine dikkat edillr de madd! blr yük teskil ettiğii!, kea aeaba o memleketteki Türkletbunun mcaal ilt fidenmesi l l n m ihmal ml edillyor? Bunlarla lânm geldigini mün,kasaya yanaşmıyorgeldiğl feirilde meşgul olımmuyor lar! mu? Bunlardan bazılan, bir möddet New York'ta da kaldıgım nrada sonra geri döiimüyorlar değil. Bu blr konservatuar talebesine rastlaistLsnalar yazıya mevxu teşkil rtdım. Onu da devlet ve millet parası memektedir. Fakat, mill) karakteri oralara getirmis., tahstltnl ikmal etsağlam oimıyanlan, Yeni Dünyanın mesine imkân vermişti. O da döncazibesi yakalıyor, oraya perçtnlimek istemiyor ,blr Amerika!ıya var yor, bir daha bırakmıyor. Bîri, .11nuş. yerleşme yoluna grtmij. Pis yeceksinil, bunlar orada kuvvetü bir meyhanede gece ondan sabahm bir cemaat haline gelebilsel?r. Budördüne kadar dümbelek çahyor, nu da yapamıyorlar, Amerika f t parsa topluyor .. cNew York'ta kahirlerlntn (rürüHflsfl Içind» kaybolabilmek için... lup, gidiyorlar. Bunlar nrünferid mlaaller, fakat Bunlardan TUrkiye bir fayda b»k Birleşik Amerikaya tahsile gidip ... Birleşik Amerika da,.. ^ de, hele devlet parası lle orad'a tahY A R I N sil ettikten sonra, geri dönmiyenlerin bir nisbeti öğrenilebilse' BuYcdinci yaz\: nun üzüntü verecek sekilde olduAmenkada bir Urtışma ğunu soyliyenler çoktur. *** mevzuu: Köprü mü, Birleşik Amerika ile kurulmakta olan dostlugumuza, kuvvetli ticarl ve iktisadî bağlann esaslı surette hizrtlet edeceğini inklr eden yok. Fakat muhtelif mülâhazalarla Türfciyeden yapılmakta olan ihracatın fu sıralarda artmasının da muhtemel olmadığına imada bulunuyorlar! Fındık, incir üzüm. tüttin, palamut, halı, krom ihracatımızı arttırmanın yollannı birlikte araştırdığımız Amerikahlar teknik yanlımlannıo da netice verdiğini, baglan kuwetlendlrdi*ini söylediler, İnk8r etmiyoruz dedik. Fakat Birleşik Amerikada kaldı Sehir= =haberleri VA iaııziııı satışı Tanzim satışı için dün Mezbahada 1920 koyun kesilmiştir. Son gun lerde Mezbahaya tanzim satışına mahsus olmak üzere gelen koyun mıktan 3836 dır. Bunlardan bir kısmının serbest satı; yapan kasablara intikal etmesi ihtimalini gözönünde rutan Iktisad Müdürlüğü tanzim satısı yapan dükkânlarda başka et satışını menetmistir. Tanzim satısına tahsis edilen kesllmis koyunlan muhtelif yerlerlne siyah damealar vurdurulmujtur. Sağlık MüdtirlüSünde dünkü HUKUKİ MESELELER fâöRÜNDÜGU Gecmiş olsun!.. Seçimlerin hukııki manası 2 Mayıs seçimleriniıı neticeleri Diin mezbahada 1920 koyun artık beUi olmu«tur. Bu vesile U» krsildi ve saüşa anedildi blı de bugün ««simlertn hukukt Yazan: Doçent' topfantı Milll Egltim Bakanlıgı Sa£lık teşkilatına mensub doktor'.ar, diin aaat 14 te Müdurlük hina'inda aylık toplamılarını yapmıjlardır. Toplantıda. llkokul 8ğretmenl«rinln derı yılı sonu munasebetiU yapılan saglık muayenelerlnln ve köy ckulıarı airencılerınin ferdî muayenelerlnln neticeleri ıızerınde gorrsulmuş ve bazı kararlar alınmıştır Bugün Ramazan Bugun mubarek İUmuının blrincl gunudür Bu mttnaıebetle fırmlar plde Imalin* b«;luni|lardır. Ctrnllcr bastan aşagı umuır.l blr temlzlenm*|e ttbl tutulmusrur MUftülukçe her buyük cımıe bir vaız tayin edllmljtlr. Bunlar dın! ve ahlâki olduğu kadar milll v* ırsan! mevzular» da temas edeceklerdır. Minarelerd* Vecıttüeri Ihtlva «len mahyalar kuruiâcaktır. DUtı fece Süleymanlye Camiinln be? «erefeslnda blrden mıltalnler ezan okumuslardır. manasırj belirtmek isüyorut. Seçlm ne demektir? Demokrasilerde seçlmin rolü nedlr? Seçmenler ile s e çilenler arasındaki münasebet ne cak İsviçrede ve Birleşik Amerikaden ibarettir? Seçmenler milletve da yani pek mahdud devletlerde killerine direktlf verebilir mi? Bu tatbik olunmaktadır. suallerin cevabı seçılenler kadar se• •• çenleri, yani büyük hajk kütlesinl Devletlerin büyük ekseriyetinin de alâkadar etmektedir. temsill demokrasl iistemini tercih *•* etnıesinin başlıca ikl sebebi vardıt: Devletin unsurlarından birisi «hâ1) Doğrudan doğruya demokrasi kimiyet» tir. Hâkimiyet, devletin sisteminin büyük devletlerde tatbibirliğini ve devamlılığını temin t kma maddeten imkân yoktur. der ve onu hakikî veya hiikmi dl2) Doğrudsn doğruya v e hattâ ğer îahnlardan ayırır v« ona bir yarı doğrudan doğruya demokrasl üstünlük temin eder. Bugün hâki mahzurlu görülmüştür. Devlet idamiyetin menş,einin millet olduğu u resinin ihtisas istiyen, zaman istimumiyetle kabul edilmektedir. «Mll yen, güç bir iş oldugu fikrinden 11 hâkimiyet» prensipi on beşinei a hareket edilmektedir. Bütün vasırda ortaya çıkmış ,on sekizinci a tandaşların zamanları ve gerekli sırda birinci plâna geçmiş, Fransız Ihtisaslan olmadıftı kabul edilmekbüyük ihtılâlinde rol onıyarak mev tedir. Onun lçindir ki vatandaşın zuata girmiştir. Demokrftik devlet kendisinden daha ehil kimseleri selerde millet, hâkimiyetin sahibidır çip bu isleri ona eördürmesi yolu de. Hâkimiyetin sahıbi olmak. hâ tercih edilmistir. Temsilî sistemin sUteme fistün kimiyetin kullanılmauna istiraki de doirudan doğruya icab ettirir. Fkat bu iş'irakin de olHjğu tezi 18 inci asırda bilhassa recesi ne olacaktır? Bu aualin c e Montesquieu'nun tesiri ile kabul ovabı tiç çeşid demkorasiyi meydana lunmuştur. getirmektedir: • •• 1) «Doğrudan doğruya demokrasiler» de millet hâkimiyeti bizzat kullanır. Bu tistem pek küçük dev letlerde ancak kısmen tatbik olunabılır. Isviçrenin bazı ufak kantonlarında halk kanunlaruu kendi yap maktedlr. 2) «Temsill demokd«siler> d« millet hâldmiyeti bizzat kullanmamakıa, kendUİ karar vermemekte, tadec* kendi yerin* karar verecek olanları seçmektedir. Hİkimiyetin kulİBnılmasına milletin iştiraki aeçiıne inhlsar •tmcktedu. En çok raıtlanan slstem budur. Biıdeki durum da bundan ibarettlr. 3) «Yan doğrudan doğruya demokrasiler» de millet, karar vermek salâhiyetini ban hallerd» muhafaza etmektedir. Kanun teklif etme sal&hiyett, bazı kanunların referanduma tâbl tutulmaaı, yani halkın kabulün* sunulmüiı bu sistemin hususlyetlerindendlr. Bu sistem an Dr. Nuruliah Brv«Iki fün, milll egemenliğimiıl duya duya gittik, oylanmra verdlk. Son ay içinde Türk milleti, heyecanlı. fakat canlı, »iyasî terblyenüz bakımından ehemmiyetli zamanlar yaşadı. Ufak tefek amalan n hiç bir önemi ohnamak onda, köyde ve kentteki oljun hareketlerta değil, bütün milletin vekili lerile efendi blr millet olduğuna sayılmaaı bunu göstermektedir, bir kere dah« fösterdi. Onu W«r« **• etmeğe gelen iktidarı candan tebTemsill demokrasiler de ikly» ay rik ederken bu efendi millete l&yık hizmetler görmesjni dilerim. rılmaktadır: Bir İngilia dostum, son saman1) «Klâsik temsil! demokrasi» 3) Bir diğer fikre göre de seç şekli, 1791 tarihli Frcnsız anaya larda memleketimizin muhtelif bölyaptığı »eyahatlerdeı» menler seçilenlere bir «vekâletn ver sasında en mükemmel suTette sis gelerinde tem leşmiş olan şekildir. Huausî ve döndükten sonra bana: tDünyanuı mijlerdir. en demokrat milletlerinden biri olTemsil münasebeti bu vekllet ak kâlet fikri reddedilmls, siyasî veduğunuza bu defa tam bir kanaatU dine dayanmaktadır. Bu fiklr de su kâlet fikri benimsenmi^, aeçmenleinandım. siı de inanınıı!» dedL neticeleri doğuTmaktadır. Her mil rin vekillerine direktif vermesi yasak edilmiftir. Bu nokta, klasik tem Bu aamiml hükümdeM do|mliığa letvekili ancak seçildiS bölgenin gıirmemek için >a gözler hırsljı vekilidir. Millet, vekillerinln hare sili demokrasi sisteminin en bariz a. lâmeti sayılmaktadır. Condorcet dumanlanmalı, yahud bize kararnuı ket tarzlarını tayin edebilir, direkbir düşman görüyle bakmalı. D e tif verebilir. Millet verdiği vekâleti «milletin vekili olarak, onun men mokrasinin beşiği denecek k a d u faatlerine uygun sandığım şeyleri her zaman geri alabilir. yapackğun, fikirlerimdekl mutlak bu rejime eski başlamış bir müle4) Bir diğer fikre göre de, seç istiklâl, millete karşı vazıfelerımin tin, ciddî ve doğru sozlü bir ferhüküm, menlerle seçilenler arasındaki hu birincisidir» demiştı. Hakikaten, di dinden işittiğim müsbet kuki münasebet «siyasi vekâleti ten rektif verme salâhiyetlni kabul et beni saşırrmamıştu. Fakat dertn bahtiya» İbarettir. "İlecllsler, milletin mümes mek, meclisteki müzakerelerin lü bir iftihar duygusuyle silidir. Bu temsil bir vekâlete da zumsuzluğunu iddia etmek demek etti. Kunter İlköğretim miifettişlerfaıln toplantısı Mlıll EJltlm Mudürlüjıi hkBJreüıo müiettı«i«rl. muud ayhk topluıtılannı. dün aaat İS t* MUdUrlilk Mnasında yapmışlardır. Topiantıda. e|ıum mutehauuı Durübcck İle Doçtnt Dr R»(l» 5«mln tar»fmdan ıdare edilecek ve İS hazlrindan 30 hazırar.a kadar devajn edeeek olan, okumuı «or çocuklar hakkındakl s«mlner» katılkoak ÖJretmen vt llkofrttim mufettislerlnln tesbıtı hususu gorüşulmüştıir. Klırıng >olu tle Brezllyadm ıthal edilen kahveler bugün blr v»pur İle limanımııa gelmls olacaktır. Vapurdk Î600 ton kahvt bulunmakta olup 4 aylık lhtıyacımıtı karııUmakUdır. Yolda »yrıca W p«rti daha mal r vardır. Ithal edllen yeni kahvelerln maliyetl d*ha henüz tesblt edümemlştir Bu kahvelerin n* |ekUd« tevzl «Uleoegl hakkında Vekilett«n etntr beklenmektedlr. V»k»l«ten g*l«c*k tmrc gore kahveler bugunlerde Mtışa arzedılecektlr. Bupün 2600 ton kahve feliyor TEŞEKKÜR Bolu dvarında blr otomobi! katatı netlceal hayaU ebedtyen v»da tdan. Wıl«rl Mlyük te»«sUr ıçınde bırakan. Faun AccntMı Celâleddln Ardo» ve Osman Yenel kollrkllf ılrketl oruklarından, Rtftka Yenellh e«l, AfihıeıJ »e Muştafa Yenelın kardeşı. Tokatlı vef«n anmda Bolu hastaneslnd* gofterdlklerl yakın tUk* ve In»nlyett«ı dolayı, Bolu htstanesı Bajhfklml Turgud v« Op«rator Dr Adıun bcyler*. Dr. Abdullkh Çiftçiye, Boluda tücckrdan b»y Mıhmtd tnan v« Muhllı beylert, Boiuya kadar «itmek v* donmck uhmetlnl lhtlyar «ten, çok ı*vıill arkadkt v» doıtiarına, bltsat ev T» y«ıh*ney« kadar t*«rlf •den. t«lgr»f, teltfon v« mtktubla b»»s«8lıgı dileyra, cenue m«ra»llmn» ijtlrak eden, ç«lenk gonderen, »cıUnmııı p»yUjar«k bltltrl teıellly, kotuı bütün h*m»erl. do«t v* »rkadn«larımıı« «yrı »yrı tejekkür» «cılarımıı Imkan v«rmed1glnden jaıetenlzln U n ı •urunu r l c eder merhuma mıj». retler dlleriı. E«l: Reftkt Tcnel. lUrdejlerl Ahmed. MusUfa Yenel. Ortajı Celâleddln Ardos olmaz mı? ö y l e ya, her milletvekili Seçiın propagandası esnasuıda aldığı dırektife gör» hareket ede hoşuma gitmiyen sey 1 ^" 1 8 1 1 birinl cek olduktan sonra müzakere neye söylemeden geçenıiyeceğim. O d» yarar? Müzakereler neticesinde işin vesile bulup bulup hayvan hğladoğrusunu öğrenen milletvekili, o mak .. Burdurda şeker fabrikasınm na göre rey verrnekte serbest ol açılma töreni yapılırken temele ilk malı değil mldir? Mirabeau bir gün harc konduktan sonra kurbanla» şoyle demiştir: "Eğer aldığımız ta kesilmiş. Kurban de>ip geçmeyinj değil, meclıstir Şahıslara da mlllet llmat ile hareket edeceksek, tali8 dtve vekill denmesi, milletin veklll olan matlarımızı sıralarımıza bırakalım. 3 sığır meclisi teşkil etmelerindendir. Yok B\z de evlerimizde oturalım.» 18 koyun Temsilt demokrasilerde seçmenler M bu vekâlet sahst dejKldir, kolBurası şeker fabrtkası mt, hay2) DemokraUk fikirlerin gelisUğl ile teçilenler arasındaki mün?sebet lektlftir. Her milletvekill, «eçlldiği memleketlerde, bir adım daha Ueri van meıbahası mı?!^ bölgenin değfl, bütün memleketin çeştdli şeklllerde izah edilmİ5tir. Bu zavallı ha>vanlann biz feker gidilntiş ve bugün «yarı temsill 1) Bir fikre göre milİPt. salahlye vekilidir. Onlara şu veya bu jekilde demokrasi» denilen bir sekıl mey yiyeceğiz diye âlem önünde boğaztinin kullanılmasını «devir» etmi? hareket edileceği yolunda direktif dana çıkmıştır. Halka bizzat karar lanmalannı ko>u koyu düşünıırtir. Bu fikrin neticesi. milletin her verilemez. vermek salâhiyeti tanınmı^ değildir, ken §u hlkâye hatınma geldi. Eski zaman devrettl»! "lîhiyetinl gerl 5) Bir diğer fikre göre de hUkmi yani tyarı doğrudan doğruya de Yunan'm meşhur matemarikçl filoalabilmesl olmaktadır. mokrasi» sistemine geçilmis Je^il zofu Pitagoras, her yeni feometrl şahsı olan devletle meclis arasın 2) Bir fikre gör* de seçmenlerle dçki münasebet, hükmî aahu ile dir, Temsilciler gene millet adma davasuu balletikçe bUmem n« kaseçilenler arasındaki münasebet «ka organı arasındaki münasebettir. Or hareket edecekler, kanunlan yapa dar sığır kurban edcrmif. Ünlü nunt temsil» den ibarettir. MUlet ganın, hükmt sahutan ayrı bir şah caklardır. Fakat yeni sekilde mil Hlotof, kumlar iistüne kansik hatvekilleri, milletin iradesinl izhar lete de, temsilcilerin a l c a g ı tedbir lar çlzmefe koyuldu mu Atina'daJd siyeti yoktur ki temsil, vekfilet gibl etmektedirler. Temsılcinin iradesi, ler üzerinde müessir olacak =ekil sığırlan bir titreme aiırınış. Bu bir münasebet bahis mevzuu olsıın. temsil edilenin iradesi sayılmaktade iradesini izhar ehnek fırsâtı v e masalı hakikatten korkmağa misal Bu fikrin neticesi de, organ olan dır. Bu fikrin neticesi d« şu olrilmektedir. Demokrotik fikirlerin getirirler. Ya bitim hayvancıkların meclisin, kararlarında serbest olmaktadır ki, meclisln vereceği kainkişaf ettıfti memleketlerde siyasi korkulannı neye misal eösterelim? duğu, milletten «u veya bu sekilde partiler fıkir. ve program partileri rarları halkın t^sdikına, yani refeBu türlü hayvan tığlamayı dinl randuma (rzetmek kabul edile hareket etmesi için direktif alma olduklarından seçimi şu veya bu par bir vazife olarak almak da doğz|i sının mümkün olamıyacagidır, miyecektir. Kanunlan başka bir tlnin kizanması. o partinin proşr değildir. Kurban Bayramı için olanı, müessesenin, meselâ anayasa mah Bizim anayasamızda hâkim olan mının tatbik edilmesi yolunda ve Miislümanlığm dinî (eleneklerinkemesinin kontroluna tâbi tutmak fikir, «sıyasS vekfilet» fikridir. Mil rilmlş umumf blr direktif mahiye den biridir. Fakat bunun barirind* da mümkün olamıyscaktır. letvekillerinin ynlnıı seçildıkleri il tindedir. Seçimlerden bahsederken büyüklerden blri geldi. yahud bir «millet iradesini izhar etti>, «mil i binanın temeli atılıyor, yahr koskoca letin iradesine boyun iğec^ğiz» gibi Riğın veyahud deveyi, feryad fifan tâbirler kullanılması bunu göster içinde ve binlerce insan öniimU mektedir. Bu slstem henüz hukukî bogazla, kanlar etrafa fışkırsuı. Ba, metinlere gecmemiş olsa blle, rea ne kitabda, ne lünnerte vardır. lite bundan ibarettir. Hayvan kesilmesin demiyomaa. yanmaktadır. Fakat bu vekilet ı l yast bir vekllettir. Kllslk temsill demokrasiler bu fikre dayanmaktadır. Bu fikrin neticeleri de junlar olmaktadır: Millet, vekâletini ;u veya bu sahss dejil, mecllse vermektedir. Milletin vekili, ;ahislar 300 AKBANK'tan ALTIN KAZANDI Öğretmenlep İçin yaz k^nplan Turfciye Oğtetmenler Dernekler! Mılli Bırligı UralmasnV y»z ayfann» mahsus olmak Lzere Bnyükadyfeia oğretm«fi«> için dmlenıne ka*P^Bi açılacmtt, 15 güDluk d»vr.l«^*îm d e yapılacak olan bu k»mplara her d|r'etmen 7S llr» ücretle Iştlrak eoebilecektır. OSMAN YENEL'in Tünel mi? TÜRK EKSPRES BANK Türk Yıınan Maarifçilerinin kararlan Türk Eien Eğitlm uzmanlarından mürekkeb k«rma komU>onun çalıjır.aUrının gorü} blrllğl tçlnde nlhayete trdlgınl blldirmlçtlk. Balı Tr»ky«d«kı Türk aımlıjı ile. latanbuldakl Ruııı azınlığının okul, oğreunen v» mufıednt programları İle ligılı, namlml rtostluk ve ânlayıs hava.ii İçinde cereyan eden gdruşmelerın zabıt karşılaştırmaları da nlhayete erınıstır. tıtanbul Oniverslteslnde der» kestml gunu tesbit edilmlştır. 2S mayıs cumartasl (ünu oğreünıe nlhayet venlecek ve 1 hjuııan salı funünden itibaTen lmtlhanlara başlana«üctır. tmtıhanlar bir ay devam edecek. hazlran »onunda nıha>ete erecektir. Kakültelfrce Imtlhan h»ıırlıkların» dünden itlbaren bkîlanmıstır. Ama onun da yeri var, usulfl vardır. Yerinde r e osulünc« kesilrin. Türk milletinin «siyast vekili» o Kesme baskm, alâmeleinna» b o ğ u lan «Büyök Millet Meclısiu mize, lama başka... girdıği yeni faalıygt devresinde ba*Her ne ise, seçim devresl geHyo* l«»lar difer, çah^malarmın, memdiye etini bulamsdığuııu tarnaa "Wc*timizih"'kalkınmasında, ilerle, mesinde iaydah olmasuu temenni ^izumüz döniip onu temin etmiyenlere beddua eriğimiz bu zavallı *t*riz. iJU Üayvanlan korkudan titretmiyelink Seçim hazurhğı daha bir ay ıtiney* di, kimbilir, daha ne kadannın kanı döküleceitti? Küçuk baş, bfiyttk gövde, eti yenen bütün hayvanlarunıza dört yıi icin büyük ier olsun!... *** Karagümrükte İŞOE SOftAT Üniversitede imtlhanlar M EVLlD ruhu Içln vefatının Iklnd yıldönumüne MUıy»n S mayıs 954 çartaınba (ıınü »gle namuını müteakıb Şlıll Ca.mll Şerlflnd* memlcketlmiıln Unınmıj hafıtları tarahnduı MevllOl Şcrlf okunaca| itından akrabk vc doatlarıtnızla •mı eden ihvanı dlnln huzurları rte* olunur. Evlâdları: Akif. Talat ve 3»d»n Ssdıkoulu HATİCE SADIKOĞLÜ'nun Sevgill annemlı A v uka t NEVİN TÖZÜN ile Dr. îur. MEHMET TURAC Nisanlandılar. tstanbul 30/4/954 1 \ c KÜCÜK HABERLER^) * ÇAMLICA Kıı LİSMI ton «ır.ıf ö|rencllerl tarafındkn haıırlınan. t Gallb Arcanın .Kızlar Eıilenlyor» isimll komeöisl R msvıs cuma günü sant 20.30 Cfc»4»loilu Ö^nencü Lokanind» temeü edilecektir. • Doktor Mehmet Kâmll ' MAYIS 4 RAMAZAN 1 B E R K FATÎH Işda eoıniyet ve sür'at Yeni telefon numaralan Muavene: 13915 Wmm Ev: 14331 • • • CUMHURlYaTlto IDIBj 1 4 1 T02 1 } g II « « İ4 1211 1 «.04 18 08)20 531 2.58 ' 9.46! 8 S5 12.00 1~4S 7.50 8ALE Super Yukanda resmini aördü&ünüz Bavan Narmlv* ZaftDusat Akbank'ın îstanbul müşterilerinden oluo 36514 nu marah cüzdan sahibidir. Mart acı çekilisinde bü\öik ikramlve 300 altmı kazanan Bavan Zagpusata. altınlar resimde eörüldüğü eibi teslim edilmis bulunmaktadır. TÜRK EKSPRES BANK saatte elbiselerinizi ttrtemlı ve yepyeni yapar» «Ağam seni istiyor» dedi. Abdi Ağa ağır ağır başını kaldırdl: f'Nea?» diye bezgtn ber^ın «ordu: «A|am, bize buvuTçur dıyo')• Kalktı Başı çatlıyacakmış gibi ağrıyoıdu. Ali Safa Bey onu kapıda karjıladı, kohına g rdı: «Gel Ağam, gel bakalım. Bizi unuttun gitti.» Başını kaldırdı. Gözleri kan çanağına dönmüştü Uzun ızun Ali Safa Beyin çözlerinırı içine b ktı. so/iunda: 'Demedlm Tii"'» ded : . Ali Safa Bej suldır.sedı lar aglıyorlardı. Memedin taklbln» çıkan »andarnvalar kat'l tmrl al Karagümrükte SUR AT r pepo Kuru sistem .ıbise Temizteme ve Boya Fabrikası ......... M e r k e » : Ortaköy, Tel. 85221 ŞUBELER: ' NCE MEMED Abni Ağa derinden derinden içi dağıtır Öbür gün bir tane daha... Amsn oğlum. Karpuz meselesini Dah? da daha .. Daha' Ben bun akhndan çıkarma. Vayvayhlar bile nı çekerck uı^edı, başını sallaiı. «Gir hele ıcor» gir! Koruşuona sığınıyorlar.» cArd' ne yjptığrnı biliyor ırıiı dan koıkuyorum işte.» fuz» Ali Safa Bey aldırmıyor, gülü öyle olacak. Sen Kara İbrahimi biAli Safa Bey omzuna vurdu: Ali Sats be> oğlum? Ne yaptıömı lir muin?» tDemedin .ni\ 31?» 1 yordu: «Yok, Abdi Ağa, yok. Müsteoii'jo ır.u? O bcnı dldüreces VaMer^ivenleri durs dura, soluk «Anlıyorum Afam» dedi. tAnatma? ıenı o' Ne yapacağınn şa rih ol sen. Onl r belâlarım bula «tşte o!» e'a a a çıktılar Abd A§» «Ol «v.ff!» lıyorum ama, korkma. Bugün decaklar Müsterih ol.» ^ırd'rr. f"m< ayğım tutmuyor Zn Abdi Ağa az kendlne geldi. U tekerek. bitmişçeMne kendisini serv.n'.a yicier, o'ümüm değil. Zo.u Abdı Ağanın gözleri parlayıp. sa «ilse yarın, onun kellesinj getlrip md kapıları açıhyordu: dire =ttı senin kapıyın önüne atarlar. Korkmj gıofn Li) el kadaı çocuj ı ko kaiı gerildi. Yüzüne kan geldi: «Kara İbrahim onun hakkın «Oemedim mi?» iıia! Bir böluk candarmayla Asım c ı,iı?n hükunjeur gucü vetmıvo*. c.BuRÜn banaysa, yarın sana. dsn gelir» dedi. Güvenlyorum or 1 Kahve seldi. Finoan elinden dü Zoıın.4 gidci. bu &a dfğil Sonn'j Beni bu korkutuyor is,te. Ds^da Ça\ u4, elli gönülluyle de Kara İb na. Sen vayvay i^ini?... t'jp îcırılacakmış gıbiydi Kahvt du der ])T.,I Ali Safa Bty! Soımj hagönderildl eşkıya mı var, istediği kadar ol tshlm onun takibin» Ali Safa Bey sözünü yarıda bilımi Zoruma giden bunlaı.r hiç s'in Eşkiya da nedir ki . Ama bu! C&rdarmalar neyse ne ya, Kara tb rtktı: 1 Ali Safa Bey geldi yamru otur tirisi r^pi G'tmıs köye, taılaisnFu korkutuyor beni Toprak me rfh*m eski eıkiyadıt. E»kiyaugın «Kalayeı Sldfl Bleli lıler kotu. du. Sakalını okşadr m' Kövuve d pıtmı1, Öldüıdüm Ar. selesi .. Bir aklına düşerse koylü yolrru j'ordamını, o dağları çok iyi K'.ıkmuyorlar Böyle giderse > «Aman Abdi Ağam sen bu diyı, yaktım Abdi Ağayı diye. İşte nün, önüne geçilmez. Öldürülece bilir. L'nlara dedlm ki, kesin kelAbd! Ağa: kasabayı vaktıracaksın O ,,ziıhal bu kahrediyor beni, bu olduıüyoı ğimrlfn değil. bunlan korkuyorum lesini Inre Memedın takın blr sı: «Şu ortadan kalksm bir k»re ler ne öyle? Hukumet hir nrdu göp Bu korku'u\or. Olümüme yanmı Siz bilir«iniz Ali Safa Bey. Br>na rıği, getirin Abdi Ağanın ev ıı>n K t l e ..T> derecek. Günah d°ğil rrı H'7İn ı'orum Ah Saf Bey. Bir avağım k'lırsa, hemen. gün şecirılmoden o.ıur.e i'kin Öylt yapacaklar.v «Kalkacak...» kasabamıza? Yazık değil mT K Abdi Ağ»: çukurda. Bugun değilse yarın Dün olmeli bu oğlan. Bu oğlaıı pjeğ'n sütsüz dsğa çıkmış diye *cı 'AO yaya direk kalacak değilim. Yarın aklın» karpuz kabuğu xxvn düsurdü. «O bir gün daha yafamamslı. tüye mı çıksın?» bir tane daha çıkar, senin tarlanı Gün geçırip fırsat verme zamana. L'ir gün 0«'la. İnjallah Öyle olu*. KöylOler candarmaların eündtn miîlardı: ttnc» Memedi diri, blfi mutlak ferlrecekrinl». Yok*«!.. > Yokaaıı da vardı. Böylt emir alanlar hangi dağ köyüne girmişlers«, orajını bir anababa gününe döndüriijorlaıdı. Sopadan geçirme'Mkleri kimse kslmıyordu. Kimse tnoe Memedin yerlnl bilmiyordu. K d s e onu aramağa çıkmıyordu. Yol gö«terenler de yanbf yol göaterlyoriatdı Memedin IUÇSUZ kıtı hapis(t>n kurtanaı daj köylüklerlnd», De . YAŞAA K£MAl L'irmenolukta destan üstüıte destan olmustu. Herkeı i|ini gücünü bıU^dığin cıVaı.» raknuı, her yerdt İnce Memedin Ali Safa Bey: «tnıallahı d« varraıTMutlak lân... Hatçenln eandarmalaruı e İŞOE TÜRK EKSPRES BANK Sırktcf. 2 3 5 5 0 25096 İstanbul Merkezinin mutad Beyoölu, 4 9 2 3 1 T k ı . 84934 a sm halta sonu kesidesi dün Noter Osmıntnj, 86713 r r ı * Oü U/ti huzurunda vaDilmıs ye bu keKatfıköy, 6 1 0 7 8 S.rtntl UJ sidenin 5 altın ikrâmivesini 22412 hesab numarah. CaDa. Ordu Mah., Hacı Han Ap. BİR TELEFON 2/1 de Bavan Rahime Kılıç KÂFiDiR aslan kazanmıstır. llnden (hfinın Oatflna, bir fflnde belki on tana tflrkfl gıkmlırufu. Kam şlık olaymdan İkl fün aoaraydi kı Dağirmenolugt candarmalar glrdiler. Yflılerine konan «inek, kırk parç» oluyordu. öyleıine asıktı yüzlerl. Doğru Durmu» Alinin evine gittller. İhtlyarı kapının önünde yakalayıp tifiya e*ktilet. Ağnndan bdr lftf alamadılaf. Sordular sordular, tehdid ettller ol* madı. Döğmege basladılar. Geoe Abdi Ağanın evinde misafir kaldılar. Sabahleyin erkenden kalkıp gene dayağa baslıyacaklardı. Dayak atmaktan bıkmij usanmıjlardı. Hi{ blrinde hal kalmamıstı. ÜSKÜPAm Ijdf vs lOf'ıt (Arkan n r ) BALE Super
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog