Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Bayanlara Müjde Memleketimlzde ısrarla aranmakta olan 32 favıh Alman îlkbahar M 0 D E VİENNOİSE Moda Mecmuaii Bueün satısa arzedilmlstir. Her verden arayınıg. D.P. ve C.H.P. seçimlere dair teblig yayınladılar C.H.P. neticeyi sükunetle karşılar ve memleketçe artık bir huzur devresine girmemizi dilerken 28 milletvekili île murakabe vazîfesini ifada çekeceği müşkülâttan da şikâyet ediyor Seçimlerin neticesi C.H.P. de tam bir snrpriz tesiri yarattı, Ccnel Nerkez Gmpn karşısına çıkan bazı taşra teşkilâtı ileri geleıtlerinin İnönünö istifaya davet ettikleri töyleniyor '29 ancı fil n n : 10.692 umhuriyet K U R U C U S U . ' Y U m i S NADİ CnmhurtT*. tattntnıl Port» Ktrtu«u: trtubol Ho. H l ı M2M. Tas fclacl ı N M , lUtbaa: M2M U D ( er Salı 4 Mayıs İ954 Türk hikâ pene retl Tahsin kı«mı hic ravınlanmam !İhlk4yelerlnl bir arava ketlren Diidld Varlık Yavınevinin Tjünk~IşkâJ|cil«ri »e riainln 28 ind Mkl& olırak 1 llrt fiatla cıkmıstır. D.P. niıı Eşsiz Zaferi yvelki gün bütÜB yurida yapılan genel »eçiraler »onun<U Demokrmt Parti 1950 yl d« golged» bırakan •kıllara durgunluk veriei blr zaier kazandı Elde edilen netice • k«dar azametli, o Uadar g«w kamaa«ınrıdır ki, Demokrat ParÖBİB dort yıl daha iş başında kalmasını memleket hesabına bayırlı bulan, bunn yıırekten istiyen vatandaslardan biri olarak ben bile şu dakikada s«vinme guciimün sarsıldıgını duyuyor, adeta ne yapacağıraı bilemiyonını Tuttuğunuz, beğendiğiniz bir pehlivanın hasmım yenme*i »irf elbette memnun eder. Gur«ş boyunc» onu teşvik etmek, ce«aretinl «rttırtnaya çalısmak en tabii bakkuıızdır. Hasmın »ırtı yere değdiği zaman sUin peblivanı dilediğiniz gibi alkışlar, hatU heyecanınm tutamazsanu gider onu kucaklar, omuzda tagınınız. Fakat beklediğiniı lafer. ötefci pehlivanm bir daha sefere gureşmeai imkinlarını tehlikeye düşürecek derecede jiddetli re anî olursa nc yapar•ınız? Hiç değilse sevincinizin yüreğinize tıkandığinı duymas raısınız? Ankara, 3 (Telefonla) Neticeai «rtık kat'lleşen «eçimden sonra Ankaranm havan blrdenbir» değişmlf v» bütün nazarlar iiyasl çevrtlerıHekl kaynagmaları teveccüh •tmljtir. fktidar mahfillerinin •eçimdeki kazanclarım çok tablf karşılamaJann» karjı Cumhurlyet Ha!k Partisinden birbirinl tutmıyan v» fak»t hakikat olması muhtemel bulunan bir takım fesler duyulmaktadırBu meyanda, parti genel merkeziııde ban hâ dlseler cereyan »ttigi hab«r v«rilmelrtedir. Karşılıkh Urtıjnvalardan •onra, genal m«rkt« gnt•unun karşmna çıkan taara teskilaüna men»ub ban zevahn, Parti G«nel Baskanj lnönflyfl latifaya davet* kadar vardıjı kuvvctM bir Hria halinde dolasmaktadır. Bugün ak$ama dogru Cumhurly«t Halk P«rtUİ genel merkezinden blrar blr«r telefonla ara Arkan Sa. 6, Sü. 1 d* Büyük şehirlerde dün D. P. Meclise 508 üye ile kaf i neticeler de alındı katılıyor Ankara 3 (Telefonla) Şehrimizdeki seçimlerle alâkalı tamıfe bugün de devam edilmiş ve akjama doğru ?u neticeler alınmıştır: Iştırak nisbetinin yüzde 95 oldugu da tesbit edilmıştir. Şu hale edre. jehir içinde 43B sandıkta 80209 Demokrat, 69891. Halk Partısi ve Dün Mbah isUnbnlda »on reyler tsmlf edilirke» Seçim neticeleri belli olurkeıt C.H.P. Genel merkezinde neler gördiim (Ankaradaki «Cum huriyet» ekipinden Nuyan Yiğit telefonla bilcRriyor) Ankara S Seçim «andıklanna oylannı attıktan »onra CH.P. ileri gelenlerı gabah saat ondan itibaren Yenijehirde bulunan t.H P. genel merkezine gelmeğe başladılar. Itk gelenler arasmda Genel Sekreter Kasım Gülek, eski Başbakan yardımcılanndan Miimtaı Ökmen 11* Tevflk Fikret Sılay bu lunuyordu. Öğle saatlerinde de üçer beser kışilik gruplar haÜnde partılıler, genel merkeze gelip yavaş yavaş salon ve koridor ları doldurmağa baş,ladılar. Saat 17 den lonra bu gruplar tekizer, Arkası S. 6. Sü. 3 te Kabinede değişiklik rivayetleri CH.P. Erzincandan bir tnilletvekilliği kazamh, Tunceli re BingöUe de birer üyelik lcazanmatı ihtimali mcvcud Ankara 3 (Telefonla) SeçimAnkara S (Telefonla) Bugünkü lerin neticesi ana hatlarile belli olAnkara gazetelerinden blri kabine makla beraber daha bazı illerde dekl muhtemel değişikliklerden tasnif ameliyesi ikmal edılmts debphsederek Orgeneral Nuri Yamu ğıldir. Bugün akşam üzeri 25 vilâhın Millt Müdafaa, Devlet Hava yette seçimin kat'i neticesi alınmiîyollan Umum Müdürü fken AKon tır. Buralarda D.P. tam liste halindan mebua ceçılen Rıza Çerçehn de kaaznmıstır. 15 vilâyetten gelen Ulaçhrma BakanlıSın» tayin edüe rakamlar da D. P nin yenilmez haleeklerinl haber vermektedir. Önii de ve çok ileride olduğtınu göstermuzdekl günlerda olmaıa bile. Bü mektedir. yük Millet^IeclUinln faallyete ba« Arkası Sa 6 Sü 6 da lamatından scnra, kabinede bazı tebeddüller olman D. Parti çevre i l«rind»^« tibit görülmekUsdir. Yu, karıdakl isbnlerden bajka, tstanbul mebuıu Mükerrem Sarolun Devlet Bakanlığı veya Sağlık Bakanhğına Arkası Sa. 6 Sü S de İstanbalda DJ. J27J02, C.HP. 137155. Ankarada D.P. 193469* C.RP. 152.887 oy aldılar, Adanada 7,000 fark var Seçimler ve dünyadaki 14162 C. Millet Pantisi oy almıştiT Mülhakatta ise, 1195 »andıktan Cikan oylardan 113260 J Demokrat Partive, 82996 «ı Halk Partisine aiddir. Bu vaziyette D. P. 40582 oyla ileridedir. Daha 69 sandıktaki tasnif neticesindeı bir haber gelmemis Arkas\ S. 6 Sü. 7 de tepkileri Fransa basını. D.P. nin «aferi Için '(tabii neticeo diyor Parb 3 (THA) Türkiyedekl seçımleri D P. nin mutlak ekserivetl» kazanması Fransız resml mehafılınde ve basmda itabiî netıce» Bu mahfillere gore, Demokrat Parti iktıdaruıın dahilî v» harıc! siyaseti Tıirk mıilntince tasvib edilmiçtır. Baslıca Fransız gazeteleri Tür<lyedpki seçbnleıın hangı paıtı tarafından kazanıhrsa kazanılsın. i | sıyaset üz»rinrle rsten bir tesır ic Arkası Sa. 8. Su. 4 te D.P. liler dün şehrimizde yer yer şenlik yaptılar C. H. P. Ö Başkanı veHifi Hem*çte: <rMe»nleketimrzde muhalefetin lüzutnu hakkındaki telâkki he ise, Meclistc • nisbette temsii olunacaktır» dedi Demokrat Partinl nezici eoğunlugu İle neticelenen 1954 seçimleri neticeleni, dün şehirde yecâne {örüşme mevzuunu t?çVil ediyordu.En az iki yüz milletvekilliği saelavacak lan ümidinde bulunan Halk Partililer bu neticeden büyük bir sukutu hayale uğr?mıçlardır. Bunu b r sürpriz olarak kabul etmektedirl^r. C H. P. liler kazandıklan az sayıds milletvelrilliSi ile kontrol vazifesini yapmakta müşkulâta uğrayacaklan mulâhazasmda bulunm^kla .;"raber, hiç olmazsa İnönunün Malstyadan milletvekili seçilraesinı mem nunlukla karsılnmaktadırlar. Cumhuriyet Halk Partililer, «tnö Arkası S. S Sü. 7 de Demokrat Partfnht evrelk! gfln •aeladıği ezid zafer, demokratik gelişmemiz bakımından bizl yakm ve nzak bir çok meselelerla karşı karşıya getirm«ktedir. Bunlann başmda, rauhalefet müessesesinln dpvamlılığı oıeselesi vardır. Bilindiği gibi demokrasi, her seyden önce bir murakabe rejimidir. Murakabe nrjranlannın başlıcası i*e elbette mnhalefetrir. Arkada bıraktığunız dört yıl boyunca Cumhuriyet Hnlk Partisine hâkim olan mürritlcr azınlığinm rattnğn yolu. memleket ve rejim menfaatleri heMbına beğenmemekle beraber, cidd! bir muhalefetten beklediğimiz hizmetleri biz Halk Partisine yakıçtınyor, bütün iimidlerimizi ona baîlanu? bulunuyorduk Memleket ölçüsünde bir muhalefet partisi kurrnak, onu millete faydalı bir şekilde ayakta rutmak kolay ig degüdır Evyelk. rünkü nerice ba iti TURİZM KURUMUNUN REHBER KURSU Turizm Kurumunun barla du5udurucudur. Bn konn üre açtığı rehber kursu büyük bir alâka görrnüştür. Şehrimizin tanınmıç nnde memleketçi aydınlanmmn j ailelerine mensub lisan bllen birçok genç kız ve hsnunlar bu kursa nzun nznn dnracağını ümid edi devam etmektedırler. Yukarıdaki resimde Topkapı Sarayında tetkikler yornz. yapan kurs öğrencilerinden bir grup, Haluk Şehsüvaroğlu ile bir arada görülmektedir. Evvelld günkü leçhnlerin lfade ettiği mana nedir? Bu hususta faz AMERİKAİNTIBALARI: 6 la soze her halde lüzum olmaraalıdır. Her yerde olabilecek ufak tefek olaylar bir yana, ömek bir düriistlük içinde. baskısız, hilesiz se"çimler yapılmış ve sandıklar «çıldığı zaman vatanda; eognnhığunnn Demnkrst Partiye giiven ovn verdip gorulmuştür. Bn demekrir kl, dört yıllık icraat nmumiyetle halki menuıun etmiştir. Halk. Demokrat Partinin önümüzdekl dönem boyunca işbaşında kalmasını memleYazan: ömer Sami Coşar ket hesabına faydalı ve lüzumlu gönnektedir. Fakat aynı zamanda bu demektir ki, vatandaş. dört yıldanberi muhalefet tarafından ileri siıriilen iddialan dojru bulmamakta, muhalefetin ikHdara karjı yaruftuciı mücadele tarnnı begenmemektedir. Bununla beraber. ftı noktavı da Hâve edelim ki, kazanılan zaferin bıivlesine korkunç ve ezici olması, Demokrat Partiyi yeni bir takım vazifelerle karşılaştırmakta. ona ağır sorumlar yüklemektedir Daha ziyade kendi hatalan yüzünden muhalefet »on derete güç bir dumma diışmüştür. Artık acemilik devrrsini çoktan atlatmı^ olmav gercken Demokrat iktidar. centilmen bir $norcn (rfbi muhalefetin elinden tutmaga. »iyaît hayartmiTda onrfnn bekley«>ej9mi« faydalan «aelıyacBk buknkf vr tahll şartlan blr an önce kuvvetlendirmeğe bahnalıdır. Hele evvelkl gflnkn gm kamastınn zaferin arametine bakıp Demnkrat Parti «ıkın «ben ne imi|im meçer» gibf bir bobiirlenmr du^çusıına kendlnl kaptırnumahdır. Ferdleri v« topluloklan yipra Almanya ile Bonn'daki ticarî görüşmeler Transfer borclannın karşılanması için yakında bir anlaşmaya vanlacağı ümid ediliyor Bonn'daki ticaret heyetimizin temaslarının müspet bir şekilde inkijaf ettiği piyasamıza gelen haberlerden anlaşılmaktadır. Arkası Sa. S Sü S de "Metro,, nun dün törenle acıldı İŞehir dün NUSIIZ 180 milyon liraya mal olaeak Meiroda on beş islasyon bnlunacak Rusya, bu yıl İzrair (uanna ilk kuyusu iştirak edeceî; Yapılan resmi mtiracaat ttzerina Sovyetlere 7.000 mptrakarelik bir saha ayrıMi tzmir 3 (Telefonla) Sovyetler Birhği bu yıl İzmir Oıtemasyonal Fuanna iştirak etmektedir Bu msksadla ticaret mümessilliği muavmlennrien İanatov ile Bogaçrıyof şehrimıze gelmışİErdır. Bu mumessıller bugnn Fuar Müdürluğunu ziyaret ederek kendıleri içın " 000 metre karp tutarında bir saha aynlmasını istemişlerdır Bu tsleblerı kabul edılmiştır K»nHılerine ayrılan bu sahada kurnı sHan ser^ı bmasını portatıf olaraJc Ru*yadan Eetırpccklerdır. kaldı Kâiidhanede Karabayıı mevkiinde 1000 metrelik bir su boı ujunun patlaması dolayısile dun şehrin mu him bir kısmı susuz kalmıştır. Boru akşam geç vakit tamir edilmış ve jehre su verilmiştir. Daha bir sene evvel konulan 1000 metrelik borunun patlaması hayıetle karşılanmıştır Resim, bir çe^me başındaki izdiham yiızünd^n testismı kıran bir çocuğunağlay!şını Bostrrivor Ah bu hükumet parasile gidip de yurda dönmek istemiyen Türk gencleri ÇIROZ BOLLUGU Şehirde çiroz birdenbir» lüzumundan fazla bollaşmış ve tanesi 5 kurusa düş.tüğu halde mügteri bulamamaya baslamıjtır. İlk kadın temyiz azamız ve dünya lcadınlan h kkaduı temyiz azası Melihat Ruacarun bu 'azifeye tavtn edılmi^ oLması, memleketunızde oîduğu kîdar haricde de akisler yapmiftır. Bu munasebe+le Birleğmış Mıletler kadın hakalrı komisyonu tarafmd^n bir tebhğ neşredılmıştir. Kalifornia kadın hukuku ve dünya kadın hukuklar derneği de 27 rusan 1954 tarıhınde büyük bir toplanü yapmıştır. 3no kariar kadın hâkım ve avukaün iştirak ettiği bu topIantıda. Turk kadımnın son 30 senehk mesaisi sıtayişle kuyusu açılırken Yazm 6. na sahiiemizde tir. Cevab bekliyen sual Dün gece sabaha karşt teUfonda ynr\ heyecanl*. yan şaşkvn bİT ses... Memleketimizdeki Amenknn ajan^nrindan b'rinin ıvuhabiTİ tCum. huriyet. e somyorrfu" Peki ama neden, neden bu kadar ezicı bir nefce''.. Evet hakikaten osgari W0 • 150 milletvekih çikarmast beklenırken C.H.P. ntç'n böyle inanılmaz fekilde geriledi? Mület acaba bu partinin tultuğu yolu mu beğenmiyor, yoksa başıvdakileri mi istemi. yor, yahud hiç biri değil de tetkikt mvhtac bambaşka bir sebeb mi var? Biact C.H.P. liler bütün Ifleri bı'r ktnara birakvo her tey den önce bu •neden?, i kendi kendilerint tormağa ve c«»obxn\ da çen* kendileri bulmağa mecburdurlar. Partileri. nin a.'ctbeti w« daha bir çok şeyltr verilecek bu cevabdaki t.iabett bağlıdır diyoruz. Dün Metronun ilk bahsediliyor Bir NewYork jfazetesi bu haberi ortay» attı, Amerika Dış İşlçri Bakanmın Ccnevrede hezimcte agradığı bclirtiliyor If«rw York, I (a.a.) Ne« York DaUv Ntwı gazçtesinln Washington «mtıhabirl Joha Odonell, Cenevr» konferansının muvaffakıyetsizliği ü «rln» Dıı tjl«ri Vekill John Foıter^Dulleı'ın UUia edebUecegini yax naktadır. Muhablr, Dune*** muhtemclan harlel t«fWlIt dalrMİ mttdürü Harold Bitmmı r»y« Dıı talerl Müı Dulles'ın istifasından 4 İ {Y um ara« n dııki blr »ot»k S D<4 nhlfed* 1 T« 1 ncl tütuulardc) Arktn Sa, t, Sü. I tt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog