Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

DFAİK Y«tU IREM MÇ WT*»««. itnrit Mtjiaiı. 30 nncü yıl sayı 10.719 POL1RUCUSU:TUNU5 NADİ Telgraf »e mektub «dresl Cumhuriyet, tsta nbut Posta kurusu tstanbul No 248 Telefatüar: Umuml Santral Numarası: 24298 Yan İşierı 24209, Matbaa 24290 Pazartesi 31 Mayıs 1954 yoA ^ r kjgb * fcadır. |y« •"e romanları Varlık nesjpde ç(pmştır: Lummsuz Adam, U Kahteçi» Havada Bulut, Semaver, a^nıç. Kumpanya, Havuz ^ Sotı' KıijSL Alemdağında Var Bır ıtn J .^w,Jaj4ıtJ İnsanlar, Kayıb Aranı Başbakan dün sabah Amerikaya gîttl Atina hava alâmnda Papagosla görüşen Başbakan avdetinde Yunanistanda 24 saat kalacağtm söyledi (Doğan Nadi Nevyork'tan telsizle bildiriyor) Bayarın yurd gezisi Cumhır Ba^kanı, Çankırı, Tosya ve Kaılamonuyg zivarel etli Bayar. ÇataVağzi termoelektrik santralının tevsii merasiminde hazır bulunacak Atina ve Napoliden geçen Adnan Menderes bugün Nevyorka varmış olacak « TürkAlman ticaret ve anlaşmaları Ankara ve Bonn'da ayıti zamanda neşredilecek tebliğin kredilerle mübadele mevzuunu ihtiva edeceği bildiriliyor Bonn. 30 (Turktel) Bugünler badelesi mevzuuna taalluk etmekde. burada ve Ankarada aynı za tedır. Verilen malumata göre, son zamanda nesredılmesı beklenen son manlarda. Turk borclarının tasfiyeTurk Alman tıcarî ve iktısadî sınde gdrulen guçlukler, buyuk Algoruşmelerıne dair resmî tebliğin nıan şirketlerinin Turkiyede mübir kaç kısımdan muteşekkil ol nakasaya konan fabrika, bara], lıduğu haber verılmektedır. man vesaire gıbı genış inşaata ıştıBunlprdn bırı, mahıyeti bır kaç rskten çekınmelerine sebeb olmııj gun evvel açıklanan 150 milyon ve bu durum Alman hükumetinde dolarlık Alman hukumet kredisine. bazı endı^eler uyandırmıştır Bonn hukumetı, bu şartlar altırdığeri 45 milyon dolarlık (takriben 14 Bakan azledildi. İskender 120 milyon Turk lırası )tutarında da Alman sanayıinın Türk pıyEMirza Do^tı Pakistan sas r.daki mevkiini Amerikîn, Inpıkı Turk borclarının tasfıyesine. diBaşbakanı oldu Ii7. I:ansız ve İtalyan endustrıs'rın ğer kısmı rla Turk ve Alman firalnr'pırı düşünmuş ve kend! fırmaları arasındakı normal mal muKaraşı 30 fa a A P 1 Doğu mclarırun Türkiyedekı büyük ış'ere Pakutpn Başbakanı Fazlulbak v% 14 g'.rmelerini temin edebilmek için 1P0 rrılvon dolarhk uzun vadeü krcdi I bakan btıçirn azled'imişte'dir. Dua m s.tır. Bu kredi sayesınde, Tü>kı ruma Umum! Vali Gulam MiıharaVfrnn temin edeceği dovız tasarru med e! koymuştur Fazlulhaon yeturc mukabil. bundan boyle Alrran rine General Mirza İskender tayin fırmalarına Türk firmaları tararın edilmiştir. Neşredilen tebhğde Do&u Pakisd.n transfer edilecek paralaruı $;ehâdiselerin memleketin c <t;tılmemesi hususunun da. ıki tandaki taraf arasında yapılan muzak;r<"er güvenliğmi tehlikeye düşürdüğü e'îrasınd^ bahis kpr.usu edıldiği öğ belirtilmiştir. Son haberlere Eore FazlulSakın rci Imistir. evı askeri kıtaların nezareti altrna 1 iıkiyenin Almanyadaki oak' ahnmıştır. b'irc'anna gelince. bunun peyje Doğu Pakistanda ve bilhassa Dak (.ey ooenmesi içın, Almanyanın ev kada demirvolu istasyonlan. posta vtlki vıllara nazaran Türkiyed^.ı binalan, radyoevi askerî muhafaza dohs fazla mal alması ve iki men altındadır. lekat trfsındaki ticaret muvaTenç Arkaat Sa. f>, Sü S de Arkası S 3. Sü. 5 te Ankaradan hareket ederken Ankara 30 (a.a.) Cumhur Başkanı Celâl Bayar. bu sabah Amerikaya gitmekte olan Başbakan Adnan Menderesi teşyı ettıkten son New York 30 Yarm saat 1 de ra. refakatinde İşletmeler Vekili burada merasımsiz olarak karşıla Fethı Celıkbaş ile bazı Ankara. Can nacak olan Adnan Menderes ve kırı v e Kastamonu mebuslan olduTürk heyeti. salı günu Washıngton ğu halde otomobille bır >nırd gezida büyük ıtibarla ıstıkbal oluna sine çıkmıştır. caktır Turk Hukumet Başkanının Cumhur Başkanımi2 bu seyahabu ziyaretine her çeşıd Amerikan tinde Cankırı, Kastamonu ile Zonçevrelerinde büvuk ehemmıyet ve guldağa gidecek, Catalağzı termorilmekte ve eenış tefsirlerde bulu elektrik santralının tevsii merasinulmaktadır Bu arada en muhim mınde hazır bulunacaktır. olarak, mali ve ıktisadî meselelere Arkası S. 3, Sü. 5 te değıl. daha ziyade bızzat Amerikanin Ortasark ve Balkantarda tutacağı sivasette Türkivenın ovnavacağı rol üzerine dikkat çekılıvor. Hakikaten bu bakımdan Türkıye, Amerikaya bu ikı mıntaka içinde destek verebilecek tek kuvvetli devlettir. Vaziyet bu bakımdan mütalea edilınce, Menderesin ziyareti, Arkası Sa. 6, Su. 1 de u Pakistajıda degişiklik Dun Amerika.vt hareket eden Başbakan Ank »n hava alanında kendisini uğurlı>anlar arasında Cenevre konferansında Nevşehrin vilâyet 50 milyotıluk Kukula olması davası yeni safhada MirasçıUr haklannın korunması için Celâl Bayar ve Ei»enhower'e istida ile münıcaat ettiler Cumhur Başkanı Celâl Bavar ilk adım İq İşleri Bakanı. Anadotu Ajansmın bu hususta neşrettiii haberi teyid etti Molofov yçni taiimat almak üzere acele Moskovaya gitti bir iki eiine kadar dönecek Cenevre 30 (Nafen) Cenevre konferansı altıncı hafUsına gırmek tedır Bugun Sovyet Dış Işleri Bakanı Molotov beklenmedık bir anda tayyareye binmış ve Moskovaya Honmuştur. Verılen malumata gore, Sovyet Dıs Işleri Bakanı hareketınden once Ingılız Dış Işleri Bakanı Eden'e «bır ikı girne kadar döneceğım» demiştir. Zannedildiğıne göre, Molotov, Sovyet Başbakanı Malenkov tarafından «Utışare» ıçin gen çağırılmıştır. Hındıçini mevzuunda, mutareke hattının tayinı ıle alâkalı gorüşme Arkası Sa. 6, Sü. S de ü'zun müddet evvel. Amerika Birlesik Devletierinin Teksas eyaletinde blen bır akrıbaları dohyısıle 50 milyon dolar mirasa kona<: şer.iımizdeki Rum ekalliyetine mensub beş Türk ailssi, Kukula veraseti ısmi verilen bu muamm? HT zmcııının açıklanmasında muzaheret gcstermeleri içın, Celâl B.\\ar ile Gpneral D»ight Eisenhower t bırer istida ıle muracat etm slevdır. Kukula veraseti ?am;m zaman îstanbulu heyecana düşürür. Arasıra bahis mevzuu edilir, fakat akabıı.de unutulur, sonra yeniden parhr. Bahis kontısu ettiğimiz bu mira Arfcost Sa 6 Sü. 3 de Jül Y'uçino Lefkoşe 30 (THA.) Gerek 60 gibi bır ekseriyetmi elinde buMpkarios"cular, gerekse komünist lunduran komünıst partisi ise bu ler, Kıbrısın Yunanjstana ilhakı yo topıantı ve tavinleri, kurulacak lunda liderliği birbirlerıne k?ptır meclisin millî davaya ihanet eöen E<ki İngiliz Bakanlanndan Lord rr.smak ıçin türlü tertiblere baş Pspagos ıle onun goîgesi olan MaHoreBelisha kanalın açılması vurmaktadırlar. ksrios un oyuncağı olacağmı iddıa için atom kuvvetinden istifade Bu cümleden olarak Makarios, etmekte ve Kıbnsı hürriyete ka\Tişedilmesini teklif etti kı'ise yuksek meclifinin geçen 5 tııracak tek kuvvetın Sovyet bloku Tiısanda verdiği bir kararı tatbik oiduğunu tekrarlamaktadır Komübpkanlarından Lord Hr reBelısha mevkıine koymuş, yeni teşkil edi n.stler kendilerinin uzak tutuldukSüveys kanalmd muvnzi clarak Ak .ecek 800 azalı mıllî meclıse üyele .^rını ilân etmekte ve komünıst denızden Kızı'.denize veni b'r ka rıni tayin etmek iızere. bütün koy üderhği altında doğrudan doğruya nal Eçılması içın atom kuvvetınden VP kasabalardaki kıJise idare hevet Sovyet bloku ıle işbirlıği yaparak istifade edilmesini teklif etmıştir. lerini toplantılar yapmalarını em Bııleşmiş Milleflere başvuıacak bir Eski Bakan Avrupanm ihtıyacı retmiştir. heyetrr. teşkilini öne sürmektedırolan petrolun dörtte bırinin Suvevş Adanın Rum nüfusunun yüzde I ler. kanalı yolu ile r.akleoüdiğini ve İngılterenın bır tck cu yoluna bel bağlamamasını, onun için ıkmci bır kanal açılması icab ettiğıni soylemıştir. Atom haberleşme enstıtüsünün bir toplantısında konus=n HoreBelisha Akdenızden Kızıldenize en vakın volun Mısır İsrael hududu boytmca uzanan bolge olduğunu ve burada ıki deniz arasındakı mesafenin 150 mih geçmedığıni belırtmiştir. İkinci dünya harbinin başladığı gırada İngilterenin Hsıbıye Bakanı olan Lord HoreBelisha Rusların 1949 da UraJlarda ikı nehri birleştirmek için açtıkları kanal ınşaatında atom eneriisinden istifade etmiş olduklarını bıldiıdiklerini de ilâve etmıştir. Akdenizdetı Kızıldenize kanal Kıbnsta Makarioscularla kızıllar arasında cekişme Ankara 30 (T.H.A.) Nevşehirdeh" gelen bir heyetin Nevşehrin vilâyet olması hakkındaki talebınin hükumetçe müsaid karşılandığı ve bunun ancak Kırşehrin Neşşehre bağlanmasile mümkün olacağı şeklindeki haberin Anadolu Ajansı vasıtasile yayınlanması büyuk tepkıler yaratmıştır. Bu hususta malumatına müracaat ettiğimiz İç İşleri Vekilı Dr Namık Gedık, Nev^ehir heyetınin muraAnkara, 30 (a.a.) Yıllık mu Arkntı Sa.fi.Sv 4 te tad toplantısını yapan Turkiye Ticaret Odaları. Sanavı Odaları ve Ticaret Borsaları 'Bı I ğınin bu topl^ntısında hazır bulunan Iktısad ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı, cereyan eden goruşmeler sonunda söz almış ve şu konuşmayı yapmıştır: < Sayın arkadaşlarım, • Memleketin tıcarî ve sanayi ha\atının ve onlara bağlı teşekkullerın en güzıde mümessıllerıne hitab etmekle b = htiyarım. Snzlere arkadaşlarım dıye hitab Maresal Tito'nun Atina zivareti esnasınHa hu meslenin görüşüle ediyorum. Çunku hukumetimiz ve fktisad ve Ticaret Vekili olarak şah ceği bildiriliyor san ben her sahada çalışan vatan' Arfcosı S. S Sü 1de Atina 30 (A.P.) Mareşa] Tito Iktisadî gelişmemize dair Yırcalmın dünkü beyanatı Son dört sene îçinde ithalut ve ihracat hacmi üç misline yühseldi Portsaidde bir İngiliz malzeme deposu soyuMe Balkan Kahire 30 (AP> Buradaki î a giliz Buyuk Elçüığinden bildirildigıne gore PortSarîdekı bir İngılia malzeme deposu silâhlı sabotcırier tarafından sojrulmuş ve muteakıben »teşe verilmiştir. Zarar 400 000 MIEIT lırası rutanndadır. Hâdisede tnsanea zayiat olmamıştır. Elçilık sözcüsü bu deponun askerî makam'.ara aid olmadığım ve İngıliz aske'lerınıa rr.uhafazası altmda buiunmariığmı bi'dirmiştir. Depo Taşıtlar Bakanlıgma aid bulunmaktadır. îçınde gemiler içın teçhızat bulunmaktaydı. Sabotdrler depo bekçısınin silâhıru alıp, binayı ateşe verdıkten va bazı eşyalar çaldıktan sonra kaçmışlardır. Bir İngiliz askeri öldürüMü Kahire 30 (aa.) Suveyş böl» gesinde bugün bir İngiliz askeri bldürülmüştur. Bır İngiliz askeri sözcüsu askerio İsmaılıvede Mısırlı bır kalabalık tarafından bldurulduğunu bıldırmıştır. Hâdise, PortSaiddeki tngiliz mühımmat deposuna yapılan sabotajMADALYA ALAN KORE GAZILEBIMİZ Evvelki gün dort Kore dan bır gün sonra olmuştur. gazımıze Seferıhisarda torenle madalya verilmıştir. Resimde, soldan sağa. bronz yıldız madalya alanlar: Üsteğmen İemet Hepşengünler, yarbay Niyazı Benginsu ile gümüş yıldız ile taltif edilenler: Tbb. üsteğmen E. I, Everdal ve çavuş M. Ali Cimri göriılmektedirler. ittifakı oa"3amha günü Yunanıstsna t e lecektir. Kral Paul bizzat Tito'nun yatına giderek kendisini karşılıyacaktır. Yugoslav Cumhur Başkanı Yunanistanda beş gun kalacaktır. Bu muddet içmde Balkan askerî ittifakırun ana hatlannı Yunanhlarla gdrüşiıp hazırlaması beklenmektedır. Mareşal Tito geçen ay Türkiyeye yaptığı ziyaret esnasında üç dostluk paktına bır askerî ittifak haline koymak için ilk teşebbüslerı | vap mıştı. Yunanhlar, Tito'nun Türklerle yaptıkları bu ilk görüşmelere Arkasi Sa. 6, Sıl. 6 da Kontrolsüzlük, ithal maUannı yükseltiyor Ticaret Bakanlığı. sunt fiat artışlarını önlemek için Khal mallannın da kontrolu esasını kabul etti İhrac mallarımızın fiat kontrolu yapıldığı halde ithalât eşyalarında bu sistemin tatbik edilmemesi piyasada sebebsiz yere fiatların yüks" mesıne yol açmaktadır. Son senelerde dunya piyasalannda fiatlarm umumiyetle bir duşuş kaydetmesıne rağmen Avrupa İktısadi Işbırliğı dışında kalan mem'eketlerden yapılan ithalâtta barız bir fiat artışı gdrülmektedir. Bu arada, döviz darlığı dolayısile itaalât E.P.U. dışı demleketlerden yapılmakta, bu fiat artışı dolayısile DOKLARA GİREN OTOMOBİL harice boş yere dövi* gitmektedir. Kartal plâkalı bir hususî araba, Alâkadanlardan aldığimız malu geçen gece süratle gıderken karşımata edre, 952 senesinde ithalâtı sına çıkan vasıtaya çarpmamak mızın vtızde 74 2 si Avrupa İktisadi içın dareksıvon kırmış ve resimde İşbirlığıne dahıl memleketlerden görulduğu gıbi İstınye dokıuıa gir Arkası Sa 6. Su. 2 de miftir. Dün yapılan profesyonel liğ karşılasmaları KONSERVATUARDA DIPLOMA KONKURU Istanbul Konservatuaıı 1954 yılı Diploma Konkuru dun Takim Belediye gazinosundı yapılmıştır. Bu konkura Cemal Reşid Rey idaresindeki Şehir Orkestrası refakatinde, mezunlardan Guher Arpag ile Jıraır Aslan iştirak etmişlerdır. Diplomalar konser sonun«!a Vali adına Nafi Tamer tarafından kendilerıne verilmiştir. Resimde Diplomalarını alan Gü her Arpsğ ve Jirair Aslan görülmektedir. Batı Trakyadan 5 kişi daha ilfica etti Ankara 30 ( T H A ) Alâkalı makamlar tarafmdan verilen bır habere !T<ne, «Hın ı»eç vnkıt Batı Trakvadan be^ ırk<ia^ımi7 dah3 Meric nehrini vfızerek geçmek suretile yurdumuza ıltica etmışlerdir. Dün yapılan liç maçlartnria İ. Spıır Kasımpa^ayı 1 «, Bejoğluspor da Adaleti 1 0 >onnıişlrrdı Multecilerin Enes'te iskân iaşe ve ibate edılmeleri icin ilgılilere ge Yukarıdaki rMtm. ?. Spnr Kasımjıaşa maçının hey«onlı bir safhasını JostermektedİJ, (Maçlaruı tile iiget spor haberlerimiri 4 uneü saMfcmizde bulaeaksum) ' reklı tahmat venlmıştir. Zalopek, 5000 metre dünya rekorunu kırdı Paris 30 (a.a ) Mılletlerarası atletizm müsahakaları bugün bğleden sonra Pariste Colömbes stadyomunda vapılmıstır .'>000 metıe koşusunda Çekoslovak atletı Emıl Zatopek yeni bır dunya rekoru tesis etmiştir. Bu müsabakanın neticcleri asağıdadır 1 Emil Zatopek (Cek) 13 da Arkaix Sa. 6, Sü. S t« İ EKEN VE BİÇEN . ''
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog