Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

GECE AĞACI Amerikan edebiyatınm Hemingwayler. Steinbeckler'den sonra yetiştirdigi neslin en biiyük değeri olan Truman CsDote'u da Türk okuyucularına ilk defa Varlık Yayınevi tanıtmaktadır. Henüz otuz yasında olan bu ünlü y»rarırı çiirle gerçeği gaşılacak bir ustalıkla yoğuran altı uzun hikâyesi Mehmed Fuadm titiz kalemiyle dilitnize çevrilerek bu ad altında 1 Lira ftatla çıkmıştır. «« 1A fiOI Tdgni SSJ1 . IU.091 t^tkm umhurivet RLTRUCUSU ? TTINUS ««fctnb »irmâ: Cumfturtv* tttaobui Posto Kurtartı: ftttnbul Wo. U$ Oaram! tatM •nmanai! M29S Xas felari : Um Mıtbaâ. 24290 Zartfet jntın tlmnll ANtDIÇ Oalma »vjâlr>mde «nrlnlzâedir. Toptan satı«: MarpuççvA&T, Çaı$uı Han* fetanbul Telefon: 2&IİS• Teljgraf: Andıçlar Pazartesi 3 Mayıs 1954 Seçimi biiyük ve ezici farkla D.P.nin kazandığı tahakkuk etti Başbakanm gazetemize demeci «Büyiik ve asil milletitni/e partimİTİn şükranlannı arseder. seçim netieelerinin memleketimiz için hayırlı nlmasıru temcnni eyleriz.» Ankara, 2 (Arkadaşımız Saffet Gürol bildiriyor) Başbakanlıkta kendisini ziyaret ettiğim Adnan Menderes. milletimizin gözleri önünde, açık bir şekilde ve tam bir dürüstlükle yapılan eeçimler neticesinde jktidarın tckrar Demokrat Parti üzerinde tecelli ettiğıni teyid eyledikten Fonra. ricam üzerine "Cumhuriyet • e şu beyanatta bulundu: « Seçim neticelerinin memleketimiz için hayırlı olmasını temenni ederken, gösterdiği paha biçümez teveccühten dolayı büyük ve asil milletimize partimirin şükranlarım arzeyleriz. "İrade ve kararında serbest olriuğu takdirde daima iyiyi vt doğruyu bulurjı seçmesini bilen Türk miHetine lâyık olmanın kalblerimizi meşbu kıldığı megııhyet hissile ve iktidarın çok büyiik bir ekseriyetle bu defa da partimize teveccüh etmiş oldıığu şu anda milletimize hizmette devam edebilmek hususımHs Cenabı Hakkm cümlemize rmıin olmasını niyaz ederiz.» Sabaha karşı saat 3 te durum şudur: Uç vilâyette C.H.P. nin, bir vilayette ise C.N.P. ıtiıt kazandıkları anlaşıhyor, geri kalan bütüıt vilâyetlerde Demokrat Parti adaylan tam liste halinde milletvekili seçildiler Mec1i«te C.H.P. 27, C.M.P. 5 milletvekili tarafından temsil edilecekler Ankara 2 (Telefonla) Onuncu devre Biiyük Millet Meclisini teşkil edecek »lan milletvekilleri seçimi bugün vatan gathında tam bir olgunluk içind» cereyan etmiştir. Sandıklann kapandığı ana kadar siyast partilerin ?ansl»nnı değiştirecek her hangi bir hâdise olmadığı gibi, siyasi tarihimize inrikal edecek elîm bir vak'a da kaydedilmemiştir. Büjük Türk milleti tam bir olgunluk, ileri bir siyasî görüş ve anlayışla millt vazifesini idrak ettiğini bir kere daha göstermiş bulunmaktadır. Sabat laat 8 d* hajlayan seçimler fasılasız 17 ye kad»r devam etmi^ ve hemen bir çok yerlerde ancak bu saarten »onra tasnife geçilebilmiştır. Alâkalt makamlara gelen malu| mata nazaran. bir evvelki »eçimler» nisbetle bugünkü seçim lerde iştirak yüzde yüze yaklaşmı; bulunmaktadır. Tam ve kat'i rakamlar Adalet Bakanlıği seçim bürosuna gelinciye kadar geçen zaman zarfında vatandaşların meraklarını tat min bakımından yanresmi de olsa alınan neticeler muntazaman gerek Anadolu ajansı, <;erek Ankara radyosunca saatte bir ilân edilmiştir. Neticelerin hiç olmazsa mühim bir kısmının eeceyansına doğru ahnacağı anlaşılmaktadır. İsmet İnönü dön sabah Ankara<la ojrunu kullanırken Arknsı Sa. 6. Sü. l d e Saati saatine yurdda neticelerin alınışı Seçim Ankarada bulunan ((Cumhuriyet» ekipinin resmî kanallardan ve parti merkezlerinden elde ettiği malumat Bursadan ju anda aldıgımıı mslumat» nazaran Cumhur Baskanı Celâl Bayarın dogduğu köy olan Umurbeyde 1255 seçmenin hepgi oylannı Demokrat Partiye vermislerdir . Diğer taraftan, Bitliste »eçimleri Demokrat Parti kazanmıştar. Manisada da »eçimleri Demokrat Parti 18.000 farkla kazanmıştır. Celâl Bayar ve Adnan Menderes dön «Kah Ankarada oylarmı knllanırlarkett kavgafer ve hâdiseler gününde çıkan Başkanının beyanatı Ankara, 3 (Sabaha karşı 3 te telefonla) Kırş.ehirde seçimleri kaza nan C.M.P. liler Osman Bölükbaşı, Osman A!i Şaroğlu, Ahmed Bilgin, Tahir Taşer, Mehmed Mevlidoğvludur. CM.P. Başkanı Ahmed Tahtakılıç bu aksam seçimler hakkında ju beyanatta bulunmuştur. « Evvelce de söylediğim gibi, bu sfçimlerde ne netice alırsak alalım, prensiplerimizi önümüzdeki Meclisin muhakkak ele alacağı kansntindeyim Onuncu Mecliste muhakkak ki temsil ediliyoruz. Bundsn önceki Meclis pöstermiştir ki, muhalefet vazifemizi tek bir milIrnpkili dahi olsa. yapabilecek dunımHavız. Onun için çıkaracağımız rninefvekillerinin sayısı üzerinde durmuyoruz.» tir. Burdurda J1.000 fa?la reyle Demokratlar kazanmışlardır. Zonguldaktan alınan habere göre seçimi Demokrat Parti tam liste halinde kazanmıştır. Zonguld,akta seçmen adedi 124.000 dir. Demokrat Malatya i (Telefonla) tlimize Parti 52.000 »y farkı ile önde bulunmaktadır. Aradaki farkın kapatıl bağlı Adjyaman kazasında Askermasına imkân görülmemektedir. lik şubesi reis vekili teğmen Suad Konyada ise en son dakikada bildirildiğine göre 156 sandıkta D.P Bayer dün eeceyarısından sonra saat 2 de yanında bir kadın ve Zinin 23.572 reyine mukabil Halkçılar ancak 8276 oy alabilmişlerdir. raat Bankası veznedan ile mahkeEdirnede şimdiye kadar Halkçılar merkezde 4630, Demokratlar ise Ağrıda 49415 »eçmenden 3«540 ı D.P., 11736 CH.P, 12.830 oy almışbr. Bütün vilâyet dahilinde Demokrat Parti 52.512, Halk me başkâtibi olduğu halde gezer802 müstakillere oy vermiîth. D.P. burada tam liste Fartisi de 28.649 oy almıştır. Tasnif devam etmekle beraber Demok lerken evlere rey puslası dağıtmakta olan Demokrat Partililere rastlarat Partinin kazandığma muhakkak nazarile bakılmaktadır. halinde kazanmıstır. mışlardır Teğmen Suad ile Demok İçelde de seçim neticelcri »lınmiî. Demokrat Samsunda da ^mokratların ileride olduğu öğrenilmiştir Şimdiye rat Partililer arasında pusula daPartinin liste halinde kuandığı anlaşılmı$tır. kadar 68.514 oy D.P. ve 42.211 rey de CH.P. almıştır. C. Millet Partisi ğıtmak meselesinden münakaşa çık ancak 2006 rey kazanabilmiştir Seçime iştirak nisbeti yüzde 86 dır. mış, iddiaya göre, teğmen Suad D. Parti Aydında seçimleri böyuk bir farkla v« Diyarbakırdan da su rakamlar almmıştır: Demokrat Parti 54.000. Demokratlan tehdid etmiştir. Halk Partisi 26000. Tasnif devam etmektedir tam liste halinde kazanmıjtır. Kısa zamanda münakaşa bijyviDemokrat Parti Çanakkaled* de tam Hste ha Arkn.iı Sn.rt,Sü. 4 tf müs ve teğmen tabancasını ateşlilinde seçimleri kazanmıştır. Seçimler büyük bir sükun ve olgunluk içinde cereyan etmis, bellibaıu hiç bir hâdise çıkmamıstır. Şimdi Bahkesirden netice alındı. Demokratlar liste halinde kazanmıslardır. DP ile CJIP. »rasında 61.000 oy farkı vardır. İzmirde de teçimleri Demokratlar tem lüte halinde kazanmışlardır. Ankaraya gelen malumat» göre İstanbulda henüz tasnifin sonu «lınmamı? olmakla beraber Demokrat Parti 150.000 rey farkile önde gitmektedir ve arayı gittikçe açmakte olduğundan Hslk Partisinin bunu kapatarmyacağma muhakkak nazarile bakılmaktadır. Bizzat Halk Partililer İstanbulda 3eçimi kaybettiklerini merkez» bildtr»islerdir. Kırşehirde »eçimler sükunet içerisinde ve hldisesiz olarak eereyan etmiştir. Umum! ve kat'J netice henüz alınmamış olmakla beraber, Osman Bölükbasınm dahil bulunduğu C. Millet Partisi, büyük farkla başta gitmektedjr. Diğer partilerin bu farkı kapatabilmeleri şüphelidir. Buradaki seçimlere C Millet Partisi tarafından kazanılmış nazarile bakılmaktadır. Tasnif devam etmektedir. Muğlada seçimleri liste halinde Demokrat Parti kazanmıştır. Kayseriden ahnan malumata göre Demokrat Parti ezici bir ü.stünlük elde etmiştir. Bu saate kadar Demokratlar 32.240, C.H.P. liler ise 14.690 oy kazanmışlardır. Aradaki fsrkın kapatılmasına imkân görülmediğinden Kayseride de Demokrat Partinin kazandığına muhakkak nazarile bakılmaktadır. Antalyada Demokrat Parti seçimi 50 000 oy farkı ile garantilemis Adıyaman askerlik şnbesi reis vekili, evlere rey puslası dağıtan iç Demokrat Partiliyi tabanca ile vurdu yerek üç D P . liyi yaralamıştlr. Ha kö>unden bir D P. lı ile bir C.HP. ralılar hastaneye kaldınlmış, gü li arasında partinin dağıtılmış olaa rültüye uyanan bir çok kimse de rey pusuîalarını topîarna mevzuunteğmen Suadi yaralamışlardır. Sav da münakaşa çıkmış bir D P. lı hafıi cılık hâdiseye el koymuştur. surette yaralanmıştır. Diğer hâdiseler Kırşehir: Ankara 2 (a.a.) Bütün mem1 Kaman kazasının Ömerkâhya leket sathına îamil olmak üzere köyünde C. H. P. ye mensub Vahid bildirilen ve seçimle alâkah bulu Yücel ile kardefi Dede Yücel. D.P. nan hâdise ve vak'alar şunlardır: ye mensub Bekir Yücel, İsmail Isparta: Yücel ve Kiza Yüce! taratedan taşla 1 Yalvaç kazasmda rey pusu b^slarından yaralanmışlardır.. lası yüzünden D. P. lilerle C. H. P. 2 Kaman kazasınm Baş köliler arasında kavea cıkmış. 2 Halk yünden Salih Köksüren ile Şukrü Partili hafif nurette yaralanmışttr. Ikiz arasmda çık=n kavîa netice2 Gelendoîrt nahiyesinin Avşar Arkcrn Sa. 6. Sü. 6 da istanbulda saat 3 te tasnif neticesi: Sehrimizde dünkü seçimin intıbaları, Sehrimizde dünkü seçimIerden edindiğimiz intıbalar şöy ledir: Sabahleyin Ca ğaJoğlunda gördüğüm sandıklarda pek kalabaJık yoktu. Heı yerde sükune göze çarpıyoı du. Buradan o tomobille Falı he hareket et tik. Bilhassa K. ragümrükte kr labalık ziyadı idi. Sandık ba: larında ihtiyaı genc kadın, erkek yüzlerce v; tandas kuvru! u. SükıV D.P., 116720 C.H.P., 32538 C.M.P. Istanbula aid neticeler Stmt S dnrnnjn: Beyogu Ta tih KsdıkÖT ' Byüb DP, 24 128 17.608 11.S77 4.028 862 2 402 3,876 «79 1.947 1.123 C.HJ». 7.59S 8.207 4.967 1564 404 1281 1.513 297 1.686 654 C.M.P, 2.040 3.131 1.061 1.128 303 458 695 30 596 129 Yaİov» Beykoı AdâUr BakırkHy ümlnönü Arkasi S. 6, Sü. 3 te Çocusunıı sandık yanma bırakan ve oyumı kullanan bir anne Tarih İlâvemiz Bugün vermemiz mukarrcr bulunan Tarih tlâvemiz îççimler dolavısile perşemb > eününe tchir edilmiştir. * Ozür dileriz. >lıımohil ile seçim sandıjn hizasına kadar gelen hasla, araHaki k ı . a mesaleyi yayt ajanvayınca te$im »ndığı kendisine gotürülüjor ve intizam için de oylarını ku lanıyorlardı. Vali ve Bol liye Ba=kan vr <ili Fahreddi Kerim GökaHa burada te' tişte bulduk: « Benim s< «çimle alâkar valnız disipli; ve âsayiş bakıra*ndandır.» deli. Sandık heyetlpıine aireı birer soruyordu: « Rahat çalışıyorıunuz mi?» . Valinin dün geceyarısı verdigi beyanat Vali Gökay seçimîer hakkında dün geceyarısı bir muharririmiz» aşsğıdaki beyanatta bulunmuştuı: « İstanbul hemşerüerimle Dtl »eçimi birlikte eeçirmenin bahtiyfirlığını idrak etmiş bir idareci olarak buşünkü seçimJerde görciüğüm olgunluğu bütün hayatım boİstanbullular dün Eyiibde ve Samatyadı reylerini kullanırlar ken joınca zevkle, çükranla anacağım. Her yerde •• her partiye men leri bulunmadıâını söylediler. Kara110 yaşında bir kadın oyunıı kııl Seçimin neticesi millî iradenin yenj değil «ıb sandık heyetleri ve müşahidler gümrüktcki sandık başlan kalaba lanmak arzusunu izhar etmiş, san ve şümullü bir tecelIUidir. Idar» rahat jali|tıkl«ruu, hiç bir fikâyet uk olduğu kadar da enteresandı. Arkası Sa. S, Sü. l de Arkas% S. 6. 3 *•
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog